Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 RADVO Cumhuriyel İSTANBULVEÇEVRESNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye SMTKESİnHZrtaET rSMrjuaEKrnpi uur Bmfc KJUUÜ) ıDdedığmız kıtabtn admı, kredı kartmızın mımarası vc soo Imllaoma tanhı ıle bırlıkte fenldmn, btap evuuzdc oisun. Adnuzı, sojadınızı vc telefoo mnnaranızı da btldırmeyı unutmzyın. Oye degüsenız. dıkrsemz üye de olun ya da uyeligmiTi venıleyın. HER İŞLEM BİRTELEFONLA:0212 514 01 9676. YILSAYI: 26901 / 250.000 TL (KDV,çlnde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAPI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 AĞUSTOS 1999 PAZAR C U M H U R I N K U U R M î OSCAR VVILDE ÖYKÜLER - II Çeviren: Nurettin Sevin Irlandalı Oscar VVİIde... Erken olgunlaşmış bir zekâ, yaşama biçimiyle içinden çıktığı topluma başkaldıran, yaratıcı bir beyindi... EşcinstJJik suçlamasıyla vargılanırken arkadaşlarının kaçma önerilerini, "Bir kürek mahkûmu olmanın çekicılığine dayanamıyorum" diyerek geri çevirmek ancak onun harcıydı. ^— O S C A R 1 I L D E ÖYKC'LEIt II 19. yüzyıl sonu İngilteresi gibi bağnaz bir ülkede, bir kitabı ahlak bozucu olduğu için değil, kötü yazıldığı için eleştirmek de. Andre Gide'e, "Ben dehamı yaşamıma koydum, yapıtlarımda yalnızca yeteneğim vardır" dese de İngiliz tiyatrosunda nükte ve zekâya dayalı yeni bir gülduru türü yaratan önemli bir oyun yazarıydı VVilde. "Dorian Gray'in Portresi" ad'ı romanı, tutukevinden yazdığı mektupları içeren "De Profundis" ve "Reading Zindanı Baladı" adlı ş.irı, vaşamına gondermeleriyle onemlıdir. Çocukları için yazdığı "Oyküler"se o dönemin yaşanının sevimli bir taşlaması... VVilde'ın keskin zekâsının ürunu, ala>cı bir gulümseyişle sarsıcı bir duygusallığın harmanlandığı öykülerinin ikinci bölümü... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Meslek yüksekokulu ve açıköğretim fakültesi mezunları 4 yıllık lisans eğitimine geçebilecek AçıköğretimHlereşaııs2000'de yapılacak yetenek sınavını kazanan meslek yüksekokulu ve açıköğretim fakültesi öğrencileri, alanlanyla ilgili 4 yıllık fakültelere dikey geçiş yapabilecek. Dikey geçiş yapan öğrenciler 1 yıllık hazırlık programlanna alınacaklar. ANKARA (CumhuriyetBürosu)- Açıköğretim fakültelerinin önlisans programlanndan mezun olan aday- lann 4 yıllık lisans programlanna ge- çişi gelecek yıl başlayacak. Yönet- melik değişikliğine son şeklini veren Yükseköğretim Kurulu (YÖK.), açı- köğretim programlanndan daha ön- ce mezun olan adayiara da üniversi- te şansı tanıyor. Meslek lisesi öğren- cilerine fakülte tercihi kapısmın ka- patılması ve agırlıklı ortaöğretim ba- şan puanınm kayıplan nedenıyle eleştiri bombardımanına tutulan YÖK, "Meslek YüksekokuUannın Lisans Oğrenimine Devamlan Hak- kuıda Yönetmeük" taslağmı apar to- par tamamladı. Eleştirileri göğüsle- mek amacıyla hazırlanan taslakta, meslek yüksekokullan ile açıköğre- tim fakültelerinde başanlı olan öğ- rencilere 4 yıllık lisans olanağı tanın- dı. Taslakta, "Bu yönetmeliğin ama- CL, meslek yüksekokullanndaki öğ- rencileri başanlı olma> a özendirmek. yetenekli ve başarüı öğrencüerin li- sans öğrenimleriniyapabilmeleri için gerekli imkân ve firsaü sağlamakür" denilerek meslek yüksekokulu öğ- rencilerine ayncalık getirildiği vur- gulandı. Dikey geçiş yapmak iste- >en öğrencilere sayısal ve sözel bö- İjrnlerden oluşan "yetenek sınavi" uygulanacağı bıldinlen taslakta, "tlk â m , 2000-2001 öğretim yılında ya- pdacak. 1999-2000 yılmda mezun oiacakadaylara da smav hakkı veri- lecek" denildi Dikey geçiş koşulla- • Arkası Sa. 8, Sü. 3'te Sosyal güvenlik tasansı komisyondan geçti; bakanla anlaşan Türk-İş'e her kesimden tepki Hükümetin istediği oluyorTÜrk-İŞ eylem kiriClllğl yaptl' Türk-îş'in genel eyleme gitmeme karanyla çekildiği Emek Platfonnu, iki gün sonra bir araya gelerek ortak kararı açıklayacak. KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, Türk-lş'in hükümetin oyununa gelerek eylem kıncılığı yaptığmı bildirdi. Erdem, Türk-lş'in tavnnın kendi tabanını bile yansıtmadığını söyledi. Türk-İş'e bağh bazı sendikalar yaş dışındaki sorunlann da genel grev nedeni olduğunu belirttiler. • 4. Sayfada Mezarda emekllllk gelecek hafta TBMM'de Kadmiarda emekiüik yaşının 58, erkeklerde 60'a çıkanlmasını öngören sosyai güvenlik tasansı, komisyonda 13 saat süren görüşmelerden sonra kabul edildi. Görüşmelerdeki tartışmalar, emeklilik yaşı ve SSK ile Iş ve Işçi Bulma Kuruınu'na verilecek 14 bin kadro üzerinde yoğunlaştı. Değişikliklerden sonra 66 maddeye çıkanlan tasan, gelecek hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. • 4. Sayfada TMMOB'DEN AÇIK MEKTUP 'Türkiye sömürii koridora'• TMMOB Başkanı Önen imzasıyla milletvekillerine gönderilen açık mektupta, kamu hizmetinin özel kişilerce yürütülmesinin düzenlenen kurallara bağlıhğı dışında idari yargının da denetimine bağh olduğu vurgulandı. Haklan korunmuş bireylerden oluşan sağlıklı bir kamunun yaratılması olanağı ve şeffaflığın, Danıştay ön denetiminin kaldınlmasıyla ortadan kalkacağı belirtildi. • Tahkimin yalnız hukuki bir düzenleme değil, serbestleşme hareketi olduğuna dikkat çeken TMMOB, Türkiye'nin enerji alanında "sömürü koridoru" yapılmak istendiğini bildirdi. TMMOB, kaynak ve istikrar sorununun çözümünün kamu maliyesi, vergi düzenlemeleri ile kayıt dışının önlenmesinden geçtiğini vurguladı. • 7. Sayfada PAZAR KONUĞU / FEROZ AHMET AB'nin Türkiye korkıısu # Osmanlı ve Tûrk tarihi uzmanı Prof. Feroz Ahmet, ABD'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği içinde olmasını isteyip istemedi|i sorusunu şöyle yanıthyor: "Bayılır. Böylece ikinci özel ilişki doğmuş olur. Türkiye AB'ye üye olursa Avrupa'daki denge değişecektir. Türkiye, imkânlannı doğru yönde kullanırsa akıl almaz önemde bir ülke haline gelebilir. Avrupa'nın Türkiye'yi istememesindeki bir neden, büyüklüğü ve gelecekte vaat ettiği imkânlardır". LfYlA DMŞANOâumn SÖyteşİtf • 12. Sayfada U deShut'mgösterimhiebaşlayacak. Ünlü >önetmeoinson nTminin anatemasıolarak gösterikn 'cinselliğin gizemi', festivalin yanşma ve yanşma dışı bölümde gösterikn birçok filmin ortak pa>dasını ıitaştnruyor. Festrvalin yeni direktö- rü Alberto Barbera, önyargısız olarak bugünûn sinemasının karmaşıktağım yansıtan festivalin bu yıl 'Eros'u simgetediğini Mirguluyor. 120 filmin gös- terileceği fesri\alde, aralannda Kate W inslet Catherine Deneuve, Isabelle Huppert ve Meianie GrifTrth'in oynacüğı 18 fSm vanşacak. • 14. Sayfada Belgrad'a demokrasi baskısıy politikada AB'yi geçtl Saraybosna'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri tstikrar Paktı toplantısı, yeni Balkanlar politikâsında Almanya'nın öne çıkmasını sağlayan bir platform oldu. Pakt oluşturulması görüşünü ortaya atan ve oluşumunda büyük katkıda bulunan Bonn yönetimi, AB ülkelerinin önüne geçti. Yugoslavya dışanda tutularak bölgede barışın nasıl sağlanacağı sorusu ise henüz yanıtını bulamadı. Türkiye. Balkanlar'da adırlıflını hissettirdl Türkiye, "saldırgan Sırp milliyetçiliği'"nın tasfîye edilmesi, Balkanlar'da kahcı istikrann sağlanması ve bölünmemiş bir Avrupa yaratılmasının zorunluluğuna işaret etti. Türkiye, Arnavutluk ve Makedonya'nın ekonomık açıdan kalkındırılmasının bölge istikran için önemini Cumhurbaskanı Süleyman Demirel aracıhğıyla dile getirdi. • 11. Sayfada 5 asker şehit Askeri araç mctyına çarpU •Van'ın Gürpınar ilçesinde 4 köy korucusunun teröristlerce katledilmesinın ardından olay yerine giden askeri araç, yola yerleştirilen mayına çarptı. Askeri araçta bulanan 5 asker şehit olurken, 13 asker de yaralandı. Yurt Haberteri Servisi - Van'ın Gürpınar ilçesi Kırkgeçit köyü yakınında yol kesen teröristler, 4 köy koıucusunu öldürdüler. Olay yerine giden askeri aracın mayına çarpması sonucu 5 asker şehit oldu, 13 as- ker yaralandı. Mardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çı- kan çatışmada 1 terörist öldürülürken, 2 \ Arkası Sa. 8, Sü. 3'te Iran Askerlerin iadesi gedkiyor # Önceki yıllarda da birçok kez yaşanan sınır ihlallerinde sorunlar alt düzeyde ve kısa süre içerisinde çözülürken, son olayda tranlı yetkilüer söz vermelerine karşın askerleri dün de iade etmediler. Haber Merkea - Iran, sının yanlışlıkla geçtiklen gerekçesiyle tutukladığı Türk askerler Jandarma Er Fatih Gür ve Jan- darma Çavuş Erdal Sözbir'in iadesini ge- ciktirmekte ısrar ediyor. Başbakan Bülent Ecevit, askerlerin iadesi ile ilgili görüşme- lerin dün de sürdüğünü açıkladı. Çocukla- nyla ilgili bilgileri yalnız gazetelerden öğ- • Arkası Sa. 8, Sü. 2'de Kılıçkalp kri&geçirdi 0 Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç, dün sabah kalp krizi geçirdi. Ozel Millet Hastanesi'ne kaldınlan 65 yaşındaki Kılıç, elektro şok tedavisiyle yaşama döndürüldü. Hastanenin başhekimi Opr. Dr. Abdullah Gündoğan, Kılıç'ın solunum destek cihazına bağlandığıru belirterek "Hastanın halen hayati tehlikesi mevcut olup, tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor" dedi. • 8. Sayfada [ HALtT ÇELENK: I DÜŞÜNCE SUÇLARI DA 1 AFFA GİRMELİ • 5. Sayfada ÖREN BULUŞMASINA VALİLİK ENGELİ • 7. Sayfada MÎNÎK HENTBOLCULAR DÜNYA ŞAMPİYONU M Spor'da SAYISAL LOTO ÇEKlLDl: 4-10-16-18-19-35 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Nasıl Bir Af ve Reform ise... Adalet Bakanı Hikmet Sami Törk, önce toplum- daki tedirginliği yatıştırmaya çalıştı. "Kısmi afçıkaracaklannı" yineledi durdu. Son günlerde tasarının içeriğini "sınırlı genel af" di- ye niteliyor. Bugüne degin çıkanlan 49 affın çoğunun hazırlan- masına katılan Ord. Prof. Sulhi Dönmezer'e göre, bu- günkü haliyle yasalaşacak tasandan "cezaevlerinde- • Arkası Sa. 8, Sü. l'de Ölüler altın takamaz' Yönetmen Engin Ayça, kanerasını bu kez Bergama'ya doğruIttu ve köylülerin Eurogold'a karşı verdikleri savaşımı anlattı. Ayça'ya göre sinema topluma ayna tutmalı, ama estetik ve anlatım dilini de önemsemeli... GUNDEM MUSTAFA UALBAY İskenderiye Düşleri... MÖ 47'de İskenderiye Limanı'nda büyük bir yan- gın çıkar. Yangın, limanın hemen yanındaki 700 bin kitaplık kütüphaneyi de etkiler. Insanlann çoğu lima- na zarar gelmesin diye uğraşır. Çevredeki gemiler uzaklara götürülür. Yangın, İskenderiye Kütüphanesi'ni iyice sarar. O sırâ*da bir kâhya, kütüphaneden iki kitabı anı olarak koltuğunun altına koyar, evine gider. M Arkası So. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog