Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

9 TNMUZ 1999 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI TURKİYE Istabul Ecı-e Kcce Çankole i z n Marsa Aycn D«rzl PB PB PB PB A A A A 30 33 32 32 35 37 38 36 Sınop PB 27 Adana A 34 Samsun PB 28 Mersın A 31 Trabzon Y 28 Dıyarbakır A 39 Gıresun PB 29 Şanlıurfa A 40 Ankara A 30 Mardın Eskışehır A 31 Sıırt Konya A 31 Hakkarı Sıvas A 29 Van Zorcudak PB 27 Antalya A 38 Kars Parçalı bdutt) £ 2 3 Bulutlu Yurdun kuzeydog kesımlen parçalı bu lutlu Doğu Karadenız ıle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağa- nak ve yer yer gokgu- ruttulu sağanak ya- ğışlı otekı yerler az bolutlu ve açik geçe- cek Hava acaklığın- da onemlı bır değışık- lık otmayacak DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Parıs Bonn PB PB PB PB PB PB PB PB 22 20 19 28 25 25 27 26 Munıh PB 23 Zurıh Beriın Budapeşte Madnd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına HB Y PB Y Y Y Y PB 23 27 32 20 27 27 27 34 Y 20 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Y A PB Y PB Y Y A 28 36 2b 28 29 29 29 35 A 37 kÇokbuiuthJ Yagmuriu Kartı vt^»j Sulukar > Gok guaıltuiu GUNCELcİ^EYT IRCAYİREK H laştarafi 1. Sayfada lışrreler ıntıhar gırışımınde etken olmadı mı aca- BJ sorulan akla getiren "Cumhunyet"\n dunku marşetı Gazetenız, otekı gazetelerden farklı bır ıfade kul- lani/or Hkmet Uluğbay'ın gece haberiennı dıntedıkten sorra eşıne duyurduğu tepkıyı tırnak ıçınde açık- lıyo- "Benı bıtırdıler " Ik sozcuklu bu çarpıcı ıfadenın ıçenğınde pek çokbılınmeyen yatıyor BJ rfade hukumet kulısındekı kımı onemlı -bıze kalısa sıyasal- gelışmelere ışaret edıyor Cyle gelışmeler kı, her bın bardağı taşıran son darrlalar Bjrsada yaşanan "karanlık cuma" Yılmaz'ın pıyasaya sızdınldığı one surulen IMF belgesını "ekonomıden sorumlu olan bakandan" aldığını açıkiaması, kuşkusuz Uluğbay uzerınde olumsuz ızler bırakıyor O kadar kı Başbakan Ecevıt, bu gerçeğı "Yıl- maz'ın talıhsız uslubuna bağlayarak" bır bakıma kabullentyor Bıtınen olaylar uzerınden kımı olası sonuçlara varılabılır Uluğbay o gece eve gelmeden once Başbakan Yardımcısı Hüsamettın Özkan'la goruşuyor Ecevıt'ın sağ kolu Özkan, Uluğbay'a "bırkaç gun dınlenmestnı "onenyor Kım adına 9 Ecevrt atv'de "olurunu alarak özkan'ın, Uluğbay'a 'dınlenme' onerısınde bulunduğunu" kabul edıyor Başbakan, Uluğbay'a "bır sure dınlenmesını" onerırken sadece IMF goruşmelerındekı yıpran- ma payını mı dıkkate aldı? Yoksa bır d«zı daha başka olaylardan rahatsızlığını bıldığı Uluğbay'ın yatışmasını sağlamak ıçın mı ızne zorladı? Borsadakı vurgun soylentılen ve kamuoyunda ız- lenen daha başka olayların ıntıhar gırışımıne yol açıp açmadığı sorulunca Başbakan Ecevit -ne- dense- sınırlenıyor Sertleşıyor, "aynntı bunlar" dıye terslenıyor intıhar olayını gurura ve duygusallığa, bır olçu- de IMF ıle yapılan goruşmelerden sonrak gergın- lığe bağlıyor ve her çevrede boyle algılanmasın- da ısrar edıyor ıster gorunuyor Sorular, sorular Ne kı, Uluğbay'ın ıstrfasını sadece doğasına bağ- layıp geçmek olanaksız Olaydakı bılınmeyenler bır çırpıda sıralanacak bır dızı soru akla getınyor (1)- IMFbelgesını Hazıne MusteşarVekılı Cüneyt Sel'ın bır eskı bakana, oradan da bır genel başka- na, ondan dayakını bır borsacıya "sızdınldığı" ha- berı yayımlandığı gun, Mesut Yılmaz, Uluğbay'la ılışkı kurmadı Doğrudan Hüsamettın Özkan'a te- lefon ettı Hazıne'ye bır an once asaleten atama yapılmasını ıstedı (a)- Yılmaz yakından tanıdığı Hazıne'ran patro- nunu aramadan neden doğrudan Özkan ı aradı? (b)- Ecevıt'e Ozkan aracılığıyla ulaşan Yılmaz'ın ıs- temı derhal ışleme konuldu Gece geç vakıt Zıra- at Bankası Genel Muduru Selçuk Demiralp Baş- bakanlık'a çağnlıp gorev verıldı Karamame Koşk'e çıkarıldı Başbakan, son atamalarda Uluğbay'ın onayı ol- duğunu soyluyor Zorakı bır onay mı, değıl mı? (2)- Mesut Yılmaz 5 Temmuz'da IMF belgesı al- madığını soyledı 6 Temmuz'da belgevı Uluğ- bay'dan edındığını açıkladı Nıçın? Hazıne'ye atamadan başlayan, IMF belgesıne kadar uzanan bır dızı gelışmede Uluğba/ dışlan- mış, hatta harcanmış duygusuna kapıldıysa hak- sız mr? (3)- Başbakan'ın spekulatıf dıye nıteledığı soy- lentılere gore Uluğbay ıstıfasırH verdı mı? Ecevıt, Uluğbay'a dınlenmeyı bızzat salık vere- bılecekken, bu olayda da nıçın Özkan'ı gorevlen- dırdı? Oysa, Başbakan, bızzat konuşarak Uluğbay'ın kafasında var olduğu soylenen sorunlan çozum- leyebılırdı Intıhar gırışımındekı etken -Başbakan ın ısrariı soyledığı gıbı- sadece onursorunu ıse, başka olay- lar yoksa Hıkmet Uluğbay tabancaya el atmadan once Nıçın, ama nıçın "Benı bıtırdıler" dedı 7 Cumhuriyet'e 25 bin lira zam... • Baştarafi 1. Sayfada bıle satılan hatta bedava dağıtılan gazetelerbulun- maktadır, ama Cumhun- yet bu -kapsamın dışında kalıyor Hıçbır kesıme ve çev- reye, hıçbır çıkar grubu- na odun veımeden val- nız okuyuculanmıza da- yanarak tam bağımsız bır gazete yavımlamanın be- delı pahalı olu>or Cumhunyet bugunden ıtıbaren 225 bınlık fıyatı- na 25 bın lıra daha ekle- mek durumundadır Okurlanmızın bızden desteklennı esrrgemeye- ceklenne guvemyor ve ınanıyoruz Cumhuriyel 'Yönetime baskı yapılıyor' • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - FP Genel Başkan Yardımcısı Alı Çoşkun devlete borç veren kesimlenn, yonetıme baskı yapma hakkını da kendılennde gorduklennı belırterek "Ekonomı yonetımı ılgılı dev let bınmlen arasında me>lek taassubunun da bas>kısıyla adeta savaş halme gelmıştır" dedı Osman Ak DGM'de • \JVKARA (Cumhurrvet Burosu) - Telekıılak skandalı sırasinda Ankara Emnıyet Mudur Yardımcılığı gore\ ınden alınan Osman Ak dün soruşturmayı yuruten DGM Savcısı Nuh M-ete Yuksel ıle goruştu 1 5 saat suren goruşmede Yuksel ın Ak'tan telefon dınleme teknıklen \e skandala ılışkın bılgı aldıgı oğrenıidı Dk sözü 'Teşekkür ederiıri 9 olduANKARA (Cumhun>et Burosu) - Intıhar gınşınunden yaralı olarak kurtulan Devlet Bakanı Hikmet L- hığbayhızlaıyıleşıyor Amelıyattan sonra bağlanan solunum tüpu çıka- nlan Uluğbay, dun kısa sozcuklerle olağan tepkıler vermeye başladı ve sıvı gıdalar alabıldı Yuz yaralan- ması olduğu ıçın dün Uluğbay'ın hafiza kontrolu yapıldı Savcı Tay- fiın Sağıroğhı doktorlann ızın ver- mesınden sonra Uluğbay'ın ıfadesı- nı alacağmı soyledı 7 Temmuz gecesı evınde ıntıhar gınşımınde bulunduktan sonra Baş- kent Hastanesf ne kaldınlan Hıkmet Uluğbay ın bılıncı açıldı Hastane- den yapılan açıklamada, hastanın ıletışım kurabıldığı bıldınldı Nor- mal ıletışıme gıren Uluğbay'ın, dı- lındekı yara nedenıyle konuşma kaybı olsa da sozcuklennın anlaşı- labıldığı belıroldı Uluğbay'ın çev- resındekılere ılk ıfadesı "Teşekkur ederim" oldu Uluğbay'ın tedavısını ustlenen ekıbm şefı beyın cerrahı anabıhm dah başkanı Prof Dr Nur Altanörs, Devlet Bakanı'nm bugun yoğun ba- kımdakı odasında kısa bır yuruyuş yaptığını belırterek "Herhangı bır ağnsı, organ şikâveti vok. Bır miktar srvi besın akü. Şu anda hıçbır ûbot probieını \ok. Sadece bır onlem ola- rak fizyoterapıst vardımrv la akağer egzersizlen >apünkJı. Bütuıı bunlar çok olumlu. fnşallah onumüzdekı günJerde daha r>ı olacak" dedı Al- tınors *Konuşabilr>'ormu"'sorusu- nu "KendisTvle konuşulabıbyor, dı- Mndekı yara nedenryle bıraz meka- nik sorun var. Yine de soykdıkkri rahat anlaşüabUjyor" dıye yanıtladı Uluğbay'a başka bır amelıyat ge- rekmedığını, 7 ıle 10 gun arasında taburcu edılebıleceğını kaydeden Altınors. "Kendisine rakamlar gös- terdim, okudu. Şikâyeü obnachğıııı soyledi, yennde ve oİumlu c^aplar verdL Ziyaretçı kabul ettı. Eşı ve oğ- luyU bir iki dakika görüştüler" de- dı Başbakan Böknt Ecevh, zıyare- tınde Uluğbay 'ın yatağında oturdu- ğunu ve baİcışiarla anlaştıklannı soyledı Ecevıt "Hastanedenmora- lirn i\ı olarak avTÜıyonım" dedı Ankara Cumhunyet Savcısı Tay- fun Sağıroğlu'nun olayın hemen ar- dından başlattığı soruşturma surü- yor Uluğbay'ın eşı Nedret Uluğbay ıle oğlu Burak Uluğbay'ın \fadele- nnı alan Sagıroğlu, Devlet Baka- nı'nın ıfadesını aldıktan sonra ba- lıstık ınceleme sonunda gelecek ra- porun ardından soruşturmasını ta- mamlayacak Sağıroğlu'nun alaca- ğı ıfadede Uluğbay'ın "Beni bitir- dfler" tepkısıne neden olan geceya- nsı bultenıran ne olduğu ve gelışme- ler de netleşebılecek Jandarmanın yûruttüğü soruştur- ma kapsamında Uluğbay'ın parmak ızı ahnarak sılahtakı ızle karşılaştı- nlacak. Olaydan sonra Bakan Uluğ- bay, eşı ve oğlundan alınan "aüş ar- ükizir ' olarak tanımlanan el svapla- n öncekı gün Jandarma Genel Ko- mutanlığı'na gondenldı Jandarma Genel Komutanlığı da bu kanıtlan daha ıyı değerlendırme olanağına sahıp olduğu ıçın Emnıyet Genel Müdürluğu'nun Knmınal Labora- tuvar Daıre Başkanhğı'na ılettı Olaydan sonra Uluğbay'ın uze- nnde bulunan ve polıs tarafından zaptedılen pantolon, kemer ve çorap jandarmaya teslım edıldı 6 Hikınet Uluğbay yalmz bırakddı 9 ANKARA (Cumhuriy«t Burosu) - Çok konuş- kan olmayan ve sıkıntılannı paylaşmadığı belırtı- len Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay ın, hükümet ıçınde "valnızbırakıldığı'' sav lanıyor Uluğbay'ın, Başbakan Vardımcısı Hüsamettın Özkan'la arası- nın açık olduğu bunun da eskı Hazıne Müsteşan Yener Dincmen ın ıstıfası olayından kaynaklandı- ğı dıle getınldı Hazıne ve sıyası kuhslerde dıle ge- tınlen ıddıaya gore. Özkan'ın, Yener Dınçmen hakkında soruşturma açılmasına onay vermesı, U- luğbay'ı son derecerahatsızettı Uluğbay'ın, Dınç- men'ın ıstıfasını açıkladığı basın toplantısına ka- tılması da o donemde Ozkan'ı protesto olarak de- ğerlendınldı Uluğbay, Sıyasal Bılgıler Fakulte- sı'nden sınıf arkadaşı olan Yener Dınçmen'ı bu su- reçten sonra da savundu Ozkan ıle Uluğba> arasındakı gergınhk, IMF ıle göruşmeler sırasında Hazıne burokratlan tarafin- dan belge sızdınldı ıddıalarıyla yenıden hrmanma- ya başladı Hukümetın ANAP kanadı da Uluğ- bay'ın çalışmalanndan hoşnut değıldı ANAP Ge- nel Başkanı Mesut Yılmaz, geçen hafta pazartesı gûnu yapılan partısının başkanlık dıvanı toplantı- sında. bır burokrattan eskı bır bakana, oradan da kendısıne ulaştınldığı ılen surûlen belgenuı bor- saya sızdınldığı ıddıalanna tepkı gostenrken, so- runun Hazıne Musteşarhğı na atama yapılmama- sı nedenıyle me> dana gelen boşluktan kâynaklan- dığmı savundu Yılmaz, toplantı sırasında ılgılı Bakan Uluğbay yenne Başbakan Yardımcısı Oz- kan'ı arayarak Hazıne Musteşarhğı'na bır an ön- ce atama yapılmasını ıstedı Bu arada, ıddıalardan rahatsızlık duyan Hazme Müsteşar Vekılı Cüneyt Sel ıstıfa ettı ve yenne eskı Zıraat Bankası Genel Mudüru Selçuk Demiralp atandı Yılmaz'ın, başkanlık dıvanı sırasındakı bu ge- hşmelerden bır gun sonra da partısının Meclıs grup toplantısında "Söz konusu belgevi bana esld bir bakan arkadaşun değıL bızzat Hazıne'den sorum- lu Devlet Bakanı arkadaşuıuz verdı" demesı U- luğbay da kuşku >arattı V ılmaz'ın sözlenne DSP kanadından da bır yanıt venlmedığı gıbı Hüsa- mettın Özkan tarafından "Çok yoruldunuz, biraz tatile çüan" denılerek destek venhnesı Uluğbay'ı adeta yıktı Gunun verdığı yorgunlukla evuıe dönen. gece boyunca da telev ızyonlarda borsadakı spekulasyon ıddıalan v e Yılmaz' ın sozlennı dınleyen Uluğbay, yenı gunun ılk dakıkalannda sılahını ateşleyerek ıntıhar gınşımmde bulundu Selçuk Demiralp, Hazıne MusteşarlığYna gel- mesının nedenlennden bınnın Uluğbay'ın ısteğı olduğunu açıkladı Demiralp "GoreveLiuğbav'm ısran üzerine geldim. Kendisı bana tekhf ettı ve bu konuda birkaç kez de konuştuk. kendisı benim Hazine've gelmemı en başta isteven ınsandır. Ben kendisiyle Hazine'de 5 yıl beraber çahşüm" dedı Başbakan Bülent Ecevit, Uluğbay ı zıyaretının ardından bu savlan da ıçeren sorulan yanıtladı Uluğbay'ın ınühar gınşımıyle ılgılı bır mesaj bı- raktıgına ılışkın haberlenn anımsatıhııası uzenne Ecevıt şöyle konuştu "O kadar çok habervar kL insan hayretten hay- rete düşüyor Ortada baa gerçekler v^arkeıu göde görülür gerçekler varken, gerçefe biç uymavan Mr- takun sovientiler vavılıyor Ne ortada bir kâğıt, ne de bazı çevrelenn ıddia eroğı ısüfa isteği gibi_ Bun- lann mçbınsı doğru değil Ben teşhıslenmı soyle- dim. Kendisı çok du>artı Dünvada eşıne a/rastia- nabılecek sorumluluk taşıvan devlet adanu. IMF ile görüşmelerde her gün bir arava gebyorduk. Ne kadar bunahma sünıklenmekte olduğunu görü- yorduk. Çunku bır yandan IMF"nin kendı açısın- dan doğal olarak beUd koştuğu koşullar. bır yan- dan da sıyasetm gerçeklen arasında ve kamuoyu- nun aşın beklentüen arasında sıkışıp kalnuştı. Bu tabiı her ınsanı bunaltacak bır durum ama ılen ol- çüde bır bunalım surccınc gırdiği beflrvdi. Bunun ötesinde burun ktdialar ya yankşnr va da aynnu- dm" Kendısının sermaye çevTelennı suçladığı gıbı haberlenn bulunduğunu belırten Ecevıt, u Benim söylemek btediğim; borsada ınışler çılaşlar oldu- ğu zaman bundan kendi lehıne menfaat sağlamak isteven kişiler. borsa nerede varsa orada vardır. Türkıye'de de vardır Bazen kendı iradelen dışm- da mev dana gelen, panıklerden, moral bozukluk- lanndan vararlanırlar Bazen de bazıçevrekr, ken- dikrı bırtakım soylenuler vajarlar" dıye konuştu Ecevıt. borsa oyunlannı onlemek ıçın Türkıye'de de yasa olduğunu, gerektığınde mutlaka soruştur- ma vapılacağını kaydederek "Bence asıl önlem, borsada ahm saüm yapanlann kolav panığe kapd- mamalandır Çünkü kolav panığe kapuırlarsa, bundan haksız çıkar sağlavanlar ber ulkede olabt- lir"dedı Hazıne Musteşan'nın atanması sırasında Uluğ- bay'ın devre dışı kaldığı ıddıalannın anımsatılma- sı uzenne Ecevıt, her konuyu Özkan ve gerekırse dığer ılgılı bakanlarla göruştuklennı, böyle bırdu- rumun soz konusu olmadığını soyledı Uluğbay'ın bu atamaya alınganlık göstenp gostermedığının sorulması uzenne Ecevıt şovle konuştu "Bu ay- nnülar üzerinde durmavm. Ben size bunahma sü- ruklenmesının asıl nedenim söyledim. IMPnin kendısıne başv uran ulkede ileri surduğü birtakun koşullar vardır Bunlarbazen venne getinlmesı güç koşullardır. Bu- de bazı onerüenn uygulanmasına toplumdan ve sıyasetten gelebilecek engeüer. güç- lülder v-ardır. Bunlan göğuslemeye çauşıvordu Sa- yın Uluğbay. Aynca aşın karamsar soylentilerin yanında bir süru ivımser sövlentiler de yavihyor- du. O ıvımser sovlentılenn de gerçek olmadığı or- taya çıkınca moral bozucu durumlar ortava çıkı- yordu. Bunun ötesinde bence her şev teferruatür." KESK. Uluğbay'ın ıntıhar gınşımı ıle ılgılı ola- rak yaptığı yazılı açıklamada. Uluğbay'ın mtıhar gınşımınden, "emekçflen açlığa vemezardaemek- ulige mahkûm etmek ısteyen IMF pobakalannın'' sorumlu olduğunu vurguladı Yıllardır tüm dunyaya ısükrar paketlen dayatan lMF'nın, ulke halklanna açlık ve yoksulluktan başka bır şey getırnjedığınıammsatan KESK açık- lamasında "Emekçılenn seslennı ve takplerini duymazdan ve gormezden gelen hükumet, umanz ki. bakanını uıöhara suruklev-ebüecek noktava ge- len ekononukVBDIVI ve pohnkalan bu*kezdahagöz- den geçirir" denıldı Turkıye'nın tanhının en ağır ekonomık knzını vaşadığını ve devlet malıyesının ıflas ettığını vur- gulayan Işcı Partısı Genel Başkanı Hasan Yalçm da IMf'nın ulusal ekonomıyı çokertmeye çalıştı- ğını, yağmacılann Turkıye ekonomısmın harabe- sınden bıle pay kapmaya çalıştıklannı kaydettı ADD Istanbul Merkez Şubesı ıse Turkıye'nın Uluğbay gıbı onurlu devlet adamlanna gereksı- nım duyduğunu açıkladı ADD'nın açıklamasın- da Uluğbay'ın sılahından çıkan kurşunlann aslın- da kırlı sıyasete kırlı sıyasetçıye hırsızlığa, yol- suzluğa ve haksızlığa karşı sıkıldığı belırtılerek "Laik-demokratik Atatürk Cumhuriveti'nde ya- şavan herkesın. ozelhkle de pohtıkacılann bu uzü- cu olaydan çıkan toplumsal mesajı alacaklannı u- manz" denıldı KÎT Komisyonu'nda Uluğbay kavgası ANKARA (CumhuriyetBurosu)- TBMM KİT Komısyonu nun 1999 yılının ılk denetım toplantısında, Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay ın ıntıhar gınşımı konusunda kav ga ya- şandı DSP Istanbul Mılletvekıh Er- doğanToprak ın, Uluğbay'ın "onur- lu" bır ınsan olarak ıntıhan seçtığuıı \e kendısıne acıl şıfa dıledığını be- lırtmesıne sert tepkı gosteren DYP Aksaray Mılletvekıh Murat Akın, "Adamın ruhu bozuk ohnasa, kur- şun sıkmazdı" deyınce kavga çıktı Akın, DSP Zonguldak Mılletvekılı Tahsin Borav Bavcık ı da "çık lan m- şan,ahnm avagımın altma" dı> e teh- dıt ettı Türkıye Kalkınma Banka- sı nın 1995-1996 hesaplannın goru- şülduğü TBMM KTT Komısyonu bu dönemkı çalışmalanna kavgalı baş- ladı Komısyonda soz alan Toprak, Uluğbay'ın gınşımını anımsatarak, "Onurlu davranışın bedelı bu olma- mah. Bu. onuru kin ınsanlann bazı şeviervapabfleceğinı gosterdı. Bu ar- uk Türkrye'de yeni bir dönenun baş- langKi obnah" dedı Bunun uzenne DYP'lı Murat Akın tepkı gostererek, "Onun yen burası değıl. biz ışimıze bakalım. Adamın ruhu bozuk ohnasa kurşun sıkmaz- dı. Adam kendine kurşun sıkmış. kaç kere geçmiş obun dedik, 3 kere, 5 ke- re dedik" dıye bağırdı Bu sözlere başta DSP'hler ohnak üzere dığer komısyon üyelen tepkı gostenrken Toprak "Bu komısyonda bırarkada- şımıza geçmiş olsun demeve taham- mul edemeyen bu arkadaşlann han- gi ruh habyle çahşacağuıı merak edi- yorum" dedı Akın. butün uyanlara karşın konuşmasını surdurerek, "Ekonomıvı duzeltemıvor. adam ka- fasına kurşun sıkı\or Benim ruh ha- hm bozuk olsa, ben de kurşun sıka- nm. Her yerde o konuşuluyor" dedı Bu sırada bütun komısyon uyelen ayağa kalkarak. Akın'a müdahale et- mey e çalıştılar Üyeler arasında ıtışıp kakışmalar devam edınce komısyon başkanı Birkan Erdal toplantıya 15 dakıka ara vermek zonında kaldı Oymen Inyardımcdan SeM> Seymatiy Batu ve Çakmur Cutnhurbaşkanı Demirel: Her şeygüllükgüUstanlık olmaz ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - CHP'de yenı dönemde genel başkan ve genel sekreter yardımcılığı gorevlennı ustie- necek kadro belırlendı Genel başkan yardımcılıklanna Cev- det Sehi Yaşar Seyman, İnal Batu ve Yüksel Çakmur, genel sekreter yardımcılıklanna da BekirYıırdagül,Ve)iAksov,Şu- feBucak ve YiğkGülöksûz ge- tınldı CHP MYK, öncekı gün baş- layan çahşmasını dün de sûr- dürdu Toplantıda genel başkan ve genel sekreter yardımcılıkla- nnın dağıhmı gerçekleştınlır- ken 28 maddelık "çakşma prog- ramı taslagı"'hazıriandı Taslak, gelecek hafta cuma ya da cu- martesı gunü toplanması plan- lanan partı mechsının (PM) onayınasunulacak Taslaktaele alınan 28 başhk arasında uye- lıklenn yenıden düzenlenmesı, tüzük, program, örgüt, son 10 yılm değerlendınlmesı, partı- nın gençlere açılması gıbı ko- nular bulunuyor CHP Genel Sekreten Tariuuı Erdem. MYK'nın görev alanı ıçınde bulunan konularla ılgılı olarak görüş oluşturmaya çalıştıklan- nı soyledı Erdem ve genel say- man Nıhad Matkap. MYK'nın hazırladığı çalışma programı taslağını "CHFnin kendine ah hükümet programı'' olarak nı- teledıler BelarYurdagül.CHP tanhınde ılk kez MYK ve PM dışmdakı ıcra organlannda sen- dıka kokenlı 3 kışmm gorev al- dığına dıkkat çektı İnal Batu da, genel başkan yardııncılığı- nı "fuJMüne" bır görev olarak gördüğünü belırterek çok çalı- şacağım soyledı Genel başkan ve genel sekre- ter yardımcılan ıle dığer MYK uyelennın gorev dağılımlan gerçekleşmedı Şule Bucak'tn yurtdışı ılışkıler, Çakmur'un yerel yönetımleı; Yiğıt Gülök- süz'ün örgût, Mustafa Gazal- a'nuı da partı ıçı eğıtımden so- rumlu olabıleceklen belırtıldı ANKARA (Cumhum et Bü- rosn) - Cumhurbaşkanı Suley- man Demirel bugünkü ekono- mık sıkınnlann cıddı olduğu- nu, ancak panığe gerek olmadı- ğını belırterek "Ekonomık sı- kmtdanaşacağadaberşey gül- lük gülistanhk ohnayacak. 65 miryon Türkiye, bulunduğu yerde, dünyada bunca sıkıntı varken her şev'gülhık guhstan- tık olmaz. fakat tahammul edi- tebilir. davanüabilir bıçimdû olacakür'" dedı Demirel, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Muhabırlen Derneğı yonetıcılenyle görüş- mesmde ekonomık sorunlan dadegertendırdı, Demirel, eko- nomık sıkıntılar ve Devlet Ba- kan] Hikmet Uluğbay'ın ıntı- har gınşımıne ılışkın bır soru uzenne, Uluğbay"ın başına ge- len olayın her bakımdan uzücu olduğunu soyledı Bır yorum yapma ımkânının bulunmadı- ğını belırten Demirel, "Bana göre gereği de yok" Cumhurbaşkanı ekonomık görünümûşöyle değerlendırdı "Enflasyonun, pahatabğm, hayat sıkıntısuıın insanlar ûze- rindekimahımbaskısuııkimse üıkâretmez,amabubirekono- mikkrizigöstennez.Bu,bugû- nfin meselesi de degildir, dünkü zamanlarda da v^rdı. Bir top- lum. daha ivi hayat şarüanmn yaraübnası için topyekûn gay- retin içinde olacakür. Türki- ye'de bu gayret de vardır. Bu- nun birinci görüntüsü, bir üu\e kalkınabitiyorsa ve kalkuunası doğru istikamette isezaman içe- rismdeoülkebusıkınülanndan kurtulacak ve hayat basköin- dan şikâyetçi mîlyonlar daha rahat hayata kavuşacaklardır." Demirel, 18 Nısan seçımlenn- den sonra kurulan hukumetten Turkıye'nın çok beklentısının bulunduğunu belırterek "Hn- kümetlerin talihsizliği budur. Hükumet oklunuzmu, olduğu- nuz günden itibaren geriye say- nıa başlar" dıye konuştu G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada Pekı, Italyan Pariamentosu'ndane konuşulmuş? Turkıye1 Nasıl konuşulmuş? Konu, "Ocalan'ın asılması"dıye başlamış Son- ra, Turkıye'yı ıdam sehpasına goturmuşler Parla- mentonun kabul ettığı goruşler şunlar - Ocalan'ın ıdamının engellenmesı Devamında affedılmesının sağlanması - Turkıye'dekı ınsan haklanna aykın tutum ve davranışlann aynca gundeme getırılmesı - Uluslararası bır Kurt konferansının toplanması ıçın gınştm başlatılması. - AB ulkelenne bu duşuncelenn aktanlması ve harekete geçmelennın sağlanması Butun bunlann ıçıne bır madde daha koymuş- lar - Turkıye'nın AB'ye tam uyelığıne gtden yolun kı- saltılmasının gundeme getinlmesı' Taşı kadıfeye sarmışlar1 kalya Pariamentosu bunlan konuşacak Turkıye, tepkı göstenp, "Sızın yaptığınız teröru cesaretlen- dırmektır" dıyecek Itatya da buna karşı çıkıp, "Par- lamentonun ışıne kanşma" karşılığını verecek! Tablo, Italya'nın çızmeyı aştığını gostenyor Go- runumu butun taraflanyla maddelersek 1- Italya attığı her adımın bır maddesınde de AB'ye gonderme yapıyor AB'nın lokomotrfının Al- manya olduğu duşunulurse, bu noktada Almanya Italya'yı kullanıyor AB, pek çok konuda Yunanıs- tan'ı kullanıyordu Burada kullanamayacağını gor- du. Ya da "Bugune kadar kullandım, yeter Bun- dan sonra Italya" dedı Bu pencereden bakınca halya'ya AB'nın "mayın eşeğı" dıyebılınz Hanı ın- sanın "spagettı"y\ "sıpa gıttı" dıye yazası gelıyor 1 Yazmamış olalım 2- Bu polıtıka Italya'nın da ulusal çıkaıianna uy- gun değıl Iktıdardakı partıler Turkıye'yı ıç polıtıka- lanna alet etmek ıstıyoriar Ancak en son yapılan yerel seçımlerde sol partıler, kalelen olan Bolon- ya'yı bıle kaybettıler Turkıye ıle Itatya arasındakı ekonomık ılışkıler bu sureçte cıddı yara aldı Ital- ya, G-7'ler ıçınde kalkınma hızı en aza ınen ulke Belkı yakın gelecekte çıkanlması bıle gundeme gelebılır 3- Turkıye ıle Italya'nın pek çok ortak ozetlığı var Bunlann başında Akdenızlılık gelıyor Ikı ulke bu bağlamla olumlu bır surece gırmıştı Fransa ıle Is- raıl'ın ortak bır Akdenız yaklaşımı dıkkatı çekıyor Bunun köprusu Turkıye ıle Italya olabılır dı Bu gı- dışın parçalanması en çok Almanya ıle Rusya'nın ışıne yarar 1 4- Ikı ulke arasındakı benzerlıklerden bın de ge- lır uçurumu Italya'da Kuzey zengın, Guney fakır Kuzeyden arada bır, "aynlmak ıstıyoruz" seslerı yukselıyor Bır gun Italya da hıç ummadığı bır ger- gınlıkle karşı karşıya kalabılır 1 Türkiye'nin yaklaşımı... 5- Italya'nın tutumuna gerek Türkıye'de yaşayan gerekse yurtdışındakı Kurt kokenlı yurttaşlanmız- dan sempatıyle bakan kışıler olabılır Ancak, Ital- ya'nın ızledığı polıtıka Kurtlenn daha ıyı yaşaması- nı sağlamaya yonelık değıl Italya'nın oynarken elı- ne yuzune bulaştırdığı polıtıka, kendını one çıkar- maya yonelık Yen geldıkçe vurguluyoruz, Sevr sendromu bızde değıl, Avrupa'da var Hâlâ, o gu- zelım 0 hantayı hatıralanndan sılemıyoriar Bu em- peryalıst yaklaşımın hıçbır muhatap ulkeye ve ulu- sa faydası olmaz 6- Turkıye, Italya'ya olabıldığınce duzeylı tepkı gostenyor Gorebıldığımız kadarryla, Turkıye-ltal- ya ılışkılenyle Turkıye-Italyan hukumetı ılışkılerını ayınyor "Bugünkü ıktıdar gıder, bır gun yenısı ge- ///•"dıyor llkbakışta"aö/rbaş//"bırdavranış Bugı- dışın, Aziz Nesin'ın "Dur bakalım ne olacak" oy- kusune benzememesını dıleyelım 7- Guneydoğu deyınce akla gelen ılk sözcükler- den bırı PKKıdı Şımdı adım adım "Hızbullah"6u- yuluyor Hatta orgut elemanlannın potansıyel me- zariannı bıle hazırladıklan gelen haberler arasında Şu soruyu sormadan edemıyoruz Goz gore gore yenı bır oluşum mu hazırlanıyor'? PKK olmadı, şımdı Hızbullah Fıguran bulana senaryo ıbadullah1 Mîfletvekfllerinden ahlak yasasına ret ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - TBMM'de "Siya- si AhiakKoroisyomr kurul- masına ılışkın yasa tasansı, Anayasa Komısyonu'nda reddedıldı Komısyonda söz alan DSP'lı üyelenn konuş- malan bırbınyle çelıştı DSP Istanbul Mılletvekıh Necdet Saruhan. tasanda mılletvekıllennı çok zor du- rumda bırakabılecek konu- lann bulunduğunu belırte- rek "Biz potansivel suçlu, sahtekârdeğüîz''dedı DSP Içel Mılletvekıh Edip Öz- genç ıse mılletvekıh sekre- terlenne dahı pahalı arma- ğanlar geldığıne dıkkat çe- kerek tasannın mutlaka ge- nel kurula ındmlmesını ıs- tedı DSP'lı Saruhan, ahlak konusunun komısyon ya da yasa manfetı ıle çözüleme- yeceğını savunarak kamu- oyunun baskısıyla böyle bır onen getınldığını soyledı Yasa önensınde mılletvekıl lennı çok zor durumda bıra- kacak konulann bulundu- ğunu belırten Saruhan, "Bu tekKflenüUetvekıllerinineli- ni kolunu bağlayarak me- mur düzeyine getirip ozgür- luğumuzü tümden yok et- meyeBm" dıye konuştu DSP'lı Özgenç ıse ABD'lı bırbakanın maç bı- letını armağan kabul ettığı ıçın hakkında 5 yıl hapıs ce- zası venldığını anımsattı Ozgenç, Türkıye'de ıse mıl- letvekıllenne luks saatten, cep telefonuna kadar çeşıtlı armağanlar venlmesının nonnal karşılandığını anlat- tı DYP Erzurum Mılletve- kıh Ayvaz Gökdemir, ka- muoyundan gelen baskılar nedenıyle "aman bir şey söytenir" dıyerek oturduk- lan lojmanlann akan dam- lannı bıle yaptıramadıklan- nı soyledı Gökdemır, mıl- letvekıllennın çok fazla sın- dınldığını, buna cıddı bır dı- renış göstenlmesı gerektı- ğını savunarak "Turki- ye'nin bütun ahlakhlan dı- şanda, bütun ahlaksızlan, sahtekârlan Mecustevıniş gibi bir hava estirilmektedir. Oysa, şöyle geçen donem olup da bu donem seçıleme- ven miDetvekfllerine bakn- kaçı hapiste acaba"ğ ç dıye konuştu FP Istanbul Mılletvekıh MehmetAliŞahm, onennın yanhş hukumler ıçerdığını, alt komısyonda konunun aynntılı gorüşülmesını ö- nerdı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog