Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC İmthaz Sahibi: Berin Nadi Genel Ya>ın Yonetmem Orhan Erınç • Genel \avın Koordınatoru Hıkmel ÇetınkayaO Yazıışlen Muduru Ibrahım Yıldız • Sorumlu Mudur Fıkret llkız 0 Habcr Merkczı Müduru Hakan Kara 9 Gorsel Yonetmen Fikret Eser Istıhbaral CengızYıldınm# Ekonomı Özlem V uzak # Kultür Handan Şenköken • Spor Abdülkadır Yücelmao • Makaleler Samı Karaörtn • Duzeltme Abdullah Yazıcı • Fotograf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge Edıbe Buğra • "V urt Haberlen Mehmet Faraç Va\ın Kurulu tlhan Selçuk (Başkan) Orhan Ennç, Oktav Kortböke Hıkmel Çetınkata, Şûkrın Soner, tbrahım V ıtdız, Orhan Bursaiı, Mustafa Balbav, Hakan Kara Ankara Temsılcısı Mustafa Balba) Ataturk Bulvan No 125, Kat 4, Bakanlıklar Ankara Tel 4195020 (7 hat) Faks 4195027 •lzmırTemsılcısı Serdar Kızık, H ZıyaBlv 1352S 2/3Tel 4411220 Faks 4419117 • AdanaTemsılcısı Çetın Yığenoğlu, lnonuCd 119 S No 1 Kat 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 15 Muessese Muduru Ustün Akmen • Koordmator AhnKtKorulanOMuha- sebe Büfcnt Yener • ldare Hösnın Gürer» Bılgı tşlem N«ü lnai«Bılgı sayarSıstem Mflrirvrt Çıler#SaOş FazfletKuza MEDYA C: • Yönetım Kurulu Başkanı Genel Mudur GüJbin Erduran 0 Koordmator Reha lşıtman • Genel MudurYardımcısı SodaÇoban Tel 314 07 53 - 5139580 513846O^l,Faks.5138463 Ya>ımla\an ve Basan Yenı Gun Haber \jansı Basın ve Yayıncılık \ Ş Turkocaeı Cad 39 41 Cagaloglu 34334 lstaubul PK 246 Sırkecı 34435 lslanbul Tel (0 212) 512 05 05 (20 hat) Faks (0 212)513 85 95 www cumhunyet com tr 1 AĞUSTOS 1999 îmsak4 06 Guneş 5 52 Oğle 13 18 tkındı 1710 Akşam20 29 Yatsı 22 08 Kolektör inşaatmın temeli atıldı • İstanbul Haber Servisi - Sanyer Atıksu Tünel ve Kolektorlen Inşaatı'nın temeli dun İstanbul Buyûkşehır Beledıye Başkanı Alı Mufıt Gürtuna tarafından torenle açıldı Torende konuşan tstanbul Su ve Kanalızasyon tdaresı (İSKI) Genel Muduru Veysel Eroğlu, 7 tnlyon 377 mılyarlıraya malolacak Sanyer atıksu tünel ve kollektorlen inşaatmın 2001 yılının Aralık ayında bıtınlmesının planlandığını soyledı Dünyanın en eski losili • TOKYO(AFP)- Japonya'da kuş benzen bır dınozor turû olan Ovtraptorosaurus'un bır pençesının fosılı bulundu 140mılyon yıllık olduğu belırtılen fosılın dunyada bulunan en eskı fosıl olduğu bıldınldı Uzmanlar, fosılın. dınozorlann evnm sonucu kuşlara donuşmesı surecıne ışık tutacak bır bulgu olduğunu soyledıler Fosıl Şıramıne koyû yakınlanndakı bır tünel kazısı sırasında bulundu Dikmen'e Atatepe Parkı • ANKARA (AA)- Çankaya Beledıye Başkanı Haydar Yılmaz, Atarurk'un Ankara \a gelış noktası olan Keklıkpınan nda 'Atatepe ' adlı bırpark yapacaklannı bıldırdı Parkın Ataturk Sıtesı- Kekiikpınan-Konyayolu aynmına yapılacağını bıldıren Yılmaz, Atatepe Parkf nda. Mustafa Kemal'ın Ankara"ya gınşını sembolıze eden \e Ata'yı karşılayan seymenlenn he>kellennınde bulunacağını kaydettı Hırsıdara DENİZLt(AA)- Denızlı Emnıyet Müdurluğu Asayış Şubesı'nın artan hırsızlık, dolandıncılık ve yankesıcılık vakalanna karşı halkı uyarmak amacıyla hazırladığı 10 bın adet broşur vatandaşlara dağıtıldı Broşurlerde ev, ışyen oto hırsızlan ıle dolandıncı ve yankesıcılerden korunmak ıçın vatandaşlann alması gereken önlemlere dıkkat çekılıyor Doğru emzirme sayesinde dünyada her yıl 1 milyon 500 bin bebeğin ölümü önlenebilir Aıuıe sütü sağbk vori\ orr Doğumdan itibaren 6 ay boyunca anne sütü ile beslenen bebeklerin, birçok enfeksiyon hastauklanna karşı korunduğu, zekâ düzeyleri- Din mama ile beslenenlere oranla daha yüksek olduğu befirtiliyor. Haber Merkezi - Doğru ve ye- terlı beslenme sayesinde her yıl dünyadakı 1 milyon 500 bın be- bek ölumünün önlenebıleceğı be- lırtılerek ılk 6 ayında anne sütu alamayan bebeklenn yaşama sağ- lıksız bır başlangıç yapbğına dık- kat çekıldı Uzmanlar ılk 6 ay sa- dece anne sütü ıle beslenen be- beklenn, birçok enfeksiyon has- talıklanna karşı korunduğunu, zekâ düzeylennın yüksek oldu- ğunu ıfade ettıler Dünya Emzirme Ha- reketı Bırlığı (WABA) tarafından 1992 yılında ılan edılen Dunya Emzir- me Haftası dolayısıyla 1 -8 Ağustos tanhlen ara- sında, annelere yönelık bebek beslenmesınde anne sütünun önemı, anne sutü ıle beslenmenın yaygınlaştınl- ması ve ozendınlmesı amacı ıle çeşıtlı etkınlıkler duzenlenecek Anne sütünü teşvık eden Sağlık Bakanhğı, ülkemızdekı nüfusun vüzde 35'ını oluşturan 0-14 yaş çocuklarda ölüm nedenlen ıçın- de beslenme yetersızlıklennın ılk sıralarda yer aldığını bıldırdı UN1CEF ve Dünya Sağlık örgu- tu'nün desteğı ıle ülkemızde An- ne-Çocuk Sağlığı Planlaması Mu- dürlüğü tarafindan yurütulen "Be- bek Dostu Hastane" projesı de tüm hastanelere yayılıyor Yapılan araşnrmalara göre dun- yada 1 milyon 500 bın bebek gu- venlı ve hıjyenık olmayan bıbe- ron ıle beslenme yüzunden yaşa- mını yıtınyor Doğumdan son- rakı ılk yanm saat ıçınde bebe- ğin emzınlmeye başlanması ge- rektığını vurgulayan uzmanlar, şu bılgılen verdıler • Sağhk Bakanlığı, ülkemizdeki nüfusun yüzde 35'ini oluşturan 0-14 yaş çocuklarda ölüm nedenlen içinde beslenme yetersızhklennin ılk sıralarda yer aldığını bıldırdı. "Bebeğin erken emmeye baş- bması, eşin (plasenta) çabuk ay- nlmasuıa ve doğum sonrası ka- namarun çabuk durmasına yar- duncı olur. Annenın ılk gelen sü- tü (ağu sutu) bebek içın onemB- dir, bebeği hastahklara karşı ko- rur, bebeğin ilk aşısıdır. Ilk gün- lerdeki ağız sütu azdır, fakat be- beğin butun besin ihtiyacını kar- şdar. Onun ıçin şekeıii su, mama, ineksutu veya başka bir besin ve- rilmemelidir. Bebeğe biberonla herhangi bir gıda veya yalancı meme verilmemelidir. Bu, bebe- ğin anne menıesi ile valancı me- meyı kanştırmasına neden olur." Anne sutunu, dığerbesınlerden üsrun kılan birçok ozellık bulun- duğuna da dıkkat çeken uzman- lar, "Anne sütunün hazrru kolay- dır. Daima taze, temiz ve bebeğe verflmek uzere hazırdır. Anne sü- tü alan bebeklerde kansızük gö- rülmez. Çunku içinde yeterli de- mir vardır ve bebek tara- findan iyi emiHr'' dedıler Adana İl Sağlık Müdurü Alper Pişkin de bazı anne- lenn aıle buyuklennın ve çevTenın etkısıyle emzır- meden kısa surede vazgeç- mesının çok yanlış oldu- ğunu ıfade ettı Pışkın, kontrol altında geçınlmış bır ha- mılelık dönemınden ve sağlık kuruluşlannda gerçekleştınlen bır doğumdan sonra yapılacak tek şeym bebeği emzırmek ol- duğunu kaydeftı Pışkın "Bir araştırmada, sadece anne sütü alan bebeklerin hiç anne sutu al- mamış bebeklere oranla ıshale bağlı olum riskınin 14, solunutn yolu enfeksıvonlanna bağlı olüm risldnin 3 katdaha azolduğu sap- tanmışür" dıye konuştu e-posta : tan (a prizma. net tr Federasyon Derya Büyükuncu konusunda kendini savundu, yüzücüler ilgisizlikten yakındı Yüzmede şkndide demeçyanşlanKEREM KAÇARLAR Avrupa Şampıyonası'nda ıstedığı dere- celen elde edemeyen Yüzme Mıllı Takı- mı'nın bu başansızlığı üzenne şımdı de karşılıklı demeç yanşlan başladı Yüzme, Atlama ve Sutopu Federasyonu Başkanı Haluk Toygarh,Derya Büyükuncu ıle gır- Şampiyonada dun Bir rekor daha SporServö-Sampryonadadünde 1 Avrupa Rekoru kınldı F Bahçeh Uche, Mosboeu ve Dûnas'ın ızledı- ğı yanşlarda bayanlar 200 serbest- te Rumen Camefi»PDtec,2(X) erkek- kr sırtüstûnde Ahnan RatfBraun,200 kurbağlamada AsnesKovacs 100 er- kekler kelebekte Isveçlı Lars Fröbm- der, 10 metre kuîe atlamada ükray- nalı Eiena Zhupina ve 4 \ 200 ser- best bayrak yanşında Almanya altın madalya kazandılar 4 x 200 yanşı- nı bınncı bıtıren Hollanda dıskafi- lıye edıldı Günün tek Avrupa reko- ru 50 serbest yan fınalmde Hollan- dalı lngeDeBnnjn'den 24 84lık de- receyle geldı dığı polemık konusunda açıklamalar ya- parken, mıllı yüzuculer de kendılennı 'olanak veritanediği' gerekçesıyle savun- dular Haluk Toygarh, düzenledığı basın toplantısında, Derya Buyukuncu hakkın- da 50 metre sırtustüyanşlan oncesı ver- dıgı "Ya yüzecek, ya bıtecek" sozlennın, bu sporcunun motıvasyonunu etkıleme- mesı gerektığını ıfade ederek." 2 oiimpi- yata katılmış bir vuzücü. demeçler ve se- yircilerin tezahuratlan karşısında etkile- nryorsa,fc>rrndadeğilderrıektir. Aynca,be- nim verdiğim demeç de kesinlikle tehdit amaçiı değUdir" dıye konuştu Sporculardan savunma lstanbul'da süren 24 Avrupa Yüzme, Atlama ve Senkronıze Yüzme Şampıyo- nası'nda mıllı yüzücüler de federasyon- dan yakındılar Mıllı yüzucuÇetinOğuz, Yuzme, Atlama ve Sutopu Federasyonu Başkanı Dr Haluk Toygarh'nın demecı- nın talıhsızlık olduğunu ıfade ederek, şoyle konuştu "Bu demeç, bizi oldukça kötû etkiledi. Her şey Derya'nın üzerine konuşuluvor. Milli Takım'daki diğer arka- daşlar da m derecelere sahıpler. ama bun- lar goz ardı edıhvor.'" Mıllı yuzucu Orel Oral ıse "\çık havıızda yapılacak şampi- yonaya, kapah havıızlarda antrenman ya- parak hazırlandık" dedı Ucan Hollandalı Hoogenband a altın kazandı Futbolu bıraktı, kraloldu ARİF KIZILYALIN PoUyanna'1arülkesinde [ŞILOZGENTÜRK Çocukluğumuzda hemen hepımızın okuduğu Pollyanna'vı okuduğum gun- den ben sevTnem Bu ıyı yurekh, her turlu kotuluğun karşısında sessız kalan. aleyhme ışleyen her olaydan ıyılık do- lu yorumlar çıkaran PoUyanna bana Hı- nstıvan oğretısının unlu sözlennı anım- satır "Bır yanağına tokat atıyoriarsa öburyanağını da sen çevir!" Bunun Turk- çesı "Sus ve emirlere uy" demektır' Aynı dunya goruşunun benzer soz- lerle guzelleştınlmış hallen Islam oğre- hsındedeyennıaiu- Ancak etkıleyıcı bır roman olduğundan PoUyan- na dığerlenne ağır basar ve bız farkında olmadan kendı- mızı bır zaman sonra Poll- yannalaşmış buluvennz Şımdılerde ben bu sevme- dığım Pollyanna'nın ve Poll- yannalaşmanın, ınsanoğlu- nun ruh sağlığını korumak ıçın bulduğu en ıyı yontem- lerden bın olduğunu duşu- nuvorum Aksı takdırde de- lırmemek, sokaklara çıkıp ıs- yan etmemek mumkun de- ğıl OzelhklebızTurklerruh s.ağlığımızı, ıçımıze ışlemış bu Pollyanna yontemıyle ko- ruyoruz Başlayalım Vann 1 milyon 25 bın kışının gelece- ğını ılgılendıren OSS tercıhlen okulla- ra venlmış olacak Her halı, her duru- mu buyuk bır eşıtsızlık sımgesı olan OSS nınbuyılkıkarmakanşıksıstemı- ne ısyan eden edene 1 milyon 25 bın aıle on beş gune yakın bır zamandır kâbus yaşıyor Her şey belırsız Ve psıkolog- lar bır ınsan ıçm en tedırgm edıcı duru- munbelırsızlık olduğunu soyluyorlar Bu durumda ınsanın tum guven duygusu yıtıyor Boşvermecılık başlıyor ve her- hangi bır kurum ya da kışıye duyulan ınançkalkıyor Sozun kısası delırmek ıçın herşey hazır Ama boyle olmuyor Bu 1 mil- yon 25 bın kışı ıtırazlannın kulak ar- kası edılmesıne boyun eğıyor bıreysel başannınbelırieneceğı bır sınavda okul- lannın OSS ortalamasının alınmasma boyun eğıyor ve sonunda sessızce, ku- zular gıbı sadece "bir an önce bir oku- la gireyinı'', dıye gelışıguzel doldur- duklan tercıh kâğıtlannı okullannates- lım edıyorlar YOK. OSS ve Mıllı Egıtım Bakanlı- ğı 1 milyon 500 bın aılevle. genç ınsan- la alay edercesme sınavdakı eşıtsızlığı kabul edıyor ve hıçbır şey yapmıyor Boyle bır olayın herhangi bır hukuk devletınde olması mumkun mu° Olsa bı- le 1 milyon 25 bın kışının boyle kuzu kuzu davranması mumkun mu c) Nedır bızdekı bu boyun egme, kabul- lenme halı 9 Bunu sadece zavallı Pollyan- na kıtabma bağlamak olanaksız tnsan- lannhayatıylaoynanıyor Gelecekleny- le mutluluklanyla oynanıyor ve onlar hıç- bır şey yapmıyorlar Ya da ulkede ınsanlar artık hıçbır şe- yın mev cut düzenı değıştırmey eceğıne Türkıye'nın asla bır hukuk dev letı olma- yacağına ınanıyorlar Haksız da değıl- ler Oy v enp başa getırdıklen \ e durust dıye ovunduklen bır başbakanın ıktıda- ruida ışçıler en büyuk kazığı yıyorlar Ka- rapara ve rantçılar gene kazanıyor oy- le kı, yasa değıştınyorlar Yıllarca dev- letı besleven SSK bırdetı kotu ılan edı- lıyor v e yıllardır zorunlu tasarruf olarak ışçılerden kesılen paralar bır anda yok oluyor ve bellı kı bazı kışılen kurtar- ma operasyonunda harcanıyor Butun bunlar olurken elmı kolunu oy- narmayan ve yapılan ışçı eylemlennı kuçumseyen bır ıktıdar, 1 milyon 25 bın kışıyı mı cıddıye alacak 9 Ama bır şeyı unutuyorlar Bu ınsanlar genç ınsanlar Yanı ıkı ıktıdar ortağı MHP ve DSP'nın oydeposubukesım Bugenç ınsanlar Mıllı Eğıtım Baka- nı'nın buyuk bır rahatlıkla "tşteellerine terdhlerini ver- dik. Daha ne istiyorlar?" so- zunuunutmayacaklar Korku- lu ruvalanyla, kâbus dolu ge- celenyle alay eden bu sozle- n unutmayacaklar Yann paşa paşa gıdıp ter- cıhlennı okullanna bıraka- caklar ve beklemeye devam edecekler Sonuçlaraçıklan- dığmda onlan yenı şoklar bekleyecek Işte o zaman emınım bınlen bu ışı mah- kemeye goturecek, ulke mah- kemelen olmadı tnsan Hak- lan Mahkemesı'ne goturecek v e Türkı- ye gene uluslararası bır mahkeme tara- fından mahkûm edılecek \eter artık' Işlenn sureklı arapsaçına dondurulmesmden, hukukun surekh çığ- nenmesınden bıktık 1 Bu ulkede PoU- yanna olmak ıstemeyenler de var De- lırmek pahasına olsa bıle Bılmıyorlar- sa ben soyleyeyım. bu 1 milyon 25 bın kışının pek çoğu şımdıhk yatıştıncı hap- larla yaşamına devam edıyor Ama ha- pın. yatıştıncılann fayda etmedığı durum- lar da v ardır frı hotmail.com AvTupa Yüzme Şampiyonası bugün gerçekleşecek 10 final kar- şüaşmasıyla sona erecek. Şampivonanın merakla beklenen yanş- lanndanbiride 50 metre sırtüstu vanşı. Ayncaakşamsaat İ6.45- 18.00 arasında 200 metre bayanlar keiebek, 50 metre erkekler ve bayanlar serbest, 400 metre erkekler kanşık, 400 mdre bayan- lar serbest ve 4 x 100 metre kanşık bayrak yanşlannda da Av- rupa'nın en büyükleri beüi olacak. (KEREM KAÇARLAR) •\dı Pieter Van Den Hoogenband. 1978 Hollanda doğumlu Her Avrupalı gıbı yüz- meye çok, ama çok kuçuk yaşta başlamış Aılesınde yuzmeyen yok Derken, pek çok erkek çocuk gıbı futbola merak sarmış ve o dönemlenn ünlü takımı Maastnch'm altya- pısında şımdıkı Barcelonalı Zenden'le bır- lıktetopoynamış Zenden,geçenyıllançok ıyı değerlendınp Hollandalılann Ispanya'da- kı fütbol ussu Barcelona'ya geçmış Van Den Hoogenband mı 9 O ıse şımdı, Hollan- da'nın en unlü yüzucüsu İstanbul'dagerçekleşen 24 Avrupa Yüz- me, Atlama ve Senkronıze Yuzme Şampı- vonası'nda ulkesının kazandığı 6 altın ma- dalyanın dordune adını yazdıran ve pısın- lenn Rus kralı Akxander Popov ıle Dennis Pimankov u bırlıkte yanşbğı her yanşta ge- çen Pieter Van Den Hoogenband şımdıden, 2000 Sydney Olımpıyat Oyunlan'nın favo- nsı olarak gostenlıvor tstanbul'a, Hollanda takımımn seçkın yü- zucüsu olarak gelen Pieter Van Den Hoogn- band Avrupa Şampıyonası'ndakı ılk çıkışı- nı4x 100 metre serbest bayrak yanşındayap- tı Kendı sensınde 100 metreyı 47 31 gıbı ınanılmaz bır dereceyle yuzen Hoogenband, takımının Avrupa Rekoru'na adını yazdır- masını sağladı Hoogenband ıkıncı altınını 50 metre kelebekte kazandı 21 yaşındakı yu- zucu 24 45'le hem altın, hem oyunlar reko- runun sahıbı olda Hoogenband'ın üçuncu ve buyük başansı ıse 100 metre serbestte gel- dı Şampıyona'nın, 4 gözde'dalında48 47'lik bır derece yapan Hollandalı yüzûcü spon- sorlann gozdesı Alexander Popov ve Den- nıs Pırmankov'a büyuk üstunlük sağladı Bu yanşın bır özelhğı ıse Popov'un Avru- pa şampıyonlannda 8 yıl aradan sonra ılk kez geçılmesıydı Sempatıktavırlan ıle hem Hollandalı, hem de Türk seyırcılenn en çok alkışladığı ısım olan Hoogenband 4 altını- nı ıse 200 serbestte kazandı Hollanda'nın altın çocuğu dunkü4 x 200 metre serbest fınalmde 5 altınına çok yak- laşmıştı Onun da yuzduğü Hollanda takı- nuyanşıl bıtırmesınekarşındıskalıfıyeedı- lınce Hoogenband belkı de Frnaszıka Vbn Almsıck'ın 6 altınlık rekorunu kırma şan- sını yıtırdı İstanbul'a Övgü ~ L st uste kazandığı madalyalar ve kırdığı rekorlarla tum medya dunyasının ılgı oda- ğı olan Hollandalı sporcu, basın ofısıne yap- tığı açıklamada, tstanbul'un kendısıne uğur- lu geldığını ve madalya sayısını 5 ya da 6 altına çıkarmayı hedefledığını söyledı Ho- ogenband, performansını koruyup 2000 Sydney Olımpıyat Oyunlan'nda kürsüye çıkmak ıstedığını de söyledı Buyuk başanlara ımza atan Hoogenband'ı kamp yaptıklan otelde oncekı akşam hoş bır desurpnzbeklıyordu Eskı arkadaşı Barce- lonalı Zenden. Pıeter'e, faks geçmış, "Hep böyle o) Pieter* demışü Yaz günlerinin şenliği^ bir dilim leziz Bahçıvan Peynir. f Tüm Sofralarda...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog