Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

7TEMMUZ 1999 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI RKIYE Isanbul A 30 Sinop A 29 Adana A 33 Elime A 31 Samsun PB 26 Mersin A 30 K>caeli A 31 Trabzon Çanakkale A 32 Giresun Iznir A 35 Ankara- Y 27 Diyarbakır A 38 Nfanisa Y 26 Şanlıurfa A 39 A 29 Mardin A 37 A 37 Eskişerıır A 31 Siirt A 38 ArcJın A 37 Konya A 32 Hakkâri Dsnizli A 33 Sıvas A 27 Van PB 28 Zonguldak A 27 Antalya A 34 Kars 0 A ç ı k f^\ Parçalı bolutRj Yurdun Kuzeydoğu kesımleri parçalı çok bulutlu orta Karade- nız'ın ıç kesımJerı, Iç Anadolu'nun Kuzey- doğusu, Doğu Karade- nız ıle Doğu Anado- lu'nun kuzeyı sağanak ve gokgürultulü sağa- nak yağışh, diğer yertef az bulutlu ve açık ge- çecek. Hava sıcaklı- ğında önemlı bır değı- şıklik olmayacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsinki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn PB PB Y PB -PB Y PB Y 19 23 22 20 20 21 24 27 Münih Y 27 Zürih Beriin Budapeşte Madrid Viyana Belgrad Sofya Roma Atina Y Y A PB Y PB A A 26 27 34 23 26 26 30 32 Moskova A 27 Y 21 Şam Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bişkek Tiflis Kahire A Y A PB Y Y A 32 23 31 33 24 25 33 A 36 Bulutlu ^ Çok bulutlu Yagmurtu " " " Karfı Gök gürültûlû GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada Kıskanç gözlere işte rakamlar, işte gerçekler: Milli Güvenlik Kuaılu, 23 Haziran'daki toplantısın- dan sonra yayımladığı bikfıride laiklik karşrtı hare- ketleri önleyecek yasalann süratle çıkanlmasını is- tedi. Başbakan Ecevit, bildirinin ertesi günü Başba- kanlık arşivlerinde ne kadar tasan varsa bir dosya- da topladı ve.. TBMM'ye gönderdiğini açıkJadı. . Meclis'e giden yasalann sayısını da açıkJadı: 87! Aradan on-on iki gün geçti. Hükümet sözcüsü, son Bakanlar Kuaılu'ndan sonra, Başbakan'ın bu kez 24 tasanyı TBMM'ye gönderdiğini duyurdu. On beş gün içinde tam 111 adet tasan... Tozlu do- laplardan indirilmiş ya da arşivden çıkanlmış. Bu nokta önemli değil. Önemli olan, hükümetimizin adeta bir "tasan fab- rikası" gibi durup dinlenmeden yasa üretmesi ve TBMM'yi istertek, ister on maddelik tasanlaria ça- lışmaya zorlaması. Bre insafsızlar! Bu rakama bakarak hükümetimi- zin çalışmadığını söyleyebilir misiniz? 111 tasarı bu... On beş gün gibi kısa sürede... Şu şekilde bu şekilde hazırlanmış, Meclis'e sunulmuş. Rekorlar kitabına geçecek değerdeki bu olaga- nüstü başan Ecevit dışında hiçbir başbakana na- sip olmadı. Tasan hazırlamakta Ecevit hükümetinin mahare- ti kimilerini kıskandıracak ölçütlerde. Ecevit'in çabası, gide gele on yıldan fazla başba- kanlık yapan ve kalkınan Türkiye'nin her taşında parmak izi olduğunu her vesileyle iftiharta yineteyen Cumhurbaşkanı Demirel'i bile aştı. Ecevit hükümetinin ülke sorunlanna ciddiyetle el attığı da yadsınılmaz bir gerçek ve gurur abidesi ola- rak karşımızda. Hükümet, öylesine bir hükümet ki, hemen her konuyu derinlemesine inceliyor. ömeğin, tasanyı önce bir aft komisyona gönde- riyor. Alt komisyondayaolgunlaşıyortasan yadao ko- nuda ortaklar arasındaki uyuşmazlıklar tartışılıyor.. Çahşmadan örnekler Meclis'e son olarak pakettenip gönderilen tasa- nlar arasında kimileri yaşamsal değerde. Bu yasalar arasında; örnegin, Srtma ve Frengi llaçlan Için Yasa'nın kaldınlması, Çfftçî Mallannın Korunması, Zirai Mücadete ve Zirai Karantina, Ma- den Yasası'na bir madde eklenmesi, Milli Eğitim Bakanlığı döner sermaye işlemleri gibi önemli tasa- nlar da bulunuyor. "Hayvan Haklan Yasa Tasansı" da Meclis'te. Ne ki tasan, uygulamada ınsanlardan esirgenen kimi öğeleri hayvanlar içın kurallaştınyor. Örneğin, tasanya göre evcil hayvanlar terk edil- meyecek, sokağa atılmayacak. (Ya sokak çocukla- n?..) Cinsi ne olursa olsun hayvana kötü davranıl- mayacak. (Karısına dayak atan erkekler?..) Hayvana çarpan sürücü, onu veterinere götür- mek zorunda kalacâk. (Insana çarpıp kaçan sürü- cülerden ne haber?) Bu örnek maddeler gösteriyor ki, hükümetimiz ül- kemizdeki hayvanlaıia da yakından ilgili! Fakat, insan gibi yaşamak isteyen memurlann maaş artışlannda nedense bir türiü karara varamı- yor. Sosyal Güvenlik Tasarısı'nı işçi ve işveren kuru- luşlannın uzlaşmasına bıraktı. Ne işçi kuruluşlan kendi aralannda, ne işverenler ile işçiler birbiriyle ve ne de hükümet Ekonomik Sosyal Konsey'i oluştu- ran bu kuruluşlarla anlaşabiliyor. Hükümet, içine düştüğü açmazın sorumluluğu- nu Konsey üyesi kuruluşlann omuzlanna yükterne- yi yeğlemiş gibi. . . . •- . Bütün bunlar laf. Kim ne derse desin, şunu bilir şunu söylerim: Hükümetimiz çalışıyor. Ama işte böyle çalışıyor! , , . .'..^\\ Tavşanosju'na Abdi Ipekçi Barış Odülü Haber Merkezi - Türkiye ve Yunanistan arasında iki yılda bir BM gözetiminde verilen Abdi Ipekçi Banş ve Dostluk Ödülü'nün bu yılki sonuçlan açıkiandı. Kosova savaşı nedeniyle dört aylık bir gecikmeyle açıklanan 9. Abdi Ipekçi Ödülü'nü veren Atina Komitesi'nin açıkla- masında, Türkiye ile Yuna- nistan arasında yakmlaşma çabalanna katkıda bulunan kişi ve kuruluşlann ödüle değerbulunduğu belirtilerek "İki ülkenin vatandaşlan, yapıcı ve banşçı girişimlerde kendilerinin de bir rol ovna- malan gerektiğini anlamış- lardır. Bu rolfln adı 'Vatan- daşlar Diplomasisi'dir. \a- tandaşlann girişinıleri. dev- let diplomasisinin ve hükü- metin icraannın vazgeçiimez tamamlayıcı unsurlandır. Bu girişimler yolu açmaktadır ve eherişii bir ortam yarat- maktadır" denildı. Türkiye tarafından ödüle değer bulu- nan kişiler arasında Prof. Mete Tuncay, Türkiye'nin Atina Başkonsolosu Yaşar Togo,Yeni Asır gazetesinden Süleyman Gencel ve gazete- miz yazarlanndan Leyla TavşanogJu bulunuyor. Ödül töreni ekimde Ati- na'da yapılacak. Abdi Ipek- çi Banş ve Dostluk Ödülü Komitesi'nin ödül verdiği kişi ve kuruluşlann listesi şöyle: ÖzdÖdül: Stefanos Manos: Yunan Millet Mec- lisi üyesi ve eski bakan. An- na Karamanu: Avrupa Par- lamentosu üyesi. Mustafa Mustafa: Yunan Millet Mec- lisi üyesi. Kostas Hacidakis: Avrupa Parlamentosu üyesi. Cera Özdemir: Türk asıllı Alman Parlamento üyesi. Vannis Sakeüaria: Avrupa Parlamentosu üyesi. Yunan Teknisyenler Odası ve Tûrk Mühendis ve Münar Odala- n Birliği. Atina ve Ankara devlet tiyatrolan. VVinpeace Örgütü. Yaşar Togo: Türki- ye'nin Atina Başkonsolosu. Levla Tavşanoğlu: Gazeteci. İki Halk Arasındaki Te- masa Katkıda Bulunma Ödülü: Kemal VaJçuı: Al- manya'da yaşayan Türk ya- zar. Yavuz Yıldiz ve Panayo- tis Karacinis: Almanya'nm Wessel kentindeki Türk ve Yunan göçmen birlikleri başkanlan. AlekosMatiettis: Eski Midilli Valisi. Prof. Mete Tuncay: Istanbul Bilgi Üniveristesi Uluslararası tlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. Panayotis Karafotias: Şair. Süleyman Gencel: Ga- zeteci. AraşOrma-tneeleıne: Stefanos Pesmazo^u, AJI- gela KastrinakL Mihalis Sta- filas, Dionisis Gusetis, Dimh- rios Yakos, Nikos Albanopu- k>s. DüzYan: Eleni Dimitriadu Efremi- du, Hristos Stratigopulos, Despina PantazL Şiir: Panayotis Çutakos. KHo Spiropuk), Mihalis Lamba- takis. Sanat Eserleri: Tanos LambropuJos, Hri- sula SkepetlL Emekçideıı III ıxn • Baştarafı 1. Sayfada güvenliği, emeklilik yaşının 50-55 ol- ması ve kazanılmış haklann korunma- sını içeren, işverenle anlaşma sağlaya- madıklan taslağı ise aynca verecekler. Bakanhkla yapılacak değerlendirmede ortak bir metin çıkarsa taslak, doğrudan Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak. Or- tak metin çıkanlamaması durumunda. ESK toplanarak taslağa son şeklini ve- recek. Çalışmalarda gelinen aşamayı değer- lendirmek üzere toplanan Türk-lş Baş- kanlar Kunılu'nun açılışında konuşan Bayram Mend, konfederasyonun bu gi- bi taslakiara geçmişte yüz bınlerce iş- çinin katılımı ile yaptığı mituıglerle ge- reken yanıtı verdiğini söyledi. SSK'nin içinde bulunduğu sıkıntıyı aşabilmek için Çalışma ve SosyaJ Güvenlik Ba- kanlığı'nca adına reform denilen bir taslak hazırlandığını anımsatan Meral şunlan söyledi: "Bizce taslağın bir reform taslağı oia- bilmesi için, işstztik sigortasının veiş gü- vencesinin de buiikte getirilmesi gerek- mektedir. Taslakta iki önemb' konu vardır. Birinci- si, LMF'nin isteklerini yeri- ne getirmek ve kazanılnuş haklan ortadan kaldırmak; ikincisi ise emeklilik yaşını yükselterek çalışanlan me- zarda emekli etmeye zemin hazırlaınaktır. Türk-tş bu gibi taslaklara karşı 30 Ni- san 1995 günü Izmir'de ve 21 Mayıs 1995 günü Rize'de yüz binkrce işçinin kaOlunı 9e yapbğı mitingterle gere- ken cevabı vermiştir.'' Milletvekillerinin iki yıl- da kendilerine "kıyak eniek- liBk" hakkı tanıdığını vur- gulayan Meral, "Kendfleri- ne iki yılda emeklilik, çab- şanlara 62 yaşında emekli- lik, böyle bir ikilik hangi ül- kede vardır? tşciye mezarda emeklfliği reva gören siyasi- ler, bunun hesabuu halka na- sd vereceklerdir'."" dedi. IMF aldatmacalı il- ginçdiyalog nek obun" önerisi üzerine tartışma ya- şandı. Başkanlar bu isteme tepki gösterirken Meral'in, "Para gelmezse bunun nedeni biz ohnayatam" dediği öğrenildi. Türk- lş Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesine 50-55 yaşın üzerindeki önerileriçin "es- nek" sözcüğünün konulmasına muhale- fet edilmesi üzerine bildirge dün açıkla- namadı. Hak-lş Başkanlar Kurulu da önceki akşam işveren ile anlaşma sağlanama- ması üzerine dün olafanüstü toplandı. Hak-lş Genel Başkanı Uslu, hüküme- tin IMF heyetini memnun etmek için gösterdiği duyarlılığı memur ve emek- liler için göstermemesini eleştirerek "Taslak. Devlet Planlama Teşküaü dev- re ıbşı bırakılarak, işçi ve işveren sendi- kalan yok savilarak hazırlandı. Hazine bu işte başroldedir. Sosyal kaygıdan çok, parasal dengeler gözetflmiştir" dedi. Us- lu, IMF dayatmalannın üç işçi konfede- rasyonunun girişimiyle püskürtüleceği- ni kaydetti. Uslu. "İşçi konfederasyonlan. per- şembe gününe kadar yapılacak çalışma- landikkatiedeğerlendirecek. Ekonomik veSosyal Konsey'de bizim istemlcrimizin gerçekleşmemesi doğrultusunda bir ka- rarçıkmazsa. gerekin* Ankara'da ve ts- tanbul'da büyük mitingteryapmak sure- tiyle hükümeti uyaracağız'' dedi. Konfederasyonlann iç değerlendir- mesinden sonra Türk-lş, Hak-lş, DİSK ve TİSK genel başkanlan, Türk-lş Ge- nel Merkezi'nde bir araya geldıler. Top- lantıda. işçinin "oimazsa ohnaz" dediği işsizlik sigortası. iş güveniiği. emeklilik yaşı ve kazanılmış haklann korunması konulannda anlaşma sağlanamaması üzerine işçi ve işverenin, hükümete ay- n taslaklar vermesi kararlaştınldı. Türk-lş Genel Başkanı Meral, amaç- lannın, çalışanlann haklanna zarar gel- meden ülkenin içinde bulunduğu sıkın- tılan gidermek için orta yol bulmak ol- duğunu belirtti. Meral, "46 madde üzerinde çalışük. 40"ında anlaşma sağlandı. İşsizlik sigor- tasu iş güvencesi, emeklilik yaşı ve kaza- yokndnuş haklann korunması konulannda anlaşma sağlanamadr dedi. Üç işçi konfederasyonunun kazanılmış haklann korunması konusunda ödün vermeyece- ğini belirten Meral şunlan söyledi: "Konuyu hükümeteveBaşbakan'ata- raf olarak biz 3 işçi konfederasyonu ola- rak sunacağız. UmuyDnım, hükümeti- mizhakh taleplerimizi.tekliflerimia dik- katealarak sorunu çözecektir. Bunu bek- Byoruz. Bütün bunlara rağmen hükü- met karşı tarafin tektifvetaleplerini dik- kate alırsa kazanılmış haklan ortadan kaldıran bir tavir ve teklnte buhınuhırsa en kısa sürede demokratik tepkimizi or- taya koyacagız. Umuyorum ki, buna fir- sat verflmevecektir." TlSK Genel Başkam Refik Baydur, anlaşamamazlığin ardından herkesin kendi tasansını ayn ayn hükümete suna- cağım söyledi. iki tarafin da zorluklan olduğunu be- lirten Baydur, "Yine de inanıyonım ld, biz bu işin altından beraber kalkanz" dedi. tşveren kesiminin kademeli geçiş öne- risi şöyle (5 bin prim ödeme gün sayısı- nı doldurması kaydıyla): u 1Syıl ve daha fazla sigortauhk süresi bulunanlar mevcut koşullara göre,sigor- tahhk süresi 10 yıldan fazla, 15 yıldan az olan kadınlar 49, erkekler 51 yaşında; si- gortahlık süresi 5 yıldan fazla, 10 yıldan az olan kadınlar 52, erkekler 54 yaşında; sigortalüık süresi 5 yıldan az olan kadın- lar 55, erkekler 57 yaşında emekli olabî- lecekler." İşçi kesiminin kademeli geçiş önerisi şöyle (5 bin prim ödeme gün sayısını doldurmak koşuluyla): "15 yıl ve daha fazla sigortahhk süresi bulunanlar mevcut koşullara göre, sigor- talüık süresi 10 yıldan fazla, 15 yıldan az olan kadınlar 43, erkekler 48 yaşında; sigortahbk süresi5yddan fazla, İOyüdan azolan kadınlar 45, erkekler50 yaşında; sigortahhk süresi 5 yiklan az olan kadın- lar 47, erkekler 52 yaşında emekli olabilecekler." Uziaşılan konular işçi ve Edınilen bilgiye göre, Türk-lş Başkanlar Kurulu toplantısı sürerken Bayram Meral, Çalışma Bakanı ile telefonia görüştü. Görüşme- de, Okuyan'ın Meral'e "CVfF'den para gekcek, bi- raz yTimuşak olun" dediği öğrenildi. Kurula gelerek bakanla yaptığı görüşmeyi aktaran Meral'in. "Emekti- lik yaşında 50-55 ısranmız sürsün. Ancak Başkanlar Kurulu sonuç bildirgesi es- Ömürlerlasa, emeklUikyaşı uzun OZANYAYMAiN IZMtR*- Fotoğrafa yansıyan hayatlar, son günlerdeki Türkiye gündeminin odağı. Yetkililere göre, "sosyal reform tasansı"nı. yurttaşlara göre ise anlatan gelişmeler geniş bir toplumsal boyut kazandı. Ortalama yaşam süresinin 65 olduğu Türkiye.'de çalışanlara öngörülen emeklilik yaşı 62. Hükümet yetirililerinin memur ve emeklileri bütçe açığmdan sorumlu tutmalanna karşm, kamuoyunun bildiği bir gerçek. memur ve emeklilere aynian kaynağın. batınlan bankalann sermaye çevrelerine peşkeş çekilen düzeyde bile olmadığı. Türkiye'nin gündeminden yıllardır düşmeyen, sosyal reform tasanlan ve buna bağlı olarak yeniden yapılandinlması planlanan emeklilik yaşı sınınnın belirienmesi konusundaki tartışmalar son günlerde yoğunluk kazandı. Hükümetin emeklilik yaşı için öngördügü 62 yaş sının karşısında seslerini daha gür çıkaran yurttaşlar, söz konusu tasanyı, "mezarda emeklflik" olarak değerlendıriyor ve "Yıflar y& iş yasammın göç koşullan atanda çektiğmıiz sdanblar, yetküSer tarafından eksik gonilüyor olacak ki, bizleri daha uzun vifiar bu şartiarda çahştırmak istiyoriar. Bizlere bu emeknMkyaşını öngörenter, btr dönem nülletvekaÛgi yapüktan sonra ömür boyu TBMM'den maaş akhklannı acaba unutuyorlar mı?" diye soruyorlar. Hükümet yetkilikri ise emeklileri ekonominin kötü gidişjnden sorumlu tutaıak*ÜBıe ekonomisinin düzelmesi için bu tasan kacınılmazdır"' diyorlar. Söz konusu tasannın gündemde olduğu şu günlerde, akıllara. fc Peki bu insaolar ne zaman rahata erecelder" sorusu geliyor. Bu soru, gelişmiş ülkelerden Türkiye'ye tatile gelen adı emekli ama olabıldiğince aktif insanlan görûnce daha da karmaşık hale geliyor "Btzim u&emizdeki craekoierne zaman dış ülketerdeki yaşraan gibi yaşayacaklar?" Görülen o ki. çalışma yaşamı sona etdiğinde, sosyal anlanıda her türiü olanağın sunulması gerekenemeklilere, Türkiye'de öngörülen, kısıtiı bir bütçeyle gün doldurması düşüyor. işveren tarafları arasında bugüne kadar yapılan top- lantıda uzlaşmaya vanlan konulann bazılan şöyle: # işveren, çalıştıracağı kimselere işe giriş tarihini gösterir bir kimlik belgesi verecek. 9 Protez, araç ve gereç bedellerinin yüzde 20'si sigortalı tarafından ö- denecek. # Sigortalı bir kişi, sağ- lık hizmetlerinden yarar- lanabilmek için en az 90 gün süre ile hastahk primi ödeyecek. # Emeklilerie tedavi giderleri ile araç ve protez giderlerinin yüzde 10'una katkıda bulunacak. # Devletin sosyal güven- lik sistemine yüzde 10 o- ranında katkıda bulunması. # SSK'nin prim alacak- lan, rüçhanh alacaklardan sayılıp alacaklar içinde ilk sırayı alacak. # Isteğe bağlı sigortalılık primi ödeyenlerin. ödeyecekleri primi, kendi istekleri ile prime esas kazancın alt sının ile üst sının arasında olmak koşuluyla belirlenecek. # Milletvekillerinin emeklilik şartlan ve aylık bağlanma esaslan, işçilerin emekliliğine ilişkin yaş ve sürelerine göre düzen- lenecek. # Emekli aylıklannın ay- lık TÜFE'ye göre belirlen- mesi isteği benimsendi. Bakanın intihar • Baştarafı 1. Sayfada Uluğbay. eşinin silahı ıkıncı kez ateşlediğini an- cak bu merminin boşa git- tığıni ve silahın oğlu tara- fından Uluğbay'ın elinden alındığını söyledi. Olaydan sonra Devlet Bakanı Yüksel Yalova, lçışleri Bakanı Sadettin Tantan, Emniyet Genel Müdür Vekili Turan Genç ile Ankara Emniyet Mü- dür Vekili Kemal fskender ve eski Hazine Müsteşan Yener Dinçmen de hasta- neye geldi. Yetkililer, Uluğbay'ın IMF belgelerini sızdırdığı yolundaki açıklamalar ne- deniyle intihar girişimin- de bulunmuş olabileceğini ileri sürdüler. Gazetemiz baskıya gir- diği sırada Uluğbay'm ameliyatı sürüyordu. 8 yıhn miman 8 yılhk eğitimin mima- n Hikmet Uluğbay, 1939 yılında Isparta'da doğdu. Uluğbay, Ankara Üniver- sitesi Siyasal Bilgıler Fa- kültesi Maliye ve Iktisat Bölümü'nden mezun ol- du. ABD'de University of Southern California'da ekonomi dalında master yapan Uluğbay, Tokyo Büyükelçiliği'nde, NATO ve OECD nezdindeki da- imi temsilciliklerde, Was- hington Büyükelçiliği 'nde ekonomi ve ticaret müşa- virliği görevlerinde bulun- du. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde de öğretim görevlisi olarak çalışan Uluğbay 56. hükü- mette devlet bakanı ve başbakan yardımcıhğı yapö. Uluğbay, Servet So- ruşturması Komisyonu üyesiyken Tansu Çilier'in sevkini talep etti. Başba- kan Bülent Ecevit'in en güvendiği isimler arasın- da yer alan Uluğbay, 57. hükümette ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlı- ğı'nı üstlendi. Evli ve iki çocuk babası olan Uluğ- bay Ingilizce biliyor. E LOS ANGE1ES YOLCULARIÎ (ĞRUL ÖZŞAKACr / ANTALYA OZER / ANKARA 3- NİKITOfUSENAY / İZIVIİR YEDEKTıfUHLILER: 1- AHIVTET%(ÜÇ / İZIVTİR 2- SEMİH S K S O Y ESKİSEHİR* PLAYBOY 3- KAZIIVÎ Uf KAYSERI Gözaltında kuşkulu ölüm ÇANAKKALE (Cumhu- riyet) - Çanakkale'nin Yeni- ce ilçesinde içkili olarak po- lislere hakaret ettiği ileri sü- rülen Mustafa Koca. gözal- tına alındıktan bir süre son- ra yaşamını yitirdi. Çanakkale Vali Vekili Mehmet Sayman, Mustafa Koca'nın alkol aldıktan son- ra çevreyi rahatsız etmeye başladığtnı, güvenlik güçle- rine direndiğini söyledi. Karakola götürüldüğünde 45 yaşındaki Mustafa Ko- ca'nın kendini yere attığını belirten Sayman, "Bu du- rum üzerineşahsısağhkoca- ğma sevketmişler.Ancak du- nımu dddi olduğu için, Çan Devlet Hastanesi'ne sevki sı- rasında vefat etmiş" dedi. Öte yandan Mustafa Ko- ca'nın yakınlan, Koca'nın karakolda yediği dayak so- nucu yaşamını yitirdiğini ve cesedinin üzerinde darp izle- rinin bulunduğunu ileri sür- düler. Olayın ardından Mus- tafa Koca'nın cesedi, doktor ağabeyi tarafından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yenice Savcılığı yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın surdüğünü belirttiler. Plavbov 3 talilılive 5 irüıılük • • • ^ Loîi Aıı«relt> tatili kazaııtlırtlı. Isttlik. Pla\ l)i)\ stiulvolarııula • • • ct'kiınlt ri izlt*\rct'kU'r... PLAYBOY ( 0 2 1 2 ) 2 2 5 5 5 5 5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog