Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9TEMMUZ1999CUMA HABERLER DUNYADA BUGUN ALt StRMEN İntihar Hıç duşundunuz mu ? Hamlet happy end (mutlu son) ıle bıtebılır mıydı dıye? Aslında ılk Shakespeare değıldır Hamlet'ın oykusunu anlatan, hatta onun Doğu'dan esın- lendığı bde soylenır Ama dâhı Ingılızın oyununu olumsuz yapan, kahramanın kışılığındekı durustluk ıle kararsız- lığın çatışmasıdır Talıhsız Danımarka Prensı, amca babası tara- frndan oldurulen babasının ocunu alamaz, yen- ge annesının zına ve fucur uzerınde saltanat surmesını engelleyemez Ama yapabıfseydı, oyunun ne onemı kalırdı kı? Sonra kım, bır kılıç darbesıyle temızleyebılır butun pıslıklen^ Elsenore Sarayı oylesıne pıslığe bulanmıştır kı tepeden tırnağa, fucur, zına, cınayet, gasp ve hırsızlığın saltanatına boyun eğenlerın hepsı, salt bu davranışlan yuzunden oylesıne ortağı olmuşlardır kı rezıllıklenn, hıçbır kahramanın kı- lıcı bır darbede bu ufunetı ortadan kaldıramaz, pıslığı bır anda akıtıp, hasta yapıyı otayamaz Ve bu ortamda ne sağlıklı bır aşk olabılır ne de mutlu son Yuzyıllar sonra, "Akbaba'nın Üç Günü" ad- lı fılmıyle ılgılı bır soyleşıde, Sydney Pollack, kendı kendını eleştırıyor ve şunları soyluyordu "Aslında fılmdeki aşk öyküsünün yapay kaçtığını biliyorum. Ama ticari nedenlerle kondu. Yoksa öyie bir ortamda aşk falan ola- maz." Tıcan amaçla konan bu aşk oykusu, seyırcı- yı yadırgatmıyor ve ona sınemanın başyapıtla- nndan bınnde sıntan bır yama gıbı gorunmuyor- sa, burada kabahat bızzat ortalama seyırcının kendısınde değıl mıdır? Eğer sıyaset ortamında "Mutlu aşk yoktur" mısalı, temız oyku yoksa ya da temız oykuler o ortamda sıntan bır yama gıbı duruyorsa, kaba- hat yalnız aktorlerde mıd/r, yoksa aynı zaman- da onlan ebleh bır edılgınlık, şapşal bır doygun- lukla rzleyen seyırcılerde mı' 7 Hikmet Uluğbay'ın ıntıhannın tam gerekçe- sını şu anda hıçbırımız bılmıyoruz Ama ya Uluğbay'ın ıntıhannın nedenlerı? IMF belgesı gerekçe mıdır, bılemem Ama "Vermişsem ben vermişim, ne olmuş yani?" demek pışkınlığını gosteremeyecek olan kışı- nın bu ortamda mutlu sonu olamayacağını gor- mek kolaydır. Hazıneatamalan, ıntıhargırışımınderoloyna- mış mıdır, bılemem Ama mafya ılışkılerı ıçınde olanlara gazete, banka satın alması ıçın aracı- lık eden, sıyasetını başanya enştırmek ıçın ona buna ulufe dağıtmakta beıs gormedıkten son- ra kendısı ıle ılgılı ıddıalan dıle getırenlere, "Böy- le davranışlartn odenecek bedelı vardır" dıye- rek kefaretını başkasınayukleyenlerden olama- yanların genel gıdışe ayak uyduramamasına şaşmamak gerek Yenı dunyada otel motel, duşse) puşt adasın- da çıftlık sahıbı olan, kıçına yedığı seçım tekme- sını ıltıfat gıbı goren, çalmayla ıktıdarı kardeş kı- lan ve lok gıbı oturduğu yerden kıpırdamayan- lardan olmayanlar, bu sıyaset sahnesınde sın- tırlar ve mutlu sona ulaşamazlar Takıyyeye ovgu duzen, laıklık adına tankat ko- ruyanlardan, saç boyalarını yalnız ak duşmuş zuluflen ıçın değıl, ama aynı zamanda kafasının ıçındekı gulen takıyyelı tılkılerı saklamak ıçın kul- lananlardan olmayanlar, sıyaset sahnesınde an- cak trajık rollere soyunabılırler Eğer hâlâ soruyorsanız bana "Uluğbay ken- dini neden öldürmek istedi" dıye, sıze "Bılmı- yorum"dan başka ne yanıt verebılırım kı 9 Sahı, hem sız hâlâ bılmıyor musunuz Uluğbay'ın ken- dını neden oldurmek ıstedığını? Anna Lind İsveç Dışişleri Bakanı: Kürt Konferansı güç GÜRHAN UÇKAJS STOCKHOL\l-fsveç Dışışlen Bakanı Anna Lind, Turkıye'de Kurtlenn durumu konusunda İsveç hulcumetmın gınşımıyle uluslararası bır konferans duzenlenmesının zor olduğunu sö>Jedı Bu konuda bır mılletvekıhnın sorusunu yanıtlayan Lind. "Turk hükumeti, azuüıklara dahil olan bireylerin hakJannı da goz onune alarak ulkede insan haklaırvla Ugıii durumu Avrupa normlanna uygun hale getırmelidir" dedı Lind, ote yandan bır başka mılletvekılının Abdullah Öcalan'ın olum cezasına çarptınlması konusundakı sorusuna ıse şoyle yanıt verdı "Öcalan'a verflen olüm cezası halen Tarkiye'de hukuksal ve politik sıirece girmiş durumdadır. Ben şahsen, olum cezasının değıştirıleceğinı veva infaz edılmeveceğını kuvvetle umuvorum. Turkıye son 15 yıldır hiçbtr olum cezasuu yerine gebrmedi. Bu uzun zaman düiminin kesilmemesi onemüdir." isveç Dışışlen Bakanı, ^vrupa Konseyı'nın 1997'dekızırve toplantısına Cumhurbaşkanı Demirel'ın de katıldığını ve u>e ulkelenn ıdarn cezasını kaldırması ve bu gerçekleşene kadar hıçbjr ınfazda bulunulmaması şeklınde karar venldığını de anımsattı Lind, çağdaş demokratık toplumlarda olüm cezasına yer olmadığmı vurguladı (Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması) Hizmet Sistemi Bilgi Hattı: 212 - 257 06 46 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Abdullah Öcalan'ı kollayan îtalya'ya sert çıktı 6 Roma cinayedere ortak'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. PKK yı ve Abdullah Ocalan ı kollama- ya çalışan Italya'ya sert tepkı gösterdı Demirel, teröre sempatı gostermenın cı- nayete katılma anlamına geleceğını be- lırterek "Bufiileşeriktir (ortak). Bunu İtalyavapryorsaşerikrir"dedı Öcalan'a venlen olum cezasırun ınfazının sıyası bır konu olduğunu belırten Cumhurbaş- kanı, Turkıye'mn. Avrupa Jnsan Hakla- n Mahkemesı'nın kararlanna uymayı ka- bul ettığını animsattı Demirel, Cumhurbaşkanlıgı ve Baş- bakanlık Muhabırlen Demeğı'nın yenı seçılen uyelennı Çankaya Koşkü'nde ka- bul ettı Dernek uyelennm sorulannı da yanıtlayan Demirel, Türkıye'nın yıllardır mucadele ettığı bolucu terörün surdugu- nu behrterek, "Yanibüyukşehirierinüzin binnde, halkın toplasdığı btr yere bom- ba koyarak birçok insanın canına kıv- mak. herhalde insan olan, vıcdaıu olan herkesin nefirennı mucıp olmalıdır. Her- kes bundan nefret etmeUdir" dedı 'Belgelere uyıümalı' Demirel, Bırleşmış Mılletler (BM), Avrupa Güvenlık ve Işbırlığı Teşkılatı (AGİT), Avrupa Bırlığı (AB) ve NATO gıbı uJuslararası kuruluşlara uye ulkele- nn bu kurumlann belgelenne uymalan gerektığını vurgulayarak şoyle konuştu "Ivgar âlemde bu belgelere bağn ol- raayan ulke de hemen bemen yoktur. O zaman.dunyanın neresindeolursa oisun, terore hizmet verenlere, masum insanla- n öklürenlere karşı sempati duyulmasf- nı, bu cinayetiere iştirak olarak sayanm. GayetaçıkİıkJa söyluyorum ki, Idm bu ri- na>etleri ışleyenlere sempaö duyuyorsa. kım buna destek verhorsa. kim buna ar- ka çıkıyorsa, o, uJuslararası dokumanlar- daki butün anşajmanlaruu, butün taah- hurJenni bır kenara armakJa kalmayıp, aynı zamanda bufiileiştirak etnıektedır. Bu, hukuk tabırryle 'fiile şenktır . Bunu İtaha yapıyorsa, İtalya bu fiile şeriktir (ortak). Başka bır ulke vapıyorsa, oda şe- riktir. Kişıler vapryorsa, kurumlar yapt- yorsa, bunlann hepsi şenktir." Demirel bu konuyu dunyaya anlatır- ken "Bu bir terör hadisesidir. Bunun ar- kasında başka bir şey anunayın" dedık- lennı anımsatarak şu açıklamayı yaptı "Terör hadisesi dedikten sonra 'Bunu kınıyoruz, lanethyoruz, ama bu ınsanlar da hak anyor' dediğiniz verde. yukanda 'Kınıyoruz, lanetlıyoruz dediğuüzherşey uçar. Bu, hadiselere destek demektir. Siz terörüreddediyormusunuz.' Evet Redde- diyursanız, şartsız reddedeceksiniz. Eğer bunu bu- hak arama volu olarak telakki ediyorsajıızterönîn yamndasınız. Buyrun bu ikilemi çozun. Neyın vanuıdasımz? Te- rörun mü vanındasınız? Bu uısanlann hu- kuku yok mu. insan hakkı ıse9 \aşama hakkı gıbı kutsal bır hakkı korumadığuuz takdirde, onun dışında neyikorumuşolur- sunuz? CHdürenlerin başka talepleri var- sa,onlannyollan açıknr. Oyollardan ara- malan gayet doğaMır." 'Hukuk sfireci süriiyor' Cumhurbaşkanı, îmralı'dakı mahke- menm bıttığını. ancak hukuk surecınm Yargıtay aşamasıyla surdüğunu anımsat- tı İnfaz konusunun TBMM'nın karan- na bağlı oldugunu kaydeden Demirel, şunlan söyledı ">için hukuki yodar bit- tiği zaman mesek bıtmış olmuyor? Çun- ku infaz hadisesi siyası bır hadisedır. 'Ya- ni hukukun vardığı karan sorgulay an bır karar değildır. Onun dışında sryasi tara- fi dikkate almasıdn*. Siyasi taraf hâkün- lenn ışı değildir. Onun içindir ki, infaz meselesını binm hukukumu/ TBMM'nin karanna bağlanuştır.'' Konuyla ılgılı bır başka avnntının bu- lundugunu belırten Demırei, Türkıye'nın Avrupa İnsan Haklan Mahkemesı'nın kararlanna uymayı kabul ettığını arum- sattı Bu nedenle bu mahkemenın ıç hu- kukun ıçıne gırdığını kaydeden Demirel, Türkıye'nın 6 numarah protokolü ımza- lamadıgını da anımsattı ve şoyle dedı "O bakımdan. Yargıtav safhası bittik- ten sonra, o mahkemeye gıdılırse, o mah- keme ne diyecektir. bunun karşısında Türkiye'nin tavn ne olacakür; bu onü- muzdekı gunJerde gorulecektir. Orada bırtakını tarûşnıaJar v ar Hukukun icap- lanna tam uyularak mahkeme gerçek- leşmıştır. İyı nıyeüi hıç kimsenin bunu uzun boytu eleştirdiğı de yok." Tiimg. Balcı 'Yargı, dünyaya ibret belgesi sundu' AJNfKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Jandarma Lojıstık Komutanı Tumgeneral Cahit Bakı. Turk yargısının bolucu. ırtıcaı ve karanlık guçlenn akıbetını dunya kamuoyuna ıbret belgesı olarak sunduğunu belırterek, "Ebedi ve ezeli duşmanlarla işbüiiğj içüıdekidevlet duşmanlan, geçmişte yaşadıklan yenilginin hesabını vapmakta ve intikanı alnıak istemektedirter" dedı GATA'da tedav ı goren gazıler ıçın duzenlenen moral gununde konuşan Balcı, şunlan soyledı "Göriınen odur ki, ebedi ve ezeli duşmanlarla ışbirtiği içensinde olan mıllet \e de>let duşmanlan, geçmişte yaşadıklan yenilginin hesabını yapmakta ve intikam almak istemektedir. Aradan uzun vıllar geçmişolsa bile bu alçakça oyunun yazarlan ve oyunculan yeniden sahnede. Ne ganptir k i mflleti bolme, vatanı parçalama ve rejimi değiştirme emeUeri peşinde koşan ve nihai hedefleri aynı. vontemkn farklı olan ıçımızdeki hain guçler. bugun de surdurduklen gızli ve açık nıucadetelerinı buvuk bir pişkinük ve kurnazhkla aynı şekilde sürdurmektedirier." 4 Oyun bozuldu' Ulkenın sundugu dûnya nımetlennden en buyûk payı alanlann seyırcı localannda tepkısız olarak ızledığı ığrenç oyunu, sozde değıl ozde kahraman gazı \ e şehıtlenn bozdugunu kaydeden Tumgeneral Balcı 'kutsal vatan ve uzerinde yaşayan asil Turk ulusuna karşı bolucu, aynı zamanda irticai ve karanlık guçler tarafmdan yapüacak her hareketin akıbetınin ve bundan çıkanlacak derslerın dunva kamuoyuna ibret belgesi olarak yuce Turk adalerince sunulduğunu' kaydettı İĞNELt FIRÇA ZAFER TEMOÇİN H OO^M/U ILGİUİ VZMZÇUKİ 0'lP. ÇOKAYIP ABD'nin Türkiye uzmanı Alan Makovsky'nin yorumu 6 PKK savaşı kaybetti'VVASHINGTON (AA) - ABD'nin en onemh Türkiye uzmanlanndan Alan Makovsky PKK'nın Turk dev letıne karşı actığı savaşı kavbettığının vandaşlan tarafmdan bıle kabul edıldığını Abdullah Öcalan'ın da Avrupa insan Hakian Mahkemesı"nden bır karar cıkmadan ıdam edıleceğını sanmadığını soyledı Makovsky, Kıbns sorunu yuzunden ABD Kongresf nın Turkıye've sılah satışlannı engelleme çabası ıçıne gırebıleceğını de behrttı Onde gelen duşünce kuruluşu The ^ashıngton Instıtute un uzmanı Makovsky, Turkıve've yaptığı 5 haftalık ınceleme ve temaslanrun ardından bır panelde yaptığı konuşmada, PKK ve Ocalan konulanna değındı Makovsky, Öcalan'ın, Turkıye'run baskısıyla Sunye'den aynlmasından sonra Ankara-Şam ılışkılennde belırgın duzelme oldugunu, Turk yetkjlılenne gore de teror orgutune yardım konusunda Sunye'mn yennı İran'ın aldıgını soyledı Makovsky, PKK ve Abdullah Ocalan konusunda şu göruşlen belırttı "Öcalan'ın durusmalardaki özur diler tavn beklenmedik bir durumdu. Bu konuda çok hassas olan Turk halkı da sanırun Öcalan'ın ıdam edilmesuıde duvacağı rahatiamavL Ocaian'ın iüraflan sırasında hissehi Vargrtay muhtemelen Öcalan'ın ölûm cezasını onaylayacak. Konu da Strasbourg'daki Avrupa insan Haklan Mahkemesi'ne gidecek. Strasbourg'da Turlove'vi temsil etmış bu- hukukçu dostumun da işaret ettiğı gibl bu yargüama da en az 4 yıl sürecek. Bana gore bu dunimda Ocalan epeyce zaman hayatta kalacak gjbi görunüyor. Bu durum tabii ki PKK teronsderinın alacağı tutuma da bağn." Makovsky "PKK'ninTurkdevtetine açögı savaşı kaybettiği, vandaşlan tarafmdan da arnk kabul edılıyor. tki gun gccirdigjm Diyarbakır 6 sene öncesıne gore çok guvenu. Hayat normale donmuş durumda" dedı Defensc Nms'un yorumu ABD savTinma çevTelennın dergısı Defense Nevvs'ta çıkan bır yorumda, Öcalan'ın ıdamınrn Türkıye'nın Avrupa ulkelenyle olan sılah bağlantılannı olumsuz etkıleyeceğı, Kıbns konusunun ıse savunma alımlan konusunda ABD ıle sorun yaratabıleceğı belırtıldı Dergının Ankara çıkışlı habennde, bır Turk savunma yetkılısıne dayanarak, başta Almanya ve Ingıltere olmak uzere kuzeydekı NATO ulkelennın Öcaian konusunu savunma satışlannın engellenmesıne gerekçe gosterebıleceklen ıfade edıldı Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi 15 davada Türkiye'yi suçlu buldu Türkiye 110 milyar lira ödeyecek Haber Merkezi - Avrupa insan Haklan Mahkemesi (AİHM), Turkıye'yı 15 ayn şıkâyet başvurusunda suçlu bularak, mahkeme masraflan da ıçınde olmak uzere yaklaşık 110 mılyar Turk Lırası tazmınat odemeye mahkûm ettı AlHM, Turkıye hakkındakı 13 şıkâyet başvurusuna ılışkın kararda ıfade ozgurluğu ıle bıriıkte, bağımsız ve tarafsız bır mahkeme tarafmdan yargılanma hakkımn ıhlal edıldığını gerekçe gösterdı AtHM'de. ortak değerlendınlen 13 şıkâyet başvurusunda, Türkıye'nın. Avrupa İnsan Haklan Sozleşmesı'mn (AlHS) ıfade ozgurjüğu ıle ılgılı 10 maddesını ıhlal ettığı goruşune vanldı Yıne ortak değerlendınlen bu davalardan 8 tanesznde ıse Türkıye'nın aynı sozleşmenın bağımsız ve tarafsız bır mahkeme tarafindan yargılanma hakkını garantı altına alan 6 maddesını de ıhlal ettığı kaydedıldı Kararda DGM'lerde asken yargıç bulundurduğu gerekçesıyle Turkıye'nın, AİHS'nın 6 maddesını ıhlal ettığı ıddıa edıldı Bu şıkâyet başvurulan, Devlet Güvenlık Mahkemesi tarafmdan suçlu bulunan gazetecıler, yazarlar, avukatlar ve sendıka yetkıhlen tarafmdan yapılmıştı AlHM, bu 13 davada şıkâyet başvurusunda bulunanlara, Türkıye'nın mahkeme masraflan da ıçınde olmak uzere 834 bın frank (yaklaşık 54 mılyar Turk Lırası) maddı tazmınat odemesını kararlaştırdı Mahlcemede ortak değerlendınlen davalan açanlar şunlar Münir Ceylan (sendıkacı). Gimay Arslan (Yas Tutan Tanh, 33 Kurşun kıtabınm yazan), Haluk Gerger (gazetecı- yazar), Edip Polat (NevTozladık Şafaklan kıtabmın yazan) Hüseyin Karakaş (Dersım ısımh şıır kıtabının yazan), Ümit Erdogdu (Demokratık Muhalefet dergısı edıtörü), Selami Ince (Demokratık Muhalefet dergısı muhabın), Fikret Başkaya (yazar), Zeki Okçuoglu (yayınevı sahıbı), Kamil Tekın Sürek (Haberde Yorumda Gerçek dergısı sahıbı), Yücel Özdemir (Haberde Yorumda Gerçek dergısı edıtoru) İkiayndava Ote yandan, Guneydoğu Anadolu'da güvenlık kuvvetlen tarafindan oldurulduğu ıddıa edılen ıkı kışının akrabalan tarafindan açılan davalarda da Turkıye, 870 bın Fransız Frangı (yaklaşık 56 mılyar Turk Lırası) odemeye mahkûm edıldı Semra Tannkulu, Diyarbakır Sılvan'da hastaneye gıderken oldurulduğu ıddıa edılen eşı Zeki Tannkulu ıçın, tzzet Çakıcı da, yıne öldürulduğünu ıddıa ettığı kardeşı Ahmet Çakıcı adına Türkiye aleyhıne açtıklan davalarda haklı bulundular Yargıtay aşaması baslıyor Ocalan dosyası temyiz yolunda ANKARA (Cumhuri- yet Burosul - PKK lıden Abdullah Ocalan hakkın- dakı olum cezası karan- nın gerekçelenmn yazım ışlemını tamamlayan An- kara 2 No'lu DGM, kara- n resen ınceleyecek olan Yargıtay'a gondenyor Karar ve dosya ozel kur- yeyle teblığnameyı bız- zat ınceleyecek olan Yar- gıtay Cumhunyet Baş- savcısı Vural Savaş'a ıle- tılecek Sanık ve avukat- lan da karann hemen ar- dından Yargıtay'a sure tutum dılekçesı vererek gerekçelı karann yazı- mından sonra karann bo- zulmasını ıstemışlerdı Başsavcı Vural Savaş. dosyanm gelmesınden sonra hazırlayacağı teb- lığnameyı dosyayla bır- iıkte Yargıtay 9 CezaDa- ıresı'ne gonderecek Sa- vaş 30 Hazıran'da yaptı- ğı açıklamada, DGM dosyalannın ıvedı ışJer- den sayıldığını belirte- rek, Ocalan davasınına20 Temmu2'da başlayacak adlı tatılde gorevli No- betçı Ceza Daıresı tara- findan ıncelenebıleceğı- nı savunurken, bazı hu- kukçular adlı tatıl ıçınde goruşmenın gerekmedı- ğını, dosyayı Yargıtay 9 Ceza Daıresı 'nın ıncele- yeceğmı soylemışlerdı DemireJ,Tavil başkan- lığındakı heyet, sanık ve avukatlann temyiz dılek- çelenyle usul yonunden dosyayı ınceleyecek ve eksık behrlerse karan bo- zarak Ankara 2 No'lu DGM'ye gonderecek Eğer usul yonunden ek- sık bulunmazsa tanh be- lırleyerek sanık ve avu- katlanna sözlu savunma yapmalan ıçın çağn gon- derecek Öcalan'ın avukatlan- nm savunmalannı yap- masının ardından heyet dosya uzenndekı ıncele- mesıne geçecek ve daha sonra belırleyeceğı bırta- nhte karannı açıklaya- cak Bozma karan ven- lırse dosya yeniden An- kara 2 No'İu DGM've gondenlecek Eğer karar onanırsa Öcalan'ın avu- katlannın onünde ıöraz yolu bulunuyor Av ukatlar Yargıtay Cumhunyet Başsavcılı- ğı'na başvurarak Yargı- tay Ceza Daıresı'nın ona- ma karanna karşı "tashi- hi karar (karar düzelt- me)" ısteyebılırler Yargı- tay Cumhunyet Başsav- cılığı, ıstemı haklı görür- se karar venlmek ûzere dosya onama karannı ve- ren Ceza Daıresı'ne gen gondenlır Avukatlann 'tashihi karar' ıstemı reddedılır- se dosya ve Yargıtay lla- mı. Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık kanahyla TBMM Başkanlığı'na gondenlecek Adalet ve Anayasa komısyonlann- da göruşulecek olan m- faza ılışkın yasa tasansı kabul edılırse TBMM Genel Kurulu'na gonde- nlecek Genel Kurul'da tasannın yasalaşması du- rumunda ınfaza ılışkın yasa Cumhurbaşkanı 'nın onayının ardından Resmı Gazete'de yayımlanacak Resmı Gazete'de ya- yımlanmasının ardından cezanın ınfazı, beklen- meden gerçekleştınhy or Sağlık koşulları elven- yorsa sanık ıdam edılı- vor Teroristlerle sıcak temas Irak'tan TSK - operasyonuna tepki ENVERSEVtŞ DİYARBAKIR-Turk Sılahlı Kuvvetlen'nce (TSK) Kuzey Irak'takı PKK kamplanna yonelık başlatılan harekâtın dun- ku bolumünde teronst- lerle sıcak temas sağlan- dı Bolgede şıddetlı çatış- malar yaşanırken Irak yonetımı TSK'nın ope- rasyonuna tepkı gösterdı Irak'ın Sesı radyosunda yayımlanan bır haberde. Bağdat yonetımı Turkı- ye'den harekâtı durdur- masını ıstedı TSK tarafindan geçen pazar gunu Kuzey Irak'ta bulunan PKK kamplan- na yonelık başlatılan ha- rekâtın dünku bolümün- de 5 bolgede yoğun hare- ketlılık yaşandı Kuzey Irak'tan getın- lerek Uludere ve Beytuş- şebap arasmda kalan sı- nu- bolgelenne yerleştın- len 2 bın peşmerge ıle çok sayıda geçıcı köy ko- rucusunun dun TSK bır- lıklen ıle Hıveza ve Kel- tuk bolgelenne ılerledık- len ve PKK'lılerle sıcak temas sağlandığı oğreml- dı Yaklaşık 4 gunden be- n harekâtlannı nokta operasyonlanyla gerçek- leştıren ve PKK'ye aıt kamplarla geçış guzer- gâhlannı tutan TSK'ye bağlı başka bırhkler ıse dun sav aş uçaklannın yo- ğun bombalamalanndan sonra Metına v e Haftanın kamplanna doğru helı- kopter desteğıyle ılerle- dı Sıkıştınna harekâtı TSK bırlıklennın Tur- kıye-Irak sınınndan baş- lattığı harekâtın ardmdan Duhok, Zaho ve Amedı- ye kasabalannda bekle- yen TSK'ye aıt zjrhlı bır- hkler ıle Irak Kuıdıstan Demokratık Partısı'ne (IKDP) bağlı peşmerge- ler tarafindan sıkışörma harekâtı başlatıldı Harekât sırasında özel- lıkle Amedıye kırsal ala- nında şıddetlı çatışmala- nn yaşandığı bıldınldı Kayıplar konusunda res- mı bır açıklama yapıl- mazken, her ıkı taraftan da olu ve yaralılann bu- lunduğu belırtıldı Bu arada Irak'm Sesı radyosunda dun yayımla- nan bır haberde, Bafdat yonetımının TSK'nın Kuzey Irak operasyonu- na karşı çıktığı kaydedıl- dı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog