Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

7 TEMMUZ 1999 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Unlü besteci Rodrigo öldü • MADRİD(AA)-Ünlü Jspanyol besteci Joaquin Rodrigo, Madrid'de 97 yaşmda öldü. Özellikle gitar ve orkestra için bestelediği "Concierto de Aranjuez" (Aranjuez Konçertosu) adlı yapıtıyla tanınan Rodrigo, kör olmasına karşın 3 yaşındayken müzik çalışmalanna başlamıştı. Rodrigo, daha çok gitar ıçın yazdığı bestelerle tanınmakla birlikte, başka çalgılar için konçertolannın yanı sıra birçok opera, koro yapıtı, piyano parçası ve şarkı dâ yazmıştı. Rodrigo'nun Türk olan eşi piyanist Victoria Kamhi, 1997'deölmüştü. Yargıtay başkanı seçimi bugün • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mehmet L'ygun'un yaş haddinden emekliye aynlmasıyla boşalan Yargıtay Başkanlığı için seçim bugün yapılıyor. Yargıtay Birinci Başkanı seçilebılmek için adaylann üye tam sayısının salt çoğunluğunun (120) oyunu almalan gerekiyor. Ilk üç turdaki oylamada hiçbir adavın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda üçüncü turda en fazla oyu alan îki aday dördüncü ve beşinci turda yanşacak. Yargıtay Başkanhğı için Yargıtay Başkanvekili lsmet Arslan, 4. Ceza Dairesi Başkanı Sami Selçuk, 8. Ceza Dairesi Başkanı Türkan Güven, 20. Hukuk Dairesi Başkanı Ferruh Atbaşoğlu, 6. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Nureddin Doğan, l. Hukuk Dairesi Başkanı Eraslan Özkaya, 14. Hukuk Dairesi Başkanı Erdoğan Özdönercı ve 21. Hukuk Dairesi Başkanı Orhan Yalçınkaya yanşacaklar. Özer Çiller'in yapgılanması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Özer Uçuran Çiller'in. eşi DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in malvarlığını araştırmak amaciyla kurulan TBMM komisyonuna gerçeğe aykın bilgi verdiği ıddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Yargıç Sadi Sanyıldız, Özer Çiller'in savunmasınm alınması için Sanyer Asliye Ceza Mahkemesı'ne yazılan talımat cevabının beklenmesi, sanık Bilger Duruman'ın savunmasınm alınması için talimat yazılması ve dosyadaki diğer eksikliklerin gıderilmesı amacıyla duruşmayı ılen bır tarihe erteledı. Genç pilotlardan laiklik sözü • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Aralannda 5 kadınm da bulunduğu 14 pilot, 11 ay siiren eğitimlerini tamamlayarak bröve ve sertifıkalarını aldı. Mezuniyet töreninde konuşan hava pılot teğmen Serap Akbulut, "Atatürk ilke ve inkılaplanna bağlı olan biz genç pilotlar ve uçuş ekipleri, laik-demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bekçileri olacağımıza söz veriyoruz" dedi. Ujjur Mumcu atiı |KIRK\ĞAÇ(AA)- Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı tlyaslar beldesinde, "Uğur Mumcu Caddesi"nin adı değiştirildi. llyaslar Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Zorlu, belediye meclısinin DSP'li üyeleri tarafından verilen ısım değışikliği önergesinin, oyçokluğu ile kabul edildiğini belırtti. Katorifer yakıtına zarn yapıldı • ANKARA (ANKA)- Kalorifer yakıtına yüzde 5.3 ile 5.7 arasındakı oranlarda zam yapıldı. Bugünden geçerli olacak zamma göre kalorifer yakıtı Ankara'da 143bin400. lstanbul'da 138 bin 800, tzmır'de 136 bin 600 lıradan satılacak. Hükümet, Meclis gündemini, 'eskilerle' doldurdu...TBMM'ye 111 tasan sunuldu Esld tasardara, yeııi sunıışANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TB- MM'yi yaz aylannda da çalıştırmayı he- defleyen hükümet, şimdiye kadar tek bir yeni yasa tasansını Meclis'e sevk etmez- ken, bazılan birkaç dönemdir bekleyen eski tasanlan TBMM'ye yeni "sunuşla" göndermekle yetindi. Bakanlar Kurulu üyeleri şimdiye kadar tek bir tasanya or- tak imza koymazken, *yenfleme" olduğu için Başbakan Bülent Ecevit imzasıyla TBMM'ye şimdiye kadar 111 yasa tasa- nsı ulaştı. Gönderilen tasarfiar arasında y- er alan ve "irticai faaliyetleri önlemeye" dönük tasanlan üzerinde ıse hükümet or- taklan arasında henüz uzlaşma sağlana- madı. Başbakan Ecevit'in geçen haftalarda 87. öncekı gün de 24'ünü gönderdiği es- ki tasanlar arasında "irtkaya karşı müca- dele" tasanlannm yanı sıra memura sen- dika hakkı, 2 dönemdir çıkanlamayan ka- dının statüsü genel müdürlüğü ve aile araştırma Kurumu teşkilat ve görevlerine ilişkin tasanlann yanı sıra "tek sözcük- lük" değişiklik içeren tasanlar da bulunu- yor. Geçen dönem "hükümsüz" kalan bazı irticayla mücadele tasanlan ile getirilmek istenen düzenlemeler özetle şöyle: • Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yasa'va bir madde eklenmesine ilişkin tasan ile Mushaflan tnceleme Kurulu'nca mühürienmemiş olan basılt, sesli veya göriintülü mushaf. cüz. mealli mushaf ve her türlü Kuramke- rim metinlerinin ricari amaçla yayımlan- ması. çogaltılması, yurda sokulmasu saü- şa arzı, ücretli veya ücretsiz dagrtılmasına > asak getiriliyor. Bu yasağa aykın hareket edenlere 6 aydan 2 yüa kadar hapis, 10 müyon liradan 50 miryon liraya kadar ağır para cezası öngörülüyor. • Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu Yasası'nın 69. maddesinin değıştirilmesi- ni öngören yasa tasansı ile anayasanın başlangıç ve 2. maddelerinde belirtilen cumhuriyetin niteliklerine, Türk varlığı- nın devletine ve ülkesiyle bölünmez bü- tünlüğüne, laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din devleti duygulannın devlet iş- lerine kanştınlamayacağı ilkesine aykın hareket eden ideolojik veya siyasi amaç- larla hareket eden, dil. din ırk, cinsiyet farkı gözettiği saptanan hâkimler ve sav- cılann meslekten çıkanlması öngörülü- yor. Tasannm gereİcçesinde de "Cumhu- riyetin niteliklerine aykın hıtum ve davra- nîşiarda buhınan, tarafsızlıgını yitiren, ku- ral adamı olduğunu unutan >argı men- suplarının bu meslek içinde yeri olmama- bdır" denildi. -657sayıh Devlet MemurlanYasası'nın 125. ve DahiHye Memurlan Yasası'nın da 23. maddesinde yapıhnası öngörülen deği- şiklikle. irticai faaliyetlerde bulunduğu saptanan, kamu çalışanlan ile dahiliye me- murlannın meslekten çıkanlacağı hükme bağlanryor. 'Deniz Baykal'a yakın' ekibin parti meclisindeki ağırlığı MYK'ye de yansıdı CHP'nin yeıü genel sekreteri Erdenı • Tarhan Erdem, genel başkan dahil 61 kişinin katıldığı oylamada 13 boş oya karşı 48 kabul oyuyla genel sekreterliğe seçildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - CHP Genel Sekreterli- ği'ne. Genel Başkan Altan Öy- men'in adayı Tarhan Erdem se- çildi. Öymen'in "Baykalcı isim- lerin" ağırlığını taşıyan merkez yönetim kurulu (MYK.) listesını MahmutYıkhz, Yüksel Çakmur ve Fuat Çay deldi. CHP'nin 10. olağanüstü ku- rultayında seçilen parti meclisi (PM,) dün sabah Öymen ile Anıtkabir'i ziyaret ederek göre- ve başladı. PM üyeleri, daha son- ra MYK'nin seçileceği toplantı- ya geçti. Yaklaşık 6 saat sÜTen toplantıda, CHP'nin üst yöneti- mi belirlendi. Tarhan Erdem, genel başkan dahil 61 kişinin katıldığı oyla- mada 13 boş oya karşı 48 kabul oyuyla genel sekreterliğe, Nihad Matkap da 14 boş oya karşı 47 kabul oyuyla genel saymanlığa seçildi. Erdem ve Matkap'a verilen boş oylann "Baykakı" ekipten olduğu ileri sürüldü. "BaykaTa yakın ekibin" PM'deki ağırlığı MYK'ye de yansıdı. Genel sek- reterlik seçiminden önce gerçek- Olaylı kurultayda sadece genel başkan seçUebilmiş, PM secimleri sırasında ise olayiar çıkrruştı. leştirilen MYK için Öymen, PM'ye 20 kişilik liste sundu. Öy- men'in listcsinin dışında 14 kişi de dışandan aday oldu. Cevdet Setvi, Yaşar Seyman, İbrahim Tez, Orhan Veli Yıkü- nm, Bekir YurdagüL Veli Aksoy, Metin Arifağaoğlu. Abdülkadir Ateş, tnal Batu, Şule Bucak, Ali Dinçer.Tarhan Erdem, Sabri Er- gfii, Mustafa Gazalcı, Yigit Gü- löksüz. Algan Hacaloglu, Demet Işık. Nihat Matkap, Mehmet Moğuhay ve HalukÖzdalga Öy- men'in listesinden; Mehmet Se- vigen, Sman Yerlikaya, Mahmut Yıldız, Zekeriya Akıncı, Yılmaz Ateş, Deniz Pmar Atıigan, Bülent Baratalı, Yüksel Çakmnr, Fuat Çay, Mesut Değer, Cavidan De- mirağ, Sevgi Kökbudak, Gükial Okuducu ve Mehmet Ali Ozpo- lat da dışandan MYK'ye aday oldular. Öymen'in listesine genel ola- rak blok oy çıktığı ve diğer grup- lar tarafından destek verildiği belirtildi. Kuraçekimi Öymen'in listesinde yer alan- lardan Abdülkadir Ateş, Moğul- tay Işık MYK'ye seçilemezken listeyi Baykalcı ekipten Yıldız ve Çay ile 26 Haziran kurultayın- da Ertuğrul Günayın listesin- den PM'ye seçilen Çakmur del- di. MYK'ye giren 20. kişi olan Fuat Çay, eşit sayıda (31) oy al- dığı Mesut Değer, Demet Işık ve Mehmet Ali Ozpolat arasından çekilen kura sonucu belirlendi. Hasan Fehmi Güneş, Murat Kara\alçın. Fikri Sağlar, Ercan Karakaş, Önder Sav, Ertuğrul Günay MYK'ye aday olmadılar. 26 Haziran kurultayında Baykal- cı ekibin listesinden PM'ye giren Batu, Arifağaoğlu, Dinçer, Ha- caloğlu, Selvi, Yıldmm, Yıldız ve Çay MYK'ye de seçildi. Ku- rultayda ortak liste çıkaran Gü- neş ve Karayalçın ekibinden ise MYK'ye yalnız Tez ve Gazalcı girebildi. Kurultayda yalnız Öymen'in listesinde yer alan ve PM'ye gi- ren 6 kişiden 4'ü (Gülöksüz, Seyman, Yurdagül, Matkap) MYK'ye giren isimler arasında yer aldı. Onceki MYK'den ise Selvi, Yıldınm, Hacaloğlu ve Çay yeniden yönetime geldiler. ^eni dönem başlıyor' Öymen, toplantıdan önce yap- tığı konuşmada, ÇHP'de bu aşa- maya gelinceye kadar olağanüs- tü bir dönem geçirildiğini, ancak artık yeni bir dönemin başladığı- nı söyledi. "Bundan sonra dışa dönük çahşmalanmız hızlana- cak" diyen Öymen, önceliği par- tinin çoktan beri gereksinimi olan yeniden yapılanma konusu- na vereceklerini söyledi. Öy- men, toplantıdan sonra MYK üyeleriyle kısa süre görüştü. Yeni MYK'nin ilk toplantısı da, bugün saat 13.30'da gerçek- leştirilecek. MYK toplantısın- da, genel başkan yardımcılan ve genel sekreter yardımcılan be- lirlenecek. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, borsaya belge sızdırma iddialannı yanıtladı 6 Iddia sahipleri gaflet ve dalalet içinde 9 ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu)-Uluslarara- sı Para Fonu'nun (IMF) sızdınlan belgesiyle il- gilı olarak önceki gûn "En azından hana öyle bir şey geunedL Bana öy- le bir şeyin gelmesine ge- rek yoktu" açıklaması yapan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. dün "Bu hikâyenin te- meli sakattır. Çünkü bu belge bana bir eski ba- kan arkadaşımdan de- ğil, doğrudan Hazi- ne'den sorumlu bakan arkadaşunız tarafından verildi" dedi. Mesut Yılmaz, dün parrisinin grup toplantı- sında. "bir bürokratın IMF ile UgUi belgeyi eski bir bakana, bakarun da kendisine verdiği, kendi- sinin ise belgeyi piyasa- lardan birisine vermesi- nin manipülasyona ne- den olduğuna" ilişkin iddıalan yanıtladı. Eleş- tirilere sert tepki göste- ren Yılmaz şunlan söy- ledi: "Başbakanla, başba- kan yardımcısı ile ve Ha- zine'den sorumlu ba- kanla yapnğumz toplan- tılarda, IMF ile yapılan müzakereler, IMF'nin talcpleri gündeme geldû tartışıldı. Bö> le bir iddi- ayı ileri sürebilmek, ileri sürmeyi bırakın. düşünebilmek bile başlı başına gaflettir, dalalet- tir. Ben 3 sene başbakanhk yap- tun. O sürede bu devlet, 10 tril- yonluk örtülü ödenegini bana emanet etti. Örtülü ödeneğin kendi usulü çerçevesi içinde hesa- bı. kitabı da yoktur. Tamamen başbakanın sütüne emanet edil- miştir. Benim başbakan olarak her gün borsalan maniple imkâ- nım vardı. Ama biz ANAP anla- lcisleri Bakanı Tantan, organize suçlarla mucadelenin savas ortamında' geçtiğini belirtti 'Hiçbir güç devletin üzerinde değil'ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - lçişleri Bakanı Sadertin Tan- tan, organize suçlarla mucadelenin "savaş ortamında" geçtiğini belir- terek "Bu unsurlar yerinde imha edflecektir" dedi. ANAP Geneİ Başkanı Mesut Yimaz da parrisi- nin grup toplantısında, "Mafyayto Oişkiü emniyet gorevifleri mutlaka temizJenmeli" dedi. lçişleri Bakanı Tantan, dün em- niyetin personel eğitim yasasının hazırlık çalışması öncesinde açık- lamalarda bulundu. Tantan, suç ör- gütleriyle mücadele yasa tasansı- na değınirken "Çıkar amaçh suç- larla mücadek yasa tasansını eği- tim yasası 0e desteklemek lazım, çünkü bu savaş silahlı bir sa>aş de- ğil, bu bir bilimsel savaşnr" dedi. Tantan, tasanmn, ordinaryus pro- fesör Feridun Yenisey. Prof. Dr. Şuflıi Dönmezer, Prof. Dr. Bahri Öztûrk ile lçişleri Bakanlığı ve di- ğer bakanlıklann uzmanlanylaha- zırlandığını belirtti. 'Bu güçîer \Tİolacak' Tantan. "devletin meşru gücü- nün dışında bazı bfügelerde devie- te eşdeğer örgütlenmeler yaparak halkı rahatsız eden, sindiren bir ya- pı içerisinde deviete raldp hâkim gûçfcr" olduğuna işaret etti. Tantan şunlan söyledi: "Şu bffinmelkMr ki, muüaksuretk bu güçler vıkılacak- ür. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Geçmiştc 20-30 sene önce, bir karakoldaki bir bekçibaşuun birisaretiylekapanlanbuyerierbu koşuUara gelmişse burada bürün herkesin sorumluluğu ve eksikliği varthr. Biz bunu bugünden sonra noktahyorve kesiyoruz. Bugünden sonra herkes yasalara aynen uya- cakbr. Mutlaka kanun hâkimiyeti sağlanacaktr. Hiçbir güç, devletin asla üzerinde ofaunaz. Bunu savaş • Tantan, "devletin meşru gücünün dışında bazı bölgelerde deviete eşdeğer örgütlenmeler yaparak halkı rahatsız eden, sindiren bir yapı içerisinde deviete rakip hâkim güçler" olduğunu belirterek "Şubilinmelidirki, mutlak suretle bu güçler yıkılacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi. ortamı olarak addediyoruz.'" "Devkte raldp gûçkrin, ferdın deviete olan güvenini sarsoğını" vurgulayan Tantan, lçişleri Bakan- lığı'nın, yeniden yapılanması çer- çevesinde, bağlı birimlerin müfet- tişlerince denetlenerek "eksüdik- kr \r arsa disiptine edileceğini" bil- dirdi. 'Operasyon gereldiydi' ANAP'm dün gerçekleştirilen grup toplantısınm basma kapalı bölümünde de bilgi veren Tantan, emniyette gerçekleştirilen operas- yonun gerekli olduğunu kaydede- rek yalnızca polislerin yerini de- ğiştinnelde sorunun çözülemeye- ceğini söyledi. Polis teşkilatının uzman ve kalifiye elemana gerek- sinimi olduğunu belirten Tantan, gelecek dönemde ödünsüz bir di- •siplinle egitime de önem verecek- lerini söyledi. Polislerin bazı çıkar ilişkilerine girmesinin önünün de ancak özlük haklannın iyileştiril- mesiyle kesilebileceğini kaydeden Tantan. "Bu konuda bir yasal dü- zenJeme önünüze getirecegkn. Ba- na destek olmanızı istryorurn"' de- di. Mesut Yıhnaz da grupta yaptığı konuşmada, kendi hükürnetleri dö- neminde hazırlanan çıkar amaçh suç örgütleriyle mücadele yasa ta- sansının, kapsamının genişletile- rek Meclis'e gönderileceğini söy- ledi. Mali suçlann da bu tasan kapsa- rruna almacağını bildiren Yılmaz, çete-mafya gibi örgütlü suçlarla mücadele için yalnız yasal düzen- leme ya da siyasi iradenin yeterli olmadığını belirtti. Yılmaz, "Eın- niyeân de kendi içinde bir disipime kavuşması. laçkahktan kuı tanlıııa- a ve kendineçekidüzen vermesi ge- reknr"dedi. >ışı ile tam tersine, serbest piya- sa ekonomisi düzeninin, yönetki- lerin en fazla sorumluluk taşuna- sını gerektiren, en fazla dürüstlük gerektirdiği bilinciyle bu piyasa- > ı disipline edecek önlemlerin pe- şinde koştuk." Yılmaz, bu tür iddialan orta- ya atabilmenin, düşünebilmenin aklın alacağı bir iş olmadığını, bunu yapanlann neyin peşinde bulunduğunu anlamakta güçlük çektiğini söyledi. Türkiye'de in- sanlara iftira atmanın bu kadar bedeli düşük bir iş olmaması ge- rektiğıni söyleyen ANAP lideri, "Bunun bedeli ounah, bu bedel de mutlaka ödenmelidir. Bunun- la ilgili yargı aracılığıyla gerekli hesabı soracağım. .Ama şunu söy- lemek istiyorum ki, Türkiye'de sorunlann neden uzun zaman içinde çözülemediğinin nedeni aranrvorsa buradaki ilk adresler- den biri medyadır" dedi. Yılmaz, enflasyonun yeniden tırmanma eğilimine girebilece- ği uyansında bulundu. Meclis'in ekonomideki kara delikleri ka- patması gerektiğini söyleyen ANAP lideri, bu amaçla hazırla- nan sosyal güvenlik taslağınm siyasi polemik konusu yapılmak istendiğini, bazı siyasi partilerin kâr-zarar hesabıyla bu düzenle- meyi tıkamaya çalıştığını söyle- di. Yılmaz, "Meseleyiyaşaindir- gemek, ya kötü niyet ya da ceha- letten kaynaklanmaktadır. Ama ikisi de Türkiye'nin bu sorunu çözmesinin önündeki engeldir" diye konuştu. Sistemin yeniden düzenlenmesi konusunda hükü- mette tam bir uzlaşma bulundu- ğunu belirten Yılmaz. "Şimdi aradıgımız toplumda geniş bir uzlaşmayi >*akalamaktır r ' görü- şünü dile getirdi. POLTrtKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA 'Serin Mavi../ Yaşamın derinliği nedir sizce? Sevgi, sevda, hüzün, umut, umutsuzluk nedir? Behçet Necatigil'in Yapı Kredi Yayınlan ara- sında çıkan 'Serin Mavi' eşine, çocuklanna yazdı- ğı mektuplan içeriyor... Tümü de deneme tadında... 'Serin Mav/'yi Necatigil'in kızlan Selma Esemen ve Ayşe Sansayın hazıriamışlar... lyi de etmişler... Sıcak bir Istanbul akşamında okuyorum 'Serin Mavi'yi... Mektuplann tümünde bir şiirin melodisini bulu- yorum. Aydınlık bir başın tepelerde buluştuğunu görüyorum... Korku salan geçmiş bir evrene yolculuklar ya- pıyor, sevginin değişmez tacını yakalıyorum... Sağırdalgınlıklardan sıynlmak, vakitsiz aynlıklara tutsak olmak niye? Behçet Necatigil, 1 Temmuz 1972'de eşine şöy- le yazıyor: "Gözlerinden öperim. Saat 18:00, akşam karan- lığı ağır, sessiz çöküyor. Yüksel Pazarkaya, üç sa- atlik yoldan, gidiş-dönüş altı saat, otomobiliyle Frankfurt'a getdi, Prof. Brands'fan beni devraldı, Stuttgart'a getirdi cuma gece. Evlerinde kalmam için ısrar ettiler. Tavan arasında boş bir odalan var- mış, gösterdiler. Yeter artardı. Ama ben rahatsızlık veririm korkusuyla beni bir otele götürmelerini ri- ca ettim. Pazarkaya bir pansiyona ilettı gene oto- mobiliyle. Tesadüf bir oda varmış, valizi bırakıp döndükevlerine. Yemek çıkardılar, kamım toktuöğ- leden. Yıyemedim. Gene gece yansı saat on ikiyi geçiyordu, pansiyona. Yüksel Pazarkaya'ya çok zahmet yükledim hasılı. Bugün sabah da tekrar geldi, kahvaltıya götürdü eve. Muhakkak götürmek istiyor beni. Kan koca ikisi de çok candan kimse- ler. Ikiçocuklanvarerkek. Biriyatılı ilkokula yeni baş- lamış, öteki dört beş yaşlannda. Inci Hanım'/nöa- bası da yanlannda. Bakalım ne olacak sonu. Öğlen gene yemeğe alıkoymak istediler, şehri tek başı- ma gezeyim diye aynldım, üçe doğnı bir yerde kamımı doyurdum, dolaştım, pansiyona döndüm, saat 18:20'de bir Alman dostianna davetlrymiş- ler, söz aldılar, onlan bekleyeceğim, beni de götü- recekler." • • • Behçet Necatigil'in 'Serin Mavi'sini okurken Egi- to Gonçalves'in dizelerini anımsıyorum birden... "Kent boşalmış sen yoksun diye, granit yapışkan bıryağmura dönüşüyor anstzın. Denize doğnı bağınyor martılar, bir ürperti ilk ağnsı gibi kışın sokaklan geçiyor." Sonra, Behçet Necatigil'in 'Kurşun'u çıkıyor 'Se- rin Mavi'de: "Her şey araya giriyor, aradan çıkıyor Arada çocuklar doğuyor, büyüyor, yürüyor Arada evler, evlenmeler, ölümler duruyor Arada yaz kış bahar, dünya dönüyor. Her şey arada oluyor arada bir, bir arada Aralarda akla kara, bulmak arayı arayı Bir eldir aralar, açar bir kapıyı usulca Açıksa aralar, kapanır ne iyi! Kara toprak ayaklanmız altında Mavi gök yukarda Ne bulduksa arada bulduk Seninle benim aramda, onlaria aramızda, arada. Madem küçük dünyamız ölümlerie sınıriı Madem kişi bağlı ortak yaşamlara Benden sana, senden ona, onlardan bize Gitmek gelmek arada başka dünyalara." • • • Bir yürek nasıl dolaşır dünya üstünde? Geçen o bahar dallannda küçülen boşluk ve kuru yapraklar... Behçet Necatigil bize yaşamı öğretiyor... Gözlükleri ve ağzında sigarasıyla bize gülümsü- yor... 22 Eylül 1969 Pazartesi... Necatigil, 'yaşamdan bir kesit' yansıtıyor "Sevgili eşim, çocuklanm, Ankara'dan selamlar. Sabah, saat 7:00. Gece 2:00 'den sonra mı ne uyayabildim galiba. Trende Eray Canberk 7e beraberdik, yol bile bitmek bilme- di. Iner inmez dönüş biletini aldım, çarşamba sa- bahı için. Gece birden yağmur yakaladı bizi cad- delerde. Uykumuz gelsin diye uzunyürüyüşleryap- tık, ama otele on birde dönmemize rağmen ben uyuyamadım. Eray bilmiyorum uyudu mu? Başka odada o. Gece kimselere rastlamadık. Işte bir bugün, birsalı. Ondan sonra selamet. Bil- mediğimiz bir otel, adı Konfor Palas, karyolası gı- cırdar, kapısı gıcırdar, musluk sabaha kadar şıp şıp damladı. Evden şaşma, oturkaşına kaşına. Ne- ne gerek sütlü börek. Her şey almışım da gömleği unutmuşum. Kalkyaz, oturyaz, bu da unutuluryaz. Neyse ki güneş açtı, gecekiyağmur sürseydi ha- raptı halimiz. Pazartesi, salı Bu da geçer yahu Masaya oturmalı." Evet... 'Serin Mavi' bize yaşamı öğretiyor... hikmet.cetinkaya(âcumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Babuna'yı FP savundu Kutan: En heyecan verici sivil girişim ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - FP Genel Başkanı Recai Kutan. Dr. Oktar Babuna için açılan kan bağışı kampanyasındaki kuşkulan reddetti ve bu çalışmalan "son ydlann en heyecan verici sivil girişimi" olarak niteledi. Kutan, FP grubunda yaptığı konuşmada, TCY'nin312. maddesi gerekçe gösterilerek eski YDP Genel Başkanı Hasan Celal Güzel'in 10 ay hapse mahkûm edildiğini kaydederek "Hükümete sesleniyorum: Düşünce hürrheti önünde engel olan f CK'nin 312,158 ve 159. maddeter mutlaka kaldınlmalıdır. 30 bin kişinin katüi olan Apo'nun idam edilmemesi için bazı çe\ relerce kanıpan>a başlatılan ülkemizde, Hasan Celal Güzel gibi insanlar 10 ay hapse mahkûm ediliyor, siyasi yasaklı oluvoriar. Bu çağdışı maddeieri vakit geçirmeden bir an önce kaldırahm" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog