Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

9TEMMUZ1999CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Recai Kutan'a soruşturma Û DhARBAKIR (Cumhurivet Bürosu) - Diyarbakır DGM Cıunhuriyet Başsavcılığı, FP Genel Başkanı Recai Kutan hakkında Diyarbakır'da yaptığı bir konuşma nedeniyle soruşturma başlattı. Kutan hakkındaki soruşturma TCY'nin 312. ınaddesi kapsamında yüriitülüyor. FP Genel Başkanı Recai Kutan hakkındaki soruşturmanın 18 Nisan'da yapılan miilenekilliğı ve belediye başkanlığı seçimleri öncesi Diyarbakır'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma nedeniyle başlatıldığı öğrenildi. halyan avukat: Karar eylülde • ROMA(AA)-Abdullah Öcalanın ttalyan avukatı Giuliano Pisapıa, Roma lstınaf Mahkemesi'nde süren davada, PKK lıderine sıyasi sığınma hakkı verilmesiyle ılgilı karann eylülde çıkacağını ileri sürdü. Pisapia, ANSA'ya yaptığı açıklamada, duruşmada 4 tanığın dinlendiğini belirtti. Tanıklann, Türkiye'de insan haklan ihlalleri ve şiddet uygulandığı yönünde ifade verdiklerini kaydeden Pisapia. aynca Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi kararlan ıle Uluslararası Af Örgütü ve dığer uluslararası ınsan haklan kuruluşlannın raporlannı mahkemeye sunduklannı bıldırdi. Şeriatçı basın hedel gösteriyor • ANKARA (Cıunhuriyet Bürosu) - Pir Sultan Abdal Kiiltür Derneği Genel Başkanı Necati Yılmaz, köktendinci Akit gazetesinin derneği hedef gösteren yayınlannı kınadı. Sıvas- Madımak katlıamının 6. yıldönümü nedeniyle "Sıvas Tahriki" adı altında yazı ve haberler yayımlayan Akit gazetesinin geçen yıllarda olduğu gıbi bu yılda da devam eden iftira. tahnbat ve tahrik dolu ifadelenni eleştiren Necati Yılmaz, "Akit, bu tutumuyla demeğimizı hedef göstermektedir" dedi. tahüye • Dl\ARBAKIR (Cumhumet Bürosu) - Hizbullah'ın 44 sanıklı Şırnak tlim Grubu davasında 3 sanık daha tahüye edildi Toplam 705 yıl ağır hapis istemiyle yargılanan 44 sanıklı davada tutuksuz yargılananlann sayısı 40'a yükseldi. Diyarbakır 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada yalnızca tutiıklu 7 sanık hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi. eleştipi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Yargıtay Başkanlığı'na seçılen Sami Selçuk, yıllardır dava ve personel sayısı açısından gittikçe büyürken yargının bütçesinin akıl almaz biçimde küçültülüp eşitliğe kıyıldığını belırterek "Yargı marjinalleştırilip sıradanlaştırılmıştır" dedi. BinJal'a strtkast davası • ANKARA (Cumhuriyet Büroıu) - Eski tHD Genel Başkanı Akın Birdal'a düzenlenen sılahlı saldın olayı ile ilgili olarak "sosyal ve siyasi amaçla cürüm islemek ıçin silahlı çete oluşturdüklan, adam öldürmeye tam teşebbüste bulundukiarı ve bu suçlara iştirak ettikleri" gerekçesiyle I yıl ile 24 yıl arasında değişen ağır hapis cezalan istemiyle 16sanığm yargılanmasına devam edildi. Ankaral No'lu DGM'de görülen duruşma ertelendi. Vakıflann denetimine ilişkin tasarı, MHP-FP-DYP ittifakıyla reddedildi Hükümette irtica çatlağıANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Koalis- yon hükümetınde ılk çatlak, ırtica yasa ta- sanlannda çıktı. 55. hükümet döneminde ANAP kanadmın sahip çıkmadığı irtica ya- sa tasanlanndan vakıflann Devlet Denetle- me Kurulu'nca (DDK) denetlenmesine iliş- kin düzenleme, bu kez MHP'nin engeline takıldı. MHP'li üyelenn FP ve DYP ile ha- reket etmesi sonucutasan reddedilirken, or- taklar arasında sert tartışmalar yaşandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Büient Yahnici. metnın önceki hükümetin tasansı olduğunu ileri sürerek. "lnanmadı- ğunız bir şeye oy kuUanmanuz mümkün de- ğjTdedi. MHP Grup Başkan\ekilitsma- il Köse. konuyla ilgili sorulan yanıtlar- ken. "Yapılan usul tarüşmasıdır. Koalis- yonda bir sorun yok" dedi. Köse, "Diğer yasa tasanlan da Ecevit'in ûnzasıyla gel- di. Onlarda niye usul tarttşması yapmadı- nız?" sorusuna ise yanıt vermedi DSPlı Edip Özgenç ıse "Bu. koalis>on protokolüne indirilen ağır bir darbedir. Hü- kümetin bu şeküde sağlıklı yürümesi müm- kün değUdu"" diye konuştu. TBMM Anayasa Komisyonu, dün vakıf- lann DDK tarafından denetlenmesine iliş- kin yasa tasansı üzennde koalisyon ortak- ANAP Yılmaz'ın Yüce Divan istemi • MHP'nin hareketiyle hükümetin sağlıklı yürümesinin mümkün olmadığını vurgulayan DSP'liler, hükümet protokolüne darbe vurulduğvınu söylediler. MHP ise tutumunu "İnanmadığımız bir şeye oy kullanamayız" sözleriyle açıkladı. lan arasında sert tartışmalara sahne oldu. Devlet Bakanı Yüksel Yalova, anayasanın 108. maddesinde vakıflann da DDK tarafin- dan denetlenmesinin öngörüldüğünü, ancak yasada bu ifadenin yer almadığını belirte- rek, bu çelişkinin düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Yalova'nın konuşmasının ardından FP ve DYP'li üyeler usul tartışması açtılar. FP'li MehmetAli Şahin, 55. hükümet döne- minde kadük olan yasa tasansının TBMM Içtüzüğü'nün 77. maddesı gereğince hükü- met tarafindan yeniden TBMM'ye sunul- ması gerektiğini belirterek, Başbakan Bü- lent Ecevit'in imzasının yeterli olmadığını söyledi. Şahin, tasan için Bakanlar Kuru- lu'nun onayı gerektiğini savunarak. geri gönderilmesini önerdi. Şahin'in önerisı DYP'li üyelerce de desteklendi. FP'li Şeref Malkoç, tasannm vakıflan sınırlandırmaya yönelik olduğunu belirtırken "Çemişkezek Kalkındırma Vakfi ya da Trabzon Yölboyu Köyü Yoi Yaptırma Vakfi, Cumhurbaşka- nı'mn görevlendireceği DDK tarafindan mı denetlenecek? Yakıflar Genel Müdürlüğü var, savcüar var. Tasanlann altında hükü- mette yer alan MHP'li arkadaşlamnızın im- zasıyok" derken, MHP'lıleri duyarlı olma- ya çağırdı. ANAP ve DSP'li üyeler ise tasannın TB- MM'ye yenilenerek sunulması için Ece- vit'in imzasının yeterli olduğunu belirterek. önceki hafta TBMM Genel Kurulu'nda ka- bul edilen radyo ve telev izyon vencilerinin TRT'ye devredilmesine ilişkin yasa tasan- sının da aynı biçimde geldığını anımsattılar. 12'ye karşı 10 oy Tartışmalar boyunca sessiz kalan MHP'li üyeler Şevket Büİent Yahnici. MehmetŞan- dır.Sadık Yakut ve Mehmet Kundakçı. ya- pılan oylamada DYP ve FP'lılerle tasannın geri gönderilmesi yönünde oy kullandılar. Tasan, 12'ye 10 oyla reddedilirken, üyeler arasında sert tartışmalar yaşandı. Alınan ka- rara tepki gösteren Yalova, vericilerle ilgili yasa tasansını anımsatarak "Ozaman geçen hafta suç işlediniz" dedi. DSP'li Özgenç de "Hükümet programı var. Bu karar, koalis- yon protokolüneindirilen bir darbedir. Açık ve secik otarak kamuoyuna arz ediyorum. Valoflar. bir siyasi güç olarak irticai ve >asa- dışı faaliyeüeri yöntendiren kurumlar ola- rak görüiüyor" dedi. Özgenç' in sözünü kesmek isteyen DYP'li Mehmet Sağlam. "Sen söz akiın mı? tlk ön- ce başkandan sözaL Burası sokak değü. Ana- yasa Komisyonu" dedi. Konuşmasını sür- düren Özgenç. "Başbakan'ın. yasa tasansı- nı gönderme yetkisi vardır. Burada başka planlar var. Vakıflann denetlenmesi gereki- yor, Vakıflar Genel Müdürlüğü bunlan de- neüeyemiyor" diye konuştu. Komisyonun toplantıya ara verdiği süre- de de üyelerin tartışmalan devam etti. ANAP'lı Cavh Kavak, "Geçen hafta aynı biçimde gelen radyo ve televizyon vericile- riyle ilgili yasa tasansı kabul edildi. Bugün- kü durumu bazı nıalum odaklara destek ola- rak telakki edivorum. Orada ses çıkanlma- yıp şimdi ses çıkanlması. benim tezimi doğ- ruluyor. TBMM Kanunlar Kararlar da ya- pılanın yanhş olduğunu büdirdi" dedi. DÜRDANE KIRÇU\AL ANKARA-ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın, Kurtköy Havaalanı ihalesinde görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle Yüce Divan'da yargılanmasım isteyen TBMM Soruşturma Komisyonu raporunun Meclis tatile girmeden karara bağlanmasını istediği bildirildi. Bu amaçla ANAP Grup Başkanvekili Beyhan Aslan. TBMM Başkanı YıMınm Akbulut u ziyaret etti. Akbulut, hükümetin gönderdiğı tasanlara öncelik verdiklerini, bu nedenle şu aşamada genel kurulun çalışma günlerinden bırini denetime ayırabilmelerinin zor olduğunu, ancak en kısa zamanda komisyon raporunu gündeme alacaklannı bildirdi. Başbakan Büient Ecevit'in 57. hükümetı kurma çalışmalan sırasında. "Kabinede görevalmak istemiyorum. Yüce Divan'a giderek aklanmak istiyorum" diyen Yılmaz, bir süredir oluşturduğu özel çalışma grubuyla Yüce Divan savunmalannı hazırlıyor. 20. yasama döneminde Yüce Divan karannı içeren komisyon raporu, o dönemde TBMM Başkanlığı'na sunulmamıştı. Meclis'in 21. yasama dönemine başlamasından bir süre sonra komisyon raporu TBMM Başkanlığı'na ulaştı. Aradan geçen yaklaşık bir ayhk süreye karşın rapor TBMM gündemine alınmadı Bunun üzerine. Yılmaz'ın istemi doğrultusunda ANAP Grup Başkanvekili Beyhan Aslan dün TBMM Başkanı Yıldınm Akbulut'u ziyaret etti. Aslan, Akbulut'tan, Yılmaz hakkındaki Yüce Divan karannın bir an önce genel kurulun gündemine ahnarak karara bağlanmasını istediklerini söyledi. 20. yasama döneminde ANAP ve DYP, uzlaşarak soruşturma komisyonlannda birbirlerinin liderlerini aklama karan almıştı. Bu doğrultuda aynı dakikalarda toplanan Yılmaz ve Çiller hakkındaki malvarlıklannı soruşturma komisyonlannda liderlerin dosyalan kapatılmıştı. Ancak Çiller hakkında başka bir komisyon olmaması sonucu rahatlayan DYP. daha sonraki Yılmaz ve bakanlanyla ilgili soruşturma komisyonlannda uzlaşmanın tersine oy kullandı. Denktaş, karadeniz gezbinin son gününde Trabzon'da Kıbns sorunu konusundaJd gelişmeleri değerlendirdL Rauf Denktaş, KKTC'nin ödün vermeyeceğini yineledi 'Her basktyı göğüsleyeceğiz y AHMETŞEFİK TRABZON - Önümüzdeki gün- lerde Türkiye ve KKTC üzennde çok yoğun bir baskı geliştirileceği- ni belirten KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, eşit taraflar gibi ka- bul edilmedikleri sürece masaya oturmayacaklannı yineledi. "Eğer bir millet haklı davasını savunurken nasıl bir baskı geleceğini düşünürse bunu kaybeder" diyen Denktaş. "Kıbns bir onur meselesidir. Kimse bizi bulunduğumuz çizgiden aşağı düşüremeyecektir. Nasıl bir baskı ku- rariarsa kursunlar, hepsini göğüsle- yeceğiz. Kıbns'ı Ruma, Y'unana bı- rakmayacağız*' diye konuştu. Doğu Karadeniz gezisinın son gü- nünde Trabzon'da Kıbns sorunu ko- nusundaki gelişmeleri değerlendi- ren Rauf Denktaş, sorunun 100-200. bin Türk kurtarmak sorunu olmadı- ğını, Kıbns'm Türkiye için yaşam- sal jeopolitik bir olay olduğunu anımsattı. Başbakan Büient Ecevit'in "Esld- den Kıbns bizden güvence istiyordu, şimdi Kıbns güvenüğimiz için ya- samsaldır" sözlerini anımsatan Denktaş, bugünkü durumu 1963'te başlayan cinayetin devamı olarak ni- telendirdi. Denktaş, "Kosova'da yapdanlan biz daha önce gördük. Toplu mezar- lan, u-za geçmeleri, arkadan Mirma- lan, bütün bunlan gördük. Kıbns bidm için bir onur meselesidir. Bu nedenle bulunduğumuz çizginin al- tına düşmemu düşünülemez" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbns'ta iki halk. iki fark- lı inanç, iki farklı dil, iki farklı ülkü, ideal, iki ayn devlet bulunduğunu, dünyanın bunu görmek istemediği- ni söyledi. ABD ve tngiltere'nin Kıbns'ta yönlendirici devletler ol- duğunu belirten Denktaş, bu devlet- lerin başından beri yanlış ata oyna- dıklannı, Makarios'un Miloşeviç'i aratacak davranışlanna karşın onu Kıbns Cumhurbaşkanı olarak tanı- dıklannı anımsattı. Denktaş, KJCTC'nin masadan kaçtığı ve kendisinin uzlaşmaz bir kişi olduğu biçimindeki yaklaşım- lann gerçeği yansıtmadığını vurgu- ladı ve "Görüşmeler yolmla bir çö- züm bulabiliriz umuduyla masaya orurduk, masadan kaçmadık. Ama orada eşit olmadığımız için, eşit gö- rülmediğimiz için kalkmak zorunda bu-akıkuk" diye konuştu. Işkencedyide veren (ûternaâfrapor Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun, Manisalı gençlere işkence yapan polislerle ilgili gerekçeli karannda îzmir Tabip Odası'nın verdiği raporu dikkate alması umut verdi SERDARKIZ1K İZMİR - Manisalı gençler davasında iş- kenceci polislerle ilgili Yargıtay Ceza Ge- nel Kurulu'nun gerekçeli karan, "Ülkeiçin çok önemli hukuksal \<e demokratik bir ka- zanım" olarak değerlendirildi. Kararda, Iz- mir Tabip Odası'nın verdiği altematif ra- porlann da gözetilmesi, işkenceye karşı mü- cadelede bundan sonrası için umut yolu aç- tı. Gördükleri işkence Manisalı 14 gençte onanlmaz yaralara neden olsa da Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun ön- ceki gün açıklanan gerekçeli karan. demokrası adına, iş- kenceyle mücadele adına u- tünün vurguladığı gibı, çok önemli unsurlar yer alıyor. Bunlardan ilki, işkence yapıldı- ğının açıkça gösterilmesi. Karardabu unsur şöyle yer alıyor: "Manisa Emniyet Müdüriüğü Terörie Mücadele Şubesi'nde göre\li başkomiser, komiser vepolis memuru olan saıuİdann ya- sadışı bir örgütle ilgili olarak yapüklan so- ruşturmada gözaltına alınan mağduriara. bilgi ve itiraf elde etmek için gözlerini bağla- yıpyükseksesk müzikdinletmek.çınlçıplak soyarak basınçlı su sıkmak, ıslak battanhe- yesardıktan sonraetektrikakımıvermek,er- keklerin ha\alannı sıkmak. makatlanndan cop sokmak, kızlara cinsel tacizde bulun- mak. göğuslerini ellevip sıkmak. aplatmak. ayakta tutmak ve duvara yasiamak suretiy- le bedengücünündayanamayacağı hareket- leri yaparmak. diğerlerine yapılan işkence- leri se\Tettirmek, su ve yiyecek vermemek, uyumalannı engellemek, hakaret ve tehdit etmek gibi süreklilik gösteren. ısürap verici, bezdirici. Tıziki ve manevi ağır acı veren, in- sanlık kişiliğini incitici, haysiyet kıncı hare- Savcı. katil zanlısı Soner Cökgül hakkında 24 yıl hapis istedi mut saçtı. Gerekçeli kararla 10 polis memuru için işkence yapma suçundan yeniden yargılama sürecı başlatılırken daha da önemlısı, bundan böyle "ku- laklara küpe" olacak bir hu- kuk dersinin varlığına dikkat çekiliyor. Sanık polislen delil yetersizliğinden beraat ettı- ren. Yargıtay 8. Ceza Daire- sı'nin "bozma" hükmüne kar- şın karannda direnen Manisa Ağır Ceza Mahkemesi, Yar- gıtay Ceza Genel Kurulu'nun karannın ardından davaya ye- niden bakacak. Genel kurulun gerekçeli karannda, birçok demokratık kuruluş ve sivil toplum örgü- Kenan Mak davası karara kaldı İZMÎR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Faşistler tarafin- dan öldürülen Bolu tzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Kenan Mak davasında karar aşamasma gelindi. Karar öncesi duruşmada savcı, Mak'ı öldürdüğü gerekçesiy- le sanık Soner Gökgül hakkında 24 yıl ağır hapis ceza- sı istedi. tzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü duruşmada, Kenan Mak'ın avukatlan, sanıklar hakkın- daki istemlerini yazıh olarak mahkemeye sundular. Mahkeme kurulu, müdahil avukatların görüşlerini içeren dilekçelerin sunulmasmın ardından, savcılık ola- ya ilişkin göriişü açıklandı. Savcı mütalaasında, olay ın meydana geldiği 3.5.1998 gecesi saat 01.00 sıralann- da, sanıklar AbduBah Ayan, Kürşat Şahin ve Fahrettin Tunç'un Bolu Ülkü Ocakları temsilciğinden çıktıklan- nı belirterek o sırada yoldan geçmekte olan Kenan Mak ve arkadaşı Mustafa Orhan ile karşılaştıklannı söyle- di. Sanıklann önce Mak ve Orhan'a "neden bakryoru- sunuz1 " diye sormalannın ardından tartışma çıktığını kaydeden savcı, olaya ilişkin görûşünü şöyle açıkladı: "Bir süresonra Ülkü Ocaklan'ndan inenlerin de kav- gaya kanşnklan sırada sanıklardan Soner GökgüL Ke- nan Mak'm clindoki bıcağı alarak vurmak suretiyle öl- dürdüğü, dosyadaki belgeterden anlaşılmışrjr. Gök- gül'ün Mak'ı öWürdügünden.eytemineuyanTCKnİB 448 maddesine göre cezalandınlması tatep olunur." Mahkeme heyeti, taraflara son savunmalannı hazır- lamalan için duruşmayı önümüzdeki haitaya erteledi. keüerde bulunduklan. mağduriann aşama- larda değişme>'en ve birbirini tamamlayan anlatımlan, tanık beyanlan. hasta tabela ve gözlem kâğıüan. raporiar \e tüm dosya kap- samı ile sabit ounuştur-." Altematifraporbenimsendi Yine kararda altı çizilen konulardan biri de bu davada altematif rapor hazırlayan Iz- mir Tabip Odası'nın saptamalannın kabul görmesi. Gerekçeli karann ilgili bölümü şöyle: "Îzmir Tabip Odası Muayene Rapor Komisyonu tarafindan düzen- lenen raporlarda da mevcut bulgular ve anlatımlan işken- ce iddialan ile uyumlu ve iddi- ayı destekler mahiyette bulun- muştur..." Izmır Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner. her iki sapta- manın da önemine değinirken özellikle hazırladıklan rapo- nın esas alınmasına dikkat çe- kiyor: mahkemeye verdikleri raporun önyargısız ve bilimsel olduğunu belirtiyor. Kapta- ner'in degerlendırmesi şöyle: "Resmi adli raporlar dışında haarladıgımız muayene ra- poriannın belirieyici olması, son derecede ohımlu bir geliş- medir. Bu raporlarm özellikle Yargıtay Ceza Kurulu'nda dikkate alınması. Tüıidye için çok önemli hukuksal bir ka- zanç olmuştur." POIİTİKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA Uluğbay'ı Anlamak... Başbakan Büient Ecevit, Başkent Hastane- si'nin girişinde gazetecilere açıklama yapıyor... Ecevit üzgün... Diyor ki: "Sayın Hikmet Uluğbay'/a gözlerimizle konuş- tuk..." Önceki gece atv'de Ali Kırca'nın sorulannı ya- nıtlarken de Hikmet Uluğbay'a övgüler düzdü Ece- vit. Onun çok iyi bir insan olduğunu vurguladı. Son günlerde yorgun düştüğünü söyledi... Dediki: "Dinlenmesini istedim..." Bu nokta çok önemliydi... Acaba Ecevit, Uluğbay'a "Dinlen biraz" demiş miydi? Ecevit açıklama getirdi: "Hüsamettin Özkan bu konuda kendisiyle ko- nuştu..." Bir bakanla başbakan mı konuşur yoksa başba- kan yardımcısı mı? Hikmet Uluğbay'ın yakın çevresiyle konuştum dün sabah. DSP içindeki huzursuzluğun Hüsa- mettin Özkan'dan kaynaklandığını öğrendim... Şu bılgileri aktardılar: "Hüsamettin özkan, DSP'de terörestiriyor. Son zamanlarda Hikmet Bey devreden çıkanlmıştı. Ha- zine Müsteşar Vekili Cüneyt Sel'/n istifası, yerine Selçuk Demiralp'/n atanması Hikmet Uluğbay'ı çok üzdü. Tüm bunlar Uluğbay'ın bilgisi dışında gelişiyordu. Hüsamettin özkan, bazı konularda salt Hikmet Bey'i değil, tüm DSP'li bakanlan dev- re dışı bırakıyordu." Soruyorum: "Hüsamettin özkan'ın ANAP'lılann birdediğini iki etmediği doğnı mu?" Yanıt: "Zaten son atamalar ANAP'ın isteği doğnjltu- sunda oluyordu. Hikmet Bey bundan çok bunal- mıştı. ANAP, hükümetin en küçük ortağıydı ama, Mesut Yılmaz sanki başbakan gibiydi. DSP ku- lislerinde esen hava şu: Hükümeti Mesut Yılmaz yönetiyor..." • • • Başta Mesut Yılmaz olmak üzere, ANAP'ı des- tekleyen sermaye sahipleri, bazı bankacılar Hik- met Uluğbay'dan şıkâyetçilerdi. ANAP'lı bakanlar da sık sık Uluğbay'ı eleştiriyordu... Türkiye'de devlete sahip çıkmak suçtu... Yağmacılara, talancılara, vurgunculara, hırsızla- ra karşı durmak; onlaria savaşmak suçtu benim ülkemde... Hikmet Uluğbay gibi onurlu, dürüst politikacılar hem partisinden dışlanır hem de "çok titiz adam canım" denilerek hafife alınırdı... Bugün TARİŞ, ANTBİRLİK, ÇUKOBİRÜK, FİSKOBİRLİK vb. gibi kuruluşlar 'siyaset bezir- gânlan'nn arpahğı değil midir? Eğer, Hazine 'avanta musluğu'nu kapatırsa si- yaset çarkının tezgâhtarları ayağa kalkar!.. Pamuk, incir, üzüm, fındık, ayçiçeği, çay üreti- cisine ne vereceksiniz; parayı nereden bulacaksı- nız? Politikacılar, sermaye gruplan 'Hazine Müste- şan' atayacaklar ki onların çıkarlarını korusun, devletin değil... Vergi yükünü bordrolu işçinin, memurun sır- tana vuran devlet sıkışmış ama politikacılann, yağ- macıların, vurguncuların umurunda değil... Türkiye bir yalnızlığa doğru hızla sürüklenir- ken ne eskisi gibi dışarıdan kredi bulabiliyor, ne de IMF'nin 'yeşilimtrak ışığı' yarar sağlıyor... Güngör Uras, bir gerçeğin altını çizmiş... Diyor ki: "Içine attı attı, patladı... Bu kişisel patlama de- ğil, ekonominin yükünü sırtlanan bir mülkiyelinin devleti korumada yalnız kalışı karşısındaki tepki- sidir..." Olayın özü budur!.. Acaba bu gerçeği Ecevit, Özkan, Yılmaz anla- yabilir mi? Ne diyor Ecevit: "Sayın Uluğbay'la gözlerimizle anlaştık..." Hiç sanmryorum!.. • • • Attila Jozsef ünlü bir Macar şairidir... 32 yaşında canına kıydı... Hikmet Uluğbay'ın intihar girişimi, bana şu di- zelerini anımsattı Attila Jozsef'in: "Canım kurtarmak için dövüşeceksen Karşısında yedi kişi görmeli düşmanın: Biri, pazar günü dinlenen bir işçi olmalı, biri, para düşünmeden bir şey öğreten, biri, boğularak yüzme öğrenen, biri, koca bir orman tohumu olan, biri de yiğit atalann koruduğu bir torun, ama onların bu hünerleri de yetmez: Sen kendin yedinci olmaya bak" hikmet.cetinkaya(â cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 TBMM Adalet Komisyonu HS YK üyeleri başka iş yapamayacak ANKARA (Cıunhuri- yet Bürosu) - TBMM Adalet Komisyonu'nda, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin görevleri süre- since başka iş yapamaya- caklanna ilişkin yasa ta- sansı kabul edildi. TBMM Adalet Komis- yonu'nda, dün 3 yasa ta- sansı ele alındı. Para ce- zalannm memur maaş katsayısına göre arttınl- masını öngören Türk Ce- za Yasası ile Cezaların tnfazı Hakkında Yasa'da değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasansı, alt komisyona sevk edildi. Alt komisyonda, DSP'- den Ismail Aydınh. ANAP'tan Cemal Özbi- len, FP'den Ramazan Toprak, MHP'den lsma- U Çevik. DYP'den de Mehmet Sadri Yıldınm yer aldı. Tasanya göre, mevcut katsayıya baz ah- narak yapılan hesapla- mayla 380-760 bin lira arasında olan hafıf para cezası, 6 milyon-600 mil- yon lira, ağır para cezası- nın da 18 milyon-3 mil- yar lira arasında olacak. Komisyonda, HSYK Yasası'nda değişiklik ya- pılması ile Adalet Bakan- lığı'nın Teşkilat ve Gö- revleri Hakkında Yasa Hükmünde Kararna- me'nin değiştirilerek ka- bulüne ilişkin yasa tasa- nlan kabul edildi. HSYK Yasası'nda yapılacak de- ğişikle, kurulun seçimle gelen asil üyelerinin gö- revleri süresince, başka bir iş yapmamalan ve gö- rev almamalan öngörü- lüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog