Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 AĞUSTOS 1999 PAZAR 8 HABERLERIN DEVAMI GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada ki tutuklu ve hükümlülehn yüzde 85'i yarahana- cak". Özet: Kısmi af savlan çöp sepetine. Adalet Bakanlığı'nın verdiği rakamlar, cezevle- rinde 69.167 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu saptıyor. Bu rakamın 59.126'sı adli (adi) suçlu. 10.041 'i iseterörden hükümlü. Terör suçlan kap- sam dışı bırakılınca, af yasasından yararlanacak- lann sayısı 59.126'ya iniyor. Yararlanacakların oranı -Prof. Sulhi Dönmezer'in söylediği gibi- yüzde 85 kabul edilirse, af kapsa- mına 50 bin tutuklu ve hükümlü giriyor. Böyle bir sonucu kısmi af diye yutturmak, kuş- kusuz olanaksız. Zaten Adalet Bakanı'nın verdiği rakam da kısmi değil, genele yakın bir affın ışaretlerini taşıyor. Bakan Türk de, afla 15 bin kişinin çıkacağını, 20 bin kişinin de ceza indiriminden yararlanacağını söylüyor. Af hangi noktadan başladı. hangi noktaya gel- di. Başbakan'ın, eşim ve yardımcım diye çaltşma- lanna çoğu zaman ortak ettiği Rahşan Ecevit'in ya düşünde ya da bir yerde gördüğü olaydan son- ra, ufak tefek suçlardan küçük çocuklann hapis- haneye düşmelerine yüreği dayanamadı. "Içeriği kısıtlı biraf" önce böyle gündeme geldi. Ama Rahşan Ecevit'in yüreği nedense seçimle- re bir iki ay kala sızladı. Tabii, Başbakan da, eşi ve yardımcısının bu insancıl yaklaşımına tam destek verdi. O sırada partiler öneriye yanaşmadı. Affın kapsamı genişleye genişleye toplumun yü- reğini daraltacak ötçülere vardı. Sorun, insancıl duygulan doygunluktan uzak- laştırdı. Oy pazarında siyasal bir kimlik kazandı. 12 yıla kadar hükümlü olanlar affediliyor. 12 yıldan fazla hüküm giyenlerin çezaları şimdi- lik belli olmayan oranda indiriliyor. Örneğin beşte, dörtte veya üçte bir. Buna göre derhal tahliye edi- leceklerin sayısı da artacak. Hükümet, Rahşan Hanım'ın düşünü genel affa dönüştüreceğıni açıklayarak bu girişimde bulun- saydı daha şık, daha gerçekçi davranmış olmaz mıydı? Ya şu? Reformun nesi.. Siyasilerimizde yıllardır değişmeyen bir hastalık var. Toplum hayrına yeni bir düzenlemeye başlarken bir başka kesimde yara açmayı, belki isteyerek belki istemeyerek, pek güzel beceriyorlar. Birokuyucu telefonda, insanın yüreğini sıkan bir olay anlatıyor: "SKK emeklısiyım. Ama Emekli Sandığı, rahmetli babamdan yetim maaşı bağla- dı. SSK'denayda 75, EmekliSandığı'ndan 79mil- yon, îoplam 154 milyon gelirim var. Şimdi öğrendim ki reform yasası SSK'den emekli maaşı alanlardan yetim maaşını kaldınyor. Oysa Türkiye'de kimbilir kaç kişi birkaç yerden emekli maaşı alıyor?" Başta, milletvekillerimiz sevgilı okurum. Başta, SSK emeklisine 79 milyon ek geliri fazla gören Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan! SSK emekli maaşını beş-altı kat fazlalaştıracak yasal olanağı bulurbulmaz, Emekli Sandığı'nda ye- ni bir işlemi başlattı.. Bakan, para cancağızını ilgilendirince, Emekli Sandığı'nın bağlayacağı milyonları şimdi almaya- cağını söylüyor, ama bir "eski gazeteci" olarak al- dığı emeklilik maaşını katlayan kurallara şapka çı- karıyor. Ya kıyak emeklilik yüzsüzü para sevdalılan?.. Ya bu gerçeklere karşın 154 milyonla geçınme- ye çalışanlar?.. Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın övdüğü gide- rek büyüyen "sosyal devlet"in ana sloganı şu: Altta kalanın canı çıksın! Hollanda'dan sınır dısı edildi Soytürk'ün hukuksovoşı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Hollandalı eşinin boşan- ma davası açtığı arkeolog Işık Soytürk. 3 yıl evli kalmadığı için Hollanda Yabancılar Yasası uyannca sınır dışı edildi. Hol- landa'da yabancılara hıçbir hak tanınmadığını belırten Soy- türk, konuyu Avrupa lnsan Haklan Mahkemesi'ne taşıyacak. 1995 yılında tstanbuKda evlendiği eşı Kess Meester ile Hol- landa'ya giden Işık Soytürk, eşınin 1996 yılının Eylül ayında boşanma davası açması üzerine oturma ızninı uzattıramadı. Göç ve Vatandaşlık Dairesı'ne başvurarak karara ıtiraz eden Soytürk, izin alabilmek için çalışmaya başladı. Ancak 1999 yılının Şubat ayında gözaltına alman Soytürk, 1 gün hapiste kaldıktan sonra smırdışı edildi. Oturma ızninin verilmesi için açtıklan karşı davanın halen sürdüğünü kaydeden Soytürk, Türkiye ile Avrupa Bırliği (AB) arasında yapılan anlaş- malara göre, 1 yıl süreyle ça- lışılması halinde oturma ve çalışma izninin uzatılması gerektiğini, ancak Hollanda devletinin bunu yapmadığını söyledi. Açıköğretimlflere şans• Baştarafı 1. Sayfada n şöyle sıralandı: • Açıköğretim ve meslek yük- sekokulu programlanndan bütün- lemeye kalmadan ve dönem kay- betmeden mezun olanlarla, genel not ortalaması açısından ilk yüzde 30'a girenler yetenek sınavına gı- recek. • Adaylann yetenek sınavında elde ettiği puanlar, meslek yükse- kokuluna girişte esas olan ÖSS pu- anlan ve meslek yüksekokulu ya da önlisans programı ağırlıklı ön- lisans puanı göz önünde tutularak, yerleştirilmeye esas olan puan he- saplanacak. Sınav puanı, ÖSS pu- anlan ve başan notlan ortalaması- nm yerleştirme puanı içindeki ağırhklan, her yıl ÖSYM tarafin- dan hazırlanacak kılavuzda yer alacak. • ÖSYM, hangi meslek yükse- kokulu ve önlisans mezununun hangi lisans programlanna dikey geçiş yapabileceğini gösteren bir kılavuz hazırlayacak. Kılavuzda, tercihlenn nasıl yapılacağı, sınav, değerlendirme işlemleri, meslek yüksekokullarınca yürütülecek iş- lemlerle ilgili ilke ve kurallar yer alacak. • ÖSYM, başvurma koşullannı taşıyan adaylan, tercihlerini, yer- leştirme puanlannı ve lisans prog- ramlannın kontenjan ve koşullan- nı göz önünde tutarak lisans prog- ramlanna yerleştirme yapacak. • Lisans öğrenimine başlama hakkı kazanan öğrencilere, "Ha- zırtık Programı" uygulanacak. Öğrenciye birinci ve ikinci smıf- lardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenecek prog- ramda. başansız olanlann ünıver- site ile ilişiği kesilecek. Yabancı dille öğretim yapılan programlara devam edecek öğrencilerin ıse ya dil muafîyet sınavını geçmeleri ya da 1 yıl hazırlık sınıfına devam ederek başanlı olmalan gereke- cek. Yabancı dil hazırhk sınıfinı geçemeyenlerin de üniversite ile ilişiği kesilecek. • 1999-2000 eğitim-öğretim yı- lından önce mezun olup yönetme- likteki koşullan taşıyan öğrencile- re de, biri 2000-2001, diğeri 2001 - 2002 eğitim-öğretim yılında olmak üzere iki sınav hakkı verilecek. • Hazırlık programında öğren- ciye 1. ve 2. sınıflardan eksik ol- duğu alanlarda ders verilecek. Ha- zırlık programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sı- nav yönetmeliğine bağlı olacak. Hazırlık programmm süresi en çok 3 yanyıl olacak. Açıköğretime yerleştirilenlerin yüzde 25'i kayıt yaptırmıyor Meslek okııflan özendirilecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - YÖK, üniversite önündeki yığilmayı önlemek için, talebin her geçen gün düştüğü meslek yükse- kokullannı özendirmek istiyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, geçen yıl sınava giren 139 bin 724 mesleki ve teknik lise öğrencisin- den 7 bin 219'unun meslek yüksekokullannı kazandığına işaret etti. Meslek yüksekokulu ile açıköğretim fakül- tesine olan talebi arttırmak için hazırlanan "Meslek Yüksekokullan Mezunlanrun Lisans Oğrenimlerine De>amlanHakkında Yönetme- lik" taslağı 202 bin 723 meslek yüksekokulu öğrencisi ile 495 bin açıköğretim fakültesi öğ- rencisine "4 yühk üniversite'' olanağı sunuyor. Meslek yüksekokullannda LTNESCO ölçütle- rine göre öğretim üyesi başına 12 öğrenci düş- mesi gerekirken bu oranın Türkiye'de 46 oldu- ğuna dikkat çeken YÖK raporunda, "Bu du- rum, eğitim-öğretim kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Türk eğitim sistemindeki en önemli çarpıkhk, mesleki ve teknik eğitim ile yüksekokullan arasındaki irtibatsızhktır. Mes- leki veteknik liselerdeki öğrenci maliyederi,ge- nel liseterin çok üzerindedir. Şu anda meslek yûksekokullanna giden öğrencilerin yüzde 40'ı meslek ve teknik lise mezunu olup geriye kalan bölümü genel lise kökenlidir" saptamalanna yer verildı. Raporda. ön lisans programlanna yönelik talebin lisans programlannın altında kalması "meslek yüksekokulu mezunlanna yedek su- bayhk hakkı verümemesine ve fakülte dipto- masına sosyal statü atfedUmesine" bağlandı. Prof. Dr. Kemal Gürüz, geçen yıl sınava giren 139 bin 724 meslek lisesi mezunundan yalnız yüzde 1 'inin alanıyla ilgili meslek yüksekoku- luna gittiğini söyledi. 'Amaç insan gücü yetiştirmek' Meslek yüksekokullannın ana amacının ara insan gücü yetiştirmek olduğuna değinen Gü- rüz, "Ideal durum, bu tür liselerden mezun olanlann, yüksekögretim kapısı önünde yığd- mamasıdır" dedı. Mesleki ve teknik lise me- zunlannın daha önce ümit peşinde koşar hal- de olduğunu savunan Gürüz şöyle konuştu: "Meslek yüksekokullannın yüksekögretim içindeki payı yüzde 15. Ama bunu yüzde 60'a çıkarmak zonındayız. Meslek yüksekokuüa- nndan mezun olan başanlı öğrencilerin kendi alanlannda lisans programlanna devam etme- leri için bu yönetmeliği hazırladık. Meslek lise- lerinden meslek yûksekokullanna sınavsız ge- çiş yasa taslağı da tamamlanmak üzere." Açıköğretim kontenjanlan 1992 yılından bu yana sürekli olarak düştü. Açıköğretimi kaza- nanlann yüzde 25'i de kayıt yaptırmadı. Ge- çen yıl sınırsız kontenjan verilen açıköğretimi kazananlardan 42 bin 347'si kayıt yaptırmadı. 1997'de de 580 bin 220 kontenjana karşıhk, ta- lep azlığı nedeniyle yalnız 191 bin 265 öğren- ci açıköğretimi yeğledi. Bu öğrencilerin de 45 bini kayıt yaptırmadı. YÖK raporu, talepteki azalmayı devlet memurlanna bağlayarak şu saptamayı yaptı: "1992'den itibaren açıköğretim kontenjanla- n artünlmasına karşın bağtı olarak talep azal- mışür. Bunun nedenL, derece ve kademe ilerte- mesi içinaçıköğretimebaşvuran devlet memur- lannın bu talebi zaman içinde karşdamış olma- SKİır." Yeraltı dünyasının ünlü isminin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi Dündar Kdıç kalp krizi geçirdi DündarKıbç'ınsağUkdu- rumu ciddiyetini koruvor. tstanbui Haber Servisi - Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Dün- dar Kıhç, kalp krizi geçirmesi sonu- cu hastaneye kaldınldı. Kılıç'ın sağ- lık durumunun ciddiyetini korudu- ğu belirtildi. Silivri Selimpaşabeldesi Kıyıkent mevkiindeki yazlık villasmda sabah saat 08.15'te kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Dündar Kıhç. evde bulu- nan yakınlan tarafindan çağnlan bir amb'ulansla saat 08.30'da Özel Mil- let Hastanesi'ne kaldınldı. Hastaneye geldiğinde solunumu ve kalp fonksiyonlannın durduğu saptanan Kıhç, elektro şok yapılarak yaşama döndürüldü. Silivri Özel Millet Hastanesi BaşhekimiOpr. Dr. • Silivri'deki yazlığında tatil yapan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kıhç, dün sabah 08.15'te kalp krizi geçirdi. Hemen Özel Millet Hastanesi'ne kaldınlan Kıhç, elektro şok yapılarak yaşama döndürüldü. Abdullah Gündoğan. yoğun bakım ünitesinde tedav ı altında tutulan Kı- lıç'ın solunum destek cihazına bağ- landığını ve durumunun çok ciddi olduğunu bildirdi. Gündoğan, Kı- lıç'ın geçirdiği kriz sırasında bey- ninde hasar oluştuğunu belirterek "İlaç destekleriyie hastamn tansiyo- nu normal. Hastanın halen hayati tehükesi mevcut olup. teda\ isi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor" de- di. Dündar Kılıç'ın doktoru Uz. Dr. Hasan Gültekin de Kılıç'ın şuuru- nun kapalı bulunduğunu ve hayati tehlike riskınin çok yüksek olduğu- nu bildirdi. Olayın ardından hastane- ye gelen Dündar Kılıç'ın yakmlan- nın bir güvenlik çemberi oluşturduk- lan görüldü. Eski Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan'ın vurulması nedeniy- le 1 Aralık 1996 tarihinde de kalp krizi geçiren Kıhç, Amerikan Bris- tol Hastanesi'nde tedavi altına alm- mıştı. Askeri araç mayına çarptı: 5 asker şehit • Baştaraft 1. Sayfada korucu yaşamını yitirdi, 1 er ve 1 korucu da yaralandı. Bir gnıp terörist, önceki akşam Gürpınar'ın Kırkgeçit köyüne te- lefon hattı çekmeye giden 4 Te- lekom görevlisi ile bunlan koru- makla görevli 4 korucunun yolu- nu kesti. Teröristler kırsal alana götürdükleri Telekom görevlile- rini serbest bıraktıktan sonra 4 korucuyu katlederek bölgeden kaçtı. Olay üzerine bölgeye giden as- keri araç, yola yerleştirilen mayı- na çarptı. Patlamada, Uzman Çavuş Mü- min Hancıoglu (Adana). crler Ramazan Göncü (tstanbui), Ömer Kıhç (Tokat), Caner Deli- göz (Bahkesir), Kerim Bıyıklı (Samsun) şehit oldu, 13 asker de yaralandı. Yaralılar, helikopterle Van As- keri Hastanesi'ne kaldınlarak te- davi altına alınırken, şehit asker- lenn cenazelen düzenlenen töre- nin ardından Ankara'ya gönde- rildi. Şehit korucular Ömer Oral, Ahmet Değer, HuUd Aslan ile Ab- dullah Aslan ıse Kırkgeçit kö- yünde toprağa verildi. Ömerü'de saldın Mardin'in Ömerli ilçesi tkipı- nar köyünde de dün sabaha kar- şı saat 05.00 sıralannda güvenlik güçleri ile teröristler arasında ça- tışma çıktı. Çatışmada köy konıculan Ra- mazan Aykal ile Hüseyin Gün- düz olay yerinde şehit oldu. Piya- de Er Tekin Akar ile adı henüz belirlenemeyen bir korucu yara- landı. Çatışmada 1 terörist de öldü- rüldü. Yaralılar, Diyarbakır ve Mardin'deki hastanelerde tedavi altına alınırken kaçan teröristle- rin yakalanması için bölgede operasyonlar sürüyor. G U N D E M MUSTAFA BALBAY H Baştaraft 1. Sayfada O iki kitap, Homeros'un llyada'sı ile Odesa'sıdır. Efsane böyle diyor. Anlatının ne kadan gerçeği yansıtıyor, bilinmez. An- cak, Iskenderiye Kütüphanesi'nin bir zamanlar 700 bi- nin üzerinde kitaba sahip olduğu kesin. Yok oluşu ko- nusundaki anlatımlar çeşitli. Bir başka anlatıma göre de burada yok olan kitaplann yerini alması için Per- gamon'dan, yani bugünkü Bergama'dan 200 bin ki- tap Sezar'ın emriyle ıskenderiye'ye götürülmüş. Bugün Bergama, başka Sezar'lann emriyle başka biçimlerde erozyona uğratılmak isteniyor. Altını özen- le çizip devam edelim. Iskenderiye Kütüphanesi'nin bulunduğu yeri 1992'de görmüştüm. Bomboş bir alanın hemen kıyı- sında, camlı Farabi Kütüphanesi vardı. Orada Isken- deriye Üniversitesi öğrencileri anlatmıştı: "BM'nin desteğiyle kütüphane yeniden canlana- cak. Her ülkeden kitaplar getirilecek. Yakında bura- da dev bir kütüphane olacak." Heyecanlı gençleri dinlerken, boş alana kısa süre- de kütüphane inşa edilemeyeceğini düşünmüştüm. Hafta başındaki kısa gezide, inşaat alanını gezdik. Ciddi adımlar atılmış. Dünyanın bütün dillerinden kı- sa sözcüklerin yer aldığı dış yüzey brtmiş. Içini işliyor- lar. Kitap adına sevindim... Dünyanın yedi harikasından biri olan Iskenderiye Feneri 15. yüzyılda yıkıldı. Memluklar onun kalıntıla- nndan bir cami, bir kale, bir dalgakıran yaptılar. Bu- gün üçü de Akdeniz'le kucak kucağa yaşryor. Mısır, ülkesinin yakın uzak bütün geçmişini kullana- rak turizmi canlandırma hedefinde önemli adımlar at- tı. Tutankhamon'dan Teb'e, Ramses'ten Mumya'ya kadar fıravunlar dönemine ait pek çok olay-kişi, kita- ba, sinemaya konu oldu. Dönüşteyol boyu, Mısır'ınyapıpettikleriyleAnado- lu'nun sessiz zenginlikleri arasında gidip geldim. Dö- nüşün ertesinde ilk işim, Azra Erhat'la A. Kadir'in Türkçenin anlatım zenginliğini de kullanarak dilimize kazandırdığı llyada'nın sayfalan arasında gezinmek oldu. Kahramanları Anadolulu, Egeli olan llyada'nın! Resmi gagalayan kuşlar Anadolu'da yaşamış, bilinen uygarlık sayısı 35 do- layında. Yeri saptanabilmiş antik kent sayısı 3 bin. Ta- rihi nokta sayısı 40 bini geçiyor. Sanınm biz tarihi, bi- raz Anadolu insanının misafir odası, biraz da ahın gi- bi kullanıyoruz. Anadolu'da misafir odalanna girilmez. Misafir geldiğinde kullanılır, sonra yeniden kapatılır. Ahın anlatmaya gerek yok. Tarihi, yaşayan bir bilim olarak düşünsek, edebiya- tın en önemli esin kaynaklarından biri olduğunu gö- rüp, bu konuda ülke politikalan oluşturabilsek... Ana- dolu'dan neler çıkmaz! Turizmcilerimiz, ders çalışmadan sınav sonuçlannı bekleyen öğrenciler gibi, her sezon öncesi, "8u yıl tu- rizmpatlarmı?" diye bakınıyoriar. Politik olumsuzluk- larlaturist gelişi azaldığında, "Seneye inşallah" diyor- lar! Oysa bu zenginliklere yönelik kalıcı politikalar üre- tebilseler... Yol boyu aklıma Anadolu'nun onlarca bölgesi gel- di. Afrodisias'ı düşündüm. Prof. Kenan Erim'in öm- rünü verdiği, 50'de 1 'ini gün ışığına çıkarabildiği hey- keller şehri. Afrodisias'ın halen ayakta duran 30 bin kişilik stadyumundaki bir efsaneyi kafamda canlan- dırarak yaşadım. Yüzyıllar öncesi, stadyumda resim yarışması yapılıyor. En iddialı iki ressamdan biri üzüm salkımı yapıyor. Bir kuş uçarak yanaşıyor, üzümü ga- galamaya çahşıyor. Herkes onun kazanacağından emin. Sonraki iddialı ressam süklüm püklüm sahne- ye geliyor. Herkes bağınyor: - Açsana resmin önündeki perdeyi. Korkuyorsun değilmi? Üzüm resmi kazandı... Resmini gösteremi- yorsan niye sahneye çıktın? Aç şu perdeyi! Dakikalar sonra insanlar anlıyorlar ki ressam perde resmi yapmış. Anadolu'da çağlar boyu yaşananlardan, bugünkü insanlann da ilgisini çekecek kim bilir kaç bin taze ki- tap çıkar. Yol boyu bu düşleri kurup, kendi kendime takıldım: Arkadaş, dilerim gerçekleşir düşün. Fena fikir değil, biraz daha düşün! 'Çeteyososına' DemireVden onıty ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Cumhurbaşkanı Süleyman DemireL kişi ve özel yaşamın gizliliğini ortadan kaldırdığı gerekçesiyle anayasaya aykın olduğu iddialanna hedef olan Çıkar Amaçlı Mücadele Yasası'nı onayladı. Cumhurbaşkanhğı Bastn Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Demirel aynca Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Banş Gücü Anlaşması ile Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Banş Gücü Antlaşması'na Ek Protokol'ün Onaylanmasınm Uygun Bulunduğuna Dair Yasa'yı da imzaladı. Askerlerin iadesi gecikiyor KUITUK • SflNAT (0212) 293 89 78 (3 HAT] 1 olü, 3 yaralı Alacak tartışması kanlı bitti İstanbul Haber Servisi - Beyoğlu Kulaksız Piyale Paşa Bulvan. Cemiyet So- kak'ta bulunan bir kıraat- hanede alacak meselesi yü- zünden çıkan olayda l İcişi öldü. üç kişi yaralandı. PER-PA'da iş makıneleri satan emekli polis memuru Osman Gani ile ortaklan Cemal Şahin, Nahit Yıl- dız, Murteza Öz arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ösman Gani süahını çıkararak ateş etmeye başladı. Olayda Şahin. Yıldız ve Öz ile sokaktan geçmekte olan tbrahim Doraman (40) yaralandı. Doraman, SSK Okmeydanı Hastane- si'nekaldınlmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. • Baştarafi 1. Sayfada renmekten yakınan askerlerin aile- leri, her telefon sesinde umutla he- yecanlandıklannı belirttiler. Tahran yönetiminin smır bunalı- mını sürdürmesi, Türk uçaklanmn Piraşehir'i bombaladığı yönündeki iddialannm ardından Türk tarafı- nın sert açıklamalan karşısmda '^jrestij'' kaybetmesine baglanıyor. Önceki yıllarda da birçok kez ya- şanan smır ihlallerinde sorunlar alt düzeyde ve kısa süre içerisinde çö- zülürken, son olayda Iranlı yetkih- ler söz vermelerme karşrn askerie- ri dün de iade etmediler. îran'm Ankara Büyükelçisi Hü- seyin Lavasani çarşamba günü Dı- şişleri Bakanı tsmaüCem'i ziyaret ederek, Îran'm iyi niyet girişimi olarak Türk askerlerini serbest bı- rakacağını açıklamıştı. Iran Dışiş- leri Bakanı Kamal Harrazi de ön- ceki gün, askerlerin bırakılacağı- nın kesin olduğunu belirtmişti. İki askerin anne ve babalan, ço- cuklannın akıbetinden endişe duy- duklanm söylediier. Çavuş Erdal Sözbir'in Gebze'de oturan annesi Çimen Sözbir. oğlu ile son olarak geçen hafta görüştüklerini belirte- rek "O günden bu yana hiç haber atamadtk" dedı. Oğİunun iade edıl- mesi yönünde girişimleri gazete ve televizyonlardan izlediklerini an- latan Sözbir, "Her çalan teiefonda muöu bir haber getecekdiwnrhyo- rum. Yetkililerden, oğhunu ve ar- kadaştnı kurtarmasını isüyorum" diye konuştu. Bir fabrikada işçi olarak çalışan baba Yakup Sözbir de son günlerde Türk-îran ilişkile- rinin sertleşmesinin. endişelerini artürdığını söyledi. Sözbir. hükü- metin girişimlerinden sonuç alına- cağına inandıklannı kaydetti. Erzurum'un Olur ilçesi Taşhkö- yü'nde oturan Fatih Gür'ün ailesi de çocuklannın îran tarafindan ah- konulduğunu gazeteleTden ögren- di. Baba Yahya Gör, Îran'm bir Türk askerini alıkoymasını asla ka- bullenemediğini belirterek "Bfroğ- lum değfl, 10 oğhım dahi otea vata- na kurban obun" dedi. Gür, "Biz ev latlanmızı vatanı beklesmler di- yegönderiyoruz. Elbetteki anlayış- h olacağn, ancak bir baba olarak oğhunun başına bu tür bir olay gel- mesinden bilgim olması gerekmez miydi? Aflem Fatih'in hayatuıdan endişe duyar duruma geldi. Geliş- melerden bizterin haberdar edflme- sini arzu ediyoruz" diye konuştu. Ecevit'in açıklamasi Başbakan BülentEcevit, iki Türk askerinin serbest bırakırması konu- sunda lran ile görüşmelerin sürdü- ğünü açıkladı. Ecevit dün gazetcci- lere, "Yeni bir gelişme v-ok. Saym Cem, bu sabah bana verdiği bilgi- krde, Bosna'da lran Dişişleri Ba- kanı ile yaptıgı gönişmenin olumhı geçtiğini söyledi'' dedi. Ece\it, lran ile ilişkilerin sorul- ması üzeıine de "Aramızda olum- hı göriişmeler devam ediyor. Bu ko- noyu sürekB gündemde tutmanın doğnı obnadığnu düşünüyorum" yarutrnı verdi. lran Içişleri Bakan Yardımcısı Gholamhossein Bolan- dian da Türk askerlerinin lran sını- nnın 40 metre kadar içinde e k ge- çirildiğini açıkladı. Sınırdaki son olayın hayvan ka- çakçıhğrna bağh olabileceği belir- tildi. Iran'dan Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak istenen 4 binden fazla büyük ve küçükbaş hay'vanın ele geçirildiği ileri sürüldü. Cum- huri Islam gazetesinin, Batı Azer- baycan eyaletinin Salmas ili Ka- çakçılıkla Mücadele Müdürlü- ğü'ne dayanarakverdiği habere gö- re, son iki hafta içinde sınrrda pu- su kuran güvenlik güçleri ve aske- ri biriiklerle kaçakçılar arasında ça- tışma çıktı. Çatışma sonucu kaçakçılann bir kısmi yakalanırken. bir kısmının Türkiye'ye kaçtığı iddia edilen haberde, 3 bin 778 koyunun ele geçirildiği belirtildi. Borusan Kültürve etl 03 10:00-13:00 Atoty». Uğur "Ses v r Dt&rmtnöoölu ve Devsiın Atöfyesı" 6 b 12:30 (I G45tenm) 77/30 (II G6stwim( Vıdeodan Opera: \*r* 'Sffnon Soconegra" H8Û * J 07 10:00-13:00 Atdlye: Uğur Değirmtntioğkı "Kontakt Do$a<;lama SesveHareket Ataiyesı' 05 erı10:00-12:30 Atölye So>«aloMWKter nnmtvtr "Wuzı>n Rengı «' 57 b) 1400-16:30 Atölye O*n Sakuâ - Şentr rıhiı •Mûa*nlWf>9»- ro o ro 21 Eylül 1999 Salı, Borusan Küttür ve Sanat Merkezi'nin yeni dönem etkinliklerinde ttkrar görüsmek üzere.. BORUSAN BORUSANKûltür Sanat Etkinlikler ücretsizdir. M) 291 06 15 F«ki (02121 2S2 45 91 İ l a n l a r ı n ı z (0 212)293 89 78 YAZ KARMASI'99 25 Hanmn-25 Eytöl Abidin Dino Eren Eyübogiu Fikret Mualla MUbin Orhon Orhart Peker Burhan Uygur Avni Arbaş Ali Atmaca GUIgitn Başarır Burhan Dogançay Turan Erol Julide Komet Adnan Vannca Nejdet Vergili ADTİ6ANŞAKAYIK SOKAK. NO 54/1 NİŞANTAŞI / TEl: 247 90 81 1 p ^"fiUf~~;^ TİYATRO vc Kültür Sanat İlanlannız için 293 89 78 3hat 'H™nnnH| güzel sanatlara hazırlık 105 Puan ve üstü alanlar MSÜ., MÜ'ne giriş resim sınavlarına hazırlık çalışmaları. Biran önce katılın İÇ mİmar, grafiker, modaCl-StİÜSt, reSSam olmak isteyenler için üniversite düzeyinde, ingilizce ve bilgisayarlı özel eğitim. Erken kayıt olma avantajlaruıdan yararlanın. istasyon sanat merkezın C £ l i!\MKki» ı.cııın.ir. K \IMK«»% ıı:1 l . u m u ^ u ı u l ı l : 1 1 2 1 2 . 2 ^ 2 ' » 2 2 2 - 2 * lıl: »212. >7»>»SIMI - III >ıl;ı s . * A \n-.:\ l ı l : 1121». 4 1 4 «I». <S - V)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog