Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Imtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yonetmenı Orhan Erınç 0 Genel Yajm Koordınatoru Hikmet Çetinkaya^YazıışlenMııduru tbrahim \ ıldız 0 Sorumlu Mudur Fikret tlkiz 0 Haber Merkezı Mudüru Hakan Kara • Görsel Yonetmen Fikret Eser Istıhbarat Cengjz V ıldırım • Ekonomı Ozlem \ uzak • Kultur Handan Şenkoken • Spor Abdulkadır Yücelman • Makaleler Sami Karaoren • Duzeitmc Abdullah Yazıcı 0 Fotoğraf Erdoğan Koseoğlu 0 Bılgı-Belge Edibe Buğra 0 Yurt Haberlen MehmetFaraç Yavın Kurulu Ilhan Selçuk (Başkan) Orhan Ennç, Oktay Kurtböke Hikmet Çetınka\a, Şükmn Soner, tbrahim V ıldız. Orhan Bursak, Mustafa Balba), Hakan Kara \nkara TemMİciM Mustafa Balba> Ataturk Bulvan No 125 Kat 4. Bakanlıklar-Ankara Tel 4195020(7 hal), Faks 4195027 0 Lzmır Temsılcısı SerdarKızık. HZıyaBh 1352 S 23Tel 4411220 Faks 4419117 0 Adana Temsılcısı ÇetinYiğenoğlu, tnonuCd. 119 S No 1 Kat l.Tel 363 12 11 Faks 363 12 15 Muessese Muduru Lstün AioneB # ICoordmator Ahmd Korubaıı # Muha sebe Bülent Yener 9 tdare Hüsevm Gorçr# Bılgı tşlem Nall Inal # B ı ] p sa>arSıstem Mörüvet Çıler#Sanş FızfletKnz» MEDYA C: • Yonetım Kurulu Başkanı - Genel Mudur Gülbın Erduran 0 Koordınator Reha Işıtman # Genel MudurYarduncısı SevdaÇoban Tel 514 07 53 513 95 80-513846061,Faks 5138463 ^a>ımJa>an \e Ba&an \ enı Oun Haber Ajansı Basın \ e Yayıncıhk A Ş Turkocagı Cad 39 41 Cağaloglu 34334 Istaubul PK 246 Sırkecı 34435 Istanbul Tel (0 212)312 05 05 (20 haıl Faks (0 212ı 3İ3 8^ 9** wwwcumhunyet com tr 9TEMMUZ1999 Imsak 3 34 Guneş 5 33 Oğle 13 16 tkındı 17 14 Akşam 20 46 Yatsı 22 36 TÜBİTAK sera gazının azaltılması için rapor hazırladı w Teknoloji değişmeK' ANTALYA (AA) - Turkı>e Bılımsel ve Teknık Araştırma Kurumu'nun (TU- BlTAK)21 yuzyılın enerjı teknolojı- len ıle ılgılı olarak hazırladığı rapora gore, kuresel ıklım değışıklığının ne- denı kullandıgımız teknotoji... Uluslararası Enerjı Ajansı "nın (IEA) 3 Mayis'ta gerçekleştırdığı Bakanlar Toplantısı'nda sunulanraporagore, ku- resel ıklım degişımmde etken olan ve enerjı uretım ve tuketımınden ortaya çı- kan sera gazlannı azaltmak ıçın. tek- nolojıde koklu değışıklıkler gerekıyor Enerjı uretım ve tuketımınden kay- naklanan sera gazı emısyonlannın azal- tılması ıçın bırşey yapılmadığı ve bu- gunku sıstemde devam edıldıgı takdır- de, 2010 yıhndakı karbondıoksıt emıs- yonlan. 1990 yılında gerçekleşenden yuzde 30 daha fazla olacak Hazırlanan raporda, onlem alınmaz- sa bugunun en gelışmış ya da gelece- ğın daha gelışmış teknolojılenyle bıle gen dönüşu olmayacak bır durumun ıçıne gınlecegı belırtılırken, devletle- nn de katkılanyla ekonomık buyume ve çevrenın korunması arasındakı ılış- kının temelden değıştınlmesı gerektı- ğı belırtılıyor Her alanda değişim Teknolojıdekı gelışımın mevcut sıs- temlere gore oluştuğu kaydedılen rapor- da, teknolojıyı gelıştırmenın yeterlı ol- madığı ve ısıtmadan ulaşıma teknolo- jının kullanıldığı her alanda kokten bır değışım ve yenı bır teknolojık sıste- mın benımsenmesı ıstenıyor Enerjı kaynaklı sera gazı emısyon- lannın azaltılması ıçın kullanılacak tek- nolojıler lambalardan bına yalıtımına, araç yakıtlanndan ofıs aletlenne ka- dar pek çok konuda teknolojık değışık- lığı gerektınyor Enerjı tasarrufu sağ- layabılmek ıçın, aydınlatmada venrru yuksek olan sulfur lambalan ve sodyum lambalar gıbı alternatıfler getınlırken, bınalardakı enerjı performanslanra den- gelemek ıçın pencerelerde duşuk errus- yonlu camlar, dış yalıümda vakumlu toz, gaz ve lıf doldurulmuş paneller, guneş enerjısını depolamaya elvenşh dına- mık ve ışık geçırgenlığı olan yalröm mal- zemelen önenlıyor Sanayıde fosıl yakıtlara dayalı yan- ma sureçlen yenne geçebılecek tekno- lojılerden de kızılaltı ısıtma-kurutma ve boya kurlen, radyofrekans ve mıkrodal- ga ısıtma-kurutma. lazer teknolojılen ve endustnyel ısı pompalan da kulla- nılabılecek olan 21 yuzyıl teknolojı- len arasında Ozellıkle gunumuzün vazgeçılmezı konumunda olan ulaşım araçlannda, elektnklı, yakıt hucrelı ve bıyoyakıtlann kullanılabıldığı yenı sıs- temler ongorulüyor TUBlTAK'ın raporunda, sera gazı emısyonlannı düşurmeyı sağlavacak bırçok teknolojının gunumuzde mev- cut bulunduğuna da değınılerek, bun- lann yaygın kullammma geçılmemesı- nın en buyuk nedenı olarak malıyet gostenlıyor Raporda. yenı teknolojının her zaman bır oncekınden daha paha- lı olmasının y aru sıra ozellıkle omru 15- 100 vıl arasında değışen kullanım su- relen olan teknolojılerdekı sermaye çevnmınınyavaşolrnasınında,21 yuz- yılın teknolojısının yaygınlaşmamasın- da onemlı bır etken olduğu vurgulanıyor Değirmendere'de ahşap heykelgünleri Kocaeii'nin Gölcük ilçesine bağtı Değirmeadere beldesinde. bu vıl 7.'si yapılan "Uluslararası Ahşap Heykel Sempoz>umu" kapsamında, bugüne kadaretkiniiğe katilan 49 sanatçuun \aptığı eserter sergılenryor. Befediye Başkanı ErtuğrulAkaka, sempozyum say«sinde beykd sanadnm h D d b ü ü t e t i i i b f i ^ ö 1 k i S ^ kültür ve yöreden sanatçıları bir arava getirmedi. halkın onlarla kaynaşmasına da ortam hazırladı. Çocuklanmız sanata ve sanatın yarabcı boyutunatanıkoldu. Onlarsanarj oğrenmenin,sanatla yaşamaıun yoflannı keşfettüer. Değirmendereşimdiden güzel sanartareğrtimi gören, hevkelciük okuyan gençkr vctiştirnıevt başladı." Sempozvuma bu yıl Japonya'dan Ay-ako TakeuchL Macaristan'dan \ arga Gcza. Türkhe'den de Yddız Güner (iıstte), Funda Gülav ile Seçkın Pirim katüdılar. (AA) ATTİLA ILHAN Al Birinden, Vur BirineL t A sabıyye'öen, bana ılk soz eden kımdı'' Esat (Âdil) bey mı, Ha- f~\ san mı (Tannkut), yoksa, savaş artıöı bır Paris'de tanıdığım, Cezayir'lı Komunıst oğrencılerden bın mı? Ibn Haldun'u, lıseden ha- tırlıyordum ama, onun attını çızerek kullandhğı 'asabiyye' tenmını, ne duymuştum, ne de anlamını bılıyordum Oğrenme çabalanm da ye- terlı olmadı, sonralan Gramsci'yı okurken, onun 'Tarihsel Blok' kavramıyla -Doğu'ya has bır duzeyde- bır benzerlığı olabıleceğını duşundum Hâlâ da oyle duşunurum 'Asabiyye', Doğu'dakı islam'ın 'mulk/devlet' ıdrâkıyle btr arada ele alınırsa (patnmonıal devlet), gerçek anlamını kazanır devlet ya da ulke bır 'mülk'ıse, 'asabiyye', ortak koken ve çıkarla pekışmış, gayesı kendısı -bır de elbet- 'hâkımıyetı' olan, bır dayanışma grubu- dur O zaman, soru şu 'Sıyâsı Islâm'm, bıldığımız ulus/devlet'e mu- halefetı de, aynı espnde bır ıç yapılanma gosteımıyor mu'' Son yanm yuzyılın 'Islâmcı sıyası muhalefetı' Olivier Roy'ya go- re, ıkı kutup arasında gıdıp gelıyor "...a/toplumun Islâmlaştınlmasının, devlet iktidanndan geç- tiğini düşünen, 'Devnmcı Kutup'; b/toplumsal ve sıyasal eyle- miyle, toplumu her şeyden once, aşağıdan yukanya Islâmlaş- tormayı amaçlayan 'Reformcu Kutup'!.." "... bu ikinci kutba gore, aşağıdan yukanya bır hareket, Islâ- mi bir devletin kuruluşuna otomatik olarak yol açacaktır. (Bu- raya dıkkat') Aynlık, bır Islâmı devletin gereklılığı konusunda de- ğil; buna ulaşmak ıçin başvurulacak araçlar ve mevcut iktklar- lara karşı benimsenecek tavır (saldın, muhalefet, işbirliği, ka- yıtsızlık) konusundadır..." (Sıyasal Islâmın Iflâsı, s 43) Türkiye'de bu Islâmcı muhalefet yertı yenne oturtabılmek ıçın, sa- nınm bu paragrafı ıvı anlamak yeterlıdır kaşla goz arasında 'Millî Gö-îrfııyı V, İErüş', 'Hizbullah', İBDA-C, Fazilet, Fethullah'cı takımı, vb yerle- nnı bulurlar, yânı bunlar, kendı aralannda, amacı kendısı ve devlet hâkımıyetı olan, koken ve çıkar bıriığı ıçındekı, bırtakım 'asably- ye'lerdır kı, Batılılaşmış, dolayısıyla lâık, yânı 'kâfır' sandıklan 'dev- let'm de, bu anlamda, başka bır 'asabiyye' olduğunun farkına vara- mamışlardır. Paradoks glbl görtinse de... A slında bır paradoks gıbı gorunse de, Olivier Roy'nın 'tesbıtı', son AAderece mantıklı ve ınandıncı çunku bakınız, ne dıyor "... Müslüman ülkelerde, devlet konusundakı VVeber sonrası eleştirilerde, bu devletin iğretılığini, meşruiyet eksikliğini ve özel bir grup tarafından (asabiyye) tasallut altına alınışını açık- layan iki çözümlemeye rastlanır..." "...a/... bunlardan birincisi (Badıe), bunda 'Islâmi Kürtür'ün so- nucunu görün siyasetın uzak alanının (Sıvil toplum) yokluğu ve kamu alanı ile özel alanının kanştınlması, devleti 'mülk' (patri- monial) haline getırmıştir..." "... b/ötekı (M Seurat) bunu Ortadoğu'daki modern devletin, kısa süre oncesıne dayanan; ve ithal edilmiş özellıklen ile açık- lar '... Maşnk'taki -yânı, bızım buralardakı- 'modern devlet' (...) başanya ulaşmış bır 'asabiyye'dın yânı genellıkle bır kabıle, ya da azınlıktan oluşan bır dayanışma grubu, devlet aygrtını ele ge- çtrir ve onu toplumun sömürüsunun aracı haline getirir ve rant- larla yaşar. (Petrol rantı, gözdağıyla zengın devletlerden alınan rantiar, nüfuz ticaretinden ve spekulasyonlardan sağlanan rant- lar.).." "... Seurat'nın çözümlemesi, Suriye ve Irak'a, kusursuz biçim- de denk düşüyor. bir azınlık grubu (Suriye'de Aleviler, Irak'ta Tıkrit'li Sünniler) önce orduya sızıyor, sonra devleti ele geçire- rek, onu kendi öz toplumuna karşı çeviriyor (Diktatöriük ve kat- fîâmlar); bu devlet fiili olarak dışandan (Lübnan'da; ve birkaç ay boyunca, Kuveytte olduğu gibı) dolaysız yollardan; ya da tah- rip gücünden korkan Suudiler'in yardımını alan Suriye'nin du- rumunda gorulduğü gibi, dolaylı olarak) aldığı haraçlarla, pet- rol rantıyla (Irak) ve dış tıcaretten aldığı paylarla (Ihracat lisans- lannın satışı, ozel gelır kaynaklı şahıslara yapılan 'kiralamalar 1 ; uyuşturucu, gumrükler ve teknik' bakanlıklar) yaşar..." "... fakat Suriye ve Irak, tam da Seurat'nın altnı çizdiği gibi, Isiâmcılaria kanlı çatşma halindekı, 'lâik' devtetierdir. Ulema Kül- liyatına (galiba 'içtıhadı'na olacak) değil de, sürekJi Ibn Hal- dun'a atrfta bulunan Seurat'nın eseri, Ortadoğu siyasi şekille- nişindeki 'devlet'in durumunun, zorunlu olarak 'Islâmı Kürtür'ün bir sonucu olmadığını; daha çok, Avrupa 'modelı'nın, bolünmüş ve yapışallaşamamış bir topluma, kaba biçimde 'itnali'nin ya- rattğı, 'Üçüncü Dünya'ya özgü bir olgu olduğunu göstermek- tedir..." "... aslında bır grup ya da aıle tarafından gelir kaynağı olarak kullanılan 'mulk' (patrimonial devlet), Marcos'un Filipinler'in- den, Mobutu'nun Zaire'sine kadar, bütün küttüre) alanlarda mev- cut olan bir olgudur..." (Aynı eser, s 33) Soru işâretini Türklyeye koyarsak... Ozaman kaçınılmaz soru ışaretı, Türkiye uzennde kıvnlıyor yok- sa Türkiye Cumhuriyetı, Refah/Fazilet ya da Fethullah tu- runden başka 'asabiyye'lenn, 'hâkımıyetı' elınden almaya çalıştık- lan, 'eskı' bır 'asabiyye' mıdır'' Başlangıcında, kesınlıkle degıl 'Ulusal Demokratik Devrim', hem ucu ılk Meşrutryet hareketlenne kadar uzanan bır 'ınkılâpçılık' geleneğının, son aşaması, hem de, halkın 'bızzat' katlıp kazandığı, antı/emperyalıst bır kurtuluş savaşının sonucu, olduğu ıçın, 'asabiy- ye'den çok, aydınlar, sıvıl ve asken burokrası, eşraf ve halktan fış- çı/koylu) oluşmuş, Tarihsel Blok'un tarrfine uymaktadır, zaten, hâ- kımıyet'ın halka ıntıkalınden sonrakı onbeş yılın uygulaması, bunu doğrulamaktadır Pekı, ya sonrası'' Sonra, durum değışıktır 'Inönü Cumhuriyeti'ndenrtıbaren,ıkt- dar, burokrası ıle burjuvazının elıne geçer, 'Bayar/Menderes Cum- huriyeti'nden sonra da, gıttıkçe netleşen 'asabiyye' özellıklen, 'De- mirel/Özal Cumhuriyeti'nde karaktenstık bır hal alır, o kadar tpık- tır kı bu 'Sıyâsı Islâm', yenı 'asato/yye'ler halınde orgutlenerek, 'hâ- kımıyet'e oynamaya başlar, çunku Devlet, Müdafaa-i Hukuk Dokt- rini ıle benımsedığı, 'jakobenlığı' kaybetmıştır Pekı, o zaman ne olurmuş, bır bakar mısınız'' "... sıyasal oyun, Seurat'nın da çok iyi ortaya koyduğu gibi, 'asabiyye' kavramına, bölünme ve dayanışmaya, yâni devletin refahından çok kendi refahını düşünen, çıkar ağlannın düzen- lenmesine atrfta bulunmaksızın, açıklanamaz; fakat bu ağlar, bır 'modernlik' görunumunün gerisinde, gelenegin süreklıliği- ni temsıl etmezlen geleneksel 'asabıyye'ler kentleşme ıle, top- lumsal kanşma ıle, ideolojıleşme ile, yapısal özelliklerini kay- betmişlerdir; bu durumda, bir başka temelde (siyasal kayırma ve ekonomik mafia) yeniden oluşurlar. Modern 'asabiyye'ler, dev- let olgusundan ve ekonomık/mâlîfaalıyettenn küreselleşmesin- den turemış dayanışmalann, yeniden oluşmuş hallendır..." (Oli- vier Roy, 36) Bu modern 'asabiyye'lere, sağduyu sahıbı halkımız, 'çeteler'ad\- nı taktı Hanıdır yaşadıklanmız, bunlar değıl mı? http:// www. bilgiyayinevi. com. tr/ailhan îşte mahallemizden beklediğiniz güzel haber! CUMHURIYET MAHALLESİ'NIN İKÎ BÖLÜMÜ BIRLEŞİYOR! (Pumhunyet Mahallelı dostlarımızdan gelen ıstekler uzerine; mahallemızın ıkı bolumünu bırleştırmek ıçın başlattığımız çalışmalar sonuçlandı. Iki bölumun arasındakı boş arazıyı de sonunda mahallemıze kattık. Boylece, Cumhuriyet Mahallesı bır butun oluyor. Şımdı, bu yenı arazı uzerındekı 90 parselı sızlere sunuyoruz. Boylece, mahallemıze katılmak isteyip de gecıken dostlarımıza yenı bır olanak sağlayabıldığımız ıçın mutluyuz. Uzun ve çetın bır pazarhk donemınden sonra aldığımız bu arazıdekı 90 parseli metre karesi 9 milyon lıradan satmak zorunda olduğumuzu oncelikle belırtmek ısterız. Peşınat 750 milyon olup kalan bolumu 6 eşıt taksıtte odenecektır. Parsellerın buyukluklerı 400 - 600 metre kare arasında değışmektedir. M A R M A R A D E N I Z I Bıldığınız gıbı, Cumhuriyet Mahallesı'nı gerçekleştırme çalışmalarımız hızla ılerlıyor. Dostlarımızla bırlikte yaşayacağımız mahallemızı adım adım yaşama geçırıyoruz. Mahallemizle ilgili her yenı gelışmeyi size bildıreceğız. Cumhurtyetmaballesi "Doğayla uygarlık buluşuyor" YIN£ DENIZ CORUNUMLU İMARll IFRAZLI BACIMSIZTAPULU Cumhuriyet Mahallesı nerede kuruluyor? •Cumhuriyet Mahallesı Istanbul un batısında, Tekırdağ-Çorlu yolu kavşağı uçgenınde Çanta KöyO beiedıye sınırlar ıçınde kuruluyor Istanbul a uzaklığı TEM yolundan 45 dakıka E5 yolundan 55 dakıkadır •1 Bölumun hemen guneyınde yer alan 2 Bolum arazısının de elektnğı ve stabılıze yollan vardır •Bu arazının de yalnızca % 14 u evlere aynldı Kalan % 86'nın kuçuk bır bolumu yol ve otopark çok büyuk bır bolumu ıse bahçe ve park olacak Yenı arazımız de aynı ozellıklere sahıptır Başvuru: ÇAĞ PAZARLAMA Baan Sarayı Kat 4 (Gazetecıler Cemryetı Ustü) Cağaloğlu - ISTANBUL Satış yapılan Cumhuriyet Kıtap Kulübü bürolan: Ankara: Ataturk Bulvan No 125 Kat 4 Bakanlıklar - ANKARA Izmir Halıt zıya BuWan 1352 Sok No 2/3 Alsancak - İZMİR Tel (0212) 520 21 91 - 92 / 512 05 05 Faks (0212) 520 50 23 Tel (0312) 419 50 20 pbx Faks (0312)417 19 57 Tel (0232) 441 12 20 pbx, Faks (0232) 441 91 17
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog