Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

1 AĞUSTOS 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 KKTC'de Direniş Bayraım • LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığfnın kuruluşunun 23., Türk Mukavemet Teşkilatrnın (TMT) kuruluşunun 41. ve Kıbns' ın Türkler tarafmdan fethinin 428. yıldönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı bugün kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. yayımladığı mesajda, Türk askerinin büyüklüğünün, insanlığının, Kıbns Türkü'nü korumak için gece gündüz sınırlarda bekleyişinin unutulamayacagını belirtti. Denktaş, "Bugün Türk askeri olmasaydı Kıbns'ta tek bir Türk kalmayacaktı" dedi. ABD'de sıcak oMumıyor • CHICAGO(AA)- ABD'nin genelde ortabatısında etkili olan sıcak hava dalgasında ölü sayısı 93'e yükseldı. Yetkililer, 12 gündür etkili olan sıcaklarda, çoğunlukla yalnız yaşayan ve önlem almayan insanlann öldüğünü belirtiyor. 18 eyalette etkili olan sıcaklar nedeniyle ölümlenn artması üzerine, yetkililer kapı kapı dolaşarak yaşlı insanlan kontrol ediyorlar. Ay'auydu duşuruldu • WASHINGTON (AA) - Ay'a bir buçuk yıl önce gönderilen Amerikan Lunar Prospector uydusu, Ay'da su bulunduğunun kanıtlanması amacıyla gezegenin yüzeyine bilinçli olarak düşürüldü. Ay'da hidrojenin kimyasal izlerine rastlanmıştı. Bilim adamları Ay toprağında 200 milyon metrik ton su bulunabilecegini öngörüyor. Uydunun Ay'a çarpmasının etkisiyle ortaya çıkacak su buharı bulutunun 13 saat boyunca kalması bekleniyor. b*ak:2uçak ••• •• •••• duşürdıık • BAĞDAT (AA) - Irak, son günlerdekuzeyde bir ABD F-16 ve Kuveyt sının yakınlannda da bir Ingiliz uçağını düşürdügunü iddia etti. El Curnhuriye gazetesi. uçağın parçalannın ABD'li ler tarafından helikopterle alındığını. yaralı pılotun da 2 gün hastanede tedav i gördüğünü öne sürdü. Gazete, Irak'ın güneyindeki Rumeyle bölgesinde vurulan Tornado savaş uçağının da Kuveyt topraklanna düştüğünü ileri sürdü. Zirvede Almanya, Balkanlar'da etkinlik konusunda diğer AB ülkelerinin önüne geçti BelgracTa demokrasi baskısıSARAYBOSNA/ANKARA (Cumhuriyet) - Güneydoğu Avrupa Ulkeleri Istikrar Paktı. yeni Balkan- lar politikasında Almanya'nın öne çıkmasını sağlayan bir platform ol- du. Pakt oluşturulması görüşünü or- taya atan ve oluşumunda büyük kat- kıda bulunan Bonn yönetimi, Balkan- lar'da etkinlik konusunda diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin önü- ne geçti. Yugoslavya dışanda tutu- larak bölgede barışın nasıl sağlana- cağı sorusu ise henüz yanıtını bula- madı. Saraybosna'da 2 gün süren istik- rar paktı dorugunun ardından ya- yımlanan sonuç bildırgesinde, "Yu- goslavya'ıun toplanüya davet edü- memesinden ve bu ülkenin toplanb- da temsil edilmemesinden üzüntü duyulduğu" belirtildi. Bildirgede, "Bu ülkenin bölgesel uzlaşmayayak- laşması için bağunsızlığı \« toprak bü- rünlüğüne saygı göstererek, Kara- dağ Cumhurh eti'nin pakttan varar- lanmasını sağlayacak yollan araşb- raca^z" denıldi. • Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ulkeleri Istikrar Paktı'nda Ankara, 'saldırgan Sırp milliyetçiliğinin' tasfiye edilmesi, Balkanlar'da kalıcı istikrann sağlanması ve bölünmemiş bir Avrupa yaratılması zorunluluğunun önemini vurguladı. Almanya Başbakanı Gerhard Schröder. paktm başansı için Yu- goslavya'ya da gereksinim duyul- duğunu belirtırken. Fransa Cumhur- başkanı Jacques Chirac demokratik Yugoslavya'yı modern Avrupa'ya almaktan memnuniyet duyacaklan- nı açıkladı. 10 milyon Idşiye ceza Cumhurbaşkanı Süleyman Detni- rdde Belgrad'ın demokratıkleşme- sinin gereğine işaret etti. Bu konu- da çatlak ses Yugoslavya'nın söz- cülüğüne soyunan Rusya'dan geldi. Başbakan SergeyStepaşin. bölgenin merkezinde olan Yugoslavya'ya uy- gulanan yaptınmlann hafifletilme- sini isterken, uluslararası toplumun yapılacak yardımı Slobodan Milose- viç'iniktidanilebağdaştınp lOmil- yon insanı cezalandırmaması gerek- tiğini savundu. Sonuç bildirisinde, etnik ceşitlili- ğin korunduğu, hukuk devletine ve yurttaşlann haklanna saygılı bir Ko- sova'nın önemi yinelenirken, böl- gede istikrarlı demokrasilere, piya- sa ekonomisine, ulusal azınlıklann haklannı da kapsayan açık ve ço- ğulcu toplumlara geçişi sağlama ko- nusunda birlikte çalışma iradesi or- taya konuldu. Bölge ülkelerinin AB ile aralann- da ekonomik ilişkilerini güçlendır- mesinin, uluslararası finans kuru- luşlan ile ticaret sistemlerine uyumun önemi sa\xınulan bildiride. "Sanayi mallanıım\?senna>wıinserbestakı- şının önündeki engellerin kaldınl- ması >önünde birlikte çalışmayı ta- ahhüt ediyoruz. Bu işbüiiğL, bölgede ve bölgenin diğer Avrupa ve dünya iktJcarive>-annmiMşkiİerinidegüc- lendirecek, aynı zamanda bölgesel altyapının güçlenmesine katkıda bu- lunacakbr. Lhıslararası finans ku- nıluşlan, bölgenin hızlı ve etkili kal- kuıması için en iyi çabayı göstere- cekferdir" denildi. Ankara'nm nüfiız çabası Türkiye, Balkanlar'da askeri ve siyasi nüfuz çabasını gösterdi. Ankara, "saldırgan Sırp milliyet- çffiğjTnin tasfiye edilmesi, Balkan- lar'da kalıcı istikrann sağlanması ve bölünmemiş bir Avrupa yaratılma- sının zorunluluğuna işaret ederken Bosna ve Kosova benzeri yeni tra- jedilerin yaşanmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye, Ar- navutluk ve Makedonya'nın ekono- mik açıdan kalkındınlmasının böl- ge istikran için önemini en üst dü- zeyde Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel aracılığıyla dile getirdi. Arnavutluk ve Kosova'nın bölge- de yaşanan istikrarsızlık ve bir dö- nem yaşanan yoğun göç nedeniyle ekonomik bakımdan sarsıntı yaşadık- lannı kaydeden Demirel, her iki ül- kenin toplumsal sorunlar yaşanma- dan ekonomik bakımdan kalkmdı- nlmasını önerdi. Demırel. "Aksitak- dirde,yerine getirilmeyen vaatkr bu bölgede yaşayan insanlann geleceğe daha karamsar bakmalanna neden olacakbr. Bölgeye yönelik ekonomik \ardımlann belirlenmesi için Briik- sel'de düzenlenen taahhüt konferan- sında 2 milyar dolarlık acil yardım taahhüdünde bulunıılmuştur.Türki- ye de ilk aşama için 20 milyon dolar- lık bir taahhüt yapmışör" dedi. Doruga katılan ülkeler Kosova yö- netimine yardımcı olacaklannı, an- cak yönetimin de "kendi işlerine sahip çıkmalan" gerektiğini vur- guladı. TÜRKİYE-MISIR DOĞALGAZ ANLAŞMASI IsraiFden tepki DışHaberierServisi-tsrail Başbaka- nı Ehud Barak'ın. geçen hafta Türkiye ile Mısır arasında imzalanan doğalgaz anlaşmasından rahatsızlık duyduğu bil- dırildi. Londra'da Arapça yayımlanan El Ha- yat gazetesinin haberine göre, geçen perşembe günü Iskenderiye'de Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'le bir araya gelen Barak, Mübarek'e, geçen pazartesi Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel'le imzaladığı ve Türkiye'nın Mı- sır'dan doğalgaz satın almasını öngören anlaşmadan memnun olmadığını söy- ledi. Türkiye, Mısır'dan yılda 10 mil- yar metreküp doğalgaz almak istiyor. Ga- zete, lsrail' in uzun zamandır Mısır'dan doğalgazalmak istediğini, Mısır'ınsa bu- nu reddettiğini belirtti. Uluslararası şirketter Mısır Petrol Bakanı geçen aralık aym- da, tsrail'e doğalgaz satışına yönelik bir anlaşmanın, Mısır'da etkinlik gös- teren uluslararası şirketlerle yapılması gerektiğini, bu konuda devletten dev- lete görüşmelerin söz konusu olmaya- cağını bildirmişti. FARCIN BOMBALI SALDIRISINDA 10 OLU Kolombiya durulmuyor MEDELLİN(AA)- Kolombiya'da. Kolçmbiya Devrimti SİIahlı Güçleri (FARC) militanlannın, ülkenin sanayi kentlerinden Medellin'de bomba dolu kamyonu bir askeri kışlanın yakınında patlatması sonucu en az 10 kişi öldü, 38 kişi de yaralandı. Askeri kaynaklardan yapılan acıkla- mada, FARC gerillalannın, kamyona yerleştırdikleri 100 kilo civanndaki pat- layıcıyı uzaktan kumandayla patlattık- lan belirtildi. MisUleme saldınsı Eylemın, geçen hafta 7 FARC geril- lasının yakalanmasına karşı misilleme amacıyla yapıldığı sanılıyor. Bir aske- ri sözcü. patlamadan sonra, aralannda sivillerin de bulunduğu 10 ceset bulduk- lannı, ölü sayısının artmasından kaygı duyduklannı söyledi. Bombalı saldı- nttm, Kolombiya hûkûmetmin banş go- rûşmeleri temsilcisi VlctorRicardo'nun FARC görüşmelerinin yeniden başlatıl- ması yönünde yaptığı girişimlersırasın- da meydana ğelmesi dikkat çekti. Kolombiya'da hazırlıklan uzun süre devam eden banş görüşmeleri, FARC gerillalannın 15 gün önce devriye ge- zen bir askeri konvoya saldın düzenle- meleriyle askıya alınmış ve çaüşmalar yeniden alevlenmişti. Hükümetin arabuluculanndan Fabio Vakncia da yaptığı açıklamada, 35 yıl- Iık iç çatışmayı sona erdirmeyi amaç- layan banş görüşmelerinin, hükümet ve FARC'ın, görüşmelere katılacak ulus- lararası komisyonun rolü ve üyeliği ko- nusunda anlaşamaması yûzünden er- telendiğini kaydetti. Ingütere Başbakanı Blair, Kosova'da halkın yoğun Ogbiyle karşılaşö. (Fotoğraf: REUTERS) TonyBlair Kosovay ya uğradı PRİŞTtNE (Ajanslar) - Ingiltere Başbakanı Tony Bbir. Saraybosna'da yapılan Güneydoğu Avrupa Is- tikrar Paktı dorugunun ardından dün Kosova'nın baş- kenti Priştine'ye geçerek Amavut ve Sırp toplum- lannın liderleriyle görüştü. Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) lideri Haşim Taçi, Kosovalı ılımlı lider tbrahim Rugova, Koso- va Sırp toplumunun lideri Momçio Trarvkwiçve Sırp Ortodoks Kilisesı'nin sözcüsü Peder Sava ile ayn ayn görüşen Blair, daha sonra Priştine'nin merke- zinde halka hitap etti. Yaklaşık 4 bin kişilik bır kalabalığa seslenen Bla- ir, her iki toplumun bir arada yaşaması gerektiğini söyledi. Blair, "Arna\Tit y^ da Sırp. Kosova'da ya- şayan herkesio banş, kardeşlik ve güvenlik içindeya- şamasuıı tsnyonız" diye konuştu. Dıplomatik kaynaklar, Blair'in, Taçi'ye, "Birleş- miş MiBetkr'in Kosova'daki varlıgını desteklemesi ve BM Kosova Heyeti'nin otoritesiyle yanşmama- a" mesajını verdiğinı belirttiler. Blair"in Rugo- va'ya UNMIK'nin görev süresınin dolmasının ar- dından oluşturulacak çok toplumlu-çok partili kon- seyin başkanlığını üstlenmesini söylediği kayde- dildi. 'UÇK denetimi de geçirmedi' tngiltere Dışişleri Bakanı Robin Cookönceki gün, UÇK'nin Kosova'nın denetimini ele geçirmediği- ni vurguladı. New York Times gazetesinde geçen perşembe yer alan bir haberde, UÇK'nin deneti- mi ele geçirdiği belirtılerek Kouchner'in "imkân- sız bir görev üsnendigT belirtilmişri. lngiltere'nin Kosova'ya Kuzey Irlanda polis gücünden 60 kişi- yi göndereceği belirtildi. Yorgo Papandreu 'Türkiye ile görüşmeler çok olumlu' • Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, Atina'nın azınlık politikasının değişmediğini ancak basit gerçeklerin tabusuz ve ad verilerek konuşulabileceğini belirtti. ATİNA(AA)- Yunanistan Dışişleri Ba- kanı Yorgo Papandreu, Türk-Yunan gö- rüşmelerinin "gayet olumlu ve yaptcı bir ortamda geliştigirü" söyledi. Papandreu. Türk-Yunan görüşmelerin- de bulunan heyetleri kabulünün ardından gazetecilere yapoğı açıklamada, önceki gün Saraybosna'da Dışişleri Bakanı Ismail Cem ile bugüne kadar yapılan temaslan değeriendirdiklerini belirtti. "Görüşme- ler olumlu bir biçimde ikrtiyor. Tarafla- nn değişik yaklaşunlan ve görüşleri var, ama ortak çıkar alanlan da var" diyen Yu- nanistan Dışişleri Bakanı, heyetlerin 9 Eylül tarihi itibanyla tekrar bir araya ge- leceklerini kaydetti. Papandreu. daha ile- rideki aşamalarda görüşmelere diğer ba- kanlıklar, hükümet dışı örgütler ve uz- manlann da kahlımıyla kapsamın geniş- letilebileceğini söyledi. 'Sonuç çıkarmak için erken' Papandreu. "Buaşamadadeğeriendir- meler yapmak, sonuçlar çıkarmak ve bek- lentiler geüştirmek için henüzerken. Uzun bir sürecin başında bulunuyoruz. Masa- ya pek çok göriiş ve öneri getirildi. Biz ele ahnan tüm konularda ilerleme kaydedil- mesüıi tstiyoruz" dedi. Papandreu, Batı Trakya Türk azınhğı konusuna değinirken Başbakan Kostas Simitis'in de önceki akşam Saraybosna'da yaptığı açıklamada vurguladığı gibi, Ati- na'mn azınlık politikasının değişmediği- ni kaydetti. Papandreu, "Bu konudaki te- zimiz nettir ve değişmemiştir ancak basit gerçekleri tabusuz ve ad vererek konuşa- biliriz. Yunanistan. özgüveni sayesinde hiç- bir şeyden korkmuyor ve uluslararası hu- kuka saygı temelinde davramyor" dedi. Muhalefet partilerinin tepkilerine ve üyesi olduğu iktidar partisi PASOK'un Merkez Komitesi'nden 18 üyenin istifa- sını istemelerine ilişkin olarak Papand- reu, "Bugörüşlere saygı gösteriyorum.Bu tepküerin sahipterifletatikfcn sonrabir ara- yageieceğun''dedı. Yunanistan'ın demok- ratik bır ülke olduğunu belirten Papand- reu, azınlık gibi hassas bir konuda verim- li bir diyalog yapıldığını söyledi. Türkiye'deki Rum azınlık Öte yandan, Yunanistan'ın eski başba- kanlanndan Konstantin Miçotakis. Tür- kiye'deki Rumların sorunlarla karşılaş- tıklannı öne sürerek hükümetin "İstanbui Gökçeada ve Bozcaada'da yaşayan bu azmhğuı sorunlannı gündemegetirmesi ge- rektiğini" söyledi. Miçotakis, ülkesinin 1990'lara kadar uyguladığı azınlık poli- tikasını "aptalca ve vahşke" olarak nite- lendirdi. Miçotakis, Yunanistan'ın Türki- ye'deki Rumlarla ilgili politikasının da "ölü gibi hareketsiz" kaldığını savundu. ARAS HOTEL ^ ^ MORDOĞAN fl»*^ , Bol oksıjeni, iyot kokusu, sıjır nem oranı ile sizi sağtıga davet ediyoruz. Bodrum tipi Gulet'imizle eşsiz Mordoğan gün batımlannı yakalayın Haftalık konaklamalarda bir gûnlük ücretsiz koy ve mehtap gezisi YURTÎÇİ VE YURTDIŞI TATIL SEÇENEKLERÎ Emsakiz yatmızla otelimize gelip 2 gece 3 gün konaMayın ve tekrar yatımız ile geri dönün. Kişi başı: 25.000.000.- TL yanm panstyon Havuz başında, havaı fişek gösterilerini izlerken, Akdeniz ezgilerini sevdiklerinizle paylaşın. Türk Evi'nde, fasıl nağmeleriyle doyumsuz eglencenm tadına ulaşın. Kişi başı Günlük konaklama: 10.000.000.- TL yanm pansiyon Izmir'e 80 km, tamamı deniz manzaralı odalarda. telefon, minitpar, TV (uydu), sıcak-soğuk klima, jakuzi, sauna, su üstü ve sualtı aktiviteteri... ARASTOURTel:0 2324464141 Faks: 0 232 446 79 91 ARAS OTEL Tel: 0 232 737 52 00 Faks: 0 232 737 70 73 Tatil süresince Cumhuriyet okurtanna gazetesi ücretsiz. ^ kpyifle her oğun bafık yıyor —• ruzur ıçtndr tatap okuyor S ı z d e k a t ı l ı r P U I Î ' J t ı r t a t ı BİR KİŞİ TAM PANSİYON 10000 OOO-TL İKİ KİŞİ BIR HAFTA 125.000.000 -TL ASOS. BALABANLI KÛYU SIVRICE KOYU TEL 0 286 723 46 02 GSM 0 532 663 34 95 -Kobife-MOTEL, BALIK LOKANTASI TELEFON DEĞÎŞİKLİĞİ Gazetemizin Antalya Bürosu telefonlan değişmiştir. Yeni telefonlanmız: 0 242 237 75 50 Faks: 0 242 238 22 50 GÖLBAŞI-ADIYAMAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/100 KararNo: 1999/18 Davacı Gölbaşı Orman Işletme Şefliği tarafından davalı Cemal Adıgüzel aleyhine aç- tığı Yukançöplü köyü 132 ada 22 parsel sayılı taşınmazın tespitine itiraz davası sonun- da: Mahkememizce Gölbaşı ilçesi Yukançöplü köyü 132 ada 22 parsel sayılı taşınmazın davalı Mustafa oğlu Cemal Adıgüzel adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir. Davalı Cemal Adıgüzel tüm aramalara rağmen bulunamadığından hükmün ilanen tebli- ğine karar verilmiştir. Tebligat Kanunu'nun 29. maddesı geregınce ilgıliye ilanen tebliğ olunur. Basın:36113 Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini bulurtar. C lub Orient, Antık Çağın adalet, sağlık ve banş için buluşma merkezi olan Oren'de denize "sıfıf, binbir yıldızlı bir tatil köyüdur. Homeros'un doğum yeri "Işıklar Sahili'nde, Dunyanın atmosferınde oksıjen oranı en yüksek iki noktasmdan biri olan Edremit Körfezi'nde. Zeytin Rıvierası'ndadır. Club Orient'te, Ege stılinde yapılnıış 62 dubleks yapının her dairesi 2- 4 veya 4-6 kişilik aileler için tasarlanmış, içlerinde duş/WC ve teleton olan, odalardan oluşur. Tüm kapılar dev bir botanik bahçesine açılır. Bahçe biter, ıncecik kumlu plaj başlar. Özûrlüler ve engelliler için tümüyle düzayak, vejeteryanlar ve diabetikler için sorunsuz tatil. Gûnluk doktor viziti. Ağaçlann sıkltğmdan den<z gonnTtusunü çekemedtlt Geim görûn AırtlfcCaiHi KOBTOtUSII Örtrtı ıtr aten Clyb 0flwL Club Orient Holiday Resort, Ören-Burhaniye Td: 0.266.416 34 45 - 416 53 54 • F»\: 0.266.416 40 26 www.chjb-orient.com HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN 1999 - 2000 öğreüm yılı için üniversıtemız Gûzel Sanatlar Fakültesı Resım, Heykel. Seranuk. Grafik ile İç Mımarlık ve ÇevTe Tasanmı Anasanat Dallanna 1999 ÖSS sınavuu kazanan aday- lar arasından, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrencı alınacaktır Almacak öğrenciler istedikleri takdirde; A) 30 saat süreli (on işgûnü) Desen Kursu: 45.000.000.- TL. a) 2 Ağustos - 13 Ağustos 1999. b) 16 Ağustos - 27 Ağustos 1999 tarihleri ve 09.00 -12.00 veya 13.00 - 16.00 saatleri arasında. B) 60 saat süreli (yirmi işgünü) Desen Kursu- 75.000.000.- TL. 2 Ağustos - 27 Ağustos 1999 tarihleri ve 09.00 -12.00 ile 13.00 - 16.00 saatle- ri arasında. C) 120 saat süreli (yirmi işgünü) Desen Kursu: 120.000 000.- TL. 2 Ağustos - 27 Ağustos 1999 tarihleri ve 09.00 - 12.00 ile 13.00 - 16.00 saatleri arasında. Desen kursu verile- cektir. 1- Desen Kursuna katılmak isteyen adaylann kayıtlan 28. 29, 30 Temmuz 1999 tarihlen arasında Fakültemiz Grafik Bölümünde, (Beytepe) yapılacaktır. Kurs ücreti T.C. Zıraat Bankası Beytepe Şubesı 82378 No'lu hesaba bizzat yatınlacaktır. 2- Desen Kursu kayıt ücreti ödendik- ten sonra her ne sebeple olursa olsun ahnan ücret iade edilmeyecektir. 3- Yetenek sınavına gire- bılmek için Desen Kursuna katılmak şart değildir 4- ön kayıtlar 25. 26, 27 Ağustos 1999 tarih- leri arasında Beytepe Kampusu Yıldız Amfi'de yapılacaktır 5- Yetenek Sınavının I. Aşama Ele- me Sınavı 31 Ağustos 1999 tarimnde yapılacaktır. I. Aşama Eleme Sınav Sonuclan 2 Eylül 1999 tarihinde saat 14.00'ten sonra ilan edilecektir. II. Aşama sınavı 3 Eylül 1999 tarihindc yapılacak- tır. Yetenek Sınav ına girecek adaylann T C Zıraat Bankası Beytepe Şubesi 82251 numaralı Sos- yal Bilımler Döner Sermaye Saymanlığı hesabına 15.000.000 TL. yatırmalan gerekmektedir. 6- II. aşama sınavını başanp kesin kayıt hakkı kazananlann listesi 6 Eylül 1999 tarihinde saat 14.00'ten sonra ilan edilecektir. Kesın kayıtlar 17.09.1999 tarihinde Öğrenci tşlen Dairesi Baş- kanlığı Sıhhiye kampusu Ankara adresınde yapılacaktır. 7 - Ankara dışmdan gelen adaylar, yer bulunduğu takdirde Desen Kursu süresince, Beytepe Kampusu yurtlannda kalabıleeektır Yurt yatak ücreti (günlük) 1.200.000.- veya 2.000.000.- TL. (tercihe göre). Yemek ücreti (öğûn) 600.000- TL. 8- Posta ile ön kayıt ve kesın kayıt yapılmaz. ÖN KAYIT İÇİN: 2 adet fotoğraf. 1999 ÖSS Sınav Kazandı Belgesi'nin fotokopisı istenecektır. Adaylarm yanlannda kendilerinı ta- nıtıcı bir kimlik belgesi buJundurmalan zonınludur. İlan olunur. Basın: 36526 Gönlünüzce bir tatil için aradığınız her şey HOTB. FEYE PINARA'tla DOĞAIMIN PINARINDA DİNLENİN, YENİLENİN... 143 Oda, Konferans Salonu. Yüzme Havuzu, Çocuk Havuzu, Çocuk Bahçesi, Televizyon ve Oyun Odası, Rtness Center, Sauna, Dısco, Voleybol, BaskettMİ, Masa Tenisi, Tenis Kortu, Bilardo, Sat TV, Klima, Saç Kurutma Makinesi, Odada Emanet Kasası, Çocuk Kulübu, Direkt Telefon, 3 Kanal Müzık İKİ KİŞİLİK ODADA 13.800.000.- TL. KİSIBASNA V P 0-6 Vaş ücretsiz, 7-12 yas %50 ındjrimli iTacti GÖLBAŞI-ADIYAMAN KADASTRO MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1997/39 Karar No: 1999/30 Davacı Gölbaşı Orman Işletme Şefliği tarafından davalı Ali Hayto mirasçılan aley- hine açtığı Gölbaşı ilçesi Karaburun köyü 119 ada 48 parsel sayılı taşınmazın tespitine itiraz davası sonunda mahkememizce verilen 14.07.1999 gün ve 1997/39-1999/30 sa- yılı karan davacı ıdare tarafından temyiz edilmiş olup, Davalı Ali Hayto mirascısı Medine Hayto (Karadağ) tüm aramalara rağmen buluna- madığından temyiz dilekçesınin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince ilgiliye ilanen tebliğ olunur. Basın: 36164 HENDEK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1999/130 Davacı: Ayşe Küçükel, Emine Küçükel, Mehmet Küçükel, Mevlüt Küçükel, Hatıce Atay, Recep Küçükel. Kazım Küçükel, Minire Şahin. Dava: Gaıplik karan. Hendek Hüseyinşeyh köyü nüfusuna kayıtlı Ali Rıza oğlu 1954 doğumlu Remzi Küçükel'in gaıplıği talep edildiğinden M.Y.nın 32/2. maddesi gereğin- ce Remzi Küçükel'i gören ya da bilenlerin, kendisinden haberleri olanlann 1 yıl içeri- sinde mahkememize başvurarak, mahkememizin 1999/130 sayılı dosyaya bildirimde bulunması hususu ilan olunur. 20.7.1999 Basın: 36185
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog