Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 AĞUSTOS 1999 PAZAR 16 TELEVIZYON GüNÜN FtLMLERt Annie Hall 09.30 TGRT Güldürü , (Annie Hall) - Yönetmenliğini Woody Al- len'ın üstlendiğifilm,güldürü sanatçısı Al- vie Singer'ın Annie Hall'la karşılaşmasını, âşık olmalannı, kavga edip aynlmalannı konu alı- yor. Yapımın başrollerinde Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, Paul Simon, Shelley Du- vall gibi oyuncular yer alıyor (1977 ABD, 94 dk). Ağlayan Ryan 10.30 BRT Çocuk •Ov (The Legend of Cryin' Ryan) - Iki küçük viv kafadar, kasabada bir efsaneye konu olan Haydut Ryan'ın ölümündeki esran çözmek için yola çıkar. Ulaştıklan sonuç çok şaşırtıcıdır... Yönetmen: Deanna Shapiro. Julie Smith. Oyun- cular: Andi Eystad, Michael Heidemann. 11.00 / TRT 2 / Mississipi... Ayrıntı yanda Kıskanç.- 11.30 Interstar Güldürü (Overnight Delivery) - Temiz bir kolej öğ- rencisi olan Wyatt Tripps, Kim adında bir kız- la çıkmaktadır. Kim, eğitimini tamamlamak için New Orleans'a gider... Yön: Jason Bloom. Oyn: Paul Rudd, Reese Jitherspoon, Christine Taylor. Bir Kadın» 11.35 TRT 1 Dram . Yönetmenliğini Safa Önal'ın üstlendiği, baş- V O ' rollerini Türkân Şoray ve Ekrem Bora'nın paylaştığı fılmde; kocasının dostunu öldürüp ka- til olan bir kadının öyküsü konu ediliyor (1971). Müziğin» 15.10 Kanal 6 Duygusal O \ (The Silent Touch) - Henri Kesdy, dünyaca vr/ ünlü yaşlı bir bestecidir. Polonyalı genç bir müzik öğrencisi olan Stefan, bazı geceler düşün- de, Henry'nin eski ve tamamlanmamış bir beste- sini duymaktadır... Yön: Krzystof Zanussi. Oyn: Max Von Sydow, Lothaire Bluteau, Sarah Miles (1989 Ingiltere-Polonya-Danimarka. 95 dk). Ruby 21.15 TfîT 3 Politik I (Ruby) - ABD Başkanı Kennedy'nin öldü- rülmesinde tek şüpheli isim Lee Harvey Os- wald'dır. Fakat Osvvald mahkemeye götürülür- ken Jack Ruby isimli bir adam tarafından öldürü- lür. Yön: John MacKenzie. Oyn: Danny Aiello, Sherilyn Fenn, Arliss Howard (1992 ABD, 110 dk). 21.15/ShowTV/Hot... Ayrıntı yanda Yeni Hayatlar 21.30 BRT Duygusal , (The VVaterdance)-Birerkaza sonucubel- den aşağısı felç olan üç adam, yeni yaşam- lanna alışmak için birlikte mücadele etmeye ka- rar verirler. Yön: Neal Jimenez, Michael Stein- berg. Oyn: Eric Stoltz, Wesley Snipes, VVilliam Forsythe, Helen Hunt (1992 ABD, 106 dk). Kutsal EvnBk 22.00 Kanal E Güldürü , (Holly Matrimony) - Yönetmenliğini Le- onard Nimoy'un üstlendiği. başrollerinde Patncia Arguette ve Joseph Gordon'un yer aldı- ğı fılmde, Hollywood hayalleri gören kasabalı bir genç kızın yaşadıklan anlatılıyor. 22.10 / interstar / Mr. Bean Ayrıntı yanda Çılgın Max 2 22.30 Kanal D Macera (Mad Max: The Road VVarrior) - Küçük bir kasabada polislik yapan Mad Max, çöp- leri dünyanın en değerli malı olan gazoline dönüş- türmeyi amaçlamaktadır... Yön: George Miller. Oyn: Mel Gibson, Bruce Spence. Vernon Wells. Mike Preston (1981 Avustralya, 94 dk). Uzaydaki Tehdit 22.40 atv Macera •O\ (Fallout) - Yıl 2000... Gezegenlere çıkışı sağ- \Z/ layan Gateway Uzay Istasyonu, Tacikistanh milliyetçi lider Previ Federov'un yönetimindekı bir grup Rus kozmonotu tarafından ele geçirilir. Federov'un bir isteği vardır: Rus güçlerinin Taci- kistan'dan çekilmesi... Yön: Rodney McDonald. Oyn: Daniel Baldvvin, Frank Zagarino. Muhteşem.. 00.30 TRT INT Macera . (Carnival Story) - Amerikalı bir grup, dış ülkelerle ilişkilerini pekiştirmek için çeşit- li kamavallar düzenlemeye karar verir... Yönet- men: Kurt Neumann. Oyuncular: Anne Baxter, Steve Cochran, Lyle Bettger (1954 ABD, 95 dk). Damga 00.40 Interstar Dram /^\ Nişanlısına tecavüz edenlerden intıkam al- \3/ mak isteyen bir gencin başından geçenler an- latılıyor. Osman Seden'in Erdoğan Tünaş'ın se- naryosundan çektiğı filmin başrollerinde Tank Akan, Yaprak Özdemiroğlu, Yusuf Sezgin, Ha- yati Hamzaoğlu, Salih Kırmızı yer alıyor( 1984). Hızh Casus™ 01.00 Kanal D Macera , (I Spy Return) - Eski ajan Scott. kızının giz- li ajan olmaya karar vermesi üzerine onu ko- rumak için tekrar işine döner. Yön: Jerry London. Oyn: Robert Culp, Bill Cosby, Salli Richardson. Siyah Kuğu 02.30 Kanal D Macera (The Black Swan) - îngiliz asıllı genç ve ce- sur bir korsan olan Jamie, kötülüğüyle ün salmış bir korsanı bulmakla görevlendirilmiştir... Yön: Henry King. Oyn: Tyrone Power, Maureen O'Hara, Laird Cregar (1942 ABD, 85 dk). Ok Ol /Ok C) yabancı Izleyin Orta Değmez O RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN G\ RADVO I) Cumhuriyei /1O7.4 07.00 Sabahın Rengi (Melek Hüyüktepe) 09.00 Alaturka Sey- dalar - Tekrar (Aylin Şengün) 10.00 San Bi- siklet (Özgür özbakır) 11.00 Hekim Gözüy- le (Rıfat Yücel - Okan Falay) 12.00 Dünya Müziği Coğrafyası (Fe- za Tansuğ - Aytıan Sü- rek) 13.30 AsuMaral- irSaat 13.00'te ve 18.00'de 'Ana Haber', her saat başı da haberter yayına girecektir... • 11.00 Hekim Gözüyle: Türkiye MAİ ve Kü- reselleşme Karşıtı Çalışma Grubu Sözcüsü Gaye Yılmaz ile Istanbul Tabip Odası Yöne- tim Kurulu Üyesi Dr. Atilla Ongan'ın konuk ol- duğu yapımda; Sosyal güvenlik reformu tasa- nsı, ulustararası tahkim ve MAl'nin sağlık sis- temi üzerindeki yıkıcı etkileri değerlendiriliyor. • 13.30 Asu Maralman'la Randevu: Progra- ma konuk olarak Melike Demirağ katılıyor. man'la Randevu 15. 00 Pop Klasik 16.00 Kırk Ambar (Selim lle- ri) 18.30 Noktürn (Er- han Tıraşın) 20.00 Mü- ziğin Öyküsü - Tekrar (Arzu Haksun) 22.00 ız Bırakanlar - Tekrar (Sinan Karahan) 23.00 fnsana Yolculuk - Tek- rar (Nebil özgentürk) 24.00 Müzik Pınarı (Uğur Dinçer). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:02125137719 Irkçılık sorununa 'güleryüzlü' bakışTV Servisi - Hintli yönetmen Mira Nair'in "Mississippi Ma- sala" adlı filmi Rekin Teksoy'un sundugu "Sinema ve Edebiyat" kuşağında yayımlanıyor. Filmin gösteriminden önce sinema yaza- n Tunca Arslan'la bir tanıtım söyleşisi yapıhyor. Delhi Üniversitesi'nde başladı- gı sosyoloji ögrenimini Harvaıd'da sürdüren Mira Nair, Hindistan kentlerinin kenarmahallelerini ele alan belgesellerle başlattığı sine- ma çalışmalanndan sonra, ilk fil- mi "Selam Bombay"la eleştir- menlerin dıkkatını çekti. Profesyo- nel olmayan oyuncularla çevirdi- TRT2 11.00 Mississippi Masala - Yönetmen: Mira Nair/ Senaryo: Sooni Ta- raporevala / Görüntü: Ed Lachman / Oyn: Denzel Washing- ton, Sarita Choudhury, Roshan Seth, Sharmila Tagore, Charles S. Dutton, Joe Seneca / 1992 ABD yapımı, 118 dk. ği ve Bunuel'in "Los Ohida- dos"unu çağnştıran bu filmin ar- dından, bu kez önemli oyuncula- nn rol aldığı "Mississippi Masa- la"da ırkçılık sorununa eğildi. Film 1972 yılında Uganda'da Idi Amin'in yönetime gelmesin- den sonra, ülkedeki Hindistan kö- kenlilere karşı başlatılan aynm- cılık politikasının kurbanı bir ai- lenin yaşamöyküsünü anlatır. Idi Amin, Hindistan kökenlilerin mal- lanna el koyar ve ülkeyi terk et- melerini ister. Zor duruma düşenleri savun- makla ünlü Hindistan göçmeni avukat Seth de, kansı ve küçük kızıyla birlikte ülkeden aynlmak zorunda kalır. Öykü bu olaydan yirmi yıl sonra, Mississippi ır- mağı kıyısındaki küçük bir kent- te devam eder. Eski avukat Seth buraya yerleş- miş, kızı büyümüştür. Bir motel- de çalışan genç kız, bir gün halı te- mizleyicisi, Afrika kökenli, kara- derili bir gençle tanışır. Ne olursa bundan sonra olur. Erekğin ailesi- nin Hindistan kökenli kızı benim- semesine karşıhk, genç kızın aile- si, kızlannınbirkaraderiliyle iliş- ki kurmaya kalkmasına şiddetle karşı çıkar. Çünkü kızlannın an- cak bir Hindistan göçmeniyle ev- lenebileceği düşüncesindedirler. '•Mississippi Masala". çağdaş bir "Roraeo-Jül>et" öyküsü iz- lenimi verse de, bu temanın geri- sinde u-kçılık sorununa eğiliyor. Afrika'ya demiryolu yapımuıda çalışmaya gelen Hindistanlılann Afrika'dan çıkartılması ırkçı po- litıkalann sonucudur. Afrika kö- kenlilerin Amerika'ya getirilip ağu1 işlerde çalıştınlmalan da aynı an- layışın bir başka sonucudur. Yönetmen Mira Nair, bu önem- li konuyu abartmadan, güleryüz- lü bir anlatımla aktanyor. Deği- şik kültürlerin bir karşıtlık değil, bir zenginlik oluşturduğunu vur- guluyor. Son yıllann en önemli fîlmlerinden biri "Mississippi Masala". tv8 19.05 'E'siz Potkal' tanıtılıyor TV Servisi - Şair- yazar Su- nay Akın'ın hazırlayıp sundu- ğu "Gezgin Korkuluk" bu hafta Boğaziçi ve Sivriada kı- yılannda sürat teknesinden ses- leniyor. lstanbul'a ilk kez, de- niz yoluyla gelenlerin hayal kı- nklığının anlatıldığı yapımda, sokak köpekleri ve Hayırsız ada konu ediliyor. Programa konuk olan şair- yazar Ersin Tezcan, " E " har- fini kullanmadan yazdığı "E'siz Potkal" adlı kitabını anlatı- yor. Yapım ve yönetimini Sey- han Çiftçi'nin üstlendiği prog- ram, Istanbul boğazındaki fok balıklannın ilginç öyküsüyle son buluyor. NTV 21.05 Da Vinci'nin yaşamöyküsü TV' Servisi - Yaz sezonu ne- deniyle NTV kimi belgeselle- ri yeniden ekrana getiriyor. Bunlardan bin olan "Leonar- do Da Vinci'nin Hayatf'nda, Rönesans döneminin ünlü res- samıDa Vinci'nin 1452'dedo- ğumundan ölümüne yaşamı an- latılıyor. Yapımın ilk bölümünde, gay- ri meşru bir çocuk olarak dün- yaya gelen Da Vinci'nin, aile sevgisinden yoksun geçen ço- cukluk yıllan ve Floransa'da Andrea del Verrocchio'nun atölyesinde geçirdiği çıraklık dönemi konu ediliyor. Kanal D 00.15 Her yönüyle Erzincan ili TV Servisi - Belgesel prog- ram '•lyi, Kötü, Çirkin"in bu haftaki bölümünde Erzincan ili tanıtılıyor. Nihat Sırdar ve Güçlii Mete'nin birlikte sundu- ğu programın ilk bölümünde. 1992'de şehri yerle bir eden depremden sonra Erzincan'da yaşanan büyük değişim görün- tüleniyor. Erzincan Valisi Re- cep Yazıcıoğlu'nun katıldığı ikinci bölümde Vali, kendi şeh- rinin kötü yönlerini anlatıyor. Başroldeki Rowan Atkinson. seksenli yıllardan beri 'Mr. Bean'in TV dizisini gündemde tutan önemli bir oyuncu. Mr. Bean'le ortalık kanşıyor İnterstar 22. lp Mr. Bean - Mr. Bean, the Ul- timate Disaster Movie / Yö- netmen: Mel Smith / Oyun- cular: Rovvan Atkinson, Pe- terMacNicol, Pamela Re- ed, Burt Reynolds, Tricia Vessey, Harris Yulin, Larry Drake /1997, ABD-İngılte- re yapımı, 97 dakika. CUMHUR CANBAZOĞLU Amerikalı bir zengin, Avru- pa'da bulunan en ünlü Ameri- kan tablosu "VVhistler's Mot- her"ın ahnması karşılığı Kalifor- niya'dakı Grierson Gallery'ye 50 milyon dolar vermeyi vaat eder. Sanatsever Amerikalılar için özel bir öneme sahip tablo- nun Avrupa'dan getirilmesi için bir tören düzenlenir. Ingilizler törene Mr. Bean'i uzman diye gönderip hem ortalığı biraz ka- nştırmak, hem de ondan tama- mıyla kurtulmak isterler. Mr. Be- an alışıldığı üzere her şeyi birbi- rine katarak ortalığı darmadağm eder ama ne yapıp edip Lond- ra'ya kahraman olarak döner... Başroldeki Rowan Atkinson, seksenli yıllardan beri bu ünlü Konusu, abartılı filmlerTV Servisi - Sinemalarda "Bütün filmlerin anası" gibi ilginç bir sloganla gösterilen "Hot Shots" filmi, kahraman- lık ve vatanseverlik duygulan uyandıran eski fılmlerden esin- lenerek gerçekleştirilmiş çılgın bir komedi. Yapım, Hollyvvo- od'un yapay, abartılı anlatım tekniğiyle dalga geçiyor. Güldü- rüyor, ama a>ııı zamanda yerin- de hicivler de yapıyor. Başrolde yer alan Charlie Sheen, pilot olan babasının utanç verici geçmişini unutmaya çalı- şan yakışıklı, cesur ve karizma- tik bir pilotu canlandınyor. "Hot Shots"un çekimlerin- de Kaliforniya'da, terkedilmiş eski bir iniş pisti kullanılmış. Filmdeki basket ve boks sahne- lerinde gerçek gösterilerden alm- tılar yapılmış. Filmde kullanılan hayvanlar ise "Hollywood Animals" ve "Worldwide Mo\ ie Animals" kuruluşlan tarafından eğitilmiş. Kısacası tam bir ekip çalışması "Hot Shots" "Bütün filmlerin anası" esp- risine gelince, bunun nedeni ya- pımın, bugüne dek gerçekleşti- rilmiş 26 Hollywood fılminden alıntılar içeriyor olması. "An ShowTV21 15 Hot Shots - Hot Shots! / Yö- netmen: Jim Abrahams / Senaryo: Jim Abrahams, Pat Proft / Oyuncular: Charlie Sheen, Cary El- wes, Valeria Golino, Lloyd Bridges, Kevin Dunn, Kristy Swanson / 1991 ABD yapımı, 85 dk. Offıcer and a Gentleman". "Top Gun", "The Right Stufl", "Rocky", "Gone Whh The Wind'\ "9,5 Hafta" da bunlann arasmda. TV serisini gündemde tutan ve 94 ülke televizyonlannda göste- rilmesini sağlayan önemli bir oyuncu; Mr. Bean'in(Uluslara- rası Emmy ödüllü) beyaz ekran- dan beyazperdeye transferini belgeleyen bu filmin topladığı 140 milyon dolarhk hasılatta da payı büyük (Beyazperdede da- ha ilk göründüğü anda hiçbir şey yapmadan salonda kahkahala- nn kopması ne kadar sevildiği- nin kanıtı). Ancak taş yerinde ağırdır mi- sali, sinemada TV'deki kadar başanlı değil Mr. Bean. Özellik- le beyazperdede daha az'' kötü'' olması, üstüne üstlük konuşma- ya başlaması ve fazla zorlanmış bir mutlu son için karakterinden ödün vermek zorunda kalması "rahatsız edici". Televizyon komedilerinden gelen ve orta sınıfın espri anla- yışını iyi bilen yönetmen Mel Smith'in fılmi "Mr. Bean"i TV ekranmdan sevenleri mem- nun edecektir: aynca ekran kar- şısına oturup bir buçuk saat ayak- lan yere basmayan bir komedi- ye gülmek isteyenler için de bol malzeme var yapıtta. İlk kez sey- redecekler çok fazla bir şey bek- lememeli. TRT2 13.50 'İnternet TV TV Servisi - Izleyicilere bil- gi kaynağı olabilecek ilginç say- falann tanıtılmayadevam edil- diği "Internet TV" progra- mını Handan Demiralp sunu- yor. Internet erişim paketleri, bilgisayar dergisi aboneliği gi- bi hediyelerin de verildiği ya- pımda, uzman konuklar bilgi- sayar ve intemet üzerine izle- yici sorulannı yanıthyor. Kanal D 14.10İ Havacılık dünyasından TV Servisi - Önceki bölüm- lerden derlenen bu haftaki "Kok- pif'te, havacılık dünyasından haberler yer alıyor. Sunuculu- ğunu Deniz Pulaş'ın üstlendiği programda. uçuş notlan. Yeni Zelanda'dan izlenım, iş dünya- suıuı beğeni kazanan uçağı Cess- na Cıtation Ten'in tanıtımı, In- giliz Havayollan'yla yapılan nostaljik uçuştan notlar ve Air- bus imalatı A319 yolcu uçağının test uçuşu da yer alıyor. BRT 17.00 İşadamlan 'Karizma'da TV Servisi - Iş dünyasının ünlü ısimlerinin bilinmeyen yön- lerini ve özel yaşamlannı ekra- na getirecek "Karizma" adlı programı Z^ynep Kasımlıoğlu sunuyor. Yapımın ilk bölümün- de işadamı Hasan Bayraktar tanıtılıyor. Turizm Yatınmcıla- n Demeği'nin Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Tavit Köleta- vitoğlu'nun turizm sezonunu değerlendirmesı ve İMKB Baş- kanı Osman Birsen'le New York Borsası'nın özelleşmesi konulu söyleşi programın diğer başlıklannı oluşturuyor. Discoverv 18.00 Doğu Afrika Kizlenimleri TV Servisi - Belgesel yapım "Yalnız Gezegen"de bu haf- ta, Doğu Afrika'dan izlenimler yer alıyor. Ian Wright'ın tarihi Zanzibar adasıyla başlayan Do- ğu Afrika gezisinden görüntüle- rin ekrana geldiği yapımda. bu- raya Baharat Adası dendiğinin nedenleri de araştınlıyor. Prog- ram, Afhka'nın en yüksek nok- tası Klimanjaro'da sona eriyor. NTV 22.05 Ajlan'ın anısına TV Servisi - Kültür sanat programı "Kritik", geçen haf- ta trafik kazası sonucu ölen Türk pop müziği şarkıcısı Ajlan'ın anısına özel bir bölümle ekrana geliyor. Yapımda Önder Fo- can. Ajlan'a adadığı şarkısını seslendıriyor. Nilüfer Kuyaş'ın sunduğu programda aynca, ya- zar Fakir Bavkurt'la "Özya- şam Dizisi 1. Bölüm: Özüm Çocuktur" adlı biyograflk ya- pıtı üzerine söyleşi yapılıyor. Tv PROGRAMLARI liyf~| 07.00 Yannlar Bizım 10.00 Işıtme Engellılere Ha- I I ber10.10AıleDostuFelix11.35Yerli Film: Bir LJ Kadın Kayboldu 13.10 Jakeve Çocuk 14.00 Cumhurıyet Kupası Futbol Karş. 3.'lük Kupası Maçı (Canlı) 16.05 Uzay Gezginı 16.45 Avrupa Yüzme Şam- piyonası Finali (Canlı) 18.00 TSYD Kupası Futbol Karş. (Mağluplar - Canlı) 19.55 Hava Durumu 20.00 Ana Ha- ber 20.30 TSYD Kupası Futbol Karş. (Canlı) 22.15 Sam- yelı 23.05 Masum Sanıklar 23.45 Belgesel 00.30 Avru- pa Yuzme Şampıyonası (Ozet) 01.30 Film: Zoka 04.05 Film: Kötülüğün Gölgesinde (0 312 428 22 30). 08.00 Film: Uyuyan Ayı 09.50 Belgesel 11.00 Film: Mississippi Masala 13.05 Pazar Soh- beti 13.20 Dans Akademısı 13.50 İntemet TV 14.55 Ayna Içinde Ayna 15.30 Yakın Plan 16.00 Cum- hunyet Kupası Futbol Tumuvası Finali (Canlı) 18.00 Gü- ney Denizlennın Öyküleri 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Işıt- me Engellılere Haber 19.40 Turk Tiyatrosu 20.10 Album 21.15 Delı Fişek 22.30 Film: Serseri 24.00 Rock Mar- ket 00.50 UFO Günlüğü (0 212 259 72 75). 09.00 Avrupa Yüzme Şamp. Elemeleri (Can- lı) 11.15 Konser Salonlanndan 1Z45 Avrupa Yüzme Şamp. '1 Om. Senkronize Finali' (Can- lı) 13.30 Müzik Pınarı 14.00 Avrupa Yüzme Şamp. '1 Om. Atlama Finali' 15.20 At Yarışları (Canlı) 18.40 Cassidı ve Cassidı 19.20 Belgesel 19.50 Genç Haber 20.00 Plaj Voleybolu 20.30 Gezelim Görelim 21.15 Film: Ruby 23.00 Avrupa Yüzme Şamp. (Özet). 08.30 TSM 09.00 Beraber ve Solo Türkûler O9 -30 ArnatorKorolar 10.00TSM 11.15BirSo- lıst 12.00 Dağarcık 13.00 Bir Solist 13.30 Gö- nül Bahçemiz 15.10 Türkü Türkü Turkiyem 16.50 TSM Konseri 18.30 Bir Dilden Bir Telden 20.00 Bir Solist 20.30 Fasıl 21.00 Nazar Oeğmesın 22.30 TSM. 07.00 Yarınlar Bizim 10.10 Meraklısı İçin 11.05 Pazar Panorama 13.30 Yerli Film: Lekeli Me- lek 14.45 Denızı Onleyen Kent Prıene - Mılet 15.10 Küp Saat 16.45 Semahlar 17.30 Almanya'dan 18J» TSYD Kupası Futbol Karş. (Mağluplar - Canlı) 19.50 In- gilizce ve Almanca Haberler 19.55 Hava Durumu 20.00 Ana Haber 20.30 TSYD Kupası Futbol Karş. (Canlı) 22.15 Samyeli 23.00 Muzık Kondoru 00^0 Yabano Film: Muhteşem Kamaval 02.00 Her Kıyı Ayrı Bir Yaşam 02.30 Adam Olacak Çocuk 02.55 Mor Bisiklet. • 09.40 Belgesel 10.50 Film: Çocuk Hırsız- PRl/VSl Ian 12.45GenışAçı13.10Opera 14.20Ka- yıp Maya Uygarlığı 15.30 Film: Çocuk ve Kfipeği 17.10 Görünmeyen Adam 18.00 Belgeseller 19.00 Doğal Yaşam 20.00 Kuçük Kadınlar 20.35 Genış Açı 21.00 Film: Çalınan Hayat 22.50 Kerem Görsev'le Jazz 23.50 Film: Swing Çağı (0 212 502 98 02). 08.00 Salak ıle Avanak 08.30 Hayvanlann Vahşı Dünyası 09.00 Çocuk Ku- lübO 10.00 Casper 10.30 Richıe Rıch 11.00 Polis Akademısı 11.30 Batman 12.00 Sevimli Kahra- manlar 12^0 Tatil Yolu 12.30 Zir- vedeki On 14.10 Kokpit 15.00 Beşi Bir Yerde 16.00 Yalan 17.00 Pazar Magazın 18.10 Zaga (Tek- rar) 19.30 Ana Haber 20.30 Spor Gündemı 20.40 Yabancı Film: Öl ya da Öldür 22.30 Yabancı Film: Çılgın Max 2 00.15 lyı Kö- tü Çırkın 00.50 Haber 01.00 Ya- bancı Film: Hızh Casus Donü- yor 02.30 Yabancı Film: Siyah Kuğu (0 212 215 51 11). A _ _ 08.00 Süper Fare 9 T l f f 08.30 Teletubbies • " * " 09.00 Süper Dıs- ney'le Hafta Sonu 10.00 Lassıe 11.00 Harıka Pazar 13.25 Tunzm Programı 13.35 VVİshbone 14.05 Baş Tacı 14.50 Yerli Film: Yan- sın Bu Dünya 16.40 Yerli Film: Ben de Yaşıyorum 18.30 Vıper 19.20 Yıldızlar 20.00 Ana Haber 20.30 Spor 20.40 Hava Durumu 20.50 Yerli Film: Kara Murat Fatih'in Fermanı 22.40 Yaban- cı Film: Uzaydaki Tehdit 00.30 Gece Haberlen 00.50 Bir Yudum Insan 02.30 Sabah Adventure Club 03.10 Bam Teli 04.00 Gö- nül Nağmelerı ("02)26550000). 07.30 Çızgi Film Ku- şağı 10.00Yerli FHm: GırgırAli 12.00 İlk On 13.00 Iş Dünyası 13.15 Biz Bize 14.15 VİP 15.15 Ekomagazin 16.00 Yerli Film: Içimde Bir His Var 18.00 Yabancı Film: Hari- ka Çocuk 4 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Ya- bancı Film: Hot Shots 23.00 ü- ge Doğru 23.15 Kapıtol 00.15 Haber Hattı 00.30 Garbage Kon- seri 01.00 Yabancı Film: Güç Savaslan 03.00 Haber 04.00 Ara- nıyor 05.00 Yabancı Film: Aşk KanaU (0 212 286 35 35). i--»- 08.30 Dünya Gö- i İ Y züyle Anadolu 09.30 Sevgi Ile 10.05 imleç 10.30 Dünyada Eko- nomi 11.30 Ateş Çemberı 12.05 Üniversiteler 13.05 TED Open Er- keklerRnali 1450AlmanyaGrant Prix (Canlı) 17.10 Futbol Aktüel 18.10 TED Open Çift Erkekler Fi- nali 19.05 Dünyada Bugün 19.30 Belgesel: Buluşlar20.00 Haber 20 20.40 Spor 21.05 Belgesel: Le- onardo 22.05 Kntık 23.00 24 Sa- at 00.05 Büyük Macera 01.15 Brezilya Venezuella Cupa Ame- rika Maçı (0272 286 36 36). » 3 08.00 Dızi: Ana 09.00 5 ~) Yerli Film: Cafer Çocuk ssa» Hırsızı 10.30 Pazar Eksp- res 11.30 Yabancı Film: Kıs- kanç Sevgili 13.10 Palıo Cup 14.40 Motor Sporları Dünyası 15.30 Çat Kapı 16.20 Yerli Film: Ibo Almanya'da 18.00 Yerli Film: Köşeyi Dönen Adam 19.30 Star Haber 20.50 Star Spor 21.00 Dızi: Yazlıkçıtar 22.10 Yabancı Film: Mr. Bean 24.00 Gece Hattı 00.30 Spor Gecesı 00.40 Yerli Film: Damga 02.30 Belgesel: Yarın 03.30 Mü- zik...Müzik...Müzık. . 05.00 Dizi: Gül ve Diken (Tekrar) 06.10 Di- ZJ: BayKamber(02124488000). 08.00 Haber Bültenı 09.00 Huzura Doğru 09.30 Yabancı Film: Annie Hall 11.30 Oto Magazın 12J0YeniVatan 13J0YakınTa- kıp 14.00 Hey Gıdi Gunler 15.00 Dızi: Uzay Yolu 16.00 Dizı: Acij Servıs 17.00 Pazar Eğlencesi 19.00 Ana Haber Bültenı 20.30 Izzetı Ikram 2230Telekntik 24.00 Haberler 00.30 Sinevizyon f0 2r2 652 25 60j p 08.30 Yerli Film: Ayşecik ve Sihirii Cüceler f l \ 10.05 Yerli Film: Beyoğlu Piliçleri 11.35 Pa- * J *zar Keyfi 13.30 Kadınlar Kulubu 14.30 Belge- sel: Spor 615.10 Yabancı Film: Müziğin Sihri 17.15 Pazar Sokağı 19.00 Ana Haber 19.55 Spor 20.15 Tı- yatro: Sade Vatandaş Şvayk Hitlere Karşı 22.45 Ge- ce Haberı 23.00 Dr Stress 02.00 Yerli Film: Beyoğlu Piliçleri (Tekrar) 03.30 Ana Haber (Tekrar) 04.30 Ya- bancı Film: Posta Arabası (0 212 284 31 50). 09.05 Mucitler 10.05 Yüzyüze 11.05 Kahve Molası 11.35 Spor Manşet 12.10 Bizden Bi- rı 13.05 Sadık Dostlanmız 14.05 Ahmet Ok- tay'ın Defteri 15.30 Borsada Geçen Hatta 16.05 Seya- hatname 17.05 Hobi 17.20 Moda 17.30 Hayatım Spor 18.05 Melih Kibar"la Müzik 19.05 Gezgin Korkuluk 19.30 Hobı 19.45 Yeşıl Pasaport 20.00 Ana Haber 22.05 Spor- yum 23.05 Süha Arın Belgesellerı (0 212 288 51 52). n H V B 08.20 Sevimli Ayıcık 08.40 Sihirii Şovalye- 13İM.M ler09.10Lady Lady09.30PışıreTaşıra 10^0 kmmmm Yabancı Film: Ağlayan Ryan 12.30 Küçük Orman 13.00 Sohbet 14.10 Müzik 15.10 Sevimli Ayıcık 15.30 Sıhirtı Şovalyeler 16.10 Teber ıle Muteber 17.00 Karizma 18.10Otoloji 18.40 Hollyvvood'daSafari 19.30 Ana Haber Bültenı 20.30 Gelenekten Geleceğe Yansı- malar (Tekrar) 21.30 Yabancı Film: Yeni Hayatlar 23.30 Spor Ekspres 00.10 Gece Haberi (0 212 313 50 00). 07.45Teddy Ruxpin 08.15Astenks Brrtan- ya'da 09.35 Cine Sinema (Şifresız) 10.05 Film: Şu Lanet Kedı 11.40 Yabancı Film: Kaybetme Zamanı 13.40 Yabancı Film: Kaya 15.55 Bel- gesel: Avustralya 17.00 Manchester Unıted - Arsenal Karşılaşması (Canlı) 19.00 Portekiz Inshore Formula 1 Özet Görüntülen 19.35 Yabancı Film: That Thing You Do! 21.30 Yabancı Film: Uzayın Dennliklerinde 23.45 Cİ- NE 5'te Bu Hafta (Şifresiz) 24.00 Yabancı Film: Cadı Ka- zanı (Attyazılı) 02.00 Dizi: Seks Rehberı: Prag 02.25 X Kuşağı Kızlan 03.25 Film: Yaramaz (0 212 225 55 55). 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Cümbüş 11.00 Sine - Top 12.00 Söz Esnafın 13.30 Müzik Hattı 14.30 Politıka Günlüğü 16.00 Rumeli Rüzgârı 17.30 Belgesel 18.30 Dizı: Bir Kadın Bir Yaşam 19,30 Flash Haber 20.00 Top 10 20.30 Yabancı Film: Kral Solomon'un Hazinesi 22.00 Flash Gundem 23.30 Yabancı Film: Takip Altında (0 212 256 82 82). 09.00 Bumerang 10.00 AmerikaMa- c e r a s ı n.oOAyıptırSoylemesı 12.15 Yaşamtn Resmi 13.15 Avrupa'nın Göllen 14.15 Usta Balıkçılar 15.15 Vızyon 16.15 Dünyamızı Koruyalım 17.15 Büyük Uluslar 19.15 Isımsiz Kahramanlar 19.50 Vurucu Güçler 20.00 Dünya Şehırleri 22.05 Terapi 23.00 Heycanh (0 212 222 76 00). Oe.OO Gezgınler 09.00 Us- huaıa 10.00 Yalnız Geze- gen 11.00 Gizemli Okya- nustar 12.00 Zıplat 12.30 Bılırn Ötesi 13.00 Macera Peşınde 14.00 Kanatlar 15.00 Ekınoks 16.00 Gezginler 17.00 Ushuaıa 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 Vahşı Doğa 20.00 Sonsuz Bilım 21.00 Discovery Vıtrını 22.00 Discovery Pro- fili 23.00 Ekinoks (0 212 288 75 75). M r\4-mT 08.30 Aerobik 09.00 \,\,V Ç'zi Film 09.50 So- kak Çocukları 10.20 Sokak Kanunu 11.20 Ûnutulmayanlar 11.50 Şanslı Teksan 13.15 Çıkar Yol 13.25 Ustaca Yaşamak 14.50 Klasik Müzik 15.10 Çizgı Film 16.00 Beyaz- perdeden 17.00 Rock Statıon 17.50 Ya- bancı Film: Balerinin Öyküsü 19.30 Ana Haber 20.10 Sokak Kanunu 21.10 Ho«ywood Yıldızlan 21.40 Yabancı Film: Kocamın Kansı 23.00 Belgesel: Be- yazperdeden 24.00 Yabancı Film: Onu Tanıyınca (0 212 282 36 00). 09.00 Film: Kapıdaki Kurt 11.00 45'lik 12.00 Dünya Lis-t e l e r i 14 -°° Şirketler Dünyası 14.30 Dünya Modası 15.00 Film: Söylenemeyen Gerçek 17.00 Si- murg 17.30 Dünya Penceresı 18.00 Sa- nat 19.00 Kantann Topuzu 20.30 Dün- ya Lısteleri 21.00 Yön 22.00 Film: Kut- sal Evlilik 24.00 Dünya üstelen 00.30 Film: AdaleteDönüş (02122825100). 09.15 Belgesel 10.15 Ekolife 11.15 Paranın Nabzı 12.15 Stüdyoda Buluşalım 14.15 Ye-A L şil Bir Dünya 15.15 Dünya Dö- nüyor 16.15 9. Hat 17.15 Izlence 18.00 Dünya Haberlen 18.15 Ingilızce Haber 18.30 Spor Günlüğü 20.00 Ana Haber 21.00 Paranın Nabzı 22.15 Stüdyoda Bu- luşalım (0 212 285 43 00). 08.30 Özlem 10.45 35 mm 11.00 Top 2012.00 Deniz 16.00 Özlem 17.00 Top 10 17.30 Klip 18.00 Speci- al VVeekend 19.00 Yiğıt ve Ayşin 22.00 Sanem 23.00 Geyık Parkı 00.30 Dan- ce Zone 01.45 Türk Halk Müziği 05.00 Trafik (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog