Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 TEMMUZ 1999 ÇARŞAMBA 8 HABERLER Mısır Çarşısı davasmda uzmanuı yeminli ifadesi ve raporlara karşın emniyet iddiasında direniyor 'Bomba' tarbşması sürüyor• Üst düzey bir emniyet yetkilisi Mısır Çarşısı'ndaki patlamanın 'bomba sonucu meydana geldiğini' söyledi. Avukat Alp Selek, emniyetin 'olmayan bir olay' yarattığını belirterek kızına komplo kurulduğunu savundu. "oünayan bir olay" yarattığmın ortaya çıktığım söyledi. Selek, olayın üzerin- den bir süre geçtikten sonra Istanbul Em- niyet Müdürü Hasan Özdemir'in, "ba- şarısı jçin" kızı Pınar Selek ile diger sanıklan suçlu gösterdiğini savunarak emniyet tarafından hazırlanan rapor- larda bomba bulgusuna rastlanılmadı- ğını kaydettı. Selek, patlamanın bom- ba nedenıyle gerçekleştiğini iddia eden raporun da bilim dışı olduğunu savun- du. Söz konusu raporun 2-3 yerinde nitroseJüIoza rastlandığının kaydedildi- ğini söyleyen Selek, yaptıklan araştır- İstanbul Haber Servisi - "Mısır Çar- şısı'nın bombalanmasr davasında ta- nıklık yapan bomba uzmanın "Bomba izine rasdamadık" yönündeki yemin- li ifadesi ve raporlara karşın, adını açık- lamaktan kaçınan bir üst düzey emni- yet yetkilisi, "CMaj bomba sonucu mey- danagebniştir" iddıasını sürdürdü. Da- vada idamla yargılanan sosyolog Pı- nar Seiek'in babası avukat Alp Selek de açık bir komplo ile karşı karşıya ol- duklannı söyledi. Bomba uzmanının ifadelerini değer- lendiren avukat Alp Selek, emniyetin ma sonucunda bu maddenin vemiğin ana maddesi olduğunu, gübre ve siga- ra külünde de nitroselüloza rastlandı- ğıru öğrendiklerini söyledi. Üst düzey mûdfir: Bomba Adınuı açıklanmaması koşuluyla dün gazetecilere bir açıklama yapan tstan- bul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir yetkili ise "patlamanın nedeninin bomba olduğu" iddıasını sürdürdü. Olayda kullanılan TNT'nin yarattığı yüksek ısının, bomba kalıntılannı yok edebilecegini ileri süren yetkili, tanık Başkomiser NazmiNuriÇeük'in ifade- sinde, olay yerinde bomba bulgusuna rastlamadıklannı söylediğini, ancak "bunun olayda bomba kullanılmadığı anlamına geunediğinr savundu. Pat- lamada TNT kullanıldığına dair kanıt- lanmış bilimsel bulgular olduğunu sav- layan yetkili, ancak olay dava sürecin- de bulunduğu için bu resmi raporlan ga- zetecilere veremeyeceklerini ileri sür- dü. Yetkili, olaya ilişkin yakalanan sa- nıklann emniyetteki sorgulannda suç- lannı itiraf ettiklerini kendi iddialan- nın kanıtı olarak gösterdi. Dosyadaki raporlar ise "patiama, bomba sonucu me>danagekü" iddıası- nı sürdüren emniyet yetkılisini yalan- lıyor. Bomba tmha Bürosu memurlan tarafından 10, 11 ve 13 Temmuz 1998 tarihlerinde düzenlenen tutanaklarda bomba bulgusuna rastlanmadığı belir- tiliyor. Yine Bomba lmha Bürosu'nda- ki görevlilerin imzasını taşıyan 20 Tem- muz tarihh olay yeri inceleme raporun- da da bomba izine rastlanmadığı kay- dediliyor. Kriminal Polis Laboratuvan Müdür- lüğü'nce hazırlanan 14 Temmuz 1998 tarihli ekspertiz raporunda ise olay ye- rinden toplanarak gönderilen mater- yallerde, aseton faztnda nitroselüloz artıklan, aynı materyallerin su fazında ve elbiselerin su fazında ise nitrit iyon- lan bulunduğunun tespit edildiği bildi- riliyor. Raporda, vücuttan çıkanlan par- çalar ve diğer inceleme konulan üze- rinde ise herhangi bir bulguya rastlan- madığı ifade ediliyor. Ancak Istanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 kişilik bilirkişi heyetine hazırlatılan 2 Kasım 1998 tarihli raporda, patlama- nın nedeni olarak "nhrosdüloziçerirpat- layKi madde" gösteriliyor. saldırganı ailesi tanıyamadı Adana'da sahte ihbar heyecanı • Adana Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne önceki gün yapılan canlı bomba saldınsında yaralananlann durumlan iyiye gidiyor. Saldında parçalanan teröristin cesedini ailesi teşhis edemediği için ceset üzerinde DNA testi yapılacak. ADANA (Cumhuriyet Güney İDeri Bürosu)- Can- lı bomba şokunu üzenn- den atamayan Adana'da dün de iki ayn mahalleden gelen bomba ihbanyla kor- kulu saatleryaşandı. Dağ- lıoğlu ve Banş mahallele- rine bırakılan poşetler çev- re sakinleri arasında pani- ğe yol açarken iki ihbaruıda asılsız olduğu ortaya çık- tı. Adana Emniyet Müdür- lüğü Haber Merkezi'ne ön- ceki gün yapılan canlı bomba saldınsında yara- lananlann durumlan iyi- ye giderken polisin özellik- le Kürt kökenlilerin yaşa- dığı mahallelerdeki ope- rasyonlan sürüyor. Bu ara- da canlı bomba Ruşen Ta- bana'yı ailesi. parçalan- mış cesedinden tanıyama- yınca ceset DNA testi ya- pılması için Çukurova Üni- versitesi Tıp Fakültesi Bal- calı Hastanesi'ne gönde- rildi. Canlı bomba olayından sonra alarma geçirılen Adana polisi, dün de iki bomba ihbanyla hareket- li bir gün yaşadı. Sabah 10.00 sıralannda Dağlı- oğlu Mahallesi 10. Sokak No: 1 'de bulunan Doğu Kırtasiye'nın duvanna bombalı poşet bırakıldıği yolundaki bir ihban de- ğerlendiren güvenlik güç- leri, poşetin ıçınde çöp buldu. tkinci ihbar 11.40 sıra- lannda geldi. Bu kez Ba- nş Mahallesi'negiden\e çöp kutusundaki poşetin boş olduğunu belirleyen güvenlik güçleri, sılah se- si duyulduğu yolundaki savlan değerlendirmeye aldı, ama ondan da sonuç çıkmadı. Bu arada intihar saldı- nsını gerçekleşnren Ruşen Tabancı'nın Adli Tıp Morgu'ndaki cesedini teş- hıs etmek ve teslim almak üzere Tarsus'tan getirilen annesi Farma, babası Ha- nifi ile kardeşleri Zafer ve SuatTabana'nın DGM savcısı tarafından ifade- leri alındı. Morg önünde sürekli ağlayan anne Fat- ma, "Kıznnı en son 4ay ka- dar önce dershaneye gön- derdim. Gidiş o gidiş, bir daha göremedik" dedı. Daha sonra teşhis için morga alınan aile, parça- lanmış cesedi tanıyama- yınca yetkililer DNA tes- tinın yapılması için cese- di Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Has- tanesi'ne gönderdiler. Yet- kililer, anne ve baba Ta- bancı'ya DNA testi uy- gulanacağını belirttiler. Bu arada, baba Hanifi Tabancı'nın daha önce HADEP İskenderun Ilçe Yönetım Kurulu üyesi olarak görev yapnğı belır- tildi Baba Tabancı'nın, İskenderun'dan Tarsus'a taşınmalan üzerine bu gö- revınden aynldığı kayde- dildi. Canlı bombanin saldı- nsıyla ağır yaralanan Eği- tım Şube Müdürü Hasan Genç ve teknisyen Erdo- ğan Aslan ile Levent Be- ler. Alay Rençber. Yaşar Doğan. Nuri Conker, Bayram Kunı. Hasan Ak- ça, Mehroet Telsiz adlı po- lis memurlan. teknisyen Nermin Yıldırun, bekçi Hüseyin Köse ile Ahmet Taşa. Alaattin ÖzJaran ve Salih Çeük adlı sivillerin durumlannın iyi olduğu, tedavilerinin Devlet Has- tanesi'nde sürdüğü öğre- nildi. TBMM Genel Kurulu Vericilerin TRT'ye devri kabul edildi VNKARA (Cumhuri- yeıBürosu)- Radyo ve te- İeMzyon verici tesislerı- niı TRT'ye devredılme- sin öngören tasan. dün TEMM Genel Kurulu'nda ka>ul edildi. Buna göre. ererjiden elde edilen ge- lirien yüzde 3.5 oranında- kirutar TRT'ye aktanla- ca. Hükümet bu oranı yirde 100'e dek arttırma veeksiltmeye yetkili ola- ca. TRT'nin reklam ge- liıerinden yüzde 30'unun S6yal Yardımlaşma ve Dyanışma Fonu'na akta- nnası zorunluluğu kal- dnhrken RTÜK'ün rek- lan gelirlerinden aldığı pyın yüzde 15"i bu fona aianlacak. 1989 yılında çıkanlan ysayla radyo ve televizyon vrici istasyonlan PTT'ye dvredilmiş, Anayasa Nihkemesi bu düzenle- rmin bazı maddelerini ıp- bedince yasal boşluk doğ- nıştu. Ancak bu hükümet dheminde komisyonlar- cn hızla geçırilebilen ta- sn, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tasannın kabul edilmesiy- le radyo \e TV vencıleri TRT'ye devredilirken TRT'ye de\Tedilecek kamu konutlanndaki Türk Tele- komünikasyon AŞ perso- nelinin ve bu personelin oturma süreleri ve şartla- nnın Türk Telekomünikas- yon Anonim Şirketi ile TRT'nin yapacağı proto- kolle belirlenmesi de hük- me bağlandı. Türk Tele- komünikasyon AŞ'den 1834 kişi de TRT'ye geçe- cek. Yasada öngörülen de- \irişlemi. 31.12.1999 ta- rihine dek tamamlanacak. Türkiye Elektrik Dağı- tım AŞ ve Türkiye Elekt- rik Üretim-lletim AŞ ile bu kuruluşların dışında yasayla elektrik üretimi ve iletimi tesisleri kurma- ya ve ışletmeye, dağıtım ve ticaretini yapmaya yet- kili kılınan diğer kurum, kuruluş ve ışletmelenn tü- keticıye satılan enerjıden elde edilen gayri safi sa- tış hasılatının yüzde 3.5'i TRT'ye aktanlacak. MSÜ'de diploma töreni Mitnar Sinan Üniversitesi (MSÜ) 1998-99 öğretim yıh mezunlanna diplomalan törenle v^rildL MSÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Başoğlu, MSÜ'nün, 116 >illık geçmisinde her dönemde çağın önünde eğitim verdiğini vıırgulayarak "Mimar Sinan Ünrversiteli olmak bir ajncahktır'' dedi MSÜ'ye bağlı tarihi Tophane-i Amire binasındaki Kükür ve Sanat Merkezi'nde yapılan törende öğrenciler adına konuşan Nazenin Tokuşoğlu MSÜ mezunlannın gece gündüz çalışıp kendilerini gerçeği, güzeli aramaya adamış a> dın ve çağdaş bireyler olarak yetiştirdikJerini betirttL Tokuşoğlu, MSÜ'nün Atatürkçü bir gençHk yetiştirdiğuıi vurguladı. Konusmalann ardmdan Rektör Prof. Dr. Tamer Başoğlu, mezun olan öğrencflere diploma ve armağanJannı verdL (YUSUF ZÎYA AY) Prof. Erçıkan, lÜ'deki yolsuzluk raporunun YÖK'te bulunduğunu söyledi 6 Âlemdaroğlu dosyası beldetiliyor' tstanbul Haber Servisi - Eski Istanbul Üni- versitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Araş- tırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Celal Erçı- kan, tO'deki yolsuzluklarla ilgili IÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Âlemdaroğlu hakkında Mali- ye Teftiş Heyeti tarafından 500 sayfalık rapor hazırlandığını söyledi. Raporun YÖK'e gön- derildiğini belirten Erçıkan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz'ü bu konuda görevini yapmamakla suçladı. Istanbul Üniversitesi Göz Araştırma Merke- zi Müdürlüğü'nden gecen hafta emekli olan Prof. Dr. Celal Erçıkan, dün Basın Müzesi'nde top- lanü düzenledı. tÜ'deki yolsuzluklarla ilgili IÜ Rektörü Ke- mal Alemdaroğu hakkında Maliye Teftiş He- S ı n a v ı n 9 N i s a n ' d a y a p ı l m a s ı k a r a r l a ş t ı r ı l d ı 2000'in ÖSStakvimibeUrlendiANKARA (Cumhuriyet Bûro- sn)-Yüksekögretim Kuruİu (YÖK). Öğrenci Seçme Sınavı'nın (ÖSS) okullartatile girdikten sonra yapıl- ması yönündeki kamuoyu baskıla- nna karşm, stnavm 2000 yılında 9 Nisan'dagerçekleştirilmesine karar verdi. YÖK, 2000yılının ÖSS takvimi- ni beüriedi. YÖK, öğrencilerin okul- lara devamını, derslere yıl boyun- ca çahşmalannı sağlamak üzere ÖSS'nin okullann tatil olmasının ardından yapılması yönündeki bas- kı ve kulislere kulak vermedi. Sı- navın 9 Nisan 2000'de yapüması ka- rannı aldıklarau kaydeden YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gûrüz, başvurulann da 1-16 Kasım 1999 tarihleri arasında yapılacağım du- yurdu. 1999 ÖSS sonuçlan için geri sa- yım başladı. Adaylann puanve yüz- deKk sıralafının verileceği sonuç- lar, 12 Temmuz'daaçıklanacak. So- nuçlar, 900'lü hatlar, Sınav Sonuç Gazetesi ve Internet ile duyurula- cak. Marmara Üahiyat Fakültesi'nde 2 soru kitapçığımn çalmması nede- niyleertelenen sınavın ardından k- tanbul Emniyet Müdürlüğü tara- fından başlatılan soruşturma sürû- yor. 1700 kişinin DNA ve parmak izini tarayan emniyet, 25 kişinin DNA ve parmak izi incelemesini sürdürüyor. Emniyetin bölge labo- ratu\'annda yapılan incelemelerde DNA incelemesi için yurtdışından gelecek madde beklendiğı, ancakşu ana kadar şüphelerin yoğunlaşüğı bir kişi olmadıgı kaydedildı. yeti tarafından hazırlanan raporun YÖK'e gön- derildi^ini belirten Dr. Celal Erçıkan. "Rapo- run YOK kanalıyU gereği yapümak üzere sav- cıhğa sevk edilmesi gerekmektedir. Bunun bü- yük tetaşmıyaşayan Âlemdaroğlu, bir siyasmin yakuır>1a AnkaraŞ^ uçup bu konuda engelle- me yapma çalışmalanna girmek Lstemektedir. Ama bunda başarüı olamayacağma inanıyo- rum"dedi. tÜ'ye bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde- ki Ziya Gün Vakfı ile Ça- pa Tıp Fakültesi bünyesin- deki Istanbul Tıp Vakfı'nda da yolsuzluk yapıldığını öne süren Erçıkan, Ziya Gün Vakfı adına sahte fa- turalar bastınldığını, me- sai içi çalışmalann mesai dışı gösterilip haksız ka- zanç sağlandığını söyledi. 17 TEMMaZ 1999 Duke Ellington'un 100. Doğum Yıh caz tarihine yapılan muhteşem bir yolculukla kutlanıyor. La Dance Troupe "Cotton Club Revue' coşkulu dansları... nun 'The Smithsonian Jazz Mastervvorks Orchestra"mn dinamik yorumu... Yer: Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Tarih: 09.07.1999 Saat: 21.30 FESTİVAI SPONSORU GARANTI KURUMSAL SPONSOflLAH KOCBANK IJtViillıi I | T IMHOl | MARMARA V RENAULT I Bu ılan Cumhuriyet Gazetesi'nin katkısıyla yayınfanmıştır. Cumhurty* Babuna kampanyası Erçıkan, lösemi hastası Dr. Oktar Babuna için dü- zenlenen kampanya ile adı sık sık gündeme gelen Is- tanbul Üniversitesi Vak- fı' nda dabazı yolsuzlukla- nn yapıldığını savundu. \^ı- kıflara araba bağışlandığı- na dikkat çeken Erçıkan, Babuna kampanyasında da bazı suiistimallerin olabi- leceğini ima etti. Erçıkan, Babuna kampanyasında, "Resmi kurumlarca para- lar toplanıyor" sözlerine karşıhk. tstanbul Üniver- sitesi Vakfı'nm resmi bir kurum olmadığını vurgula- dı. Vakıflarla ilgili mevzu- atlan anımsatarak bağış alamayacaklannı anımsa- tan Erçıkan şöyle konuş- tu: "Rektörlâkbuisiyürûtn- vor.Bukurum resmi kurum değiLFerdiiradeflekurulan birvakrf. Buvakıflar üniver- sitede faalrvet gösteremez- ier.21 Eyiûl'1997 tarihli Res- mi Gazete'de yayımlanan karara göre, 'Bundan böy- le kamu kurum ve kuruluş- lan, meslek odalan, sendi- kalar, mahalli idare ve üni- versiteler bünyesinde kuru- lan vakıflar, söz konusu ku- rum ve kuruluşlar üniver- sitenin ismini alamazlar' de- niyor. TüzeUdşilerden her ne ad adı alnnda olursa ol- sun herhangi bir bağış ve yankmabmaz,menfiut sağ- layamazlar" Istanbul Üniversitesi Va- kıf Başkanı Bahri Erzen- gin'in aynı zamanda dekan olduğunu da anımsatan Er- çıkan, yasalara göre, üni- versitede görevli persone- lin vakıflarda veya bunla- ra bağlı işletmelerde fıilen çalışmalarının kanunen mümkün olmadığını da söyledi. Egitim-Sen'in raporu 'Tarikat okullan geleceğimizi tehdit ediyor' • 1998-1999 eğitim ve öğretim yılının değerlendirildiği raporda devlet okullannın planlı ve bilinçli bir şekilde yetersiz hale getirildiği belirtilerek bu boşluğu, özel okullar, dershaneler ve tarikat okullannın doldurduğu savunuldu. ANTALYA (AA) - Kamu Emekçilen Sendıkalan Kon- federasyonu'na (KESK) bağlı Eğitim-Sen tarafından yapılan "1998-1999 Eğitim ve Öğretim Yıunın Değer- lendirme Raporu"nda tari- kat okullannın, eğitimin ge- leceğini tehdit ettiği bildinl- di. 1998-1999 eğitim ve öğ- retim yılının değerlendiril- diği rapor, Eğitim-Sen Ge- nel Sekreteri Cemal Ünlü ve Genel Sekreter Kemal Ünal imzasıyla şube ve tem- silciliklere de gönderildi. Raporda, devlet okullan- nın planlı ve bilinçli bir şe- kilde yetersiz hale getirildi- ği öne sürülerek bu boşlu- ğu, özel okullar, dershane- ler ve tarikatokullannm dol- durduğu savunuldu. Raporda. "Bugün çokça sözü edilen Fethullah Gülen okullan, bunun bir sonucu- dur. Kakhki,bu okullar,bü- tünün sadece birparçasKİu*. Bunun dışında çeşrüi tari- katlann elinde birçok okul veöğrenciyurdu bulunmak- tadır. Resmi verilere göre, bugün 5 bin 923 Kuran kur- su faanyettedü-" denildı. Eğitim sisteminde kro- nikleşen yapısal sorunlann, kendini yakıcı bir şekilde hissettirdiği kaydedilen ra- porda, bu eğitnn-öğretim yı- lının, öğretmen, öğrenci ve velileri yakından ilgilendi- ren; eğitimin geleceğini be- lirleyen önemli değişiklik- lerin, tartışmalann yoğun olarak yaşandığı yıl olduğu belirtildi. Raporda, bu eğitim-öğ- retim yılında da okullaşma oranlannın oldukça düşük kaldığı kaydedilirken okul- laşma orarunın en yüksek olduğu eğitim kademesinin yüzde 89 ile ilköğretim, en düşük kademenin ise yüzde 8.9 ile okul öncesı eğitim olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'de 1998-99 eği- tim-ögretim yılında hiçbir eğitim kademesinde, hedef- lenen okullaşm» düzeyine ulaşılamadığının ifade edil- diği raporda şu görüşlere yerverildi: "Yürürlükteki7.BeşYıl- hk Kauunma Planı'nın bitiş tarihioton,2000\*na bir öğ- retim yıh kaldığı hakk, he- deflenen >«gerçekleşen oku)- laşma oranlan arasındaki fark yüzde 10 ohnuştur. En büyük fark, hedeften yüzde 20 düzeymde bir sapmanm gözkndiği ortaöğretim aşa- masmda ohnuş, ortaöğreti- min kendiicindeki dunımu- na bakıkügımla ise genel H- seferdetd okullaşma oranla- n, meslek ve teknik liseter- deki okullaşma onuundan yüzde 7 fadJKhr." Bu eğitim ve öğretim yı- lında, değişik öğretim İca- demelerinde toplam 10 bin 589 okulda ikili ögretim ya- pıldığı, en fazla ikili öğre- timin 7 bin 625 okul ile il- köğretim kademesinde oldu- ğu kaydedilen raporda, met- ropollerde suuf mevcutla- nnın 80-100 kişiye kadar çıktıgına, bu ortamın eğiti- min kalitesini olumsuz yön- de etkilediğı gibi eğitim ça- lışanlannın sağlığmı da boz- duğuna dikkat çekildi. Ra- porda, Milli Eğitim Bakan- lığı'nın, mevcut okullann bahçelerine ek binalar yapa- rak özellikle ilköğretim okullannda çocuklann kı- şilik gelişiminde etkili olan oyun alanlannı daralttığı, böyle gıdiürse özellikle met- ropol illerde, öğrencilerin beton yığınlan arasına kapa- tılacağı vurgulandı. Ortalama 130 milyon li- ra civannda olan öğretmen ücretlerinin, asgari düzey- de geçinebilmek için 300 milyon liraya çıkanlması gerektiğinin belirtildiği ra- porda şöyle denildi: "Bu sefalet ücreri, mes- lektaşlanmızm şevldni kn-- maktadır. 1995-1999 jıllan arasndatemdtüketimmad- deterindeki fiyat artışı 1100 iken öğretmen maaşlaruı- daki arüş yüzde 688'de kal- mışar. Bunun anlamı, diğer kamu çahşanlan gibi öğret- menler de her geçen yıl yok- suBaşmaktachr. 1998güz dö- nemismaviannda öğretmen- lere ödenen ek sınav ücret- leri. faizkri> le birlikte öğ- retmenlerdengeri ahnmak- tadır." Saldırı basit bir olay değil' İşçi Partisi'nden polise suçlama tstanbul HaberServisi-tş- çi Partisi (tP) Istanbul Ör- gütü Başkanvekili Kamil Dede, İP Istanbul Merke- zi'ne üç gün önce İBDA-C terör örgütü mi litanı Abdül- selam Tırtal tarafından ger- çekleştirilen salduının ar- kasında tstanbul Emniyeti Terörie Mücadele Şube Mü- dürlüğü'nden bir ekip ol- duğunu öne sürdü. Dede, saldınnın basit bir olay ol- madığını beürterek "Bu sal- dın, Türkiye'deki irtkaya karşı olan 28 Şubat karar- hhğmıboşa çıkarmava yöne- Kk bir eylem ve mesajdır" dedi. Kamil Dede, dün tP il merkezinde düzenlediği top- lantıda, tP il merkezine sal- dın düzenleyip iki kişinin ağır yaralanmasma neden olan İBDA-C terör örgütü militanı Abdülselam Tu- tal'ın polis tarafından olay- dan 24 saat sonra serbest bırakıldığını söyledi. Sal- dınnın tstanbul Emniyeti Terörie Mücadele Şube Mü- dürlüğü'nde yuvalanmış üst düzey bir grup polis tarafrn- danplanlandığmı ileri süren Dede, "Bu irtkaa pofisierin adlanbizde vanhr, haklann- da gerekli yasal işlem yapu- mazsa basına açıklayaca- ğız" diye konuştu. Bir siyasi partiye saldın düzenleyen birkişüün ancak arkasında bir kuvvet varsa ve bir kuvvet tarafından yön- lendiriliyorsa bu denli ra- hat hareket edebilecegini savunan Dede, Tutal'ı da adli ve mülki makamlarda- ki irticacılarca yönlendiril- diğini iddia etti. Dede, "Fet- hullah Gülen'inmaskesinin düşrüğü bir dönemde yapı- lan bu saldm. ashndaonla- nn çaresiz ve panik halinde oUuklannıgösteriyor"dedi. YASEMİN; Doğum Günlerinin Ötesine, Sonsuzluğun tlerisine, Özgürce ve Mutlulukla uç Nice Mutlu Yıllara... AYKUT SATILIK Jet-Kent l'de 2 x 1 sıfir daire 6. kat Tel.: 0.212 580 09 13 BEYLÎKDÜZÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog