Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

7 TEMMUZ 1999 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ; Emekçiler, uluslararası sermayenin isteklerini yerine getirmeye çalışan hükümeti protesto etti Çahşandan ortakdirenişHaber Merkezi - Memur ve işçi örgüt- leri yaptıklan ortak eylemlerle işsizlik si- gortası öngörmeyen. SSK hastanelerinı paralı hale getirmeyi amaçlayan. emekçi- ler ıçin prim ödeme gün sayısmı 10 bin 800'e çıkaran ve emeklilik yaşını kadın ve erkekler için 62 olarak öngören "Sosyal GüvenlikReformu Tasansı"nı protesto et- ti. Sendikalar. herkesin sosyal gûvenlik hakkına sahip olduğunu belirten anayasa- nın 60. maddesinin hükümet tarafından delindı|ıni belirterek suç duyurusunda bulundu ve cumhurıyet savcılannın so- ruşturma açmasını istediler. Ankara'da DİSK, KESK ve Türk-îş üyesi binlerce işçi Gazi Mus- tafa Kemal Bulvan'nda top- landı. Polisin geniş gûvenlik önlemleri aldığı eylemde emekçiler. "Hükümet zam- mı al başına çaT. "KİT'ler halkındır. özeUeştirilemez", "Mezarda emeküfiğe hayır", "Baskılar bizi yıküramaz" sloganlannı attılar. KESK Ankara Şubeler Platformu E>önem Sözcüsü Ahmet Er- sunGenç. 57. hükümetin or- taklan DSP-ANAP \e MHP'nin 18 Nisan seçimle- ri öncesınde meydanlarda halka verdiği sözlen çok ça- buk unuttuğuna dikkat çektı. Hükümetin IMF ve Dünya Bankası patentli saldın prog- ramı uyguladığını söyleyen Ersun Genç, 2 milyon kamu emekçısiyle dalga geçılerek yüzde 10'luk ücret artışı da- yatılmayaçalışılmasını "Ça~ lışanlar sefalet ücretlerine mahkûm edilmek isteniyor" diye eleştırdi. Genç, ülke kaynaklarının uluslararası sermayeye peşkeş çekilmesi için "uluslararası tahkim \a- sa tasansTnın ardından "sos- yal gûvenlik reformu" adı al- tında "mezarda emeklilik ya- sa tasans"nın hazırlandığını söyledi. Genç, anayasanın 60. mad- desinin herkesin sosyal gû- venlik hakkına sahıp olması- nı öngördüğünü belirtirken hükümetin fiilen emekliliği yok ederek anayasayı çiğne- diğiı» savûnidu. Genç, Türki- ye'de sosyal gûvenlik harca- malannın ulusal gelir içinde- kı payının sadece yüzde 5 ol- duğuna da işaret etti. Genel-tş Sendikası Örgüt- lenme Sekreteri Aşur Kur- gen de hükümete sigortasız. sendikasız ve kayıt dışı çalıştınlan yakla- şık 5 milyon işçinin kayıt altına alınması çağnsında bulundu. Devletın sosyal gû- venlik kuruluşlanna düzenli olarak kay- nak aktarmasını ısteyen Kurgen. siyasal iktidarlann SSK'den elini eteğini çekme- si için kurumun emekçilenn söz sahıbi olacagı özerk bir yapıya kavuşturulması gerektiğini söyledi. Kurgen, SSK fonla- nnın sermaye kesımine aktanmından vaz- geçilerek özel sektörden tahsil edileme- yen prim alacaklannın hemen alınmasını, grevli toplusözleşmeli sendika yasasuun TBMM'den geçırilmesini istedi. Izmir'de KESK üyesı memurlar Konak Meydanf nda oturma eylemi yaptı. KESK Izmir Şubeler Platformu adına bir konuş- ma yapan KESK Dönem Sözcüsü Mev- Kit LTgen yenı düzenlemeyi, "sosyal gü- venliğin tasfiyesL mezardaemeklilik.ulus- lararası ve ulusal sigorta şirkederine sos- yal güvenliği peşkeş çekmenin aşamasT olarak nitelendirdı. Ulgen. buna "dur" denilmesi gerektiğini söyledi ve erhekçi örgütlerine. "saldınlara karşı ortak sa- vunma hatt için bir araraya gelme" çağ- nsı yaptı. Ülgen, konuşmasının sonunda, enerji- de özelleştirmeye. TEDAŞ'm yagmalan- masına karşı Bornova TEDAŞ kampu- sunda bugün saat 12.30'da yapılacak otur- ma eylemine katılma çağnsında bulundu. tstanbul DlSK'e bağh Birleşik Metal-lş, Nakli- yat-Iş, Türk-tş'e bağlı Belediye-tş, Deri- İş ve TÜMTİS sendikalannın tstanbul şu- beleri saat 12.00'de Fatih Parkı'nda top- landılar. Emekçüer geniş gûvenlik önlem- leri altında dövizler ve sloganlar eşliğin- de tabut taşıyarak Çalışma ve Sosyal Gû- venlik Bakanlığı'nın Istanbul Bölge Mü- dürlüğü önüne yürüdüler. DtSKGenel Sekreteri MuratTokmak, burada yaptığı basın açıklamasında "ka- Çalışanlar, başta Ankara. İstanbul. İzmir olmak üzere yurt genelinde protesto eylemlerini sürdürdü. DtSK'e bağlı Birleşik Metal-lş, Nakliyat- ış, Türk-tş'e bağlı Belediye-tş, Deri-lş ve TÜMTİS sendikalannın İstanbul şubeleri saat 12.00'de Fatih Parkı'nda toplanarak sosyal gûvenlik ta- sarm ve düşük ücret arrjşinı protestoettiler. KESK Kadıköy'de oturma eylemi düzenledi. (Fotoğraflar: HATtCE TUNCER KAAN SAĞ ANAK) zanümıshaklardantsviz verikneyeceğinr belirterek 62 yaşında emekliliğin, emek- lilik hakkını fıilen ortadan kaldırmak an- larruna geldiğini söyledi. Belediye-lş Örgütlenme Genel Sekre- teri AliOzgül de sosyal gûvenlik reformu adı altında IMF'nin dayatmalanna kılıf uydurulduğunu savundu. KESK'e bağlı sendikalarla Tûrk-lş'e bağlı Yol-lş Sendikası. sosyal gûvenlik yasa taslağını ve memur maaşlanndaki artış oranını protesto amacıyla Kadıköy tskele Meydanı'nda oturma eylemi ger- çekleştirdiler. Eylem sırasında konuşan KESK Genel Başkanı Siyami Erdem. hü- kümetin "reform" adı altın- da öngördüğû değişiklikle- rin, çalışanlar üzerindeki ye- ni bir saldın programı oldu- ğunu öne sürdü. Erdem sos- yal gûvenlik sistemlennin Avrupa'da ortalama yüzde 30 civannda desteklenirken, ül- kemizde hıçbir devlet yardı- mı yapılmadıgına, aksine bi- rikmiş kaynaklan devletin açıklannı kapatmak için kul- lanıldığına dikkat çekti. Yol-Tş Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkam Ali Akdağ da, başta KESK ol- mak üzere bütûn memur ve işçi konfederasyonlanyla her türlü eylemi gerçekleştirme- ye hazır olduklannı söyledi. Eytemler sûrecek DlSK'in, Sosyal Gûven- lik Reformu Yasa Taslağı'na ilişkin uyan eylemlerinin, hafta boyunca süreceği bil- dirildi. DlSK'ten yapılan açıklamada, uyan eylemleri- nin başta İstanbul olmak üze- re çeşitli kent merkezlerinde ve işyerlerinde devam edile- ceği belirtildi. . Trabzon KESK Şubeler Platformu temsilcileri dün esnafı gezerek destek istedi- ler. Rize'deKESK'ingöste- risi yoğun gûvenlik önlem- leri altında gerçekleştirildi. DlSK'e baglı Genel-lş, OLEYİS, Sosyal-Iş ve Gıda- tş sendıkalan ıle KESK'e bağlı bazı memur sendikala- nnm şube yöneticileri Antal- ya Çalışma Bölge Müdürlü- ğü önünde toplanarak ortak bir açıklama yapnlar. Açıkla- manın ardından grup emek- lilik yaşının 62'ye yükseltil- mesıni alkışlarla protesto et- ti. Sosyal gûvenlik ve tahkim 'Kapitülasyon dönemi başlıyor' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümetin, IMF'nin istemleri doğrultusunda öncelikli olarak gündeme getirdiği sosyal güvenlik yasa tasansı ve uluslararası tahkime, muhalefet partileri ve sendi- kaîarın tepkisi büyüyor. ÖDP Genel Başkan Yar- dımcısı Yıldınm Kaya, hükümetin reform taslağı- nın sosyal güvenlik kurumlannın tasfîyesini öngör- düğünü belirterek şunlan söyledi: "Yapdmak iste- nea, sosyal güvenlik sistemini bir kara delik alarak tanımlayarak insanlan sosyal devletin yurttaşı ot- maktan çıkanp uluslararası sermayenin müşterfle- ri haline getirmektir. Gerek Çok Taraflı Yatınm Anlaşması' (MAI), gerekse uluslararası tahkunm kabulü yönündekiyakiaşunlar,yeni kapitübsyonlar döneminin başladığını açıkça göstermektediıf Türkiye'de nüfusun yüzde 80'inin sosyal güven- lik kapsammda olduğunu vurgulayan Kaya, büyük bir çoğunluğa hizrnet eden bu kurumlara yapılan katkıyı devletin sırtmda yük gibi görmenin, sağ po- litikalann gerçek yüzü olduğunu söyledi. Kaya, Tür- kiye'de ortalama emeklilik yaşının 57 olduğunu be- lirterek. emeklilik yaşının yükseltilmesiyle mevcut durumun düzelrilemeyeceğini, gerçek bir reform isteniyorsa emeklilerin yaşmın değil, yaşam stan- dartınınyükseltilmesi gerektiğini kaydetti. Türk-Iş Genel Başkanı Bayram MeraL Türk-lş Başkanlar Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşma- da, hükümeti, çıka- • ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Yıldınm Kaya "MAI ve uluslararası tahkimin kabulü yönündeki yaklasunlar. yeni kapitülasyonlar döneminin başladığuıı açıkça göstermektedir" dedi. ntmak istenen ulus- lararası tahkim yasa- sı konusunda uyardı. Meral, "Bu yasa, Szetlestinııe >-ağma w talanına hız vere- cek: uiusötesi şirket- lerin. ülkemizde de- netimi ve yönetimi mumkün obnovan böyökhaldara sahip olınasına yol açacak- ür. Türk halkı Osmanh tmparatorluğu döneminde bunun bedetmi çok ağır ödemiştir. Bu bedehn izleri halen günümüzde görülmektedir" dedi. 'Turkiye hukuksuzluğa itilryor' Petrol-tş Genel Başkanı Bayram Yıkünra, ulus- lararası tahkim ile Türkiye'nin yabancı sennayenin çıkanna hukuksuzluğa itildiğini söyledi. IMF'nin uluslararası tahkim konusunda sabırsızhğmı her fır- satta dile getirdiğini ammsatan Yıldınm, hüküme- tin bir oldubitti ile anayasa değişikliğine gitmek is- temesıni eleştirdi. Uluslararası tahkimde anlaşmazlıklarm hakemler tarafından gizli toplantılarda çözüldüğünü anlatan Yıldınm, "Bu nedenle hiçbir hukuksal yanı yoktur. Oysa her tür aniaşmaziığın ulusal ve uluslararası hukuk ile çözünrii olasıdır. Ancak tahkim ileistenen. sermavenin kân için. devlet ve diğer kamu kuruluş- lannuı elinin kolunun bağlannıasu >x>k sayılması- dff" görüşünü sa\r undu. s DYP Genel Başkan Yarduncısı Mehmet GöDum da, sosyal güvenlüc konusunda yalnız yaş tartışma- laruıın öne çıkanlmasını eleştirerek, konunun bir bütün olarak ele alınması gerektiğini vurguiadı. Gölhan, 5 bin gün olan emeklilik prim gün sayısı- nın 7-8 bine çıkanlmasını önerdi. TBMM salonu Milletvekilleri yüksek kürsü istiyor AYŞESAYIN ANKARA - Milletvekil- leri, Türkiye gündemine da- haçok "yobuztuk" tanışma- lan ile damgasını vuran TB- MM Genel Kurul Salo- nu'nun "demokratik ve ka- nhmcı" anlayışı yansıttığı savlanan mimarisine ahşa- madı. Konuşmacı ve baş- kanlık divanı kürsüsünün al- çak olması nedeniyle "gü- venük" sorunu yaşandığını gerekçe gösteren miUetve- killerine. proje miman ile jüri üyeleri tepki gösterdiler. TBMM Başkanhk Divanı üyelerinin. görüşünü sordu- ğu mimarlar, konuşmacı ve başkan güvenligini sağlama- nın "mimari değil, polisiye bir sonın" olduğu görüşün- de birleştiler. TBMM Başkanlık Diva- nı'nm geçen ay yaptığı top- lantıda, bazı üyeler, başkan- lık divanı ve konuşmacı kür- süsünün konumundan ya- kmdılar. Konuşmacılann milletvekillerinin zaman za- man füli saldınlanna uğra- dığını, birleşimi yöneten başkanm da salona yeterin- ce hâkim olamadığını savu- nan üyeler. kürsülerin "yûk- seltilmesini" istediler. TB- MM yönetimi hemprojemi- man Adnan Ural hem de proje seçıminde görev alan mımarjüri üyeleri Sezar Ay- gen. Mustafa Aslaner. Prof. Dr. Gonül Tankut ve Prof. Dr. Yıkhnm Yavuz'dan gö- rüş istedi. Jüri üyelerinin tü- mü, salonun mevcut konu- munun ^demokrasi" açısın- dan korunması gerektiği gö- rüşünü belirterek öneriye karşı çıktılar. Jüri üyelen, başkanlık ve konuşmacı kürsülerinin "dokunulmazhklan \e gü- venliği sağlamaktan uzak bir konum ve biçimde ya- pıldıkları. kürsüye kolay- ca yaklaşan milletvekille- rinin başkanla yüz yüze geldikleri, bö.vlece yöneti- mi engelledikleri, konuş- macının özgürce ve gûven- lik içinde konuşabilmesi- nin zor olduğundan" yakı- nan millenekıllenne karşı gerekçelerini şu temellere oturttular: Prof. Dr. Yıkhnm Yavuz: Eski genel kurul salonunun katılıma eherişli olmayan katı disiplinli bir sınıf görü- nümündeki oturma düzeni ve özellikle başkanlık göre- vini aşın yücelten, başkanı neredeyse erişilmesi olanak dışı kutsal bir konuma yer- leştiren yüksek kürsü düze- ni demokrasi, eşitlik açıklık kavTamlanna ters düştükleri için yanşma sonucunda de- ğiştirilmiştir. Başkanlık ve konuşmacı kürsülerinin ma- sumiyetinin korunması po- lisiye bir konudur. Prof. Dr. Gönül Tankut: Kavgalı oturumlarda göste- rilecek aşın tepkilere karşı korunma endişesi, bir tasa- nm kriteri olamaz, belki po- lisiye bir önlem gerekebilir. Eğer yine de böyle bir dü- zeltme yapılacak olursa, bel- ki olası bedensel müdahale- lerden korunulabilir, ancak ülkenin en önemli ve yaşam- sal kararlannın verileceği bu çok özel iç mekân, kalitesin- den çok şey kaybeder. Mustafa Aslanen Miman bir hakikattir. Genel kurul salonu, üyelerinin birbinne acımasızca saldırdıklan bir müzakere salonu değildir. SezarAygen: Gelışmiş de- mokratık rejimlerde gerek başkanlık divanı üyeleri yer- leri. gerek başkanın işgal et- tiği kürsü ile konuşmacı kür- sülerinin dığer mılletvekilı yer ve sıralanndan fazla bir aynmı yoktur. Komünıst blok ülkelerinde, bu yerlerin özel bir heybet ve haşmeti bulunmaktadır. TBMM Başkanı Yüdınm Akbulut jün üyelerinden ge- len tepkileri de dikkate ala- rak. salonun mevcut biçi- miyle korunacağını bildirdı. Devlet Bakanı İrtemçelik, gûvenlik personelinin daha iyi eğitilmesi için çalıştıklannı söyledi 'Iıısan haldan Türkiye'ııin ödevi' • Devlet Bakanı İrtemçelik, Insan Haklan Koordinasyon Üst Kurulu'nun çalışmalannı değerlendirdi. trtemçelik, insan haklan eğitiminin yaygınlaştınlması ve Türkiye'de ombudsman kurumunun oluşturulması için çalışma yaptıklannı belirtti. EMİNEKAPLAN ANKARA-Devlet Bakanı Meh- metAB irtemçeBk. insan haklannın korunması ve demokratikleşmenın Türkiye'nin ödevi olduğunu \nr- gulayarak İnsan Haklan Koordi- nasyon Üst Kurulu'nca hazırlanan yasa tasanlannın öncelikle yaşa- ma geçırilmesı gerektiğini söyledi. İrtemçelik, insan haklan eğitımi- min yaygınlaştınlması ve Türki- ye'de ombudsman kurumunun oluşturulması için çalışma yaptık- lannı behrtti. De\ let Bakanı trtemçelik, İnsan Haklan Koordinasyon Üst Kuru- lu'nun çalışmalannı değerlendir- di. İnsan haklannda durumun iyi- leştirilmesi ve demokratikleşme alanındaki ölçütlerin yükseltilme- sinin Türkiye'nin ödevi olduğunu anlatan İrtemçelik, çağdaş bir top- lum olmak ve uluslararası planda ıddia taşıyabilmek için Türki- ye'nin bunlan yapmakla yükümlü olduğunu söyledi. Cst kurulca ha- zırlanan 4 yasa tasarısının TB- MM'ye sunulduğunu anlatan İr- temçelik, bu tasanlann öncelikli olarakyasalaşmasının büyük önem taşıdığuu vurguladı. Terör sorununun Türkiye'de in- san haklan alamnda daralmaları zorunlu hale getirdiğini savunan İr- temçelik, "Türkiye,dünyaöiçeğin- de değerlendirdiğiııiz zaman orta karar. vasat bir insan haklan no- tuyla tatmin olmaz. Biz kendimizi en Oeriler arasında görmek istedi- ğimiz için. insan haklan ve demok- ratik standartlar açısından hızla önemli hileşmeler yapmaya muh- taç görûyoruz" dedi. Hazırlanan 4 tasan şoyle: TCK'de değişiklik: Bir kimseye cürümlerini söyletmek, tanığın olaylanm bildirmesini önlemek ya da tanıklık etmesı nedeniyle işken- ce eden, onur kıncı muamelelere başvuran kamu görevlilerine 8 yı- la kadar ağır cezası verilecek. Ger- çeğe aykın belge düzenleyen sağ- lık görevlileri ile bu belgeyi kulla- nanlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ile 300 milyon liraya kadarpara ce- zası ile cezalandınlacak. Gerçeğe aykın belgenin, işkenceyi gizle- mek ve delilleri yok etmek için dü- zenlenmesi durumunda ceza 4-8 yı hapis olarak uygulanacak. CMLK'ta değişikUk: Kimliği- nin ya da konutunun bilinmesinin ciddi bir tehlike olasılığını ortaya çıkarması durumunda hâkim, is- temde bulunan tanığın korunması için karar alabilecek. Kuşkulu kişi ya da sanıgın bedensel muayenele- ri. hâkim karan gecikmesinde sa- kınca bulunan durumlarda ise cumhuriyet sav'cısının karanyla ya- pılabilecek. Memurlar \e diğer kamu görev- lilerinin yargılanmasına ilişkin ya- sa tasansı: Cumhunyet savcılan, görevleri nedeniyle işledikleri suç- lar yüzünden kamu görevlileri için yetkıli üst makamdan soruşturma izni isteyebilecek. Makam, bir ay içinde bir ön inceleme yapabilecek ve bu incelemenin sonucuna göre savcıya soruşturma izni verebile- cek.Yapılacak hazırlık soruşturma- sının ardından ilgili kamu görevli- si hakkında dava açılabilecek. MEB, D M S ' d e n ç ı k a r ı l m a l a r ı n ı i s t i y o r Oğretmen adaylanna ayn sınav gündemde Ü n İ v e r s İ t e s İ ' n d e i l SPrffİ Y «ütepeUniversitesiGüzelSanatlarFakülte- U I l l V C I S l l C S l I K l ^ l l » C t g l siöğrencüerinindersprograrnlanndayaptık- lan 500'ün üzerindeki eser Büyükada'daki kampusda sergilendi. Oğrenciletin yaptıklan eseıier arasında, tuval. heykeL seramik, grafık. moda \e teksril. endüstri tasarımı ile iç miman ve peyzaj mimari projeleri yer alryor. Halen 360 öğrencisi olan Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Perihan Gök- çe, fakültelerinde uluslararası düzeyde sanat eğitimi yapddığını belirterek, u Bütün bölümlerimizde Türki- ye'nin en tanmmıs öğretim üyeleri ders vermektedir" dedi. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenciierin >ıl sonu sergileri yeni öğretim ydı başına kadar açık kalacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğitim Bakanlığı, okullar açıldığında oğretmen sıkıntısı yaşanacağmı dikkate alarak oğretmen adaylannın Devlet Memurlan Sınavı'ndan (DMS) çıkanlması yönünde bir çalışma yaptı. Öğretmenler için eylül aymdan önce ayn bir sınav yapılmasını öngören bakanlık, bu konudaki yasa tasansı taslağını Bakanlar Kurulu'na sundu. Bakanlık, yeni öğretim döneminde yaklaşık 40 bin öğretmene gereksinim olduğunu belirledi. Ancak Devlet Memurlan Sınavı'nm 17 Ekim'de yapılacağını ve sonuçlann açıklanmasınm kasım-aralık ayına kadar sarkacağını dikkate alan bakanlık, eğitimde yaşanacak sıkınnyı aşmaya çalışıyor. Milli Eğitim • Milli Eğitim Bakanlığı, oğretmen sıkıntısı yaşanacağmı dikkate alarak oğretmen adaylannın Devlet Memurlan Sınavı'ndan çıkanlmalan için çahşma başlattı. Bakanhk, bu konudaki yasa tasansı taslağını Bakanlar Kurulu'na sundu. Bakanlığı, bu amaçla oğretmen adaylan için ayn bir "alan sınayı" yapıhnası yönünde çalışma başlattı. Norm Kadro Yönermeliğı'ne eklenecek, "Öğretmenler için ayn bir sına> yapıhr" hükmü ıle ögretmen adaylannın okullar açılmadan ayn bir sınava alınmalan planlanıyor. Bakanlık, önerisinin kabul edilmemesi durumunda "vekil oğretmen" fciTnülüne başvuracak Sınav sonuçları belli oluncaya kadar doğacak eğitim boşluğunu, 1 yıl görev yapacak vekil öğretmenlerle giderme yoluna gidilecek ve Devlet Memurlan Smavı'nın açıklanmasınm ardından vekil ögretmenler. asli ögretmenlerle yer değiştirecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog