Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

9 TEMMUZ 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Düdek'e ırkçılık suçlaması • İstanbu) Haber Servisi - Insan Haklan Demeği Istanbul Şubesi, Şenay Düdek'i Fanatik gazetesmde yayımlanan bir yazısında "ırkçılık" ve "şiddet savunuculuğu". yaptığı gerekçesıyle Basın . Konseyi'ne şikâyet etti. Türk Demokrasi Vaktı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Demokrasi Vakfi. TBMM Dışilişkiler Komisyonu'nda Başkan Kâmran Inan'ın katılımıyla teröre destek venniş ülke ve kurumlar aleyhine terörden zarar görmüş kişi ve kurumlar ile devletimizin dava açabilme olanak ve olasılıklannı tartışmak üzere çalışma başlattı. Inan, teröre destek veren ülkelerin terörden zarar görenlere tazminat ödemesi gerektiğini söyledi. Dokunulmazlık dosyaları • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu. 4l'i 20. dönemden kalan 38 milletvekiline ait 43 dokunulmazlık dosyasmı. hazırlık komisyonlanna havale etti. Oluşturulan 3 hazırlık komisyonu, aralannda, bağımsız Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar ile DYP Şanhurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın da bulunduğu dokunulmazlık dosyalan ile ilgili raporunu en geç l ay ıçinde tamamlayarak üst komisyon olan Karma Komisyon'a ıletecek. 'Türkiye Kültürel Miras Projesi' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kültür Bakanhğı ile Dünya Bankası'nın ortaklaşa çalıştığı "Türkiye Kültürel Miras Projesi "ne yönelik taraflar toplantısı dün gerçekleştirildi. Dünya Bankası'nın 30 milyon dolarlık kaynak sağlaması beklenen proje kapsamına Pamukkale, Çatalhöyük, Nemrut Qağı ve Kapadokya bölgelerinin alınması önerildi. Bayrak Yasası'nda I ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Bayrağı Yasası'nda değışıklık yaparak kamu kurum ve kuruluşlannda Türk Bayrağı'nın sürekli gönderde çekili kalmasını öngören yasa tasansı, îçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda göruşülen bir başka tasan uyarmca, özel kişi ve kuruluşlara da bayrak asma olanağı sağlayan düzenleme ile bayrak çekmenin usul ve esaslanna ılişkin düzenlemeler tüzüğe konulacak. ADD'den tahkime tepkj IİZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Izmir Merkez Şube Başkanı Sadettin Dikkaya. yabancı sermayenin Türkiye'ye "uluslararası tahkim"i dayatmaya çalıştığını belirterek "Ülkenin bugünkü sıkıntılanndan yararlanmak isteyen dış çevTelerin tahkim isteklerine boyun eğiş. hem tarihten ders almamak. hem de gelecek kuşaklar açısından çok ağır bir sorumluluk yüklenmek demektir" dedi. İddialar TBMOTye getipiliyop • ANKARA (Cumhumet Bürosu) - FP, IMF heyetinin Türkiye'deki çalışmalan sonrasında başlayan ve Devlet Bakanı Hikrnet Uluğbay'ın intihar girişimine kadar olan süreci TBMM gündemine getiriyor. FP Gnıp Başkanvekili îsmail Kahraman 2 Temmuz 1999 tarihinde lMKB'de yapılan işlemlerin şaibeli oldugu yönündekı söylenrileri anımsatarak Uluğbay'ın intihar ginşımi sonrasında bu iddialann daha da arttığını söyledi. DP. Uysal'a ceza • İstanbul Haber Servisi - Tefeolik yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan Adli Tıp Kurumu Fizik Ihtisas Daire Başkanı Dr. Îsmail Hakkı Uysal ile Talat Aslan, 6'şar ay hapis cezasına çarptınldılar. Dr. Îsmail Hakkı Uysal'ın cezası para cezasına çevrildikten sonra ertelendi. Cumhuriyet, IMF belgesinin sızdmlması skandalıyla ilgili iki gün açıklama bekledi Ülkeyi sarsanolaynı gelişhııiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Borsa skandalıyla ilgili olarak Cum- huriyet gazetesine hakaretler yönel- ten ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz, cumartesi günü gazetemizde yer alan haberin ardından iki gün açık- lama beklediğimizi göz ardı etti. " Borsada vurgun" iddialan nede- nıyle Türkiye'yi sarsan olayın gelişi- mi şöyle: - Milliyet gazetesi yazan Güngör Uras, 2 Temmuz Cuma günü Milli- yet'in ekonomi sayfasında yer alan yazısında, "Para Kunıhı" söylenrile- ri nedeniyle pıyasada yaratılan kar- maşa konusunda okurlannı önce bıl- gilendirip ardından "spekülatif" ge- lişmeleri şöyle anlattı: "IMF'nin ça- lışma dokümanının bir kop> asını Ha- zine'den bir >ctkili bir eski bakana ver- miş. O bakan dokümanın bir kopya- sını çıkartnış. Birini partisinin başka- nına götürmüş, öbürünü Istanbul'da- ki dostiannayoüamış. Partinin başka- nı da kendine gelen raporu İstanbuTda piyasalara >-akın bir akrabasına gön- derip 'Bak bakalım bu raporda neler yazıyor?" dhe sormuş. İşte bu sızuıo- lar dün öğleden sonra İstanbul'da bombanın padamasına neden okhı." Uras'ın "bomba*1 olarak nitelediği olay, gelişmelerin en azından perşem- be sabahı başladığını gösterdi. Cumhuriyet yanıt alamadı - Cumhuriyet gazetesi muhabiri, Ankara'da bürokrasi çevresi ve tstan- bul'da piyasalarda bu kişilerin kim ol- duğu yönünde araştırma yaptı. Mu- habirimiz, Yılmaz'ın suçlamalanna hedef olan kuzenı. Global Menkul Kıymetler şirketinin sahibi Mehmet Kutman'ın sekreterine, "Hakkındaki iddialarla ilgili olarak yanıt hakkı için görüşmek istiyoruz" diye not bıraktı. İlgili çevrelerde konuşulan iddialar, 3 Temmuz Cumartesi günkü Cumhu- riyet gazetesinın 8. sayfasında "IMF pazartığında rapor skandah" başlı- ğıyla çıktı. Kulislerde konuşulan sav- lan içeren ve bu yönde ifadelerle ya- zılan bu haberde, siyasiler ve bürok- ratlar dogrudan "manipülasvon ve spekü]asyonla"suçlanmadı. Haberde, tartışma yaratan bilgilerin yalnızca te- orik senaryolarla sınırlı oldugu, an- cak "yanhş sunumla kötüye kuflanıl- ma olasıuğT anlatıldı. - Cumhuriyet gazetesi iddialarla il- gili olarak pazar ve pazartesi günlen hiçbır haber yayımlamadı. tkı gün bo- nşü. Skandal" manşeriyle çıktı. - Radikal, 5 Temmuz Pazartesi gün- kü manşetinde, "Karanhk Cuma. IMF belgesi sızdınlıp yapılan borsa spekülasyonu, ülkeyi sarsacak. Spekü- lâtörler yüksek bürokratın sızdırdıgu eski bakanla liderinin yaydığı belgey- leborsayı \iikseftti. sonra hissesatarak dan bana öyle bir şey gehnedi Bana öyle bir şeyin gdmesine gerek yoktu" dedi. Sel'ln tstlfası - Cüneyt SeJ ise pazartesi akşamı (Yılmaz'ın açıklama yaptığı gün) ve- etmesi üzenne, 6 Temmuz Salı günü yayımlanan sayısında "Kara Cuma gözaranda" başhğıyla gelişmeleri verdi. - Radikal, salı günü "Alay mı edi- yortar?" başhğıyla verdiği haberde. "Başbakan Ecevit, ANAP Kderi Yü- maz ve DevletBakanıUhığbaytrilyon- > ' ' " • » • GÜNGÖR URAS ¥Radıka Para Kurulu'nuı sırası değil \ir bürokrat IMF belgesini sızdırdı, ortalık ı Jelge yüzür •fcBorsada vurgun yok' kan IMF por yymctieri Isyon Borsada vurgun y o k i y j i r c H V ^ ^ 1721 rilyonunîorsada geçen cuma günü 172 trilyon lira el değiştirdi. Ortalama kayıp 2.5 L İntihar girişimine neden oldugu ileri sürülen "Kara Cuma" son bir haftada gazete gündemlerinde hep ilk sıralardaydı. yunca suçlanan taraflardan açıklama bekledi. Belgentn sııması ; - Radikal gazetesi ise 4 Temmuz Pazar günkü sayısında, "Bir bürok- rat IMF belgesini stzdırdı. ortahk ka- endeksi bir günde yüzde 5^ düşürdü. Paralan aldı ve gttti" şeklinde bilgi verdi. - Mesut Yılmaz, 5 Temmuz Pazar- tesi günü ANAP Genel Merkezi'nden aynlırken gazetecilerin sorulan üze- rine ayaküstü yaptığı açıklamada, "Tamamen asılsız bir haber. En azm- kil olarak yürüttüğü Hazine Müste- şarlığı'ndan ve Hazine'deki müsteşar yardımcılığı görevinden aynldı. - Cüneyt Sel'in görevinden aynlma isteğini cuma günü Devlet Bakanı Hikmet Uluğlray'a iletmek istediği basında yer aldı. - Cumhuriyet, Cüneyt Sel'in istifa lar vurarak borsayı sarsan çeteyi' suç- suz' aanetn'" diye yazdı. Radikal, Yıl- maz'ın IMF belgesıni pıyasaya sürdü- ğüne ilişkin iddiayı da yıneledi. Ga- zete, "Borsa çetesi nasıl çanşt?" baş- hğıyla çizelge verdi. - Milliyet gazetesi salı günkü say- fasında şu başlıklan attı: "tlk kez MilUyet'te bu çark yazıkh. Ardından diğer medya gruplan da ola>i işleme\e başladılar. Yılmaz: Ha- zine kavgası." - Mesut Yılmaz, salı sabahı partisi- nin grup toplantısında. "Bütün bu hi- kâyenin temeti sakarür. Çünkii bu bet- ge bana bir eski bakan arkadaşımdan değil, dogrudan Hazine'den sonımlu bakan arkadaşımız tarafindan vcrfl- di" dedi. İntihar girişlmi - Hikmet Uluğbay, salıyı çarşam- baya bağlayan gece saat 00.45'te inti- har girişiminde bulundu. - Cumhuriyet, bu haberleri çarşam- ba günkü sayısında "Bakanın intihar guişjmL ANAP lideri: Raporu Uluğ- bay'dan aldım" başlıklan>la duyur- du" - Radikal, çarşamba günkü sayısın- da şunlan yazdı: "Borsada geçen cuma günü 172 tril- yon lira el değiştirdi. İstifa eden müs- teşar vekili Sel, 'belgeyı ben verme- dim' drverek sızıntinın sorumluluğu- nu reddedhor. ama yapılan spekülas- yonu örtülü olarak kabul etti." Gazete ""Hükümet karanlık cunıa- yı tezgâhlavan borsa çetesinin üstüne gideceğine 'spekülasyon yok' demeyi sürdürüyor" yorumunu yaparken "tv te karanhkcumanın kanıü'" başhğıy- la borsadaki manipülasyonu gösteren çizelgeyi yayımladı. - Ecevit. olayın gelişim sürecinde borsadaki spekülasyonlan ve kötü ni- yetli ginşimcilerin ne kadar çıkarsağ- ladığını göz ardı ederek basını suçla- dı. Ecevit, Uluğbay'ın intihar girişimi- ni "IMF göriişmeİeri ve basındaki ha- berlere bağh kişisel bir bunaüm" ola- rak kabul ettığıni ısrarla vurguladı. Oysa basındaki haberlerde hiçbir şe- kilde Uluğbay suçlanmamıştı. - Hikmet Uluğbay'ın IMF görüş- meleri ve sonraki gelişmelere bağh olarak bunalıma girdıği kesin oldu- ğuna göre, ortada henüz basının bil- mediği ve yalnızca bakanın açıklaya- bileceği "suiistiınaDer''bulunabılece- ğine dikkat çekiliyor. AÇIKLAMALARIYLA İKİNCİ KEZ ÇELİ$KİYE DÜ$EN ANAP LİDERİ, BASINA AĞIR HAKARETLERDE BULUNDU Yılıııaz: Bana belge değil bOgı sunulduANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, borsada "manipülasyo- na" ve haksız kazanç sağlanma- sına neden olan belgelerin kendi- sinden çıktığına ılişkin iddialan sert suçlamalarla yalanladı. u Bu iddialan ortava atanlar şerefsiz ve alçaktır" diyen Mesut Yılmaz. açıklamasının devamında "Bana belgedegil, bilgi sunuldu" diyerek ıkincı kez çelışkıye duştü. Cumar- tesi günü yayımlanan haberle il- gili olarak pazartesi gününe ka- dar neden açıklama yapmadığına yanıt veremeyen Yılmaz, De\let Bakanı Hikmet Uluğbay'ı intihar girişimine sürükleyen gelişmeler konusunda, "Anlaşılan bu kadar sorumsuzluğa sinirleri dayanma- dı" dedi. Yılmaz, dün borsada son sean- sın kapandığı saat 16.00'dan son- ra basın toplantısı düzenleyerek IMF belgelenni basına sızdırdığı yolundaki iddıalara yanıt verdi. Yılmaz'ın, Uluğbay'ın intihar girişiminden iki gün sonra düzenlediği basın toplantısına ANAP Başkanhk Divanı üyele- ri ile kalabalık bir millet- vekili grubunun katılma- sı dikkat çekti. ANAP li- deri, iddialann hiçbir in- celeme yapılmadan ga- zete manşetlerine çıkanl- masınrn sorumsuzluk ör- neği olduğunu söyledi. Kastedilen gizli belge- lerin Hazine ile IMF ara- sında değerlendirilen ya- zışmalar olduğunu anla- tan Yılmaz, bu belgeler- le ilgili aynntılı bilgile- rin 23 Haziran ve 29 Ha- ziran günlerinde Başba- kan Bülent Ecevit'ın baş- kanlığında yapılan top- lantılarda Uluğbay tara- findan verildiğini söyle- di. Yılmaz şu sa\ unmayı yaptı "Burada bir belge sızdnnlması değil, rüm bdgelerie ilgili bilgi veril- mesi söz konusudur. Sa- dece bana değil, tüm top- lantıya kaûlanlara bilgi verilmiştir. Benim uzun süre devletin en gizli bel- gelerine sahip bir kişi ola- rak bunlan sahip olma- ması gereken kişilere ilet- tiğimi düşünmek olsa ol- sa gaflettir. Başbakan. l - luğbay ve benim bu iddi- alann asılsız oldugu yo- • IMF belgelenni basına sızdırdığı yolundaki iddialara yanıt veren ANAP lideri Yılmaz, daha önce "Belgeleri Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı verdi" demesine karşın dün de "Ortada Sayın Uluğbay tarafindan bana verilen tek bir belge söz konusu değildir" diye konuştu. Basına da ağır suçlamalarda bulunan Yılmaz "tddialan ortaya atanlar şerefsiz ve alçaktır" dedi. lundaki açıkJamalanmıza ragmen bu vayınlann sürdüriilmcsi yapı- lan işin bilinçli ve si>usi karalama amaçlı bir kampama oldugu izle- nimi vermektedir." 'Hesap soracağun' Yılmaz, hakkındaki son iddi- alan ortaya atan ve bunlan araş- tırmadan kullananlardan yargı yo- luyla hesap soracağını belirtirken Türkiye'de insanlan haksız yere karalamarun birbedeli olması ge- rektiğini söyledi. Yılmaz, Uluğbay'ın yaşamın- da tanıdığı en dürüst ve sorumlu devlet adamlanndan biri olduğu- nu vurguladı. Bir soru üzerine şu andan itiba- ren gerçeğin ortaya çıkmasmı en fazla arzulayan ve bunu kovala- yacak kişinin kendisi olduğunu belirten Yılmaz, borsadaki dalga- lanmayı neye bağladığına ilişkin soruya "Bu benim işim değil. bu zaten şu anda SPK'nin incelediği bir konudur, inceieme bitince bu konuda bir araşnrma yapacaklar- dır. Ben sadece benimie ilgili orta- ya anlan senanonun asılsız oldu- ğunu ve bunu ortava atanlann şe- refsiz olduğunu söylüyorum" de- di. Yılmaz, belge ve bılgı verme konusunda yaptığı açıklamalarda çelişki bulunduğunun anımsatıl- ması üzerine şunlan söyledi: "Bu toplantımın amacı çeUşkili olarak vorumianan bu hususa açıklama getirmek içindL Ortada Sayın Uluğbaytarafindan bana ve- rilen tek bir befge söz konusu de- ğildir. Burada belgeden kastedilen IMF ile Hazine arasında >apılan karşıuklı yazışmalardu; mektup- lardır.1 ' 'Uluğbay'la görüşmedim' Uluğbay'la söz konusu iki top- lantıdan sonra telefonla ya da yüz yüze hiçbir görüşmesi olmadığı- nı belirten Yılmaz, "Bu iddialar ban işçevreteriyada medya grup- lannın, devletin belli makamlan- na istedikleri Idşiteri getirmek için yürüttükleri bir kampanyanm parcası olabilir mi, eger öyleyse kampanysdan sonuç alındı mı?" vurgumıörtemez Dürûst Idşfliğjryie tanman Bakan Uluğbay'ın intihar girişimi tüm ynrtta özüntû yaratırken şeriatçı Akit gazete- si, "Mağduriann ahı tuttu" giU başhklarla olaydan sevinç duyduğonn beBrten ifadeier laıOaiHb. Akit'ten Bakan Uluğbay'a saldın tstanbul Haber Servisi - Şeriatçı Akit gazetesi, Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay'ın intihar girişimini, "Aflah'ın 8 yüM eğjtimin ina'kamını alması" mesajıyia kışkırtıcı yayın yaparak duyurdu. Toplumun çeşitli kesimlerince dürûst kişiliği vurgulanan Uluğbay'ın intihar girişimi, tüm yurtta üzüntü yaraörken şeriatçı Akit gazetesi, "Mağduriann ahı tuttu" gibı başlıklarla olaydan sevinç duyduğunu belirten ifadeler kullandı. Akit'in birinci sayfasındaki "Mağduriano ahı tuttu. tmam-hatip lisekrine darbe vuran Uluğbay kendini de vurdu" başlıklı haberde, "Milktin kendi parasrvia yapünhgı unam-hatip liseleri ve Kuran kurslaruun kapjsna kflit vurmasıyia tanınan Hikmet Uluğbay' ın intihar teşebbüsü üzerindeki SB perdesi aralanamazken imam-hatip lisekrinin köküne kibrit suyu döken Uluğbay'm intihar girişiminde, Eyüp Sultan Camü'nde haftalarca tüm mağduriar ve aiteterinin bir ağızdan havkınlıklan dualann etldli okhığu dOe geörflhor" denildı. sorusu üzerine "Bu beni OgOendi- ren bir konu değiL Ben de burada sizinle biriikte fikir cimnastiği ya- pabuirim. Böyle bir amaca yöne- lik de olabilir. siyasi karalamaya yönelik de olabilir, ikisi birden amaçlanmtş olabilir. Bu konular- da, size şu anda cevap wrebilecek konumda değUun" açıklamasını yaptı. Yılmaz, açıklama yapmakta neden geciktiği yolundaki soruya yanıt verirken pazartesi ve salı günleri gerekli açıklamalan yap- tığım ancak buna karşın iddialann sürdürülmesini başlı başma bir kötü niyet ışaretı olarak gördüğü- nü söyledi. Yılmaz. "Bunlan destekleyecek herhangi bir kanıtortaya konulur- sa bunun bütün sonuçlanna kat- lanmaya hazuTm" dedi. Bir başka gazetecinin "tddiala- n bh- kenara bırakırsak..." diye başladıgı soruya sinirlenen Yıl- maz, "Ne demek iddialan bir ke- nara bırakmak? İddiala- n hem ortaya aüp hem bir kenara bırakmak olur mu? Bu iddialan ortaya atanlar bunu kanjtlamak zorundadır. Eğer bunu kanıtlayamazsa hesabuıı da vermek zorunda kala- cakür. tddialan bir tara- fa aüp da sizinle bir şey konuşmam" dedi. 'Borsadaki yakmım zarar etti' ANAP Genel Başkanı, borsada bir yakınının bu- lunup bulunmadığına ilişkin soruya da şu yanı- tı verdi: "Bu benimie be- raber ortayaçıkan bir du- rum değiL Bu benim baş- bakanlıgımdan önce ak- rabam olan kişinin meş- galeskür, iştigal konusu- dur. Benim başbakanjı- ğun dönemimde eğer in- celerseniz, bu kişi borsa iş- lemlerinden dolayı kâr değil zarar etmistir; işleri kötüye gitmiştir. Hissele- rinin değeri düşmüştür. Herhalde benim yolum- dan bir bilgi edinmesi ve bu bilgileri borsada de- ğerlendirmesi söz konusu otsaydı tersi olurdu." Yılmaz, düzenlediği basın toplantısının ardın- dan Başbakan Bülent E- cevlt'i ziyaret etti. Yılmaz-Uluğbay iliskisi Anlaşmazlık Milli Eğitim'e uzanıyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Hazine'den sorumlu Devlet Bakam Hikmet Uluğ- bay'ın. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ile görüş aynlığı Millı Eğıtim Bakanı oldugu dö- neme uzanıyor. Mılli Eğitün Bakanı oldugu dönemde laik eğitimin dışında kalan kurs ve yurtlan yakından gözetime alan Uluğbay, o dö- nemde Başbakan Mesut Yıhnaz ile görüş aynlığına düşmüştü. Eğıtimde öncelikli amacı 'çağdaş, laik,sqş- yal ve cumhuriyetin ilkelerini benimseme, öğrencileri zararh etkilerden koruma' olarak gören U luğbay. yay- gın eğıtim kurslannca açılan yurtlara ilişkin şikâyet- lerin artması üzerine, 6 Ekim 1998'de bir genelge çı- kardı. Vakıf, şahıs, dernek ve tüzelkişilerce açılan yurtla- nn denetiminde bakanlığa önemli görevler düştüğü- nü ammsatan Uluğbay. yaygın eğitim kurslannın yurt açma yetkisi olmadığına da dikkat çekmişti. Uluğ- bay, 8 yıllık kesinrisiz temel eğitim nedeniyle 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinin özel yurtlarda bannamayaca- ğına da işaret ederek. "Ancak çokzonınlu hallerde or- taöğrenim öğrencilerini baruıdıran >nrt vc benzeri kurumlarda karma nitelikli olarak bu öğrencilerin banndınhnalanna,vahliklerce ahnan ona> ileözel izin verflebOecektir'' demışti. Uluğ- bay' ın genelgesi üzerine bakan- lık müfettişleri. yalnız Anka- ra'da21 yurdun kapatılması için harekete gecmişti. Yılmaz ise Uluğbay'ın ge- nelgesini etkisiz hale getirmek üzere 1 ay sonra, 13 Kasım 1998'de ikınci bir genelge çıka- rarak 6.7 ve 8. sınıf öğrencile- rinin yaygın eğitim kurslannda bannabileceğıni bildirdi ve 21 yurdun kapatılmasını önledi. Genelgesinde, devletin fizikı olanaklannm bu konuda yetersiz kaldığını savunan Yılmaz şöyle de- mişti: "Ozel öğrend yurtian ve benzeri kurumlar, ba- nnma ihtiyaçlannın karşüanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu itibaria gerekli düzenlemeler >apdın- caya kadar 6.7 ve 8. sınıf öğrencilerivle >aygın eğitim kurslanna de%am eden öğrencilerden günlük dersle- ri 5 saatten az olmayanlann. bannmakta olduklan yurtiann bu ögrerim vılına mahsus olmak üzere faali- yetlerine devam etmelerinin sağlanmasını rica ede- Bakanlık müfettişleri, Yılmaz'ın genelgesi üzeri- ne denetimlerinin sekteye uğradığını, birçok tarikat yurdunu kapatamadıklannı belirttiler. Uluğbay dö- neminde görevden ahnan REFAHYOL döneminin bürokratlan da Danıştay karanyla dönüyor. Şimdiye kadar taşrada 310 bürokrat yargı karanyla görevıne döndü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog