Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

I AĞUSTOS1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Atatürk Havalimanı çevresinde oturan yurttaşlar, gürültünün ruh sağlıklannı bozduğunu belirtiyorlar Bakını çakşmalan lıalkı bıkbrdı• Bahçelievler, Ataköy ve Sefaköy güzargâhlannı kullanarak günde 450 ile 750 arasında uçağın iniş kalkış yaptığı Atatürk Havalimanı çevresinde oturan yurttaşlar, 3 yıldır süren bakım ve onanm çahşmalannın fizyolojik ve psikolojk rahatsızlıklara neden olduğunu ve artık tamamlanması gerektiğini belirttiler. tstanbul Haber Senisi - Atatürk Havalimanı'nda 3 yıldır süretı bakım ve onaran çalışmalan, çevTede gürültü kirliliğine neden olurken bölgede oturan yurttaşlar çalışmalann en kısa sürede tamamlanmasını istediler. Havaalanlanndaki uçak gecikmeleri nedeniyle kanşıklık yaşayan Avrupa hava trafiğı de bu yıl yaşanan gecikmeler ile kriz düzeyine ulaştı. Bahçelievler. Ataköy ve Sefaköy güzargâhlannı kuUanarak günde 450 ile 750 arasında uçağın iniş kalkış yaptığı Atatürk Havalimanı çevresinde oturan yurttaşlar, 3 yıldır süren bakım ve onanm çalışmalannın fizyolojik ve psikolojk rahatsızlıklara neden olduğunu ve artık tamamlanması gerektiğini belirttiler. Havalimanı yetkilileri ise hava durumuna ve rüzgânn esiş yönüne göre dört pisti kullandıklannı. son günlerde Bahçelievler, Ataköy yönündeki yoğunluğun nedenınin teknik ve rutin bakım çalışmalan olduğunu belirttiler. Gürültü konusunda çalışan uzmanlar da. uçaklann yarattığı sesin kamyon, otomobil ve motosikletin ardından, insanlan en çok rahatsız eden dördüncü gürültü kaynağı olduğunu vurgulayarak "Lçak 120 desibel civannda bir gürültü yapar. Bu da kulağa ciddi zararlar verebilir" dediler. Uzmanlar, 30-60 desibel arası gürültünün, rahatsız edici psikolojik etkilere; 60-90 desibel arası gürültünün, sinir sisteminin etkilenmesine: 90- 120 desibel arası gürültünün. rahatsız edicı etkilere, sinir sisteminin etkilenmesine ve işitmenin zarar görmesine; 120 desibel ve üzeri gürültünün ise diğer etkilerin yaru sıra akut kulak zan yırtılmalan sonucu işitmenin zarar görmesine neden olabilecegine dikkat çektiler. Her yıl Avrupa havaalanlannda yaşanmakta olan uçak gecikrneleri nedeniyle birbirine giren Avrupa hava trafiğinde, bu yıl yaşanan gecikmeler kriz düzeyine ulaştı. Buyıhnilk çeyreğindeki gecikme oranı, geçen yılın ilk çeyreğini ve 1988-1991 rötar krizinin yaşandığı dönemi aşarken, uzmanlar ana sorunun hava trafik kontrol sisteminden kaynaldandığını belirttiler. Havayollan hava trafik kontrol yöneticilen sorunun giderilmesi için Avrupa'daki hava sahasının yeniden düzenlenmesini isterlerken Brükserdeki hava kontrol sisteminin sadece belli bir düzeydeki hava trafik kontrolünü düzenleyebildiğine, bugünkü koşullarda yeterli olmadığına dikkat çektiler. Türk Hava Yollan yetkilileri de, Avrupa'daki genel durumun THY'yi de etküediğini ifade ederek "Avrupa hava trafiğini düzenleyen Frankfurt'taki Sk>t Merkezi"nin kapasite yetersizliği nedeniyle yaşanan rötariar için diğer havayolu şirkederinin de, THY'nin de yapabilecek fazla bir şeyi yok" dediler. THY'nin, iç hat seferlerinde zamanında kaüuş oranlan itibanyla Avrupa Hava Yollan Birliği (AEA) ortalamasının 9.9 puan ilerisinde olduğunu kaydeden THY yetkilileri, bununla yetinmediklerini ve bu oranı daha yükseğe çıkarmak istediklerini vurgulayarak "2000 yıhnda tamamlanacak olan Atatürk Havatimanı'ndaki yeni terminalin hizmete girmesiyle bugün yaşanmakta olan altyapı yetersizliğinin olumsuz etkileri de ortadan kalkacak ve THY'nin iç hat seferierindeld zamanında kalkış oranı, hedeflenen düzeye ulaşacaknr" diye konuştular. 102 yurttaş tedavi altında Su paniği önlenemiyorDİYARBAK1R (Cum- huriyet Bürosu)- Diyarba- kır'ın Bağlar semtındeki birçok mahallede, yurttaş- lann içtikleri sudan zehir- lendikleri iddiasıyla başla- >an panik sürerken hasta- nelere başvuran kişi sayısı bini aştı. Yetkililerin "Su- da zehir yok" açıklamala- nna karşın, hastalıklann iç- me suyuna kanalizasyon suyu kanşmasından kay- naklandığı belirlendi. Öncekı geceden bu ya- naSSK. De\ let, Çocuk ve Tıp Fakültesi hastanelerine binin üzerinde yurttaş mi- de bulanösı, baş dönmesi ve kann ağnsı şikâyetıylebaş- vurudabulundu. Yetkililer, çok sayıda yurttaşın söylentilerden kaynaklanan psikolojik et- ki nedeniyle hastanelere başv urduğunu açıklarken. halen 102 kişinin "gastro- enterit" tanısıyla değişik hastanelerde müşahede al- tına alındığı öğrenildi. Bu kişüerden ikısinin du- rumunun ağır olduğu bildi- nldı. Hastanelere yapılan şikâyetlerin yoğunluğu ne- deniyle Sağlık Bakanlı- ğı'nın Diyarbakır'daki tüm personelinin izinleri iptal edilerek tatilde olanlar gö- reve çağnldı. Hastaneler- de. özellikle intanıye servis- lerindeki kadrolar takviye edilirken yeni gelen hasta- lar için geçici intaniye kli- nikleri oluşturuldu. Bağlar semtindeki su kir- liliğinin nedeni de belirlen- di. Valilik, Emniyet Mü- dürlüğü. Büyükşehir Bele- diye Başkanlığı, II Sağlık, Hıfzıssıhha ve Çevre Mü- dürlükleri ile Çevre Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin or- tak yürüttüğü çalışma son- rasında, Bağlar'da. kınk bir kanalizasyon borusundan sızan kırli suyun içme su- yuna kanştığı saptandı. Söz konusu bölgeden alı- nan 20 su örneği ile kentin değişik yerlerinden alınan diğer örneklerin Diyarba- kır Hıfzıssıhha Enstıtüsü Müdürlüğü ile Ankara Mer- kez Hıfzıssıhha Başkanlı- ğı'ndakı analizlen de de- vam edıyor. Dıyarbakır'da klormatik yöntemle incelenen 70 su örneğinden 8'inde "araon- yak" ve "nitrat" maddele- rine rastlandı. Uzmanlar. 8 su örneğinde bulunan amonyak ve nitrat madde- lerının zehirlenmeye yol açabilecek düzeyde güçlü kimyasal maddeler olmadı- ğını belirtti. Yetkililer, ge- ri kalan suömeklerinin ana- liz sonuçlannın yann alına- cağtnı açıkladı. STK'leralarmda Kentte yaşanan su panı- ği sivil toplum örgütlerini de harekete geçirdi. DSP Diyarbakır Milletvekili Ab- dulsametTurgut ve ANAP Milletvekili SebgetuUah Seydaoğlu, incelemelerde bulunmak üzere Diyarba- kır'a geldi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendıkası (SES) Diyarbakır Şubesi de, bün- yesinde oluşturduğu ekip- İerle, Bağlar semtinin de- ğişik mahalleleri ile hasta- nelerde inceleme başlattı. HADEP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun Çeük ise özellikle yerel ba- sında çıkan haberİerin va- tandaşlar arasında paniğe neden olduğunu belirtti. Tatil köyleri ve beş yüdıziı turistik oteller ise doluluk oranlannı artürmak için bölgelerinde çocuk festivalleri, tarihi çevre gezikrive turiar düzenliyorlar. TuıizmdTmktumtistennyor CENGtZYTLDrRIM FETHİYE -Turizmde son yıllarnv zonu" yaşanırken, turizm ş i r k e f l İ y tanıtımı için daha çok kaynak aktanlaraİc kap- samlı ve •'bilinçli tanıüm" yapılmas. g-rektıği- ni belırtiyorlar. Tatil köyleri ve beş yıldıziı tu- ristik oteller ıse doluluk oranlannı arttırmak için bölgelerinde çocuk festivalleri, tarihi çevre ge- zileri ve turiar düzenliyorlar. Turizmcıler, med- yadan da sorumlu yayıncılık yapma- lannı istiyorlar. Tatil köyleri, turistik otel ve tu- rizm şirketi yöneticileri, tesislerin- deki ortalama doluluk oranlannın temmuz ayında yüzde 60'lara yaklaş- tığını belirtirken yabancı turist ora- nının çok az olduğuna dikkat çekiyor- lar. Turizmcilenn bir bölümü, yılın ilk yansını kaybetmelerine ve yüzde 40- 50 doluluk oranıyla çalışmalanna karşm fiyatlan düşürmeyi. yerli tu- risti daha çok çekmeyi ise düşünmü- yorlar. TurizmcileTbunun nedenini de şöyle açıkhyorlar: "Yerli, alt gelir grubu turist yabancıyı kaçınyor. Ya- bancılardan aynı düzeydeki yerli tu- ristkrimizden dahi şikâyet alryoruz. Biz bunu yaşayarak öğrendik. Yerfi ve yabancı turistin yaptığı harcamayı da yine bu kapsamda değeriendirmek lazun." Turizmçiler sektörün yriboyu "bitinçli taro- üm"ının yapümasj gerektiğkve dikkat çekerek, • ekonomik kriz en çok turizm sektöriinü vurma- sına karşm sektöre beklenen oranda kaynak ay- nlmadığını, beklenen oranda kredilendirme ta- leplerinin gerçekleşmediğini öne sürüyorlar. Tu- rizm Bakanlığf nm bu konudaki çabalannın, ikinci sezon da kaçınlmadan hayata geçirilme- Babadağı'nda yamaç paraşütü Fethiye/Ölüdeniz'de, Babadağı'ndan hiçbir uçuş bilgisine sahip olmayanlar, sertifikalı tecrübeli pilot eşliğinde yamaç paraşütü yapabiliyor. 1970 metre yüksekliğindeki Babadağı'na cip safarilerle 45 dakikalık bir sürede uluşan uçuş ekibi Fethiye, Ölüdeniz, Patara, Rodos ve civannın muhteşem manzarasını seyretme olanağı buluyor. ETKİNLİKLER YORUYOR: Fethiye'de Babadağı'nm eteğindeki Club Lykıa World Tatil Köyü'nde yerli ve yabancı turistin çok sayıda etkinliği gerçekleştirme olanağı var. Yamaç paraşütü, tenis. masatenisi. animasyon gösterileri, havuzda sabah sporu, duvar pası, göbek dansma katılmak isteyenlerin zamanını iyi değerlendirmeleri gerekiyor. sini, verilen kredilerin daha uzun döneme yayıl- masını istiyorlar. Turizmat,farizdoıi dAatolay çıkması için medyayadaönsmli görev düştüğünü belirten tu- nzmcikr şöyle kosuşuyorlar "Medyamızdandik- katli, sorumlu yayıncılık bekliyoruz. Bizim ülke- mizdeki kadar olay hemen riemen her ülkede yaşamyor. Kaldı ki turistik yörelerimizin çoğun- da hiçbir olay yok. Ancak baa münferit olaylar öyiesine abarbfayor vetelevizyonlarda övlesine gös- teriB\or ki bunu anlamak mümkün de- ğiL Burada örneklemek istemiyorum. Televizyonlar saat başı ayıu olayi tek- raıiıyoıiar. Bundan daha kötü propa- ganda olur ımı? Bizimle ilgili başka- lannın propaganda yapmasına gerek yok. Kendimize en büyük kötülüğü biz yapıyoruz. Yurtdışında da kötü propagandarruz yapümıyor değiL an- cak yabancı turist gelip gerçeği görü- yor. Yapılan kötü propagandanın ne amaçla yapıldığını anlıyor. tnternet aracılığı ile mesajlar geçüiyor. Türki- ye'de basuıda ve televizyonda yer alan bilgUerin doğru olup olmadığı sonılu- yor. Kısaca medyamızdan beklenti- miz çok, bütün bunlar düşünulerek hareketedilirse sorunlan birlikte aşa- nz." Diğer üniversiteler için LES'ten 45 puan almak yeterliyken İÜ ve MÜ 50 puan istiyor Lisans üstüne girişte çıfte standart ÖES'den YÖK'e kınama 'Batırerin istifası hukuk skandalı' tstanbul Haber Servi- si - Öğretim Elemanlan Sendikası (ÖES) Genel Başjcanı Prof. Dr. Izzet- ttn Onder, Marmara Üni- versitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Faruk Batı- nf in YÖK tarafindan is- tifa ettirilmesinin bir hu- kuk skandah olmasının yanı sıra, hukuk kuralla- n ve gelenekleri çiğneyen hiyerarşik ve baskıcı YOK zihniyetinin açık bir örneği olduğunu öne sürerek şiddetle kmadık- lannı belirtti. Işçi Parti- si (tP) Öncü Gençlik II Başkanı GökçeFıratÇıA- haoğlu ise YÖK'ün bir "tarikatçı'' rektörün is- tifasını istemesinin son derece yerinde olduğu- nu belirterek YÖK yetki- lilerini kutladı. ÖES Genel Başkanı Prof. Dr. Izzettin Önder yaptığı yazılı açıklama- da, rektörlerin Cumhur- başkanı tarafindan atan- mış olmalannın yanı sı- ra bir kamu görevlisinin böylesi usulsüz ve hiye- rarşik bir düzen anlayışı içinde görevinden aynl- maya zorlanmasımn, hu- kukun ve üniversiter zih- niyetin çiğnenmesi anla- mma geldiğini savundu. Önder,üniversiteleri ida- ri özerklik dışmda tutup devletdaireleri gibi gör- düğünü ve üniversiteler üzerinde hâkimiyet kur- maya çahştığını belirtti. ÎP Öncü Gençlik ts- tanbul 11 Başkanı Çulha- oğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, "Tarİkatçı- fağıyla tanınan rektör Ba- tırel'in istifası, tüm öğ- rencflere ve aydınlık, la- ikTürkiye'den yanaolan yuıttaşlanmıza kutlu (A- sun" dedi. Çulhaoğlu, Batırel'in rektörlüğünün, her açı- dan karanhk bir dönem olarak anılacağını öne sürdü. YUSUFZhAAY Yüksek lisans ve doktora giriş sı- na\ lanna başvuruda Ankara, Hacet- tepe. Boğaziçi, Istanbul Teknik. Yıl- dız Teknik. Mimar Sinan ve Kocaeli üniversitelen Lisansüstü Eğitimi Gi- riş Sınavı'ndan (LES) 45 puan alma koşulu getirirken Marmara ve tstan- bul üniversitelerinın kaliteyi arttırma gerekçesiyle başvuruda LES'ten 50 puan isteme- sı, çok sayıda öğrenci ve araştırma görevîisini zor durumda bıraktı. LES pu- anlan 45 ile 50 arasında olan çok sayıda öğrenci ve araştırma görevlisi, Mar- mara ve tstanbul üniver- sitelerinin 50 LES puanı koşulunu, YÖK'ün sapta- dığı 45 puana indirmesini isterken mağduriyetlerinin giderilmemesi durumun- da yürürmeyi durdurma davası açacaİdannı söyle- diler. Matematiksel ve man- tıksal çözümleme sorula- nnın yöneltildıgi ve lisan- süstü adaylannın bilimsel formasyonunu ölçmeyen LES. yüksek lisans ve dok- toraya öğrenci alımında Marmara ve tstanbul üni- versitelen tarafindan di- ğer üniversitelerden daha önemli görülüyor. YÖK'ün yüksek lisans ve doktora- ya girişte en az 45 puan olması koşulunu getirdiği LES'ten, Marmara ve tstanbul üniversiteleri kaliteyi arttırma gerekçesiyle 50 pu- an isterken bu üniversitelerden daha az kaliteli eğitim vermeyen Ankara, Hacettepe, Boğaziçi, tstanbul Tek- nik. Yüdız Teknik, Mirnar Sinan ve Kocaeli üniversiteleri YÖK"ün belir- lediğı 45 LES puanını yeterli sayıyor. Marmara ve tstanbul üniversitelerinin 50 puan koşulu, LES'ten 49 puan alanlann bile lisansüstüprogramlan- na başvurmasıru engelliyor. Araştırma görevüleri zorda Marmara ve Istanbul üniversitele- rinde görevli doktora adayı çok sayı- da araştırma görevlisi, getirilen 50 LES puanı koşulu nedeniyle doktora sınavına başvuramazken yüksek li- hasan ödülü UUŞUri UUUIU ^gğ tili ile ödüllendirdi Bütün bir yılın yorgunluğunu atan öğrenciler, KKTC Cumbur- başkanı Rauf Denktaş'ı da ziyaret iettUer. DAÜ Rektörü Prot Dr. Öray Oral, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin eğitsel. bilimsel faaliyetlerinin yanında bu tür sosyal, spor- tifw kultürel faaliyetlerinin de bulunduğunu. böylesüıe başarüı öğrencileri DAU'de ağuiamaktan mutiu olduğunu belirterek öğrenciiere başanlar diledi sansa girmek isteyen hsans mezunla- n ile doktoraya girmek isteyen yük- sek lisans mezunlan da aynı nedenle bu programlann sınavlanna giremi- yor. Yüksek lisans ve doktora giriş sı- navlanna başvuruda Marmara ve Is- tanbul üniversitelerinin LES'ten 50 puan alma koşulu getirmesine tepki gösteren lisansüstü eğitim adaylan tepkilerini şöyle dile ge- tirdiler: "Birbflinıdalındalisaııs ve yüksek lisans yapnk, ama LES gibi ÖSYTVl'ye para kazandırmaya yara- yan, bilim dalunızla ilgili hiçbirbilgjyiölçmeyen bir test suıavı, mezun olduğu- muzvetezverdigimizbffim dalıyla Ugili egitimden da- ha önemli görülüyor. Bu şekikleeğitiminiaJdığınıız bilim dalı göz ardı ediliyor. LES"te sorulan matema- tik konularmıyıDarönce b- sede gördük. ama üniver- sitede hiç karşılaşmadık. Artık hatıriamadığımız matematikvegeometriso- rulannın sorulduğu LES gibi bir sınavdan ünivers»- tede sosyal bilimkr dalın- da okumuş insanlan so- rumlu tutup bu sınavdan akhğımız49 puanın bileli- sans üstüne başvuruda 50 puan koşulu nedeniyle ge- çersizsayılması eğitim hak- kımızı engelliyor." HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Senaryo Değil, Gerçek! Bugün size, üç bölümlü ve "çok anlamlı" bir öy- küm var. Birinci bölüm... Katolik bayan Elizabeth ile Alman Yahudisi bay Joseph evlenirter. Bu evlilikten, 1933 yılında Jack ve Oscar adlı ikizler dünyaya gelir. Ama mutluluk al- tı ay sonra biter ve eşler -çocuklan paylaşarak- bo- şanııiar. Jack, babası ile birlikte, Ingiliz sömürgesi Karaib- ler*e gider ve tam bir Yahudi olarak yetiştirilir. Oscar ise, annesi ile birlikte, Nazi işgalindeki Çekoslovak- ya'ya göç eder. "Yahudilerden nefret etmesi gerek- tiğini" öğreten resmi bir eğitimden geçer. Jack, Karaib adalanndakJ zenci çocuklaıia dost olarak büyür. Oscar ise, Nazi gençlik örgütüne ka- tılır. Koyu bir ırkçı olur. Arkadaşlanyla birlikte Yahu- di mahallelerine saldınlara katılır. Birbirlerinden ve ailenin başlangıçtaki yapısından habersizdirler. Jack, ırkçıhk karşıtı ve Nazi düşma- nıdır. Oscar da ırkçı ve Yahudi düşmanı... • • • İkinci bölüm... Olan olur ve günün birinde, iki kardeş "acı gerçe- ği" öğrenirler Oğrendikleri andan başlayarak da, huzur içinde uyumalan olanaksızlaşır. Ikisi de hemen her gece, benzer korkulu düşler gö- rürler. Öldürmek üzere olduğu bir Yahudi gencinin ikiz kardeşi olduğunu son andafark etmek gibi.. Öldür- mek üzere olduğu genç bir Nazinin ikiz kardeşi ol- duğunu son anda anlamak gibi.. Ve 1954 yılında, 21 yaşında iken Avrupa'da bulu- şurtar. Çok sert bir siyasal kavga olur aralannda. 25 yıl daha görüşmemek üzere ayrılırtar. • • • Üçüncü ve son bölüm... 1976 yılında ikinci kez bir araya geliıier. Artık ikisi de 46 yaşındadır. Gençlik ateşleri küllenmiş, daha ılımlı ve hoşgörülü olmuşlardır. Dünyaya at gözlükleri ile bakmaktan çıktıklan için, daha önce aynmına varmadıklan bir olguyu giderek keşfederler. Neredeyse aynı giysileri giymektedirler.. Ikisi de bol ; baharatlı yemekleri sevmektedir. Ikisi de lastik bilek- liktakmaktadır.. Ikisi detelevizyon seyrederken uyu- maktadır.. Ikisi de inatçıdırvetiyatro seyrederken hap- şırmak gibi kötü bir huya sahiptir. ••• Acaba bu, güzel bir fîlm senaryosu mu? Hayır. Kötü, ama gerçek bir yaşamöyküsü... Za- fer Arapkirli'nin geçenlerde Milliyet'e Londra'dan yazdığı, gerçek bir yaşamöyküsü. Eğitimin gücü... Paylaşılan ortamın insanlar üze- rindeki etkisi... Ve aynı genleri taşıyan, doğuştan tı- patıp aynı olan ikiz kardeşten iki düşman yaratan acık- lı birsüreç... Bu olay bir istisna mıdır? Hayır. Koşullar oluştuğu zaman, her zaman aynı âoAucu verecek olan bir genel durumduc^fe^lyıjir. sal bir yasadır! *ü. ' "! Bu köşenin okurlan, somut ömekleri cçİHı n"örfîŞ;' unutmamışlardır. Çocukluk arkadaşlanndan yaratı- lan düşmanlar. Biri Izmir'de özel kolejde, diğeri De- nizli'de imam okulunda okuyan iki kardeşin, aynı evi paylaşmakzorundakalan iki düşmanadönüşmesi... Ve daha neler. Bunlar hep neyin kanıtıdır? Yurttaşlann devlet eliyle iki karşrt eğitimden geçi- rilmesinin, bu ülkeye ve bu toplumayapılabilecek en büyük kötülük olduğunun kanıtı... Jack ile Oscar'ın öyküsünü herkese okutmalı. Ve unutmamalan için, pek sayın milletvekıllerimizin ça- lışma masalannın da tam karşısına, duvara asmalı! Ahmet Çalık 5 yaşındaki oğluna kavuştu. (AA) J Gündüz suçunu itirafetti \ Yakahuuın fıdytî zanlısı sorguda Istanbul Haber Servisi - Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çahk'ın 5 yaşındaki oğlunu kaçırarak 2.5 milyon ABD Dolan fidye isteyen Zeki Gündüz'ün, kaçırmayı, girdiği ekonomik krizden kurtulmak için gerçekleştirdiği bildirildi. Gündüz'ün, parayı aldıktan sonra yurtdışına kaçmayı planladığı belirtildi. Istanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün akşam saatlerinde yaptığı bir operasyonla yakalanarak gözaltına alınan Zeki Gündüz'ün sorgusu sürüyor. Maltepe'deki evinde yapılan aramada Cesur Eser adına düzenlenmiş sahte bir pasaport bulunan Gündüz'ün, ifadesinde, fidye olarak istediği 2.5 milyon dolan alması halinde yurtdışına kaçmayı planladığını 5 söylediği öğrenildi. jj Sorgusunda suçunu itirafs eden ve pişman olduğunıS belirten Gündüz, Maltep^ Gülsuyii Aydemir ? Sokak'ta bulunan kendisine ait Uluteks Tekstil adlı işyerine, bundan 4 ay kadar önce hırsızlann girdiğini anlattı. tşyerinden yaklaşık 40 milyar lira değerindeki tekstil makinelerinin çalmdığını kaydeden Gündüz, bu nedenle girdiği ekonomik krizden kurtulmak için çıkar yol bulamadığını söyledi. Polis yetkilileri, işadamı Çalık"ın 5 yaşındaki oğlu M. T. Ç'yi kaçırarak 2.5 milyon dolar fidye isteyen ve iki evlilik yaptığı ögrenilen Zeki Gündüz'ün, aynldığı ilk eşıne "silah teşhir etmek" suçundan emniyette kaydı bulunduğunu belirttiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog