Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 AĞUSTOS 1999 PAZAR 14 i l \jMX kurtur@cumhuriyet.com.tr 'Eyes Wide Shut' ile başlayacak festivalde filmlerin ana teması 'cinselliğin gizemi' Venedik Eros'u simgeleyecekKültür Servisi - 56. Venedik Film Fes- tivali 1 Eylülde Stanley Kubrick'in tar- tışmalı filmı 'Eyes VVlde Shut'ın gös- tenmıyle başlıyor. Açılışa filmin baş- rol oyunculan Tom Cruise ve Nicole KJdman'ın yanı sıra mart aymda yasa- ma veda eden Kubrick'in eşi ve çalış- ma arkadaşlan da katılacaklar. Direk- törlüğünü Alberto Barbera'nın üstlen- diğı festival 11 Eylül tarihine dek sü- recek. 'Eyes VVTde Shut'ın ana teması ola- rak gösterilen 'cinselliğin gizemi', bu yıl festivalin yanşma ve yanşma dışı bö- lümünde gösterilen birçok filmin ortak paydasını oluşturuyor. Önyargısız ola- rak bugunün sinemasının karmaşıklığı- nı yansıttıklannı belirten direktör Bar- bera da festıvalin 'Eros'u simgelediği- ni vurguluyor. Belçikalı yönetmen Frederic Fonte- yene'nın, başrollerini Nathalie Baye- Sergj Lopez çiftinin paylaştığı kome- di niteliğindeki 'Une Liason Pornog- raphique'; Koreli yönetmen Jang Sun VVöo'nun ıki yıl hapis yatmasına neden olan pornografik kitabından sinemaya aktardığı 'Lies'; Davide Ferrarionun pornografi dünyasına bir yolculuk ni- teliğindeki 'GuardamT adlı filmleri- nın festivalde herhangı bir skandaJa yol açmamasını umuyor Alberto Barbera. Festivalde erotizm ıçeren filmlerden bazılan da Mark Hanlon'un yönettiği ve Emmanuelle Seigner'in rol aldığı "Buddy Bo>\ Harmony Korine'in yö- nettığı 'Julien- Donkey boy-Dogma 6' ve François Ozon'un yönettiği 'Les Amants Criminels'. "Bugünün sincması üzerine çok ge- niş bir araşarma yaptık" diyor Barbe- ra: "Hiçbir baskı altında kalmadan, se- çimlerimizi 900 uzun metrajh ve 600 kı- sa metrajh film arasından gerçekleştir- dik. Sonunda Venedik'te gösterilmek üzere 81 uzun metrajh ve 39 kısa met- rajh olmak üzere toplam 120 film seç- rik. Yanşma bölümünde ise 21 film yer alacak." Jüri başkanı Kusturica Venedik Film Festıvali'nde Altın As- lan için yanşacak fılmleri değerlendi- recek olan ve başkanlığını Emir Kus- turica'nın üstlendıği jüride Marco Bel- locchio (yönetmen), Vlaggie Cheung (oyuncu). Jonathan Joe (yazar), Jean Douchet(eleştirmen). Shouzou Ichiya- ma(yapımcı), Arturo Ripstein (yönet- men) ve Cindy Sherman (oyuncu) yer ahyor Uzun metrajh filmlerin farklı bölüm- lerde yanşacağı festivalde, 'Luigi de Laurentiis' adı verilen festivaldeki en iyi esere 100 bin dolar ve Kodak'tan 20 bin metre film ödiil olarak verilecek. Lu- igi de Laurentiis ödülünü verecek olan • 56. Venedik Film FestivaK'nin yeni direktörü Alberto Barbera, önyargısız olarak bugünün sinemasının karmaşıfdığımyansüanfestivalde 120filmin gösterüeceğini belirtti Emir Kusturica'nınjüri başkanı olduğu yanşmada 18filmyeraltyor. Bu yıl Türkiye'den sadece Tayfun Pirselimoğlu 'nun 'Dayım' adlı 15 dakikalık filmiy kısa metrajhfümler bölümünde gösterilecek. yanşma bölümünün başkanlığmı yö- netmen Claire Denis yaparken jüride Türk yönetmen Ferzan Ozpetek, Ferid Boughedir (Tunuslu yönetmen). Kent Jones (eleştırmen) ve Moranda Mo- randini (eleştirmen) bulunuyor. Türkiye'den Tayfun Pirsetimoglu'nun 'Daynn' adlı 15 dakikalık fılmi, kısa met- rajh filmler bölümünde gösterilecek. Tonino De Bernardinin 'Appassiona- te' ve Gianni Zanasi'nin 'A Domani' filmlerinin kendisini heyecanlandırdı- ğını belirten Barbera, festivali bir ltal- yan sineması vıtrinine dönüştürmek is- temediğıni de sözlerıne eklıyor. Rober- ta Torre ıse yeni filminin montajını ta- mamlayamadığı için festivale katılamı- yorbuyıl. MartinScorsese,AlanParkerveAnt- hon> MingheUa da filmlerini festivale yetiştiremeyen yönetmenler. Barbera, Amerikan sinemasının da fakirbir yaz sezonu geçirdiğini dile getinyor. 18filmyanşacak - "Hoiy Smoke" - Yön: Jane Campi- on ' Oyuncular: Harvey Keitel, Kate Winslet. - "Topsy Turvy" - Yön: Mike Leigh - "A VVeek in the Lifeof a Man" - Yön: Jerzy Stuhr. - "Le Vent Nous Emportera" - Yön: Abbas Kiarostami. -"NotOneLess"-Yön:ZhangYimou - "Le Vent de La Nıüt" - Yön: PhiKp- pe Garrel / Oyn: Catherine Deneuve. - "Crazy in Alabama" - Yön: Antonio Banderas ' Oyn: Melanie Griffith. - "lies" - Yön: Jang Sun VVoo. - "Une Liaisofi PDrnograptûaue" - Yön: Frederic Fonteyne. -TheCiderHouseRuks"-Yön Las- se Haustrom. - "Jesus Son" - Yön: Alison Mciean. - "PasdeScandak"- Yön. BenoitJac- quot' Oyn: Isabelle Huppert. - "Rien a Faire" - Yön: Marion Ver- noux. - "Nordrand"- Yön: Barbara Albert • "MaT - Yön: Alberto Seuas Santos - "Appasskmate" - Yön: Tonino De BernardL - "A Domani'' - Yön: Gianni Zanasi Yanşmaya katılacak son film önümüz- dekı hafta açıklanacak. KapanışfilmiScorsese'nin Her > ıl olduğu gibı yanşma dışı bölüm- de yine bir VVbody Allen filmi olan "Swe- et and Lo»down" gösteriliyor. Festiva- lin kapanışı ise Martin Scorsese'niri Ital- yan sinemasına adanmış bir belgesel ni- teliğindeki "II Doke Cuıema" fılmiyle gerçekleştinlecek. Geçen yıl yaşama veda eden Akira Kurosava'nın filmlennin gösterileceği festivalde kariyer ödülü ise Jerry Le- wis'e verilecek. Teknik alandaki Le Osel- le ödüllen ıse bundan böyle verilmeye- cek. Barbera'nın da dediği gıbi bir an- lamdagünümüz sinemasını yansıtan fes- tival programında genç sinemacılara ge- niş yer verilmiş. Festival, 18 filmin yer alacağı yanşmanın yanı sıra Anısına. Günümüz Sineması, Düşlerve Görüşler, Yeni Topraklar, Kısa-Çok Kısa, Özel Programlar, Restorasyonlar, Uluslarara- sı Eleştirmenler Haftası başlıklı bölüm- lerden oluşuyor. Festivale katılacak olan sanatçılar ara- sında Cameron Diaz, Ewan McGregor, Sean Penıu Chariize Theron, Harvey Ke- itel, Kate VV inslet, Meryl Streep gıbi ısım- ler ve birçok Avrupalı sinemacı yer ah- yor. Festivale katılması henüzicesinleş- meyen film ıse David Fincher'ın yöne- tip Brad Pitt'ın rol aldığı 'FightClub'. Kariyer ödülü alan Jerry Levvıs'in 1960 yılında yönettiği 'The BeUboy' adlı film de festivalde göstenlecek. Milos For- man'ın yönetip Jün Carrey'ın oynadığı "Man of the Moon", Tûn Burton'ın yö- nettiği «Sleepy HoBow", Anthony Ming- heHa'nm yönettiği "The Talented Mr. Ripley". Roman Polansld'nın yönettiği "TheNmth Game" festivale kanlamayan filmler. Pat Metheny Trio İstanbul'daydı Hayatta nasübititir? Amerikalı cazşarkıcısı Diana KralVun son albümüpiyasada 'Doğaçlama ruhu yansıtır'Kûltûr Servisi-Ya- pı Kredi Sanat Festi- valı'nde temmuz ayı- nın son konugu Larr>r Grenadier (bas), Bill Stevvart (davul) ve Path Metheny'den oluşan Pat Metheny Trio ol- du. Yenilikçı yaklaşımı ve kendine özgü müzi- ğiyle caz dünyasında önemli bir yere sahip olan gıtanst Pat Met- heny. müzıkal kariye- rine henüz 19 yaşın- dayken katıldığı Gary Burton Orkestrası ile başladı. Geçen günler- de Berklee Müzik .\ka- demısi'nden onursal doktora unvanı alan Metheny. 1997 yılında Pat Metheny Group'u Pat Metheny, yeni ohışturduğu trio 0e bir albüm çıkaracak. kurdu. Bu toplulukla yaptığı 'Imaginarv Day' adlı albümle yedi dalda Grammy Ödülü ka- zandı. Metheny, bu albümde elekt- ro gıtar, akustik gıtar, 'synthe- izer'ın yanı sıra bariton gitar, klasık perdesiz gitar ve 42 tel- li pikasso gitar çaldı. Pat Met- hen> Group, SteveRodby(bas), PaulVVertico(davul), LyleMsjs (klavye). Mark Ledford (vo- kal), David Blamires (vokal) ve Armando Marcal dan (per- küsyon) oluşuyor. Imaginary Day albumünde aynca Dave Samuels. Glen Velez, Don AU- asda yeraldı. Pat Metheny, trio ile çalışma- nın farklı bir yanı olduğuna de- ğıniyor, Pat Metheny Group'un devamı niteliğinde olan Pat Metheny Tno'da herkesin ken- dı muziğıni yansıttığını belir- tiyor. Gitar virtüözü Metheny. bu başarısının sırnnın gitan trompet gıbi çalmak ve çalar- ken yalnızca tekniği değil, ay- nı zamanda da nefesini kont- rol etmesı olduğunu belirtiyor ve nefes kontrolü ile daha akı- cı müzik yaptığını söylüyor. Önümüzdeki günlerde Pat Metheny Trio bir albüm çalış- ması gerçekleştirecek. Bugüne dek birkaç filmin müziklerini yapan Metheny, sonbaharda gösterime girecek olan A Map ofYVörM adlı filmin de müzik- lerini yaptı. Sanatçı, yeni biryüzyıhn eşi- ğinde caz müziğini şöyle değer- lendiriyon "Herkes21.yüzyü- da caznı geleceğinin ne olaca- ğını merakedhor. Müziğinzen- ginHğini geriye bakarak yaka- lamak çokzor. Bence, caz insa- nın içinde bulunduğu ruh ha- lini birebir v ansıür. Bütün ger- çekKkkre duv^rh olan doğaç- lama, mûzisyenin nıh haüni müzik dffine dökmeani sağlaıf* Son olarak gıtartst Jim Hall ile AH Things About You adlı bir albüm çalışması yapan Met- heny, bugüne dek dokuz Grammy Ödülü'ne değer bulundu. SADETTİN DAVTIAN Sinemalarda üşünüyor. Ceket gerekiyor. True Crime'ı gördüm. Hiçbir özel nedeni yok. Bitışe şahit oldum. Cint Eastwood 'bhişin' yö- netmeni, senaryo yazan, başrol oyuncusu... Yaş- landı; Kirli Harry, Nevv York beyefendisi, kı- sık gözlü silahşör, Carmellüer'in sevgilisi... Clint Easrvvood' un bugünlerde en çok hak et- tiği şey elbette saygı. Caza olan vukufunu ilk kez Charlie Parker'ın yaşamını konu alan 'Bird'de göstermışti. Filrne ilişkin tenkitleri- mi yinelemek istemiyorum. Eastwood'un Bird'ü, sadece Parker'la ilgili değil, caza iliş- kin yapılmış başlıca filmlerden biri olarak ta- rihe geçti. Ama bana kalırsa. Easrvvood'un en cazlı filmi The Bridges of Madıson County idi. Meryl Streep'le oynadığı film boyunca, mutfaktakı radyodan. olgun yaşta yaşadıkla- n tutkulara, olgun çağlannı yaşayan "stan- dard'lar eşlik ediyordu. True Crime'da Eastvvood gazeteci. Yaşa- mını kendi elleriyle mahvetmiş, ama kariye- rinin sonlanna gelse de hâlâ yetenekli bir ga- zeteci. Güçlü sezgileri sayesinde bır idam mahkûmunu, deyim yerindeyse ipten ahvor'_ 'PuHtzer'e layık görülmekle birlikte bitiş mu- kadderdir 'veteran' gazeteci için. Aşklar ise sürecektir. Film, Diana KraH'un sesiyle kapanıyor: 'Wh> ShouM I Care'™ Şarkıyı Clint Eastvvo- od yazmış. Buz gibi sinemada heklenmedik bir sıcaklık. Diana Krall'un son albümünü dinledim: 'When I Look in Your Eyes™' Al- bümün sonunda Why Sould I Care de var. Fihnle aynı anda 'Verve'den çıktı. Diana Krall piyanist, şarkıcı... Mary Lou VVUbuns gibi. Shiriey Horn gibi. Ama sanşm, mavi gözlü. Nevv York'taki Algonquin'in gece kulübün- de söylediğinde gazetecilerin hemen dikka- tini çekmişti. Algonquin, Nevvyorker'ın kar- şısında, gazetecilerin sık uğradığı bir kulüp. Aynı adı taşıyan otel 90'lann başında yenilen- di ise de hâlâ mürekkep kokar. Mürekkepten kimseye zarar gelmez. Diana Krall Istanbul'a da gelmişti. Şimdi iyice incelmiş. Güzel söylüyor. Birşeylerçiz- seydi uç ve mürekkep kullanırdı. Bir şeyler yazsaydı kurşunkalem. RusseD Malone gitar çalıyor bütün albümde. Istanbul Caz Festıva- li'nin ilk yılında Esma Sultan'da çalmıştı. Jeff Hamflton davul çalıyor. Piyasadaki en ince iş- çıliklerden biri bence. Iki parçada LevvisîS'ash var.Birisi,TVeGotYouUnderMySkin'.Co- le Porter'ın. bu içinde 'aklını kullan / gerçek- leri gör' gibisinden soğuk sözler de kim söylerse söylesin; nerede, ne zaman du- yarsamz duyun. garantili sonuç alabileceği- niz bestesini Krall bizzat düzenlemiş. Ürpe- ren omuzlara ılık bir şal etkısi bırakıyor. Al- bümde on iki şarkı var, Irving Berun'ler, Je- rome Kern'ler... Şarkı sözleri bızim sözleri- miz. Verdiğimiz, tutamadığımız, yazdığımız, yırttığımız... Ister îngilizce olsun, ister Türk- çe ya da geçmişin yitik bır dilinde... Bir de ba- kanz ki, şarkı sözleri ile konuşmaktayız. Sanşın, mavi gözlü, artık iyiden iyiye za- yıf Diana Krall, iyı bir şarkıcıdır. Albümde sa- dece Russell Malone'la, davulcusuz, orkest- rasız bir 'I Cant Give You Anything But Lo- ve'bile söylemektedir. Clint Eastvvood'un fil- mini görmek hiç gerekmeyebilir. Bu konuda herhangı bir sorumluluk almak istemem. Bı- tişlere tanık olmayı kimseye önermem. Ama şarkı sözleri Diana Krall'un sesine yakışıyor. Y A 0 R L A R ? Tricky 'nin konseri Park Orman 'da • YO-YO Ma Weimar'da Aıjantin doğumlu Israilli şef Daniel Barenboim ile bir konser verecek. Dünyaca ünlü keman sanatçısı, 16 Agustos'ta verilecek konserde Mısır, İran, Irak, Suriye, Israil, Ordûn, Libya ve Filistin gibi Ortadoğu ülkelerinin müzi syenlerinden oluşan bir gençlik orkestrasına eşlik edecek. Orkestra, Weimar kenti ile özdeşleşmiş şair Goethe'nin aynı adlı yapıtından esinlenerek Batı Doğu Divanı Orkestrası adını alacak. • James L. BfOOkS, 7-14 Ekim tarihleri arasında Teksas'ta yapılacak olan 6. Austin Film Festivali ve Senaryo Yazarlan Konferansı'nda 'Üstün Senarist Ödülü'nü alacak. 'Sevgi Sözcükleri' ve 'Benden Bu Kadar' filmlerinin Oscar ödüllü senaristi, yapımcısı ve yönetmeni Brooks, aynı zamanda festıvalin senaryo yanşmasınm jünsinde de yer alacak. • Michelle Pfleffer ve Harrison Ford "What Lies Beneath' adlı filmde başrolleri paylaşıyorlar. Doğaüstü güçleri konu alan filmin çekimlerine başlandı. • Tııpac Shakur m yaşamı film oluyor. MTV, rap'çi Shakur'ın yaşamını konu alan bir televizyon filmi hazırlıyor. 1996 yılında Doğu ve Batı yakasının rap müzik piyasasındaki üstünlük savaşlannın kurbanı olan hip-hop stan Shakur, öldüğünde 25 yaşındaydı. Karapanter Aferi Shakur'ın oğlu olan Tupac Shakur, 'Gang Related', 'Juice' gibi yapımlarda oynamıştı. • D a n t e nin külleri Floransa Kütüphanesi'nde bulundu. 'tlahi Komedya' adlı büyük yapıtıyla tanınan ve 1321 yılında ölen Dante'nin nadir elyazmalanndan birinin içinde bulunan küller, 1865'temezanndan çıkanlarak altı keseye yerleştirilmişti. Keselerin dördü kaybolmuş, beşincisi ise 1987 yılında Italya Senatosu'nun çatısında bulunmuştu. • Salvador Dall'nın yirmi beş yıl önce Nevv York'ta çalınan bir yapıtı Ispanya'da, özel sekreteri Perrot Moore'un koleksıyonunda bulundu. 'Double Image of Gala' adlı yapıt, 1974 yılında Knoedler Galerisı'nden çalınmıştı. Moore. daha önce de sahte Dali resimleri satmaktan hüküm giymiştı. • Douglas AdamS'ın 1960'larda büyük ilgi çeken bilimkurgu komedi serisi 'Otostopçunun Galaksi Rehberi' filme çekilecek. Yönetmen Terry Gilliam, bu projeyi gerçekleştirecek adaylann başında gösteriliyor. Filmin başrollerinde ise Rupert Everett ve Johny Lee Miller'ın oynaması bekleniyor. • steven Spielberg ünlü bılimkurgu yazan Philip K. Dıck'inbır hikâyesınden senaryolaştınlan 'Minority Report' adlı filmi çekmeye hazırlanıyor. Filmin başrollerini Tom Cruise ve Matt Damon paylaşacaklar. • Charles DİCkenS'ın en sevilen romanlan arasında yer alan 'David Copperfield' yeniden beyazperdeye aktanlıyor. Kitabın BBC uyarlamasında Dickens ailesinden birinin rol alması büyük bir rastlantı olarak değerlendinliyor. Marion Dıckens'ın oğlu olan Harry Lloyd, bir okul temsih sırasında keşfedildi. Lloyd filmde Cooperfield'ın yakın arkadaşı James Streetforth'u canlandıracak. • Sgueeze grubunun eski davulcusu Kevin Wilkinson (41) evinde kendini asmış bır şekilde bulundu. Bir yıl önce Hovvard Jones'un grubunda davul çalmaya başlayan Wılkinson, Amerika turnesinden yeni dönmüştü. • Portlshead gmbu bir açıklama yaparak Rusya'da kendi adlafıyla sahte bir l ) m * albüm yayimlandığını ve albümün kendileriyle hiçbir ılgisi olmadığını açıkladı. Söz konusu albüm 'Peari" adıyla ve Portishead ımzasıyla paketlenmiş. • THcky 18 Agustos'ta Istanbul Park Orman'da yeni albümü Juxtapose'u tanıtacak. Tricky 60'h yıllarda tngiltere'nin en azılı suçlulan olmüş kişilerle 'ProductofThe Environment' adlı bir albüm hazırlıyor. Çalışmanın gansta rap'e yeni bir anlam katacağı düşünülüyor. Dokuz tanınmış yeraltı simasının katkılanyla hazırlanan albümün prodüktörlüğünü Tricky'nın klavyecisi Gareth Bovven üstleniyor. Albümde azılı karillerin dehşet verici hikâyeleri kendi ağızlanndan fonda soyut beat'lerle duyulacak. • Jotın Travolta, Scientology Kilisesi'nin kuruculanndan Ron Hubbard'ın 'Battlefield Earth' adlı kitabından uyarlanan bir filmde rol almaya hazırlanıyor Kendisi de bu tarikatın bır üyesi olan Travolta, aynı zamanda yapımcılığını üstlendıği filmde Jonathan Krane ile başrolleri paylaşacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog