Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9TEMMUZ1999CUMA 18 SPOR Bakan Ünlü, Futbol Federasyonu'na geniş ve gerekçeli bir talimat gönderdi 'Türkiye adı kiralanamaz'Spor Servisi - Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Birind Futbol Ligi' adı altında yapılan futbol mübakalannın adını Teisim firmasma 9 milyon 250 bin dolara kirala- yarak 'Türkiye Ligi'adını 'Türldye Telsiın Ligi' olarak değiştirmesi. spor kamuoyun- da tepkjyle karşılanırken spordan sonımlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü bu konudaki tepkısını dıle getırdi. Fıkret Ünlü şöyle dedi- "Türkiye Birin- ci Futbol Ligi adi üstünde, bir mflU ligdir. Bu nedenle Türkiye adının önüne ve arka- sına hiçbir ad ve hiçbir sıfat takılamaz. Bu görüşümü uzuıt bir gerekçeli talimat olarak Futbol Federasyonu'na bUdirdim." Ozertem: Türkiye adını sflmedik Futbol Federasyonu'nun ne bakan Fikret Ünlü'nün gerekçeli talimatına ne de dışa- ndan gelen tepkılere bir yanıtı var. Federasyon şu anda sessiz. Ancak Futbol • Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Ligi' adını 'Telsim Ligi' olarak değiştirmesine tepki gösteren Fikret Ünlü, "Bu bir milli ligdir. Adının önüne ve arkasına hiç bir sıfat takılamaz" dedi. • Federasyon Eski Başkanı Şenes Erzik "Bize de teklifler gelmişti, ama kabul etmedik. Adı aynen kalmalıydı" derken Özerten, yanlış yaptığımızı kimse şöyleyemez" şeklinde konuştu. hş yapağımızı kimse söyleyemez." Şenes Erzik: Biz yapmadık Yurt dışında bulunan Futbol Federasyo- nueski Başkanı ŞenesEnrfk'iABD 'debul- duk. Erzik Cumhuriyet'in bu konudaki so- rulannı yanıtlarken şunlan söyledi " Fut- boi federasyomı başkanhğım sırasında bize deçeşttükunıhışlarteklifgetirTnişlerdir.Ör- negin; Pepsi Colabunlardan bınsıdır. An- cak bunlann hiç birisini kabul etmedik.Tür- kiye lıglen bir bütûndür. Bence adının ay- Federasyonu üyesi Ufiık Özertem Cumhu- nyet'in sorulannı yanıtlarken şunlan söy- ledi: "Yaptığınuz yanhş değildir. Biz Türkiye adını silmedik.fürkh-e ligi'nin adınTTür- ktve Telsim Ugi" olarak değiştirdik. Bunu yaparken deyönettaı kurulunda hiç kimse- ninakhna" buyanlıştır'"diyebirşe\ gelme- dL Türkiye adınıTürk bayrağını bizden faz- la sevmeye kimsenin hakkı yoktur.Ankara- da yapılan şurada konulardan birisi supon- sorluktur.Bizim yapoğunız da budur. Yan- nen kalması gerekirdi" Küçtiksöz'den bakana destek Konuyla ılgılı olarak göruşlenne başvur- duğumuzTürk Futbol Vakfı Başkanı Sema Küçüksöz, " Kanun neyse o olsun. SayiD Bakamnuz FikretÜnlü ik aynı füdrleri pay- laşjyorum. Benim için bu karar sürpriz oV mach.Ama Tiirk futbolununda bfîyük sıkuv- tılan okiuğu bir gerçek. Lmanm yine de kı- sa sürede bir ortak nokta bulunur"dedı. Kura çekimi ertelendi Futbol Federasyonu, bugün yapılacağı- nı ilan ettiği birinci ve ikinci Türkiye Ligi fîkstür çekimlerini ileri bir tarihe aldı. Fe- derasyona yakın çevreleT ani olarak alınan bu erteleme karannın Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'nün federasyo- na gönderdiğı gerekçeli talimat üzerine alındığını belirtiyorlar. Ülker ile F.Bahce gorüsecek İbrahim pazarlığı Spor Servisi - Ülkerspor. Fenerbahçe'nın (3 mılyondolar) 1 tnlyon250milyarlirayasatışlis- tesine koyduğu transferin gözdesı tbrahim Knt- luay içın San-Lacivertli kulüple önümüzdeki haf- ta masaya oturacak. Ülkerspor Kulübü Menaje- n Lütfi zAnboğan. Ibrahım Kutluay'ın transfe- n ıçın daha önce Fenerbahçe yönetıcılenyle gö- ruştüklennı hatırlatarak, "O zaman bizden geç- tiğimiz sezonu baz alarak 5-6 milyon dolar iste- mişlerdi. Ancak, daha sonra bonservis bedelleri açıklanınca 3 miryon dolara saüş listesine koydu- lar.Ancak bu fiyat bile bizim için yüksek" dedi. lbrahım'ın transfennı görüşmek üzere gelecek hafta san-lacıvertli yönetıcılerle bıraraya gele- ceklenni ıfade edenAnboğan, bu oyuncu için son onenlennı F.Bahçe'ye bildireceklerini söyledi. tbrahim ıçın ÜHcer'ın F.Bahçe'ye takas yapma- yı önerdiğı belirtıliyor. C. Saray Divan Kurulu Erzen'i terlettiler Spor Servisi - Galatasaray Kulübü Olagan Di- van Kurulu Toplantısı yapıldı. Kalamış'takı sos- yal tesıslerde gerçekleştırilen toplantıya, vönetim kurulundan yalnızca genel sekreter Ateş Ünal Er- zen katılırken. toplantıda söz alan bazı üyeler. yö- netım kurulunun mali polıtikalannı eleştirdi. Üyelerden Turgan Ece, 1997 yılında Florya"da- kı tesıslenn yennin tamarmmn satın alınma şan- sının doğduğunu, ancak buna karşın kıralık ola- rak kullanılmanın surdürüldüğünü, şuanda ıse 68 dönümlük arazinın 38 dönümü ıçın gereksız ye- re kıra ödendığinı söyledi Erzen bir soru üzeri- ne, "Bu yıl basketbol takımı için 1 mihon 750 bin dolar bütçe aynlmışür. Bu rakamla ancak erkek takımı belirii bir yere kadar yürürülebilecektir. Bu nedenle bayan basketbol takımırun Avnıpa Li- gi'nden çekilmesi ve bazı basketbolcularuı da ta- kımdan çıkaniması gündemdir" dıye konuştu. Fenerbahçe'de teknik sorumlu Rıdvan Dilmen 11 'ini anyor Kadro bol seçim zorSCHLUCHSSEE (Cum- huriyet) - Fenerbahçe'nin Almanya kampında çalış- malar tüm hızıyla sürerken Brezirya'nın ünlü takımı Sao Paulo kar- şısında alınan 2-1 'lik galibıyet memnu- niyet yarattı. Kematettin ve MoMovan'ın golleriyle kazanan San - Lacıvertlilenn teknik dırektörü Rıdvan Dilmen, bu kar- şılaşmada oyunculannın sergiledıği oyu- nunubeğendiğinı kaydederek. "Dahase- zon başmdayxL\ncakgöriiyorum ki kon- disyon açtsından isteğurüz seviyeye yakla- şryoruz. Almanya dönüşfi tamımınun T- Fenerbahçeli Sergen. Sao PauJo karşısında beklenen futbolunu sergiledi (AA) SYD Kupası'na tam olarak hazır haJege- leceğine inanryorum" dedi. Kadrodaki tüm futbolculann kendi- lenni göstermek için tüm güçlerinı orta- ya koyduklanna dikkat çeken Dilmen, "Bu durum onlan kamçılryor. Bu yıl for- ma kapmak zor olacakTakımın en ryfle- ri bik hazırhk maçı demeden vargüçleri- ni ortaya koyuyorİar. Kadronun fnyiahgı takunkurmamızorlaştınvor.Aıııa hem lig hemde kupalan düşünücek olursak bu sezon süanü yaşamayacagE." şeklin- de konuştu. BaHç'ın Real Madrid'le anlaşmasın- dan sonra antrenman saatleri dışında her- kesin merak ettiği konu takıma gelecek yeni isım. Şota hala gündemdeki yerini koruyor. Futbolcular ıse yenı gelecek iyi bir santraforla hiçbir eksıklen kalmaya- cağını, sezonun en güçlü takımı olacak- lannı söylüyorlar. Bu arada yeni trans- ferlerden Preko'nun sakatlığı da gün geç- tikçe düzeliyor. Düz koşulara başlayan Ganalı futbolcunun kısa sürede takımla antrenmalara başlayacagı belırtildi. Ta>iun defteri kapandı Fenerbahçe'de Tayfun sorunu dün de çözümlenemedi. Tayfun, menajeri Ha- run Arslan ve CemilTuran arasında ya- pılan görüşmede anlaşma sağlanamadı. Tayfun, görüşme sonrası kampı terketti Menajer Cemil Turan, "Tayfun defte- ri artık kapanmıştir" dedi. Baliç tstanbul'da Real Madnd'e transfer olan Elvir Ba- liç, özel işleri nedeniyle lstanbul'a geldi. Baliç, 25. yaş gününü de Dereağzı Tesis- leri'ndekutladı. BASKET YORUM / AHMET KURT Çelişkiler... Havalar sıcak. Yanıyoruz... Gölgede biryerlerde bas- ketbol ile ilgili yorumlan okuyoruz ama okuduğumuzu an- layamıyoruz bir türlü. Buna(l)dık mı ne? Bilgin Gökberk Milli takım ile Efes kanşımı bir çorba- yı Floransa' dan yollamış ama sıcaklardan bozulmuş ol- malı "zuppe alla Italiana". Anlayamadık ne demek ıs- tediğini. Efes' e övgü müydü, yoksa yergi miydi pek bel- li olmuyordu ama Bilgin' i tanıyoruz. Pano Natof ve Ay- dın Örs'ü pek severf!) Hüseyin, Hidayet ve Mirsad' lı (U- fuk nedense bir kenara bırakılmış) Milli takımın başan- sından yola çıkmış ve Efes'e sormuş (galiba): Kerem gi- bi biroyunkurucu ve iki iyi yabancıyla başanlı olamaz mı- şjnız? Yani.. Faturayı Naumoski' ye kesmiş... İÇüzeldı ama bu yazının hemen yan sütünda Yalçın Granit' in, Naumoski gibi skoreroyunkuruculara prim ve- ren görüşleri vardı. Granit, Italyan modelini örnek göste- rerek skorer oyunculann {Myers ve Meneghin) oyunku- rucu pozısyonuna kayrdınlmasının yararlanr» sıralamış; Bunlann rahattop alıp, rahat kullanmalannın başanyı ge- tirdiğinı vurgulamış... Doğruya yakındı bu göriiş. Yalçın Granit' in yazısında belırttiği gibı "sakatlamak dahıl her türlüyöntemle durdunılan" skorerierin, perdelemelerden adeta dayak yiyerek çıkıp top almaya çalışmalannın ye- rine, topu baştan itibaren hakimiyetlerinde bulundurma- lan (kulaklann çınlasın Cavit AKunay; bunu otuz yıl ön- ce söylüyordun) sevgili (nur içinde yatsın) Aydan Siya- vuş' un deyimiyie "daha rasyonel" değil midir? Uff! Bir paragrafa üç basketbol kurdunun adını sıkış- tırmışız. AJdık mı yine başımıza belayı? Buluttan nem ka- pan Yalçın Granit şimdi oturup bunun anlamını araştıra- cak; sonra da kendine göre yorumlar yapıp küsümüze küs katacaktır... O halde yardımcı olalım sevgilLbüyüğü- müze. Tatilde bunalmasın. Bak Yalçın Abi! O paragrafta ard arda geçen ısımlerinizin sıralaması alfabetik veya hi- yerarşik değildir. Öyle geldi, öyle yazdık. Aynca.. Bilirsin, biz senin gibi ince hesaplarla yazı yazmayı pek becere- meyiz... Olan oldu! Kavgaya başladık. Gerisini de getirelim ba- ri... Evet Yalçın abi! Gerçekten her satınnda bin sır saklı yazılannı zevkle okuyorum ama bence mesaj merakın (2001 'de hangi göreve hazır olduğunu anlayamadık) za- man zaman yazılanndaki fikirieri (Alıntı olduğunu söylü- yorlar ama ben inanmıyorum) sulandınyor. Yoksa.. senin gibi bir basketbol adamı "Italya ve Fransa maçının son beş dakikasında Ortıun olsaydı.." diye bir yorumda bu- lunur mu? Işınlayacak mıydık Orhun'u oraya? O dakika- lara kimlerle gelindiyse o son anlan da onlar oynar. O kav- gayı kimler yaptıysa, son yumruğu da onlar atar (veya yer) Bu hep böyle olmadı mı Yalçın Abi? Fransa maçın- da Haluğun son üçlüğü çemberden sekmese aynı şey- leri yazacak mıydın bugün? Yok! O halde bari sen yap- ma Yalçın Abi. Bu çocuklann orada verdikleri onur sava- şına saygı duy. Anlaşılan herkes glbi sen de çelişki içerisine düşmüş- sün: Ortaya konulan basketbolun kalitesini yadsıyamı- yor ama sekizinciliği de içine sindiremiyorsun. Haklısın! Yerimiz orası değildi. "Sekizinciliği alkışlalım" demiyoruz ama daha yukansını hedeflerken sekizinciliğe düşmeyi, altıncılığa "fff'olmaya yeğleriz biz... tletizmde dünya rekoru Faslı Hicham El Guerrouj 1 mili 3.43.13'le tamamladı ROMA (Cumhuriyet) - Atletızmde Golden Le- ague'in Roma ayağı Faslı atlet Hicham El Guerro- uj'un 1 mil yanşındakı dünya rekomna evsahipliğı yaptı. Yanşı 3.43.13'le ta- mamlayan El Guerrouj, bu derecesıyle 3.44.-39'luk Noureddine Morceü'nin de rekorunu ele geçırdi. Am- casının ölumüyle uzun bir süre atletızmden ayn kal- dığını belirten Faslı atlet, "Benim için çok iyi bir de- rece ve çok iyi bir moral ol- du. Yeniden kendime gel- dim. Uzun siiredir ülkemde yaşryordum ve spora Bgim a/almışn. Bu mo- ralle arük daha iyi so- nuçlar için çahşaca- ğnn" diye konuştu. Romameraklabek- lenilen bır yanş da 100 metre erkekler fınalıy- di. 9.79'ladünya reko- runu Atina'da ele ge- çiren Amerikalı Ma- nrice Green, Roma'da 9.85'le bınnci oldu. 10.03'le Amerikalı Dennis Mitchell ıkin- cı, 10.04'le Kanadah Bruny Surin üçüncü oldu. Bu yılın başanlı isimlennden Ameri- kalı bayan spnnter Marion Jones, iyi gra- fiğinı Roma'da da sür- dürdü ve 200 metrede 22.19'le birinci oldu. Er- kekler 200 metrenin galibi ıse 19.93'lük derecesıyle Amerikalı Michael John- sonoldu F-Bahçehrırtaı2. Fenerbahçe'nın Rumen atleti toneiaTiriea,bayanlar 400 metre engellıde ikinci oldu. Fenerbahçe forma- sıyla koştugu yanşmada lonelaTirlea, 53.25'lik de- recesiyle ikinciliği elde ederken Fash atlet Nezha Bidouane 53.051e birinci sırada ver aldı. Rumen tonela Tirlea, Fener- bahçeformasıylaikinci oldu. Ülkemizdeki ekonomik kriz spor dallannı büyük çapta etkiledi Voleybol da dar boğaza girdi ALEVANAKÖK Ekonomik sıkıntının tüm ülke üzerine kabus gibı çöktüğü şu günlerde spor da bundan payı- nı fazlasıyla aldı. Bu yüzden yaşanan sıkıntı bir çok kulü- bün bütçelerini iyice aşağılara çekmelenne y- ol açarken gençlere doğru hızlı bır yönlenme başladı. tşte, sporun içine düştügü bu sıkın- tı lardan doğal olarak voleybol da payını al- dı Ve bır çok kulüp azalan bütçelen nedeniy- le takım oluşturmak ta zorluk çekmeye baş- ladı. Müessese kulüplen ekonomik sıkıntı- yı aşana kadar genç ağırlıklı oyuncularla yol- İanna devam etmeyi düşünürken, kulüp ta- kımlan azalan bütçelenyle ancak orta sıra- lar ıçın mücadeleyı hedefliyorlar. Banka- larıse kararsızlık içindeler. Hükümetın değiş- mesi özellikle de voleybolda ön plan- da olan bankalan ıyıce sıkıntıya soktu. Bu arada bazı bankalann harcamalannın soruşturulrnayaalınması su sezon voleybolun geleceğini biraz karartıyor. Erkekler de Söke ve Maltepe'nin ligden çekilme olasılığı çok yüksek. Futbola trilyonlarharcayan Fenerbahçe yıl- lardır unuttugiı voleybolu bu sezon da pek ha- tırlamayacak gibı görünüyor Beşıktaş bılin- diğı gibi küme düştü. Dı|er ekipler ise genç- leştirme modasına uymaya çalışıyorlar. Bayanlarda da görüntü pek parlak değil. ta- kımlar hedef küçülterek bu knzi aşmanın ça- relennı anyorlar. Böyle olunca da asıl büyük sıkıntı Avrupa Kupalan nda yaşanacak. Yıl- larca firtına gibi esen ve başandan başanya koşan takımlanmızın ekonomik kısıntı nede- niyle eski güzel günlennı her halde arayaca- ğız Işte bu sıkıntılardan en çok etkılenen ta- kımlann başında da Netaş gelıyor. Bu sezon gençlerle oynama karan alan ve 4 oyuncusu Ali, Emrah. Gürsel ve Andre'yı Erdemir'e kaptıran Netaş bıhndığı gibı Şampıyonlar Li- gi'ne dırek katılacak. Ancak genç kadronun başansı bir yana, devlerle yapacağı mücade- lede, maç hatta setler bıle kazanması zor ola- cak. Bu arada geçen yıl para ödeyemediği için oyunculannaborçlu kalan Emlakbank'ın ne yapacağı hala bilmmıyor. Böyle olunca da erkeklerde sadece Galatasaray ve özellikle de ekonomik sıkıntıdan etkılenmeyen Arçelik'ın bu sezon Avrupa da adı geçeceİc gibi görünü- yor. Bayanlaragelince Eczacıbaşı, geçen yıl- ki başansını tekrarlamak ıçın Rus Milli Takı- mımın iki oyuncusunu aldı ve kadrosunu da- ha da güçlendirdi. Güneş Sıgorta da hedef Eczacıbaşı gibı finale uzanabilmek. Yanı umutlar bu iki takımda. Çünkü Kupa Galip- leri'ndeki temsilcımiz Enka'dan ve durumu hala netlik kazanmayan Vakıfbank' dan henüz bir ses yok. Işte tüm bunlar, Avrupa da en ba- şanlı branş olma özelliğıni koruyan voleybo- lumuzun ekonomik sıkıntılar yüzünden eski ve güzel günlennı aratacagının delılleri. Umanz bu sıkınhlar çabuk aşılıp voleybolu- muz düştügü dar boğazı aşar. Yıllar sonra bir araya geldiler Galatasaray Ue Fenerbahçe arasında oynanan veteranlar maçını San - Lacivertli ekip. bir sayı farkla kazandı. Galatasaray 'ın FloryaTesisleri'nde Selim Pars Koleji'nin de katkılanyla yaptırdıgı açık basketbol sahasımn açüışuıda karşı karşıya gelen ve baştan sona çekişmeli geçen veteranlar maçında Fenerbahçe, son saniyelerde atbğı basketlerle Galatasaray 'ı 58-57 yenmeyi basarch. Galatasaray'daTurgay DemireL, Şengün Kaplanoglu. Nur Danişment, Cihangjr Sonat, Doğan Hakyemez, Murat Didin, Bülent Karpat, Lüt- fi Anboğan förma gjverken Fenerbahçe'de MehmetBaturalp, Halil DaglıAli Limoncuoğlu. Kemal Dinçer,Necdet Ronabar ve Ferhat Oktay mücadek etti. (Fotograf: ASLAN YILDIZ) Tenis-Kulis Küçiik Kızın Seçimi ZtYA IŞDCÜSTÜN Ibrahım ustanın bilgisayariarla dolu masasının üzerinde bır kutu tenis topu duruyordu. "Hayrola, nedir bu, neler oluyor?" diye so- runca, "Bizi kız tenisi seçmiş, pat- ron da ona top ve raket getırdi. Çukurbostan'da belediyenin kur- duğu Kültür ve Spor Merkezi'nde yaz okuluna yazdırdık bizim kızı.. Sportararasında tercihıni tenis içiri yaptı" dedi. Şimdı gel de bu olaya sevinme. Her yönüyle güzel... Ço- cukluğumuzun mezbelejik halin- deki Çukurbostan'ında şimdi hal- kımızın hizmetinde olan çağdaş bir tesis var. Orta direk ailelerin 8-12 yaş arası çocuklan spor olarak te- nisi seçiyorlar. Babalan, analan bundan mutluluk duyuyor. Dar büt- çelerinden ona pay ayınyortar. Pat- ron Tenis zengin aile çocuklannın sporu, senin çocuğunun ne işi var" demiyor. "Benim çocuklanm oy- nuyor, seninki de oynasın. Malze- mesi benden diyor". Burada spor konusunda beledi- yelerin büyük önemi ve görevi or- taya çıkıyor. Nitekim yaz başlarken bazı beiediyelerin açtıkları spor okullannın arşivterini görüyoruz. Bunlann bir kısmında tenis de var. Elbette olmalı. Hem de devamlı ar- tarak olmalı. Bugün dünyada bir çok ünlü tenis yıldızı mahallelerin- deki, mahalliyönetimlerin yaptırdı- ğı halka açık tesislerde yetişmiş bulunuyor. Bizim tenisimizin gele- ceği bir bakıma buna bağlı. Çünkü tenis öyle bir spor ki onunla tanı- şan biri, çocuk olsun, yetişkin ol- sun bir daha kolay kolay aynlamaz. Yine geçen günlerde gazetemi- zı arayan değerîi biröğretmenimiz, Çekmece'deki bir ilköğretim oku- luna kendi olanaklanyla bir tenis kortu yaptırdıklarını bildirdi. VTB "Veteran Tenisçiler Bihiği" yöneti- cileriyle görüştük. Onlaratensile il- gili her türlü yardımı yapmaya ha- zır bekliyortar. lletişim kurulunca is- tedikleri katkı saglanacak. Umut verici gelişmeter var. Göreceksiniz tenis buralarda durmayacak, pek çok gelişmiş ülkedeki gibi Türk ai- leşınin sporu olacak. Bu, önlene- mez bir yükseliştir. Ümitler kazandı Türkiye: 62 Almanya: 53 SALOy-.AyhanŞahenk HAKEMLER: Pılıpauskas Kestutıs (5) (Litvanya), Yair Mıchaeli (5) (tsrail) TÜRKtYE: Serhan (6)2, Gökhan (6)6, Mesut (7)15, Emre (6)6, Kaya (7)9, Mu- ratcan (6), TufanJ7)10, Ha- kan (6)4, Barış Ozcan (6)5, Murat (5), önder (6)5 ALMANYA: Radulovic (6)11, Selle (5)5, Jagla (5)6, Strauch (4)3, Hornig (5)1, Hammann (5)2, Ingerfurth (7)10, Bucmiller (4), GrMer (6) 7, Janke (4), Hemen (5)4, Kreig(5)4 İLKYARI: 28-26 (Türkiye) SERKANOZAN Ümit Milli Basketbol Takı- mımız, 5. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuva- sı'ndaki ikinci maçında kar- şılaştığı Almanya'yı 62-53 yendi. Turnuvanm dün oyna- nan diğer maçında ise Isra- il, Litvanya'yı 61-57 yen- di. Turnuva bugün sa- at 17.00'deki Israil- Alman- ya ve saat 19.00'daki Türki- ye-Litvanya maçlan ile so- na erecek. G. Saray Reichenau SEEFELD(Cumhuriyet)- Defansındaki problemi Bre- zilyalı Celio Silva Cesar'ı 1 yillığına kıralayarak cözen Galatasaray hazırhklanm Avusturya'nın Seefeld ken- tınde yogun bir şekilde sürdü- rüyor. Galatasaray, bugün Ti- rol bölgesınin amatör takım- lanndan Reichenau ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe potada da hızlı Spor Servisi- Basketbol'da Fenerbahçe iç transferde tb- rahim Kutlnay dışındaki 5 oyuncusuyla yeniden anlaşa- râk, sözleşme imzaladı. San- lacivertli kulüp menajeri Ha- kan Arbş, Zaza Enden, Er- mal Kurtoğlu. Mustafa Abi, Reha Öz ve Banş Süer ile yeniden anlaşma yaptıklannı ve Antalya Muratpaşa Bele- diyesi'nden Mert Uyguç, iTÜ'den Cömert Küce ve Ülker'den Kemal Tunçeri'yi transfer ettiklenni kaydetti. Giınün icinden • Ahnaııya MuV Futbol Ta- kmn'nın deneyımli oyuncusu Thomas Helmer, Ingiltere Sü- per Lıgı takımlanndan Sun- derland'a transfer oldu. • Dış transfer cahsmaUrmı sürdüren Zeynnburnuspor, Edimesporlu Bülent ve Şafak ile sözleşme imzaladı. • Bu yıl 638. yapuacak tanhi KırkpınarYağlı Güreşlen, bu- gün düzenlenecek törenlerle başlayacak. • Egebank-TEDUhıstarara- 9 Erkekler Future Tenis Tur- nuvası'na, ana tablo maçla- nyla devam edihrken, dün ya- pılan tekler karşılaşmalann- da, 8 tenisçi çeyrek Finale yükseldi. • Trabzon 11 yaş alü kar- ması, 3. Barcelona Tumuva- sı'ndaki üçüncü maçında ls- panya'nın P.A.Z. Zıganda ta- kımını Yavuz (2), Kenan (2) ve rakip tabmın kendi kelesi- ne athğı gollerle 5-1 kazandı. • Dün koşulan Bursa at ya- nşlannda altılı ganyan; 1 -8/5- 1-6-5-4 kombinesini bilenler 208 milyon 628 biner lira ka- zandılar. 1. KOŞU: F: Fırtınakız (2), P: Sweet Dream (5), PP: Ulya (6), S:Biberden(l). 2. KOŞU: F: Kınalıada (5), P: Beysoylu (7), PP: Yıldızkent (8),S Çoşarbey(ll). 3.KOŞU:F:ÇıtÇıt(8),P:Pa- şasoylu (11), PP: Genar (9), S: Şahcihan (5). 4.KOŞU:F:Yıldınm 138(10), P: Nevzatbba (8), PP: Sennsu (2),S:Küçükmurat(l). 5.KOŞU: F: Zeybek (5), P: An- gel OfMusıc (7), PP: Orhanhan (3),S:Doçent(l). d.KOŞU:FBabayıldız(ll), P: Arslaneray (1), PP: Şövalye (6), S: Muzaffer Çavuş (12). 7.KOŞU:F:Çağatay(l),P:Mr Eric (7), PP: Apple Pıe (5), S: Raın Fall (3). 8.KOŞU: F: Lucky Lady (5), P: Bal Petek (3), PP: My Pleasu- re(7), S: Gong(18), SS: Eva (11). 9. KOŞU: F: Begümkız (1), P: Başyıldız (7), PP: Gülocan (4), S: Erce (8). Günfin Ikilisi: 6 Koşu:l/ll. ÇifteBahi$:8/9Koşu:5/l. Tabela Bahis: 5.3.7. 8. ALTILI GANYAN 10 5 11 1 S 1 8 7 1 7 2 I 5 1 1 M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog