Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9TEMMUZ1999CUMA 8 HABERLER Pofiskı •flrarl' operasyonu • Istanbul Haber Servisi - lstanbul Emni>et Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada. İstanbul Asayiş Şube ile ilçe emniyet müdüriüklerince son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, gıyabi tevkifli, hükümlü ve yoklama kaçağı olarak aranan toplam 4434 kişinin yakalandığı belirtildi. Yasadışı örgüt operasyonu • İstanbul Haber Servisi - lstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sefaköy'deki bir kahvehaneye bomba koyduklan ve Abdulah Öcalan'ın ölüm cezasına çarptınlmasını protesto etmek amacıyla korsan gösterileT yaptıklan bildirilen Mehmet Koç. Nurcan Çağlar. Erol Turan, Cengiz Subaşı, llyas Karadağ. Soner Koç. Ibrahim Araz, Mansur Ahmet Çiftçi ve Derviş Çindemir'in tutuklandığı belirtildi. Bu kişiler, Nöbetçi l No'lu DGM'ce tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Ahlak operasyonu • lstanbul Haber Servisi - lstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tstanbul'da son 1 ay içerisinde yapılan denetim sonucu 121 içkili eğlence yeri, otel, masaj salonu ve fiıhuş amaçlı olarak kullanılan ev hakkmda yasal işlem yapıldığı belirtildi. Açıklamada, denetimler sonucu 60 içkili yer ile fuhuş yapıldığı belirlenen 4 evin kapatıldığı bildirildi. Yalman'ın dolandırılması • lstanbul Haber Servisi - Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Alp Yalman'ı 7.5 milyar lira dolandırdıklan öne sürülen tutuklu sanık ile tutuksuz sanık Gamze Altındal'ın yargılanmasına, lstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme heyeti, 'ın tutukluluk halinin devamma karar vererek duruşmayı, dosyadakı eksiklerin tamamlanması içinerteledi. Yaraiı UÇK'liler Türkiyede • İstanbul Haber Servisi - Kosova'daki savaş sırasında yaralanan 2 Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) üyesi. tedavi için Arnavut Hava Yollan'na ait bir uçakla Türkiye'ye getirildi. Ayaklanndan yaralı olan Kamil Hoca ile Hüsen Hoca adlı UÇK'liler, Haseki Hastanesi'nde tedavi altına alındjlar. Kamyoncular tek çatı altında • İstanbul Haber Servisi - Türkiye'deki 600 bini aşkın kamyoncu ve 300 bine yakın motorlu taşıyıcılar tek çatı altında birleşerek merkez birliğini kurdular. Motorlu Taşıyıcılar ve Kamyoncular 13. Bölge Birliği'nin bir araya gelerek gerçekleştirdiği genel kurulda, Cemil Ok, Merkez Birliği Genel Başkanlığı görevine getirildi. ÇHD'den İstanbul Haber Servisi- Çağdaş Hukukçular Derneği lstanbul Şube Başkanı Murat Çelik yaptığı açıklamada. lstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgürii PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlan hakkında Terörle Mücadele Yasası'nın 7. maddesi uyannca soruştuıma açılmasını "hukuki saldın" olarak kabul ettiklerinı belirtti. Benzine zam • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Benzin fiyatlanna yüzde 4.5-4.6, gazyağı fıyatına da yüzde 5.6-5.7 oranlannda zam yapıldı. TÜRSAB Başkanı Talha Çamaş turizmde tehlike çanlannm çaldığını söyledi 'Pansııman öıJemler yetmez' AHMET ŞEFİK TRABZON-Türkiye Seyahat Acenteleri Bir- ligı (TÜRSAB) Genel Başkanı Talha Çamaş turizmde yaşanan krizin aşılması yolunda alı- nan bazı önlemleri "pansuman" olarak tanım- ladı. Bugünkü yaklaşımın sürdürülmesi ha- linde "turizmde tehlike çanlannın daha hızh çalacağT uyansında bulunan Çamaş, 1998 'de turist sayısuun 2.5 miryon, tunzm gelirlerin- deki düşüşün de 2.5-3 milyar dolar düzeyin- de olacağını öne sürdü. TÜRSABtarafindan Trabzon'dadüzenlenen "Türkive Turizmi ve 2000 Yıh Beklentikri" konulu toplantıda sektörün içinde bulunduğu sorunlar ve çözüm yollan tartışıldı. Turizm sektörüne ilişkin bir değerlendirme yapan TÜRSAB Genel Başkanı Talha Çamaş, bu yıl • TÜRSAB tarafindan düzenlenen Türkiye Turizmi ve 2000 Yıh Beklentileri' konulu toplantı Trabzon'da yapıldı. Toplantıda konuşan TÜRSAB Başkanı Çamaş, sektörün içinde bulunduğu sorunlar için alman önlemlerin yeterli olmadığını söyledi. bütün sektörlerde kriz yaşandığını, bunlann en başında daturizm sektÖrünün geldiğini savun- du. Çamaş. dış turizmde küresel krizin etkile- riyle seyahat hacminde ciddi bir daralma ya- şandığını söyledi. O dönemde gereklı uyanlan yaptıklannı ve alınması gereken önlemleri ortaya koydukla- nnı, ancak gereken duyarlılığın gösterilmedi- ğini savunan Çamaş, PKK olaymın Batı'da çok abartılarak verilmesinin de sıkıntının da- ha da büyümesine yol açûğmı bildirdi. Ça- maş, bu yıl geçen yıla oranla 2.5 milyonluk tu- rist azalmasının yaşanacağını, bu yüzde 25'lik daralmaıun 1997'dekı veriler dikkate alındığın- da yüzde 40'lar düzeyınde bir daralma oldu- ğunu, ülke ekonomısı açısmdan da büyük bir olanak olan 2.5-3 milyar dolarlık sıcak para gi- rişinin gerçekleşmeyeceğıni öne sürdü. Çözüm önerikri Çamaş. turizm sektÖrünün "Ülkeyefotoğraf çekmek ya da üstsuz insanlar gibi algüanma- suun" yapılabıleceği en büyük hata olduğunu savunduveşunlan söyledi: "ÜBseyesıcakpa-. ra sağlamada işstdiğin önlenmesinde, 34 bağ- h sektörün yaşamını devam ettirmesi başta ol- mak üzere turizmi ekonominin temel sektörü olarak algdamak zorundayız. Dünyadaçokbü- yük bir rekabet var. Ve dünya kalkınmanuı motonı olarak turizmi görüyor. Böyle bir or- tamda bugünkü mantaliteyle olaya yaklaşvsak tehlike çanlan çok daha hıziı çalacakur. Tür- Idye turizm üzerine kalıcı bir politika üretme- Hdir. Bunun için politika üretmediğimiz için akınnya aülan bir tahta parçası gibigideriz. İş- te Türkiye turizminin hali." Çamaş, tanıtım için dk kez ciddi bir kaynak aynldığını, ancak bunda henüz bir gerçekleş- me olmadığını belirtti. Çamaş, bu önlemlerin parasal destekler-krediler ve daralan talebin art- tınlmasına yönelik önlemler olarak iki temel başlık altında alınabileceğini vurguladı. Cazeteci adayları 'En medyaüküne Öcalansahip' İstanbul Haber Servisi - Gazeteci adayı öğrencile- rin, terörist Abdullah Oca- buı"ı, en fazla medyatık üne sahıp kişi gördükleri sap- tandı. Ankete katılan öğ- rencilerinyüzde 77.3'ügün- demdeki ünlü kadınlan te- levızyon ekranında görmek istemiyor. Oğrencılenn yüz- de 49.3'ü medyadaünlüol- mak istiyor. Kocaeli Üniversitesi tle- tişim Fakültesi 1. sınıf öğ- rencileri arasmda yapılan "MedyatikÜnAnketi"nde yöneltilen "Sizceaşağıdald- İerden hangisi daha ünlü- dür?" sorusuna, öğrenci- lerin yüzde 54.5'i Abdullah Öcalan. yüzde 27.2'si pop şarkıcısı Tarkan, yüzde 10.3"ü futbolcu Hagi, yüz- de 6.4'ü sinema oyuncusu Banu Alkan. yüzde 1 2'si de MHP lideri DevletBab- çeü yanıtmı verdi. Ankete katılan öğrenci- lere yöneltılen "Şu anki gündemin en ünlüsü kim- dir?"sorusunu ise öğrenci- lerin yüzde 20.2'si sinema oyuncusu-TV program su- nucusu HürvaAvşar, yüzde 18.9'u Devlet Bahceli, yüz- de 16.2'si Galatasaray Tek- nik Direktörü Fatih Terim olarak yanıtladı. Ankete katılan ögrenci- lerin yüzde 263 'ünün Cum- hurbaşkaruSüleymanDaTO- rd'i, yüzde 25' inin TV şov- meni Mehmet Ali Erbfl'i, yüzde 18.4*ünün futbolcu Hakan Şükür'ü, yüzde 14.4'ünün de türkücü-TV program sunucusu İbrahim Tatfases'i en uzun süre gün- demde kalmayı başaran ün- lüler arasında gördüğü be- lırlendi. Kadmüntflkr Öğrenciler en uzun süre gündemde kalmayı başa- ran kadın ünlûler arasında, yüzde 79.7 oranında Hürya Avşar'ı, yüzde 12.1 ıleman- ken EbruŞaih, yüzde 5.4 ik DYP Genel Başkanı Tansu Çffler' i gördüğü ortaya çık- tı. Ankete katılan ögrenci- lerinyüzde 77.3'ü gündem- deki kadınlan ekranda gör- mek istemediğini belirtirken yüzde 14.6'sı haber spike- ri Gülgûn Feyman'ı, yüzde 6.6'sı Ebru Şalh'yı, yüzde 1.3'üde Tansu Çiller'ite- levizyonda izlemektenlıoş- landığını bildirdi. Öğrericıler beğeniyle iz- ledikleri program yapımcı- lan arasında yüzde 45.4 ile Uğur Dündarı, yüzde 31.1' i LeventKırca'yı, yüz- de 2.5'i de Şansal Büyü- ka'yı gösterirken yüzde 20.7'si ise bu kişileri izle- mek istemediğini belirtti. Adams ve Brown haynankurylabutuştu Kanadaiı ünlü şarkıcı Bryan Adams, Çeşme Açıkhava Tıyatrosu'nda Egeli sanatseverieri coşturdu. Izmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfi'nın (tKSEV) düzenlediği "13. Uluslararası İzmir Festrvali" kapsamında düzenlenen önceki günkü konserde, 5 bin izleyici doyasıya eğlendi. Adams, düri de Beylerbeyi Stadyumu'nda istanbullu müzikseverlere seslendL Soul müziğin ünlü isimlerinden James Brovvn da "Sümerbank Müzik GünlerT kapsamında önceki gün Beylerbeyi Stadyumu'nda hayranlanyla buluştu. 9 Özel îdare Müdürlüğü'nün binasını okul olarak kiralayan Fethullahçılar sağlık merkezi de açtılar Kaııııı binası Güleıı yandaşlarına verildi LEVTNT GENCELLİ BURSA - Bursa Özel Îdare Mü- dürlüğü tarafindan 'kühür merkezi' olarak yapımına başlanan ve daha sonra iş merkezine dönüştürülen 8 katlı modern kamu binası Fetiıul- lahçılara verildi. Bursa Valiliği'nin yanındaki binayı okul ola- rak kiralayan FethuOah Gü- len yandaşlan. daha sonra aynı bınada sağlık merke- zi de açtılar. Bursa'nın kültür etkinlik- lennı bünyesinde toplamak amacıyla planlanan ve 1997'nin Mayıs ayına ka- dar 100 milyar lira harca- nan, ancak 'ödeuekyoldu- ğu' gerekçesiyle kültür merkezinden iş merkezine dönüştürülen Özel Îdare İş Merkezi'nin kiralanma sü- reci, Vali Orhan Taşan- lar'm, "Brarilemeyen ka- mu binatan özeOeştirilecek- ör" önerisiyle başladı. Bu öneri üzerine, ANAP için- dekı Fethullahçı kadrolar harekete geçti ve uzun sü- redir gözlerine kestirdikle- ri ve yüzde 80'i biten özel idarebinasını gündeme ge- tirdiler. Konu olgunlaşınca 4 milyar bedelle açık arttır- ma yöntemiyle ihaleye çıkıldı. Ihaleye, Fethullahçı olduklan öne sürülen şirketler katıldı. Bu şirket- lerden ıkısi, Fethullah Gülen'in Or- ta Asya'daki okullannın tanıtımını üstlenen ve iş dünyasıyla bağlannı kurduğu öne sürülen Bursa Aktif Genç Işadamlan Derneği (BÜGt- AD) Başkanı Zeki Tunaoğlu nun şirketi Tunaoğlu Otomotiv ile Fet- hullahçı Yeşilırmak Dersaneleri'nı işleten Keşkeşan AŞ oldu. Tunaoğ- lu Otomotiv ihaleden çekildi. Keş- keşan AŞ de 4 milyar 15 milyon li- rada kaldı. thaleyi. 4 milyar 50 mil- yon aylık kira ödemeyi kabul eden Karçiçeği Özel Eğitim Tesisleri Iş- letme ve Ticaret AŞ kazandı. thale sonucu, Zaman gazetesınin Bursa sayfalannda manşetten duyuruldu. Kültür merkezi olarak planlanan ve iddialara göre de sistemli olarak iş merkezine dönüştürülen özel ida- re binasını kiralayan Fethullahçılar Ahmet Mete Işıkara. Kanadaiı bilim adamını ciddi bulmadı 'Deprem iddiaları bilimsel değil' İstanbul Haber Servisi - Saros Körfezi'nde 10 Temmuz'da deprem olacagı ıddıalannın büimsel olmadığı, kehanetten ibaret olduğu vurgulandı. Kanadaiı bilim adamı Kari Badnnought'un birdergide çıkan "Saros Kerfea'ade 10Temmuz'da6.1 şkkktinde deprem otecak" yönündeki ıddıalannı değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Kandiili Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. AhmetMete I^dara, depremi önceden belirleyen bir teknolojinin bulunmadığını belirtti. işıkara, "'Deprem olmaz' demek çokyantış.BukoruKİatophıaTbaıciain geBştirihnesi laznn. Türkiye, deprem 61tesi.Topraklannın>wde98'ibuyük deprem riskine sahip. Depremle yaşamasuıı öğrenmemiz lazım" dedi. Işıkara, deprem iddialan üzerine halka moral vermek amacıyla Saros'a gideceğini, 11 Temmuz'a kadar da orada kalacağını söyleyerek Saros'ta olacak bir depremin, {stanbuFa büyük bir etkisinin olmayacağmı ifade etti. t Deprem falcıhğı' Jeofızik Mûhendisleri Odas» lstanbul Şube Başkanı Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu da, Kanadaiı bilim adamının iddialannı "deprem fekahğı' olarak niteleyerek "Halk üzerinde otumsuz etkiler yaratan ve hiçbir büimsel temeli olıiıayan söytentOerin yayılmasıyla panik düzeyine varan gerflknter olmustur" dedi. Gündoğdu. depremin Ganos Fay Hattı'nın baö ucundadenizde bir yerde olabileceği yorumu yapıldığını, bu fayda, geçmiş dönemlerde yvkıcı depremler olduğunu anımsatarak "YıkKi nitelikte deprem riski büyük olan bir bölgeyle ilgili bir deprem uzmanı-sismoloğa •Deprem olacak mı' diyesoruktuğunda,' Hayır olmayacak' diyemez. Buna karşın, eger 'Olacak* dhflrsa.verini.tarihinivebüv'üklüğûnü büimseİ veri ve ölçme bilgilerine dayanarakaçıklaması gerekir. Bunun dışındayapılan açıklamalar so\ientiden Snrettir" diye konuştu. kısa sürede tanıtım için büyük pa- ralar harcadı. Tanıtım kitaplannda, öğrencilerin Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel ve bazı politikacılar- la çekilmiş fotograflanna yer veril- di. Kitaplann tümünde okul marşı- na yer verildi. Marşın sözlerinin bir bölümü şöyle: "FiMzlerbüyûvüpfl- dan olacak / İnançh şuurtu IKSÜ doğacak / Hakka hiz- met için her an koşacak / Bahar çiçekleri açnğı za- man / Üzülme sen yannlar bizimdir arük / Karanbk- lara güneş doğduğu zaman / Sevgi ba>rağımız hep dal- galanacak / Bahar çiçekJe- ri açüğı zaman." 8 katlı binayı kiralayan Fethullahçılann, Özel tlkba- har Ilköğretim Okulu'nu buraya taşıdıktan kısa süre sonra sağlık merkezi açma- lan da dikkat çekti. Bu mer- kez Bursa Tabip Odası ta- rafindan incelemeye alındı. Binanın ihalesini gerçek- leştiren Bursa tl Daimi En- cümeni'nin 3'ü ANAP'lı, biri DSP'li 4 üyesinden iki- si, 18 Nisan seçimlerinden sonra parti değiştirdiler. AKAP'lı üyelerden Ahmet Aydm DSP'ye, Kemal Gü- neş deFP'ye geçti. Dava acıldı Cavit Çağlar'a dolandmcılık suçlaması İstanbul Haber Servisi - lstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eskı Bursa Milletvekili ve işadamı Cavit Çağlar ile oğlu Mustafa Çağlar'm da arala- nnda bulunduğu 10 sanık hakkında, "banka dolan- dıncıhğ) yapmak'' suçundan 5 yıl 5'eraydan az ol- mamak üzere ağu- hapis cezası istemiyle dava aç- tı. Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gönderilen fezleke uyannca, lstanbul Cumhuriyet Savcısı Fet- hi Türkmen tarafindan hazırlanan 3 sayfalık iddi- anamede, müşteki tnterbank AŞ ve Hazine Müs- teşarlığı'nın. Nergis Holding bünyesinde kurulu olan fırmalann Interbank AŞ'den "birtakım hik ve desiselerle yasal otmayan >t)llardan kredi temin et- tikleri"ni öne sürdükleri kaydedildi. Iddianamede, tnterbank AŞ ile müsteşarlığın, Cavit Çağlar, Mus- tafa Çağlar, Şükrü Şankaya ve Şenol Şankaya'nın bu kredileri kendi özel hesaplanna, Ahmet Kara- raemiş, Yücel Çaçan,Özcan Selamet ve OrhanÖz- geç'in, "Hesaplanna alacak kaydetmek ve daha sonra virman yapmak \oluyla besapianna aktar- dıklan". Ahmet Bozan \ e Ergün Evcfl" in ise "kre- di takip, tahsis ve işietnlerini yaptıklan"nı öne sür- dükleri belirtildi. tddianamede, bu soruşturma ve davaya konu "Çiçek Teksul İthalat- thracat ve Dış Ticaret AŞ" ile "Besler Gıda Tekstil İthalat-thracat ve Dış Tıca- ret AŞ" fîrmalannın olduğu, diğer 26 firma hak- kmdaki e\Takın ise Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aynldığı vurgulandı. lddianamede, Orhan Ozgeç. Yücd Çaçan ve Öz- can Selamet ın "ÇiçekTeksaT', Ersm Şengöz ve Er- han Karameıniş'in ise "Besfcr GKta"nuı yetkilile- ri olduklan kaydedildi. Nergis Holding'e dahil fır- malann hemen tamamının iş merkezleri, ticaret si- cilleri. ise başlama tarihleri, faaliyet, kâr-zarar ve vergi izlenimlerinin benzer ve yakın olduklannın görüldüğü bildirilen iddianamede. "Firmalarca ya- pılan ihracat işlem ve bilançolaruun gerçeği \ansrt- madığı anlaşdmaktadır. Avnca firmalann kredi ta- lepterini yerinde bulan yönetim kurulu kararlan- nın, ihtiyaç olduğu için değiL daha önceden hazır- lanıp inizalaıup yerine göre işleme konulduğu, açı- lan kredinin 47 mihon 173 bin 230 Amerikan Do- lan olduğu anlaşümısnr' 1 denildı. "Çiçek Tekstil" ürmasının 1998 yılında 2 trilyon 799 milyar 999 milyon 997 bin 200 lira, "Besler Gıda" fırmasının ise 2 trilyon 779 milyar 910 milyon 997 bin lirakre- di bakiyesinin kaldığı ifade edilen iddianamede, "So- nuç itibanyla, bankaya hâkim sermayedar grubun, Bankalar Yasası'nm'38.41. ve ilgili diğer maddete- rinin engellerini aşarak ve Ticaret Yasası'nın boş- luğundan istifade ederek Nergis Holding bünyesin- de firmalar kurarak kredi yoluyla haksız menfaat sağladıklan, yine bu amaçla kurulan firma >etküi- leri ile diğer sanıklara çıkar sağladıklan, aunan ra- porlar. soruşturma sonuçlan, evTak içeriğini ohış- turan bdgeter gibi deiillerden anlaşMmaktadır" ıfa- desine yer verildi. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler için ayn sınav tasansı EBRUTOKTAR ANKARA- Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçla- n aralık ayına kadar sarkacak Devlet Memurla- n Sınavı'nın (DMS) ardından yapüacak sözlü sı- navın 50 bin öğretmen için 700 işgünü (yakla- şık 2 yıl) süreceğini hesapladı. Vekil öğretmen- lik formülünün de yasaya göre yalmzca ilköğ- retim için geçerli olduğunu dikkate alan bakan- lık, öğretmenler için ağustos ayında ayn bir alan sınavı yapılması için tasan hazıriadı. Başbakan- lık Müsteşarlığı'nın direnciyle karşılaşan bakan- lık, eylül aymda eğitimde büyük bir çıkmaz ya- şanmasını önlemek için Bakanlar Kurulu üyele- rini bilgilendirmeye başladı. Eğitimde özellikle Ingüizce ve fen bilgisi alan- lannda mevcut öğretmen sıkmtısı devam eder- ken DMS'nin öğretmenleri de kapsaması Milli Eğitim Bakanlığı'nı telaşlandırdı. Bakanlık, 16 bin 500'ü Ingilizce, 10 bini de sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 35 bin öğretmene ivedi ge- reksinim olduğunu hesapladı ve 50 bin kadro çı- kardı. Okullann 1 Eylül'de açılacak olmasına karşın DMS tarihinin 17 Ekim 1999 olarak be- lırienmesı ve sonuçlann açıklanmasının aralık ayı- na kadar sarkacağının belirtılmesı, bakanlığı ha- rekete geçirdi. Sınav sonuçlan belli oluncaya kadar "vekil öğretmenlerie" eğitimi sürdürme formülü ise yasanın yalnızca ilköğretim için "vekil öğret- menBğmi" öngörmesi nedeniyle askıya alındı. Tek çıkışı öğretmenlerin okullar açılmadan önce "ağustos aymda yaptiacak ayn bö- alan suıavına" alınmasında bulan bakanlık, tasansını Başba- kanlık Müsteşarlığı'nın görüşüne sundu. Tasa- nda, DMS Kıla\-uzu hazırianırken Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilan edeceği eğitim kadrosunun ni- celiksel büyüklüğünün gözden kaçınldığına dik- kat çekildi. Başbakanlık Müsteşarlığı ise öğretmenlerin tüm memurlan kapsayan DMS kapsammdan çı- kanlmasuıın uygun olmadığı görüşünü bildirdi. 1021 3) 393 89 78 (3 HAT1 Yitik Zamatıın İzinde İSTANBUL >t • bölge İstanbulgezidizimdt ibrahim EREN t^pnit 10 Temmuı Cumartesigünü: SARAÇHANE'den BHAZIT'a A. Poheuktos, Boıdojm Kemeri, Şchade Küfyesi, Kalendırhmc (MKıyoüsa), Nevşehıriı İ.Paş» Carnü, KSst Camii (A.Theodoros), Suleymanıye Külliyesı, Snnkeşhane Seraskeriik ve Beyaut Kulesi, Beyazıt Camıi, Teodosyus Takı, UWı C»mS, Bodrum Camii (Minhioo) 11 TemmuzPaurfünü: TOPHANE'den GALATA'ya Nusretıye Camii, Tophane-i Amire, Kılıç Ali Pafa KüHıjresi, Türk-Ortodox Pjtrikhınesi, Enmeni ve Rus Kiliseteri, Frjnsa Pısajı Yerjta Cımii, Tünel, Mevlev*Jne, Gıha Kule», Ceneva Sorhn, Smjgot Bevo|(u Huanesı, Pier ve Paul Kilisesi, Bankzbr Cad<iesi vcGabta Bankerieri DOnyuı, Anp Camü, SokoAu Camü ve Terane- k Katılmak isteyenler için: 0212.252 65 78-79-80 \~NÖT:'BİI gezi BflT - BRSEY TUfflZM orgataifinı li yi|»kMkta*. Sutavlar yakhşıyor.... Daha razfa gecikmeyin! Katanmanm yo/o ARTÖLYi'den geçerl GÜZEL SANATLAR'A HAZIRLIK ve * RESİM KURSLARI ^ TİYATRO İlanlarınız için 293 89 78 L i i .1—»—* _ i._ i _ i _ i_â_ DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ Ö>E SÜRÜLEN KOCA TOPRAĞA VERİLDİ Işkence satıığı polise tııtııklaıııa TURHANNARLER ÇAN.4KKALE - Yenice ilçesinde Mustafa Koca adlı kahvecinin karakolda dövülerek öldürüldüğü savlannm ardından, polis memuru Niyazi Çağlar mahkemece tutuklandı. Nihat Çıokadlı polis memuru ile Akif Gürgen adlı bekçi de görevi ihmal ettikleri gerekçesiyle valilik tarafindan açığa alındı. Karakoh götürüldükten sonra dövülerek öldürüldüğü öne sürülen kahveci Mustafa Koca'nın Bursa'dan getirilen cenazesi toprağa verildi. Cenazeye katılan Koca ailesinin oluşturduğu bir grup, daha sonra karakola giderek ölüme neden olanlann cezalandınlmalannı istedi. Durumun daha da gerginleşmesini önlemek amacıyla mahkemeye sevk edilen zanlılann yapılan duruşmasında, Koca'yı döverek öldürdüğü ileri sürülen polis memuru Niyazi Çağlar, Asliye Ceza Mahkemesi tarafindan tutuklanarak Çan Cezaevi'ne gönderildi. Mustafa Koca'mn kardeşi Dr. Şeref Koca, cesedin üzerinde işkence izlerine rastlandığını söyledi. Dr. Koca, "Ağabeyimin yüzünde ve boynunda moriuklar vardL Sırtında ise halka halka izier bulunuyordu. Belli ki karakolda işkenceye maruz kahnıştı^ dedi. Öte yandan Çanakkale Vali Vekili Mehmet Seyman, bu konudaki son sözü yarguıın söyleyeceğini ve Yenice ilçesinde her türlü önlemin alındığını bildirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog