Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURtYET 1 AĞUSTOS 1999 PAZAR HABERLER DUN1ADA BUGÜN ALİ StRMEN Bir Ödül, İki Adam Sevgili, Ödülleri zaman içinde değerii kılan, yalnız ödül- lerdiren kurumun niteliği değıl, aynı zamanda ödül- lerdirilenlerin kişiliği ve ödülün gayesi ile ilişkileridir. Bu olguyu düşünmemin nedeni, Türkiye Gazete- ciler Cemiyeti'nin 24 Temmuz'da verdiği ödüller ol- du Bu yıl basın özgürfüğü ve insan haklannı savun- madaki çabaları dolayısıyla ödülü iki dostum, Me- Ith Aşık ile Fikret llkiz aldılar. Melih ile yedi yıla yakın süre biriikte çalıştım, ama onunla çahşmaya başlamadan önce de okuru ol- muştum. Tanışıklığımız, daha doğrusu uzaktan uzağa se- lamlaşmamız ise henüz medya adını almamış olan basının merkezınin Cağaloğlu ya da Babıâli olduğu yıllarda, Erim Gözen ile çaldığımız öğle saatlerinde cemiyetin lokalinde oturduğumuz yıilara rastlar. Aynı saatlerde Melih de kendisine gizemli bir ha- va veren koyu gözlükleriyle gelir, köşede bir masa- yatek başına oturur, Iran konsolosluk binasının ar- dından görünen Boğaz'a bakarak bir kadeh içkisi- ni ıçer, fazla uzatmadan kalkıp giderdi. • • • Sonralan Melih ile orada burada daha sık karşıla- şıp ahbaphk eder olduk. Dokuz yıl önce de birlikte bir Macaristan gezisi yaptık. Hoşsohbet, cömert ve uysal insanlarla yolculuk etmek büyük bir keyiftir. Ve Melih ile yolculuk eden çok kişiden, eşsiz anılara sa- hip olduklarını dinlemişimdir. Ama doğrusu Melih Aşık'ı mesleğinde seçkin bir kişi yapan, yalnız bu nrtelikleri değildir. Her gün açtığı pencereden, okurlanna birçok şe- yi can sıkmadan, kısayazılar, küçük anekdotlar, fık- ralariaanlatan Melih. yaşamın içinden, gazeteciliğin mutfağından gelen bir kişi. Birzamanlar, Günaydın gazetesinin dünyayı önü- nüze komprime gibi koyan o orta sayfalannı hazır- layan seçkin ekıbin bir üyesiydi. Ve akşamlan aynı ekipten Necati Doğru ile doğru Kadıköy meyhane- terine giderlerdi. Neyse, anıları bırakalım bir yana. Emekçi bir aile- nin çocuğu olan Melih, bu niteliğini ve bu bilincini hiçbir zaman yitirmedi. llkelerini, basın özgürlüğü- nü, emeği ve insan haklannı inatla savundu. Bir gün bizden genç bir arkadaşımız, Milliyette benimkinin yanında olan Melih'in odasına girdi pür- neşe. - Âşığım abi, dedi. Dayanamadım: - Bak dedim, âşık olmak marrfet değil; mari- fet, Melih Aşık olmak. • • • Fikret llkiz, gazeteciliğe, zaten insan haklan, ba- sın özgürluğü ve emek savaşımı yüzünden atıldı. O, yaşama avukat olarak başladı. Baskı dönemlerirHn, para getirmeyen, mihnetli davalannın hemen hep- sinin avukatıydı. O dönemleri, sıkıyönetim mahke- meleri ve tutukevleri arasında mekik dokuyarak ge- çirdi. Avukat ziyaretlerinde, biraz sorgulayan, biraz da suçlayan bakışlarla ne zaman tahliye olacağımızı sorduğumuzda, sanki olayın suçlusu kendisiymiş gibi, gözlerini kaçınr. utanır, sıkılırdı. Hep düşünmüşumdür Sevgili, o dönemlerde biz mi daha çok sıkıntı çektik, yoksa Fikret gibi bizim için özveriyle koşuşturan avukatlanmız mı, diye. Çok şükür, Fikret'i artık mahkeme koridorunda, hapishanenin görüşme salonunda değil, Cumhuri- yet 'teki odasında göruyorum. Bütün bunlan yazmamın nedeni Sevgili, iki dos- tumu övmek isteğim değil, bir sevinci seninle ve okuriarla paylaşmak. Çünkü onlara verilen ödül, öz- verinin, ılkelı davranışın ödüllendirilmesi olmuştur. Ödüller yerini bulmuştur. Nice değerin hızla solduğu bir dönemde, yerini bu- lan bir ödül, yalnız ödüllendirilenleri değil, başka çoğu kişiyi de mutlu ediyor. Yonetmelikte değişiklik yapıldı TBMM'de bürokrata da lojman saltanatı ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - TBMM yö- netimi eski milletvekille- rini gerekirse "'polis zo- ruyla" lojmanlardan çı- karmaya çalışırken, eski üst düzey bürokratlann yönetmelıklerle kendıleri- ne "lojman garantisi" sağ- ladığı ortaya çıktı. Arala- nnda TBMM Genel Ku- rul Salonu yolsuzluğuna adı kanşan eski genel sek- reter yardımcısı Fahri Köprülü'nün de bulundu- ğu birçok üst düzey bü- rokratın, "görevlerT ne- deniyle tahsis edilen loj- manlan, yönetmelikteki boşluktan yararlanarak boşaltmadıklan ortaya çıktı. TBMM'deki çok sayıda eski üst düzey bürokratın. milletvekilleri ve TBMM personeline konut tahsisi- ne ilışkin yonetmelikte 1992 yılmda yapılan de- ğişiklikle getirilen bir "ge- çici maddeye" sığındığı belırlendi. 30 Haziran 1992'de yonetmelikte ya- pılan değişiklikte, yönet- meliğin yürürlüğe girdiği tarihte özel ve görev tah- sislı konutta oturanlardan kendilerıne sıra tahsısli konut tahsis edilinceve ka- dar konutun statüsü ko- runmakla birlikte konutta oturmaya devam edecek- leri ve görev değişikliği tarihinden itibaren 5 yıl süre ile kalabilecekleri hükme bağlanıyor. Meclis bürokrasısi. bu geçici maddeyi halen kullanıyor. Aynı yönetmeliğin 16. maddesınde ise özel, gö- rev ve hizmet tahsisli ko- nutlarda tahsıse esas olan görev veya hizmetin deva- mı süresince oturulabile- ceğı de hükme bağlanıyor. Bu çerçevede, görevden alınmalanna karşın halen danışman kadrosunda bu- lunan eski genel sekreter Mehmet Dülgerier. genel sekreter yardımcısı Mu- zaffer Birben, eski özel kalem müdürleri Şener Özdemir, Mehmet Dün- şen'in de aralarmda bu- lunduğu çok sayıda bü- rokrat, lojmanlarda otur- maya devam ediyor. Genel sekreter yardım- cılığı görevinden daha ön- ce almıp müşavir olan, an- cak TBMM Başkanı Yıl- dınm Akbuiırt'un yeniden genel sekreter yardımcılı- ğına getirdiği Hayati Şe- ner' ın de geçici madde- den yararlanarak lojman- dan hiç çıkmadığı belir- lendi. Bazı sendikalar, yaş dışmdaki sorunlann da genel grev nedeni olduğunu belirttiler Türk-îşiçte de batündüANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral'in geçiş sürecindeki yumuşamayı yeterli görerek genel greve gerek kalmadığını açıklaması, konfederasyona bağlı bazı sendikalann tepkisine neden oldu. Petrol-Iş Genel Başkanı Bayram Yıkürun, istenirse genel eylem için tabanın hazırlanabileceğini, kamuoyu oluşturulabileceğini söyledi. Sendikalarda görûşler farklı Türk-lş Başkanlar Kurulu'nun 58-60 yaşa karşı tutum açıklamasına karşın kabul edilen geçiş süreci, bu yaşı temel alıyor ve veni işe başlayanlar için "58-60 yaşta emeküligi" öngörüyor. Türk-lş konfederasyonuna bağlı sendikalarda farklı görûşler bulunuyor. Başkanlar Kurulu'nda, Türk-lş Başkanı Meral'in, eyleme gidilmesini isteyen Tes-lş Başkanı Mustafa Kumru'ya, "Sen şimdi şalter indirebüecekmisin?" dediği, bunun üzerine bazı sendika başkanlannın müdahale ettiği öğrenildi. • Türk-tş'te sendikalann görüşleri farklı. Başkanlar Kurulu'nda, Türk- îş Başkanı Meral'in, eyleme gidilmesini isteyen Tes-îş Başkanı Mustafa Kumru'ya, "Sen Şİmdi şalter indirebilecek misin?" dediği, bunun üzerine bazı sendika başkanlannın müdahale ettiği öğrenildi. Petrol-Iş Genel Başkanı Bayram Yıldınm, Türk-Iş'in içinde yer almadığı bir eyleme bu konfederasyona bağlı sendikalar olarak destek vermelerinin zor olduğunu belirtti. Sorunun yalnızca emeklilik yaşı olmadığını vurgulayan Yıldınm, sıralanan bir dizi istem karşılanmamışken eylem karan alınmamasını eleştirdi. Kızılay Meydanı'nda yalnız sendikalanna bağlı işçilerin değil. memurlann. emeklilerin, meslek örgütü üyelerinin de yürüdüğüne dikkat çeken Yıldınm. "Türk-tş'in bu insaniann umudu olmaya devam etmesi gerekirdi" dedi. Sosyal güvenlik yasa tasansı 13 saatte komisyondan geçti Mezmla emeklilikhafictyu TBMM'de ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kadınlafda emeklilik yaşının 58, er- keklerde 60 yaşına çıkanlmasını öngö- ren sosyal güvenlik yasa tasansı TB- MM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 13 saat süren görüşmelerden sonra kabul edildi. Görüşmelerdeki tartışmalar emeklilik yaşı ve SSK ile Iş ve Işçi Bulma Kurumu"na verilecek 14 bin kadro üzerinde yoğunlaştı. Degişiklik- lerden sonra 66 maddeye çıkanlan ta- san gelecek hafta TBMM Genel Ku- rulu'nda görüşülmeye başlanacak. Hükümetın sosyal taraflarla uzlaş- ması beklendiğinden komisyonda ele ahnması konusunda acele edilmeyen tasan, TüTk-lş'le hükümetin belli bir ölçüde anlaşmaya varmasından sonra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sonuçlandınldı. Tasan üzerindeki gö- rüşmeler dün sabaha karşı 03.40'a dek sürdü. En yoğun tartışmalar emeklilik yaşının kadınlarda 58, erkeklerde 60 olmasını öngören 6. madde üzerinde yaşandı. Bu madde üzerinde 2 saat sü- ren tartışmalann ardmdan yaş konu- sunda geri adım atmayan hükümet, prim gününü 7 bine düşürdü. Tasannın kabul edilen diğer maddeleriyle SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlann emekliliği ve geçiş döne- miyle ilgili düzenlemeler benimsendi. Hükümet ortaklarının verdiği bir önergenin kabul edilmesiyle "yaşhlık ayhğı almak için prim ödeme gûn sayı- SIDUI yanı sıra yaş sının da getirildigin- den prim ödeme gün sayısını dolduran- lara, istekleri halinde yaş haddini dol- durmalan beklenmeden kıdem tazmi- natlannı alabilmeleri olanağı" sağlan- dı. Kısmı yaşlılık aylığı bağlanmastn- da yaş sınınnı kadın ve erkek sigorta- lılar için 60 ve 62'ye düşüren önerge de benimsendi. Düzenleme. işsizlik sigortasmın zo- runlu olması ve sigorta primlerinin toplanmasında SSK'nin, diğer işlem- lerin yapılmasında lş ve tşçi Bulma Kurumu'nun sorumlu olmasını hük- me bağlıyor. Buna göre, tüm sigortalı- lar işveren ve devlet, işsizlik sigortası primi ödeyecek. Bu prim sigortahnın briitü üzerinden yüzde 2, yüzde 3 işve- ren ve yüzde 2 devlet payı olarak alı- nacak. İşveren buyükümlülüklerinden dolayı sigortahnın ücretinden herhan- gi bir kesintı yapamayacak. Yasanın öngördüğü ödemelerde bu- lunmak üzere de işsizlik sigortası fo- nu kurulacak. Komisyondaki görüş- meler sırasında fon yönetiminin 4 yıl için görevlendirilmesini karara bağla- yan bir önerge kabul edildi. Fon kay- naklannın genel bütçeye aktanlama- yacağına ilişkin bir düzenleme de met- ne eklendi. Değişiklik önergesi Görüşmeler sırasında DSP'Ii Cafer Tufan Yaaaoğm ve arkadaşlan, istifa eden gazetecılerin işsizlik sıgortasın- dan yararlanamamasını öngören birde- ğişiklik önergesi verdi. Önerge tarüş- ma yaratırken DSP tstanbul Milletve- kili gazeteci Masum Türfcer, ''Gazete- ci durup dururken istifa etmez. Bu ba- sın özgürtüğünü kullannıası açısından son derece önemüdir. Bir baskıya kar- şu bir yönlendirme çabasına karşı isti- fa edebilir. Çahştıklan müessesenin ha- beranlayışn la uyuşmayan gazeteci bas- kıya boyun eğmeyip kalemini kınp isti- fa ediyor. Hem bir tarattan gazetecilere boyuneğmediyeceksiniz hem de bunun aksine yol açacak kosuflan öngörecek- siniz" diyerek önergeye karşı çıktı. DYP'li OğuzTezmen, gazetecilerin bü- yük rakamlarla transfer olduklannı, bu nedenle işsizlik ödeneğı verilmesine gerek bulunmadığını söyledi. Türker ise "Transfer olan gazeteci zaten başka bir yere gkü>or, işsiz kalmıyor ki işsiz- liködeneğjakın" dedi. ANAP'h Aydın Ayaydın da önergeye karşı çıktı. Çalış- ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan ise hükümetin görüşünün so- rulması üzerine "Eski bir gazeteci ola- rak zor durumdayun. Takdir komisyo- nundur" dedi. Önerge ANAP'h Aydın Ayaydın, DSP"li Masum Türker ve FPIilerin ret oyuna karşüık DYP, ANAP ve DSP milletvekillerinin oyla- nyla kabul edildi. Emeklilıkte geçiş süreleri ile Bag- Kur ve SSK emekli maaşlannın TU- FE'ye bağlanmasının 1 Ocak 2000 ta- rihinde yürürlüğe girmesi hükme bağ- landı. Hükümet ortaklan tasannın 4 Ağustos Çarşamba günü genel kurul- da görüşühneye başlanması ve yasala- şıncaya dek gerekirse hafta sonu da ça- lışma yapılmasını hedefliyor. Emekkesimi hakkmıalana kadar protestolan sürdürmekte karariı.KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, Türk-tş'in hükümetin oyununa gelerek e> lem kıncılığı yapbğını bildirdi. Erdem, Türk- İş'in tavnmn kendi tabanını büe yansıtmadığuu sövledi. KÜRTULÜŞ YOK TEK BAŞINA! YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZf Emek Platformu, sosyal güvenlik yasa tasansına karşı eylem takvimini belirleyecek Erdem: Türk-lş eylem kııicıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk-lş'in genel eyleme gitmeme ka- ranyla ters düştüğü Emek Platformu, yann bir araya gelerek ortak karar al- maya çahşacak. Türk Mühendis ve Mi- mar Odalan Birliği (TMMOB) Baş- kanı YavuzÖnen, Türk-lş'ın platfonn- dan kopmadığını savunurken halkın Kızılay mitinginde geçtiği sınavı şim- di yöneticilerin vereceğini. istemlerde kazanım sağlanmadığmı söyledi. "Halka verilen sözün arkasında dur- mahyız" diyen Önen, 20 Ağustos'a ka- dar eylemlerin yapılacağını bildirdi. KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, Türk-lş'in hükümetin oyununa gele- rek eylem kıncılığı yaptığını. bu tav- nn, tabanı da yansıtmadığını söyledi. TMMOB Genel Başkanı Yavuz Ö- nen, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Eczacılar Birliği (TEB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türkiye Veteriner Hekimler Birliği'nin (TD- HB) temsilcileriyle birlikte düzenle- nen toplantıda. platfonnun hükümetin ortaya koyduğu politikalar nedeniyle halk tepkisi olarak birden bire ortaya çıktığını belırtirken bırlıkteliğin sürek- li kılınması tavrının devam ettiğini kaydetti. Önen, platformun belgeleriy- le, yalnız sosyal güvenlik tasansını de- ğil, "tamamen sermaye >anlısı ve ya- bancı serma>eyi destekleyen poütikala- nn revizesini isteyen önemli bir hukuk oiuşturukluğunu'' belirtirken "Kim bu hukuku eksik uygularsa osorumluhık- la karşı karşıya kaiır" dedi. t Pazarlığuı zamaru değil' Önen, platformun son toplantısın- da, Türk-lş Başkanlar Kurulu karanna karşm geri adım atıldığını, 1 saatlik iş- bırakma eylemınin tarihi bellı olma- yan bir zamana kaydığını anlatırken; "Emek Platformu'nu korumak istiyo- ruz, ama hükümete ciddi bir yanıt ver- mek istiyoruz. Hükümet bu yanıü al- madL Bu tespit, platform bileşenleriy- le çahşma>acağımız anlamında değfl" dedi. "Aslında dün (önceki gün) bir programla çıkmak üzerej dik. BöJgesel topianülan ilan etmek üzerejdik. Bu Türk-tş'in önerisiydi" diyen Önen, pa- zarlıkçı, ödüncü polıtikalann zamanı olmadığını, üretimden gelen gücün kullanılacağına ilişkin sözün arkasın- da durulması gerektiğini kaydetti. Ö- nen, Türk-lş'in daha önceden de hükü- metle, bakanlarla görüşme olanağı olan bir kuruluş olduğunu, bundan sonra da olacağını. ancak Emek Plat- formu'nun sözcüsü olduğunun anım- satıldığını belirtti. TTB Genel Başkanı Füsun Sayek. Meral'in örgütlerin 2 gün içinde genel greve gidilmesini istediği açıklaması- nın doğru olmadığını bildirdi. TEB Genel Sekreten Betül BUgetekin de. milliyetçilik söylemleriyle iktidara ge- len partilerin 2 ayda ülkeyi uluslarara- sı tekellere pazarladığını savundu. TVHB Merkez Konsey Başkanı Nes- rin Alpaslan da, istemlerinın kapsamı içinde IMF'nin istemi doğrultusunda tanm ve hayvancılıkta desteklemelerin kaldınlması girişimine karşı duruşun da yer aldığuu anımsattı. KESK Genel Başkanı Erdem, Emek Platformu'nun oluşturuhnasındaki amacı, "tüm emekçflerin karşdaşoğı saldırüan geri püskürtmek" olarak açıklarken "MiKonlarca insanın özle- mi, ne pahasına olursa olsun bu sosyal güvenlik tasansının geri çekümesidir" dedi. Erdem. DİSK, KESK. meslek odalan ve olabilirse Hak-lş'in en kısa zamanda toplanarak bir takvim belir- lemesi gerektiğini kaydetti. Erdem, "Gücümüzoranında eylem yapacagız. Türk-İş, milyonlarca insanın iradesini kırabilecek bir adım atmışür. 29 Tem- muz'da DİSK, KESKöncülüğünde ya- pılan eylemlere tasannın alt komisyo- na gönderildiği gerekçesiyle kablma- yan Türk-tş, hükümetin ovununa gel- mişn'r. Türk-İş eylem kınalığı yapb." Türk-lş'in "tesHmiyet" içinde oldu- ğunu kaydeden Erdem. eylemlerin ka- tılımcı örgütlerle sınırh olunmayacağı- nı bildirerek "Türk-tş içindeki sendi- kalarla da görüşeceğiz" dedi. Hak-lş'in Genel Başkanı Salim Us- hı, tasannın asla kabul edilemeyeceği- ni, eylem kararlılığını sürdürdüklerini açıkladı. Uslu, "Bu konuda mudaka üzerimize düşeni yapacagız, ama aslo- lan bunun birlikte>î apdmasıdır. Bugü- ne kadar Bayram Meral'in Emek Plat- formu adına görüşmeleri sürdürmüş, açıklama vapmış olması. ona her konu- da dilediği gibi davranma hakkı ver- mez. Emek Platformu 'nu temsü etmek ne kadar onurhı bir göre\se. platfor- mun devanıına katkı sağlamak da bu kadar sorumlu veonurhı bir görevdir" diye konuştu. Bayram Yıldınm, Türk-tş'in genel eylem karannı geri çekmesine neden olan tasandaki yumuşamanın da aslında kazanılmış haklan korumadığını, yalnız hükümetin ilk sunduğu tasanya göre bir yumuşama öngördüğünü anlatırken "Yann işe girecek, yann doğacak çocuklann kaderini tayin etmemiz gerekiyordu. 58-60"a karşı olmak gerekirdi. İstenirse taban hazırlanır, kamuoyu da oluşturulabilirdi. Ama gördüğümüz kadanyla sendikalar buna hazır değO" görüşünü dile getirdi. Öncelik kamu çatışantanna Yıldınm, Türk-tş'in diğer sorunlan da ortaya koyup, Emek Platformu'nun ortak sorunlannın en azından bir bolümünün, özellikle kamu çalışanlannın sorunlannın çözümüne katkıda bulunması gerektiğini vurguladı. Harb-tş Genel Başkanı İzzet Çetin de genel eylem için birçok neden bulunurken "Türk-İş'in tavnnın üzücü olduğunu" söyledi. Çetın. "Bizim sorunlanmız çözüldü, Emek Platformu başımn çaresine baksın denilemez'* dedi. Devlet Bakanı Toskay 'Türkiye önemli reformlara imza atmalı' ANTAIYA(AA) - Devlet Bakanı Tunca Toskay, üre- tici ve ihracatçılara yönelik sorunlann esas itibariyle yapı- sal sorunlardan kaynaklandığmı belirterek "Tfirid- ye, üretimini ve ih- racaünı 21. >üzyıla taşıyacak özeüeştirme, tahkim, sosyal güven- lik reformu gibi önemli reformlara ünzasmı atmak mecbumvtindedir" dedi. 19 sektör temsilcisınden oluşan ve Okan Oğuz'un başkanhğını yaptığı Türkiye thra- catçılar Meclisi (TtM) tcra Komitesi'nin önceki günkü toplantısuıda ulaşılan sonuç- lar, Devlet Bakanı Tunca Toskay'ın da ka- tıldığı Ihracat Koordinasyon toplantıstnda ele almdı. Toskay, toplantıda yaptığı konuşmada, dünya piyasalannda yaşanan fmansal krizin yanı sıra Türkiye'de 1998yılındauygulanan ekonomiyi soğutmaya yönelik tedbirlerin, yurtiçi üretimi ciddi boyutlarda etkilediği- ni belirtti. Bu yılın ikinci yansında ekonomik daral- ma ve ihracattaki gerilemenin halen devam ettiğini ifade eden Toskay, 57. hükümetin hoşgörü ve uzlaşma ortamında ülke sorun- lanna çözüm üreöneyi sürdürdüğünü belirt- ti. Toskay, Türk Akreditasyon Kurulu ku- rulmasına ilişkin yasa tasansının en fazla 10 gün içinde kanunlaşacağmı, gümrük mev- zuatına ilişkin yasanın da en kısa zamanda TBMM'den çıkanlacağını bildirdi. Toskay şunlan söyledi: "Üretim ve ihra- cata yönettk sorunlartmız esas itibariyle ya- pısal sorunlardan kaynaklam>t>r. YıDardır kronik enflasyon yaşandan bir ülkede yaö- nm-üretim-ihracat ancirinin sağiıkh bir şe- küdeoluşrurulması pek mümkün olmamak- tadır. Makroekonomik dengelerin sağlan- ması halinde >atınm-üretim zinciri karşıhk- hbir şekilde oluşturulacak. Bu çerçevede 57. hükümet, ekonomiyi rahatiarıcı önJemkr ahrken Türkiye üretimini ve ihracatmı 21. yüzyıla taşıyacak özeOeştirme, tahkim, sos- yal güvenlik reformu gibi önemli reformla- ra imzasını atmak mecburiyetindedir." 'EVfF söytentileri doğru değfl' Toskay, bazı kesimlerin belki bilgisizlik- ten, belki de yanlış kanaatten dolayı (IMF geldi. dikte etti ve gitti) gibi bir yaklaşım içinde olduğunu ifade ederek bunun doğru olmadığını söyledi. TtM Başkanı Okan Oğuz da konuşmasın- da, 1998 yılmda global krize ve yurtiçinde yaşanan siyasi istikrarsızlığa rağmen ihra- catm yüzde 2.6 artışla kapandığını, ancak 1999 yılına girildiğinde ihracatta gerileme- leryaşandığînıhatırlattı. Oğuz,Türkiye*nin ve ihracatçınm içinde bulunduğu en büyük sorunun finansman olduğunu belirtti. Oğuz, ihracatm finansmanını Eximbank*a vükleyerek içinde bulunulan durumdan çık- mamn zor olduğunu. kamunun borçlanma gereğinin azaltılarak bankacılık sektörünün asıl görevine dönmesi gerektiğini kaydetti. Eximbank Genel Müdürü Ahmet Kılı- çoğlu da konuşmasında, 1999 yılı ilk 6 aym- da Eximbank kredi hacminin 1.5 milyar do- lar seviyesine ulaştığını. yıl sonu hedefleri- nin de 4-4.3 milyar dolar olduğunu söyledi. DTM thracat Genel Müdürü Ötner Ber- ki de, döviz kredilerinde vadenin uzatılma- sma ilişkin karann, ihracatçılar için önem- li rahatlama sağlayacağını kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog