Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

9TEMMUZ1999CUMA CUMHURİYET SAYFA D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr 11 ABD K.lrak'ı vurdu • STlTTGART (AA) - ABD uçaklan, dün Kuzey Irak'takı uçuşa yasak bölgede bir komuta ve ıstıhbarat raerkezini bombaladı. Stuttgart'taki ABD Kuvvetleri Avrupa Komutanlığı tarafindan yayımlanan bildiride, F-16 ve F-15 tipi uçaklann, Irak uçaksavar sistemi tarafindan hedef alındıklan ve bunun üzerine Musul'un güneydoğusundaki bir komuta-ve istihbarat merkezine uzaktan lazerle kumanda edilebilen GBU-12 tipi bombalar attıklan belirtildi. Operasyona katılan tüm uçaklar hasarsız olarak Jncirlik Ossü'ne döndüler. ŞükruGurel KKTCde • LEFKOŞA (AA) - Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu'nun davetlisi olarak gittiği Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nde bugün temaslarda bulunacak. Gürel, Kıbns Banş Harekân'nın 25. yıldönümü nedeniyle KKTC'de yapılacak Türkiye- KKTC Ortakhk Konseyi toplantısının hazırlık çalışmalarmı yapacak. Gürel, temaslannda, OrtakJık Konseyi'nin gündem maddeleri yanmda ekonomik konularda da görüşmelerde bulunacak. ABD'de sıcafc daigası: 44 ölü • WASHINGTON (AA) - ABD'nin kuzeydoğusunu etkileyen son yıllann en şiddetli sıcak dalgasının yol açtığı rahatsızlıklardan, ilk belirlemelere göre 44 kişi öldü. Washington'daki federal yetkililerin verdigi bilgiye göre, daha çok yaşlılar, küçük çocuklar ve hastalar arasında sıcaktan ötürü meydana gelen ölümler. en fazla New York, Washington. Pittsburgh kentlerindegörüldü. ABD'de yine idam • HUNTSVILLE (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinde, 26 yasındaki bir kadını 44 yerinden bıçaklayan. elektrik kablosuyla döven ve tecavüz eden "şeytan" lakaplı mahkum idam edildi. Cezası zehirli iğneyle infaz edılen Tyrone Fuller'in (35), 1988 yılında hırsızhk için girdiği evdeki kadına işkence yaptığı sırada. kurbanın ses tellerinın çevresıni de bıçakla kestiği. ve birkaç saat yaşayan kadının bagıramadıği belirtildi. Çingeneler /or |VİYANA(AA)-Çek Cumhuriyeti ve Slovakya'dakı toplum baskısından kaçarak Finlandıya'dan sığınma talebinde bulunan Çingenelerin sayısının bini geçfiği belirtildi. Iki ülke cumhurbaşkanları. Vaclav HavelveRudolfSchuster önceki gün yaptıklan ortak bir açıklamadâ, ülkelerindeki 'Roman' azınlığın dış göçünü durdurmak için bir program hazırlayacaklannı vurguladılar. ABD Savunma Bakanı Cohen, FBI ve CIA'nm antiterörle ilgilenen bölüm başkanlanyla Atina'ya geliyor Yıuıaııistaıı*a terör baskısı• Cohen, Atina ve Ankara'da yapacağı temaslarda Ege'de güven arttıncı önlemler konusunu da gündeme getirecek. MURATtLEM ATtNA - Yunanistan 'da 1975 yılın- dan bu yana önlenemeyen terörün yanı sıra PKK'ye verilen destek ABD'yi harekete geçirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yor- goPapandreu'nun ABD Dışişleri Ba- kanı Madeleine AJbright'a verdiği "Dünya döndükçe, terörie mûcadele edeceğjz" sözüyle yetinmeyen Ame- rikalı yetkililer, baskılannı arttırarak sürdürüyorlar. Bu amaçla Amerikan Savunma Ba- kanı NVlKam Cohen önümüzdeki haf- ta Yunanlı yetkililerle terör konusun- da görüşmeler yapmak üzere Ati- na'ya geliyor. Yunan basın organla- nnda yeralan haberlere göre ABD'li Savunma Bakanı yanında FBI ve Atina yenı füzeler alıyor CIA'dan antiterör birimlerindeki bö- lüm yetkililerini de getiriyor. Atina "daki terör zirvesinde, 25 yıl- dan bu yana Yunanistan'da faaliyet gösteren 17 Kasun dahil birçok terör örgütüyle PKK ve diğer Türk örgüt- lerinin Yunanistan içindeki faaliyet- leri görüşülecek. Bugüne kadar terör olaylanna ka- tıldığından kuşkulanılarak yakalanan birçok kişi Yunanlı yetkililer tarafin- dan serbest bırakıldı. Bu durumu göz önünde bulunduran ABD Savunma WASHENGTON (AA) - Yunanistan'm, Fransa'nın Thomson-CSF şirketınden 11 batarVa Crotale tipi yeni nesil kısa menzilli hava savunma füzesi satın almak üzere sözleşme imzaladığı bildirildi, Şirketin ABD temsilciliği tarafindan yapdan açıklamadâ, söz konusu sistemlerden 9'unun Yunan Hava Kuvvetleri, 2 "sinin de Deniz Kuvvetleri tarafindan kullanılacagı belirtilirken, anlaşmanın toplam bedeli hakkında bilgi verilmedi. Crotale sistemlerinin firlattığı VT1 tipi fuzeler, alçaktan uçan savaş uçaklanmn yanı sıra helikopterler ve karadan karaya aülan fiizeîerin vurulmasjnda kullanılıyor. Hava savunma sistemlerini geliştinnek isteyen Yunanistan, daha önce de ABD'nin Raytheon şirketinden uzun menzilli Patriot uçaksavar ve fuzesavar bataryası almak üzere 500 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı. Kıbns Rum kesiminin almaktan vazgeçtiği Rus yapısı S-300 füzeleri de Yunanistan'm Girit Adası'na konuşlandınlıyor. Savunma uzmanlan, Yunanistan'm bu sistemleri "muhtemel bir Türk sakiınsına karşı" konuşlandırmayı kararlaştırdığını belirtiyorlar. Bakanı'yla birlikte gelecek olan Ame- rikan antiterör yetkililerinin, Yunan- lı yetkililere 18 ya da 20 Yunanlınm ismini verecekleri belirtiliyor. ABD'li terör uzmanlanna göre söz konusu kişiler yakalanarak yeniden sorgulanmalı. Kan örnekleri incelenecek ABD'li yetkililer, geçen ay Ati- na'daki Almanya Büyükelçisi'nin evi- ne yapılan roketli saldın sonrasında roketin atıldığı yerde bulunan kan ör- neklerinin dikkatle incelenmesini is- tiyorlar. 17 Kasım örgütünün devlet içindeki elemanlardan lcurulu oldu- ğunu tahmin eden Amerikalılar, te- röristlere ait olduğu sanılan kan ör- nekleriyle tüm emniyet ve istihbarat birimlerinde çalışanlann kan örnek- lerinin karşılaştınlmasuu istemişler- di. Amerikalı yetkililerin bu istemi, Yunan hükümet yetkilileri tarafindan mesnetsiz olduğu gerekçesiyle red- dedildi. Cohen, Atina'yla terörün yanı sı- ra fran-Yunanistan ilişkilerini ve Ege'de güven artnncı önlemleri de gö- rüşecek. Ankara ziyareti Ege'de güven arttıncı önlemleri Ankara'da da gündeme getirmesi bek- lenen William Cohen'inTürkiye zi- yaretinde ele alınacak konular arasın- da Ankara'nın Kafkasya'da kurul- masını önerdiği çokuluslu banş gü- cünün de yer alacağı bildiriîdi. Pentagon'dan üst düzey bir yetki- li, Cohen'in, aralannda Türkiye'nin de bulunduğu 6 Avrupa ülkesine ya- pacağı geziyle ilgili bilgi venrken şunlan söyledi: "Türklerin Kafkas- ya'ya özel bir Ugileri var ve biz de Sa- vunma Bakanlıgı olarak. müsteşar yardıması düzeyinde Türk muhatap- lanmızlabu bölgede ortak negjbiini- siyatifler geliştirebileceğimizi konu- şuyoruz, Henüz Kafkasya'da oluştu- rulan bir şe>' yok. ancak Türk \etki- lilerte bu gezide konuyu ele alacağu." Demird'le de görüşecek Gezisinde Danimarka, Norveç, Ma- caristan ve Amavutluk'u da ziyaret edecek olan Cohen, 14 Temmuz Çar- şamba günü Türkiye 'ye gelecek ve er- tesi gün aynlacak. Pentagon yetkilisinin verdiği bilgi- ye göre Amerikan Savunma Bakanı VVillıam Cohen'in Ankara'da Cum- hurbaşkanı Sükyman DemireL Baş- bakan Büknt Ecevit, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüsevin Kıvn- koğlu ve Milli Savunma Bakanı Sa- bahattin Çakmakoğhı ile görüşmesi beklenivor. SELAM GAZETESt KAPATILDI İran'da basın susturuluyorTAHRAN(Ajanslar) -İran'da, basın özgürlü- ğünü kısıtlayan kanun tasansının meclis tara- fından kabulünden son- ra dün, ülkenin önde ge- len reform yanlısı yayın organlanndan Selam ga- zetesi kapatıldı. Resmi IRNA haber ajansı, Selam gazetesi- nin, Ruhaniyet Özel Mahkemesi tarafindan kapatıldığı- nı duyurdu. IranCum- hurbaşkanı Muham- medHatemi yanlısı kana- dın önde ge- len gazetele- rinden Se- lam'mYaym Kurulu üye- si AbbasAb- di, mahke- menin ka- patma kara- nnın kendi- lerine önce- ki gün saat 21.00'de faksla gön- derildiğini, aynca mahkemeden ga- zeteye gelen 3 görevli- nin, gazetenin gece so- rumlusu Murat Ovey- a'yi gözaltına aldığmı söyledi. Abbas Abdi, kendile- rine göndenlen kapat- ma emrinde "kapatma gerekçesi olarak hiçbir şeyin beürtibnediğinl sa- dece gazetenin yayuunuı durdurulmasınm isten- diğini" kaydetti. Ruhaniyet Özel Mah- kemesi'nden yapılan • Ihmh Cumhurbaşkanı Hatemi yanlısı Selam gazetesi, önceki gün, devletin gizli belgelerini açıkladığı gerekçesiyle kapatıldı. açıklamadâ ise İstihba- rat Bakanı AN Yimud'nm önceki gün Selam hak- kında -devletin gizli bd- gesini yayımlamak ve halkm zihninde kuşku varatüğı gerekçesiyle" şıkâyette bulunduğu. bu- nun üzerine suçun tek- rannın önlenmesi için Özel Ulema Mahkeme- si son karannı açıklaya- na kadar, gazetenin ya- yınının dur- dunılduğu belirtildi. Selam ga- zetesi. İran'da muhafazakâr mollalann karşısındayer alan ve Hate- mi'yidestek- leyen "radi- kal-sol ka- nat" olarak bilinen mol- lalann örgü- tü Mecma-yı Ruhaniyun-u Mübariz'in (Mücadeleci Din Adamla- nBirliği) res- mi yayın or- ganı olarak biliniyor. Ga- zete, geçen yıl işlenen seri cinayetlerin baş so- nımlusu olduğu gerek- çesiyle tutuklu bulun- duğu sırada, 19 Hazi- ran'da intiharettiği açık- lanan eski İstihbarat Ba- kan Yardımcısı Said tmarni'nin, zamanın ls- tıhbarat Bakanı 'na yaz- dığı, basına ve muhalif yazarlara ağır kısıtlama- lar getirilmesini öneren bir mektubunu yayım- lamıştı. HEDEF AYNI, EYLEM AYRI MEMUR SENDİKALARI NEYİ PAYLAŞAMIYORLAR? CİLLERİN MUHALİFLERİ KONGRE HAZIRÜĞINDA KUZEY İRAK'TA ÇOZULİMEYEN KURT DİNKLEMİ PİŞMANLIK YASASIMECLİSTEN GECEBİLECEK Mİ? DR, BABUNA KAMPANYASINDA SON NOKTA PROF. DR. NUR SERTER'İN YANITLARIYLA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TARTIŞMASI CİZGİLERİYLE MUSA KART HUr KUlfHUti ModerndünyanmgözkriönündesüregetenköteTfcaretini önlemek için, bir gnıp Hiristhan kamparrya başlatü. \ üzyıllardır, insanların alınıp satıldığı Sudan'a bir haftehkgezidü^^^nUlusiararas.Hir^tiyanBirttği adhkumluşunıryeten, koleJensannaiıpserbest bırakmaya başladı. Kumluşun, Sudan'ın güneyinde bir hafta içinde 2 bin 35 köleyi v Araplar'dan sadn alarak serbest bırakoğı açıkJandı. İnsan pazarhğının yapıldığı Sudan'ın Yargot köyünün, satın alınmak için bura>a gelen köleierie dolup t^üğı bildiriliyor. (Fotoğraf: REUTERS) Saddam Hüseyin'in emriyle yetmişten fazla subay tutuklandı Bağdat'ta darbe hazırhğıDışHaberlerSenisi- Irak ta Saddam Hüsevin rejımini devirmek amaçıyla darbe planlayan 73 IrakJı subayın tu- tuklandığı bildiriîdi. Londra'da Arapça olarak yayınlanan Azzaman adlı gazetenin Iraklı kaynak- lara dayanarak verdiği haberde, Irak gü- venlik biriminden değışik rütbelerdeki 73 subayın, yönetimi devirmeyi planla- makvebu amaçla teşebbüste bulunmak suçlamasıylatutuklandığı belirtildi. Ha- berde, tutuklama operasyonunu yönet- me emrinin, Irak Genel Güvenlik Şefi Tahir CeHI Hannuş'a bizzat Irak lide- n Saddam Hüsevin tarafindan verildi- ğı kaydedildi. Öte yandan, Irak'ta, güvenlik güçle- ri ve iktidardaki Baas Partisi üyeleriy- le bir aşirete mensup kişiler arasında çı- kan çaöşmada 40'tan fazla asker ve yet- kilinin öldürüldüğü öne sürüldü. Irak Islam Devrimi Yüksek Konse- yi'nin Suriye temsilcisi Beyan Cebir yaptığı açıklamadâ. Albu Hasan aşire- ti mensuplanyla askerler ve Baas Par- tisi üyeleri arasındaki çatışmanın Bağ- dat'ın 240 kilometre güneyindeki Ru- maitha kasabası yakınmda pazar günü meydana geldiğini söyledi. Cebir, gü- venlik güçleri ve parti üyelerine tuzak kuran aşiret mensuplannın, havan to- pu, tanksavar silahlar ve roketatarlara sal- dın düzenledikleriru belirtti. Aşiret üye- lerinin, askeri istihbaratın ülkenin güne- yinden sorumlu şefi Tuğgeneral Nad- hem El Cuburi. Rumaıtha kasabası gü- venlik şefi Yarbay Muhsin El Kutavi, 17 Baas Partisi üyesi ve 20'den fazla as- keri öldürdüğünü söyleyen Cebir, Al- bu Hasan aşireti üyesi kişilerin kepçe, buldozer ve diğer teçhizatı yakuklannı kaydetti. Kaııada\laıı tran'a nükleer teknoloji OTTÖVVA (AA) - Kana- da'nın Iran'a ticari amaçlı nükleeT santrallarda kullanı- lan nükleer füzyon reaktör programı satabileceği bildi- riîdi. Nükleer Füzyon Reaktör Program Başkanı Real De- coste. programın satışı konu- sunda Iran'la yapılan görüş- melerde ilerleme sağlandığı- nı açıkladı. Iran'a ticari bir nükleer santral oluşturabil- mesi için gerekli deneysel re- aktör ve teknoloji satışı ger- çekleştireceklerini belirterek eleştirilere karşı, sauşını ya- pacaklan teknolojinin kesin- likle nükleer silah yapımın- da kullanılmayacağını vur- guladı. Füzyon teknolojisi- nin, nükleer enerjinin en ba- nşçı yönü olduğunu belirten DecostE, buteknolojinin atom bombası yapımı için kulla- nıhnadığını kaydetti. Uzmanlar, satışm mali tab- losunun yaklaşık 10 milyon Kanada Dolan olacağını be- lirtirken, Iran'ın petrol kay- naklannın azalacağı dönem- leriçin şımdiden önlem alma- ya başladığını belirtiyorlar. Clinion'dan destek Yoksullara destek turuna çıkanABD Başkanı Bill Cünton dün Dakota'dald Siyu kabflesininPin e Ridge 'deki yerleşimini ziyaret etti. Siyular'uı Şefi Harold Sahvay, halkrvla birlikte Clinton onunına bir karşılama töreni düzenledi Pine Ridge Siyu yerleşiminin ABD'nin en yoksul bölgelerinden biri olduğu belirtiliyor. (Fotoğraf: REUTERS) ABD'nin tutumu değişti Savunma devleribiıieşme yolunda • Pentagon yetkilisi Gansler, ABD ve Avrupa savunma şirketleri arasında birkaç ay içinde çok sayıda birleşme olacağını söyledi. VVASHEVGTON (AA) -ABD Savunma Bakanlı- gı Pentagon, Avrupa'nın daha düşük maliyetli yeni silahlar üretme isteğinin, ABD ve Avrupa savunma şirketleri arasında, önü- müzdeki birkaç ay içinde çok sayıda birleşme ve or- tak yatınmı gündeme ge- tirebileceğini bildirdi. Savunma Bakannğı as- kcri mühimmat ve tekno- loji konulanndan sorum- lu olan müsteşan Jacques GansJer. açıklamalannda ABD'nin savunma sanayi- indeki birleşme ve ortak yatınmlar konulanndaki tutumunun degıştığıni ima etti. Gansler, NATO'nun Sır- bistan'a yönelik hava sal- dınlannın, ABD'nin "ka- bffiyedi''silahlar ve diğer askeri mühimmatlar ko- nusunda ileride olduğunu gösterdiğini ve sırlan giz- lerken, işbirliğine gerek- sınım duyduğunu açıkla- dı. Jacques Gansler, "Av- rupafalann bu mesajı gayet açıkça aldığına inanıyo- rum. Birkaç ay içinde sa- vunma sanaviinde önemü sayıda birleşme ve ortak yaünmlar olduğunu gör- meyebaşla>«caksınız'' de- di. Gansler, ABD, Avrupa ve hatta Asya'dan şirketler- le çok sayıda görüşme ya- pıldığını kaydetti. Birleşme ve ortak yatı- nmlann piyasalann ihti- yaçlan tarafindan yönlen- dirildiğini kaydeden Gans- ler, şirketlerin sırlan düş- manlardan korumak zo- runda olduklannı belirtti. Gansler, yeni oluşturulacak şirketin rekabet gücünün^ rekabeti ortadan kaldıra- cak düzeyde olmaması ve kontrolden Çıkmaması ge- rektiğıni, bu çerçevede di- ğer hükümetlerin işbirli- ğine gereksinim olduğu- nu kaydetti. Teknolojik sıriar Gansler, Pentagon'un General Dynamics, North- rop Grumman ve TRW şir- ketlerinin Avrupa şirket- leri ile bağlantrya girme- sini değerlendirmeyi iste- diğini, ancak teknolojinin rakiplere karşı korunması- nı istediğini de söyledi. Northrop Grumman, gelişmiş B-2 stealth bom- balanna karşı kullanılan radarlan üretiyor. Penta- gon'un Avrupa hükümet yetkilileri ile British Aeors- pace, Fransız Aerospati- ale ve Daimler-Chrysler'in aerospace biriminden yet- kililerle konuyu görüştü- ğünü doğruladı. İSRAİL PARLAMENTOSU Stratejik komiteye Arapparlamenter Dış Haberter Servisi -Is- raıl'de Ehud Barak lider- liğindeki yeni hükümet ge- çen pazartesi güvenoyu alırken ülke tarihinde ilk kez savunma ve dışişleri komitesinde bir Arap par- lamenter görev yapacak. Parlamentodaki en bü- yük Arap partisi olan beş sandalyeli Birleşik Aıap Listesi üyesi Bedevi kö- kenliTaip ei-Sana tsrail' in istihbarat ve güvenlik ku- rumlanndan sorumlu ko- miteye girmek için başvur- duğunu belirtti. El- Sana "Knessetteki savunma vç dışişleri komi- tesine büv ük bir otasılıkla abnacağım. Sonucu par- timde\aptİ3pakojlama be- Brleyecek" dedı Önemli değişiklik Başbakan Ehud Barak liderliğindeki Tek Israil Bloku yetkilileri komite- ye bir Arap milletevekili atanmasının düşünüldüğü- nü doğruladı. Basında çıkan haberler- de, Barak'ın yasadışı uyuş- turucu kullanımının önlen- mesinden sorumlu bir ku- rulun başkanlığına da bir Arap milletvekili atamayı tasarladığı belirtildi. Bir Arap milletvekilinin savunma ve dışişleri ko- mıtesine atanmasının tsra- il politikasmda önemli bir değişiklik olduğu, bugüne kadar Araplann ülke gü- venliğıyle ilgili komitele- re alınmadığı belirtiliyor. Arafat'tan kutlama Israilli Araplara bakan- lık vermediği için Arap partilerinin eleştirilerine hedef olan Barak. Knes- set'teki komitelere Arap milletvekili atama söz ver- mişti. Bu arada, başbakanlığın yanı sıra savunma bakanı da olan Barak dün turizm, göcmen, bilim ve tanmba- kanlığı görevlerini de üst- lendi. Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat önceki gün Barak'ı teleforda arayarak güvenoyu almasından do- layı kutladı. Arafat ile Ba- rak'ın gelecek pazar günü yapacaldan görüşme ko- nusunda da fıkir alışveri- şinde bulunduklan bildi- riîdi. Öte yandan, Barak'ın ABD Başkanı Bill Clin- ton'la yapacağı görüşme- yi 15 temmuzda gerçek- leştireceği bildiriîdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog