Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 TEMMUZ 1999 ÇARŞAMBA < 1 8 SPOR Bakan Fikret Unlu 4 îşi toplumsal bilinç yola koyar' — Spor Servisij- Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fîkret Ünlü. geçen günlerde yapı- lan 1999 yılı Spor Şurası ile ilgili eleştiri- lere cevap verdi. Spor şurası için "Havandasu dövülecek" eleştirisinin yapılmasının yanlış olduğunu belirten Ünlü. "Bu mantık doğruysa her sektör için geçeriidir.Örneğin; çevre için ya- pılacaklar bellidir. Havayı temiz tut erezyo- u nu önk. ağaç dik. Bunun için sempozyum- . lara, panellere, konferanslara ne gerek var denikbilir mi" diye konuştu. ^ Spor için de aynı benzetmenin yapılabi- " ' lecegıni belirten Fikret Ünlü, "Herkese spor yaptırmak için tesis yap, kaüteli antre- nör\çtiştir,sporcD\udesteklc.spororgani- -ı zasyonlannaağıriıkver. Bunun içintoplan- : nya ne gerek var denilebilir mi?" dedi. Ünlü, kamuoyu oluşturmayı hedefledik- î- lerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdür- ,. dü "Bir şeyi bilmek yetmez, yapmak için hatırlamak gerekir. Yapmak istediğimiz de u budur.Kamuoyuoluştunnakve>apılacak- 1 lan sürekli hatırlatmaktır. Topiumsal bilin- ce katkı yapmak. İşi vohına koyacak olan ^ topiumsal büinçtir."1 Kamp 12 gün sürecek Beşiktaş Almanya'da Spor Servisi - Yeni sezon hazırlıklannın Istanbul bölümünü tamamlayan Beşiktaş, kamp çalışmalan için dün sabah Alman- ya'ya gitti. Siyah-Beyazlılar, Almanya'nm Wıehl kenrinde 12 gün sürecek kampta, 5 hazırlık maçı oynayacak. Bugün Bad Kreuznach karşılaşacak olan Beşiktaş, daha sonra 10 Temmuz Cumartesi günü Watteuscheid, 11 Temmuz'daUnion Solingen, DTemmuz'da Preu Ben Münster ve 17 Temmuz'da da Ba- lingen takımlanyla karşılaşacak. Istanbul'a 18 Temmuz'da dönecek olan Siyah-Beyazlılann, Almanya kampı kadro- sunda şu futbolcularyeralıyor: Shorunmu, Fevzi, Mehmet, ErhığrnL Emre,Ersen. Mut- lu.Aydın,Tunç.Aü Eren,Tayfur,Atilla. Hen- gen, Ayhan, Schaefer.Vasin. Savaş. Nihat İl- han, Erkan, Emre, L fuk ve Sertaç Asker olan Rahim, Serdar ve Ekrem Al- manya kampına götürülmezken, Siyah-Be- yazlılann golcü futbolcusu Oktay, Prof. Dr. Faruk Durbin'e muayene olmak ve tedavi- sinı sürdürmek için dün Berlin'e gitti. Ber- lin'de bır süre Durbin'in gözetiminde çalı- şacak olan Oktay. durumunda gelişme kay- dedilmesi halinde, kampa katılacak. Bu arada Beşiktaş'm gözden çıkardığı ve kendilerinden takım bulmalan istenen ya- bancı futbolculardan Ohen,DelSolar \e Set- lami, ilk kez antrenmana çıktı. Genç takım antrenörlerinden Kahraman Kartaloğju yönetimindeFulyaTesisleri'nde yapılan idmana. asker futbolcular Ekrem, Serdar ve Rahim ile Feldkamp'm istemedi- ği kaleci Hakan da katıldı. Ispanya'nm ünlü kulübü Real Madrid'e transfer olan Boşnak yıldız Elvir Baliç 6 F.Bahçe'de muthıydum'Elvlr Ballç'ten: Transferim beklediğimden çok daha kısa sürede gelişti. Umanm herkes için iyi olur. Türkiye'de bir gün yeniden oynamayı isterim. SCHLLCHSEE (Cumhuriyet) - Ön- ceki gece yıldınm bir operasyonla Real Madrid'e transfer olan yıldız ftıtbolcu El- vir BaBç, Türkiye'den aynlmanın zor oldu- ğunu. Fenerbahçe'yi ise özleyeceğini söy- ledi. Baliç, Ispanyol kulübünden 5 yıl için 15 milyon dolar alacak. Fenerbahçe'nin bu transferden kasasına koyduğu rakam ise 20 milyon dolar. Dün Fenerbahçe'nin Almanya kampm- da düzenlediği basm toplantısından konu- şan Baliç, her futbolcunun rüyasındabüyük bir kulüpte oynamak bulunduğunu, kendi- sinin de bu firsatı en iyi şekilde değerlen- direceğini söyledi. Türkiye'nin en büyük kulübü olarak nitelendirdiği Fenerbahçe'de çok güzel gunlergeçirdiğini belirten Baliç, "Transferim beklediğimden çok daha kısa sürede getişti. Umanm herkes için iyi olur. F.Bahçe'de hiç kötü birşey yasamadım. F.Bahçe'de mırtJuydum. Türkiye'de bir gün yenkkn oynamayı isterim. Bu takım da Fe- nerbahçeolacakâr" dedi. Bosna Hersek ta- rihinde ılk kez bır futbolcunun Real Mad- rid'de forma giyeceğine de dikkat çeken Baliç, u Bu ben oMuğum için gururluyum. Transfer haberinialmcauzun süre kendime gelemedim. Eşim ise Türkhe'den aynlaca- ğı için üzülüyor.Ama zamanla ahşacakür" dedi. Baliç bugün îspanya'da sağlık kont- rolünden geçeceğini, daha sonra imza atıp tstanbul'a döneceğini sözlerine ekledi. F.Bahçe Baliç'in boşluğunu doldurmak için harekete geçti Gözler yeni isimdeSCHLLCHSEE (Cumhuriyet) - Yeni sezon hazırlıklannı Almanya'da sürdüren Fenerbahçe'de Baliç'in satıl- masıyla biriikte gözler yeni almacak is- me çevrildi. Ağırlık kazanan isimTrab- zonspor'un eski futbolcusu Gürcü Şo- ta. Ajax'lı futbolcu için Hollandalı yö- neticilerle prensip anlaşmasına vanldı- gı, bu futbolcunun 5 mifyon 250 bin do- lara Fenerbahçe'ye malolacağı gelen ha- berler arasuıda. Fenerbahçe'de ısmi ge- çen diğer isimler ise De La Pena ve An- derson. Fenerbahçe Tekruk Sorumlusu Rıdvan Dümen. Baliç'in satılmasıyla biriikte forvette güç kaybettiklerini, an- cak ahnacak yeni bir futbolcuyla bu boşluğu dolduracaklannı ifade etti. Fe- nerbahçe kamp çalışmalannı da sürdü- rüyor. Yeni transferlerden Preko, sag diz bağlanndakiağnlarnedenıyle bugün de dinlendirilecek. F.Bahçe bugün Brezil- ya'nın ünlü ekibi Sao Paulo ile bir ha- zırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe 2 Ağustos'ta ise Real Madridie özel bir maç yapacak. Bu arada Tayfun'un kampa gelerek 1 yıllığına 300 milyar liraya anlaşması taİcımda sevinç yarattı. Anlaşma sağla- nan Moshoeudacuma günükampa ka- tılacak.600 milyar liraya satış listesine konulan Erol için ise Eintracht Frank- furt ile anlaşma sağlanamadı. NEYMİŞ I * I i ABDÜLKADtR YÜCELMAN Türkiye' Adı Kiralanamaz ve Satılamaz "Türkiye" adını ancak ve ancak Bakanlar Kurulu ona- yını alan kurumlar taşıyabilir. Türkiye Milli Olimpiyat Ko- mitesi, Türk Spor Vakfı ya da Türkiye Cumhuriyet Mer- kez Bankası gibi. Yani ne denli güçlü bir kuruluş olursa- nız olun adınızın başına "Türkiye" sözcüğünü koyamaz- sınız. Bu yasalarla çerçevelenmiştir. Futbol Federasyonumuzun adı "Türkiye FutbolFede- rasyonu"dur. Türkiye'de futbol adına otoritedir, tek isim- dir. Örnegin Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çok yıllar önce kurulmuş tarihi Beşiktaş, Galatasaray ve Fener- bahçe kulüplerimiz bile "Türkiye" sözcüğünü asla kulla- namazlar. Oysa Cumhuriyetin ilanından sonra bu adı ala- bilirlerdi. Futbol Federasyonu'nun devlet adına futbol orgnaizasyonlan yapması da yasal izinle sağlanmıştır. Bu organizasyonlann başında da "Türkiye Futbol Ligle- ri" gelir. Futbol Federasyonu kendisine verilen bu adı ve kul- lanma yetkisini kalkıp bir başka kuruma veremez, ve de asla SATAMAZ! Oysa Futbol Federasyonumuz "Türkiye" adını satmış- tır ve şimdi de Türkiye Futbol Ligi'nin adı "Telsim Futbol Ligi" olmuştur. Futbol Federasyonu özerktir. Ancak özerkliği de yine yasalarla sınırlanmıştır. Ve hele adını asla bir başka ku- ruma satamaz, kiralayamaz. Futbol Federasyonu bu sa- tıştan 9 milyon 250 bin dolar almıştır. Eskiler böylesine hesapsız kitapsız davranışlarda bulunanlar için şöyle der- lerdi: "Ayasofya'da dilenip, Yenicamidezekat veriyor." Futbol Federasyonumuz da öyle, sağda solda para top- layıp sonra da topladığı paraları dilediği gibi harcıyor, Ne hesap ne onay. Futbol Federasyonu'nun hesaplan sanı- nm bakanın denetleme yetkisi içindedir. Ve Futbol Fede- rasyonu, "Türkiye" adını satmanın ya da kiralamanın he- sabını vermelidir. Futbolumuza bir başka açıdan bakıldığında işlerin yi- ne de büyük yanlışlar ya da deyim yerindeyse büyük haksızlıklar içinde olduğunu görmek olasıdır. Bugün statlar devletindir. Statlann onanmı, ve çimle- rin bakımı da devietin bir kurumu olan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Ancak Gençlik ve S- por Genel Müdüriüğü'nün maç karşılığı kiralardan elde ettiği gelir hiçbir zaman giderini karşılamamakta. Anlat- mamıza gerek yok. Görünen o ki Futbol Federasyonu "Devlet ve futbol" adına parsayı topluyor, devlete de bir kuruş vermiyor. Bu nasıl kurumdur anlamak olası değil. 1998 yılında statlann onanmı, tesislerin yaptmı ve ba- kımı, personel masraflan karşılığı milletin 11 trilyonu bu- ralara harcandı. Futbol Federasyonumuz özerk. özerklik iyi birşey el- bette. Ama nalıncı keseri gibi hep kendisine yontmak, da- vulu milletin sırtına yükleyip tokmağı istediği gibi vurmak özerklik anlayışını ve sınıriannı aşmış gibidir. Futbol Fe- derasyonu ERK'i bir yana atmış özüne de saygıyı yitir- miştir. Birilerinin buna 'dur' demesi gerekir. cumsp<a superonline.com Aziz Yıldınm 'Büyük kazanç sağladık' Spor Senisi - Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldınm, 9 milyon dolar nakit ödeyerek aldıklan Baliç'i. 20 milyon dolara satarak kulübe büyük bir kazanç sağiadıklannı söyledi. O dönemde Baliç'e bu kadar para ödemelerinin hata olduğunu savunanlara, bu şekilde en güzel cevabı verdiklerinı belirtenYıldınm. "BaBçA\Tupa'nıneni\i fut- bokularından biri. Keşke takjmda kateaydL Oğuz ve Ay- kut gibi ovunculan çok ucuza sabp bu nıtbokrulan ta- ktmdan uzaklaştıranlann. bizi tenkit etme>e hakkı >nk. Önce Okocha'yı sonra da BaMç'i satarak büyük paralar kazandık" diye konuştu. ORTRE / ADNAN DÎNÇER Neden Baliç? Baliç, Real Madrid'e uçtu. Bu transfer Türk futbol tarihinin en büyük ve en pahalı transferidir. Baliç bu transferi ile dünyanın en pahalı 9. futbolcusu olmuş- tur. Yirmi milyon dolar (8.5 trilyon T.L) alacaktır. Az- iz Yıldınm ile Lorenzo Sanz'ın Cenevre'de önceki gece el sıkışmalan sonucu gerçekleşen Boşnak fut- bolcunun transferi Fenerbahçe kasası için büyük ka- zanç iken, takım için ve taraftar açısından çok bü- yük bir kayıptır. Işin bu yanının uzun lig boyunca ko- nuşulacağını düşünürsek asıl tartışılması ve düşünül- mesi gereken boyutun da 'Neden Balıç' sorusunun yanıtıdır. öncelikle bu transferde en önemli etken menajer- ler değil, bizzatToshack'ın kendısidir. Geçen sezon Beşiktaş'agetırdığı ve Feldkamp'ın kadrodışı bırak- tığı Ohen, Sellami ve Del Solar kulüp bulamazken, Galli ne kadar başansız ve ciddiyetten uzak davran- mışsa Baliç gibi bir futbotcuyu da Ispanya'ya alarak akıllı bir ış yapmıştır. Real Madnd önceki yıllarda Sanchez, Stoichkov, Hagi gibi futbolcularla başanlı olurken, sonuç vetri- bünü çeken şahsi yeteneği, yıldız futbolcu olma özel- liği üst düzeyde olan futbolcu tipi seçmektedir. Oyu- nun sonucu ne olursa olsun bazı futbolcular kötü gü- nünde de olsalar aranılan ve onu izlemeye gelen se- yircıler, fanatikler futbolun sanat olduğunu kanrtlayan yıldızlann peşinde olacaktır. Ispanyollar, futbolun bir sanat olduğu doğrultusunda kesin kararlan olan bir futbol mantalrtesıne sahiptir. Ancak bu transferin gerçekleşmesınde en önemli pay Baliç'in kendısidir. Bursaspor'a sessiz sedasız gelen Baliç orada tek başına takımın herşeyı olurken, geçen sezon Fener- bahçe'de başansız olacağını savunanlan da yanılt- mıştır. Baliç'in en önemli iki özelliği bulunmaktadır. Bir tanesi orta alanda savunmaya yakın kazandığı toplarda rakip dengeyi bozacak pas ve çalımlarla oyunu sonuca ve başanlı atağa dönüştürmesı, diğe- ri de ileri uçta top ile mutlaka etkilı gole yakın ve önemlisi atağı bitirmesidir. Top Baliç'te ise mutlaka gol pası, orta, şut veya gol ile atak bitmektedir. Bu bir takım için en önemli hedeftır. Baliç bunu gerçek- leştiren ve o sol ayağını sanatsal ve estetik bir şekil- de atağa heyecan katan biçimde kullanırken, sert şutlan ile de golü bulmaktadır. Rakiplerini dar alan- da kolayca geçmekte, çalım ve dripling yeteneği ile bütünleşen vuruş teknıği çağdaş futbol ıçın idealdir. ölü toplardakı üstünlüğü ve attığı goller her an oyu- nu değiştirecek bir skorer olarak takımın kurtancısı- dır. Baliç hiçbir zaman rakıple uğraşmayan sert mü- dahalelere maruz kalmayan çabukluğu ile rakibi oyundan düşüren ve pozisyonlarda da estetik kazan- dıran yıkjızdır. Doğal yeteneği, oyun zekası, sürat, ça- bukluk, dripling üstünlüğü yanında reaksiyon sürati de fevkalade olan Balıç, Real Madrid'de en büyük yıldızlardan olacaktır. Tek eksıği kendine fazla güve- ni ve becerisi nedeniyle arkadaşlanna zaman zaman vermesi gereken pasları esırgemesı ve topa vuruş- larda destek ayağını iyi ayarlayamadığı istisna po- zisyonlarda topu yükseğe vurmasıdır. Ama bunlar Is- panya'da Arena'da kan görmekten zevk alan fana- tiklere ilaç gibi gelecektir. Şımdı Baliç gitmiştir. Ve Fenerbahçelı taraftarlann yurtdışındakı yeni takımı da Real Madrid olmuştur. Ancak, Fenerbahçe bu açığı Rıdvan Dilmen ve Mol- dovan ile kapatamayacak dup yeni Balıç'ler sunmak zorundadır. Bu transferde en kârlı çıkan ise Toshack olup kariyenni kurtaracaktır. îsveç gazetesi Aftonbladet, Türk düşmanlığını sürdürüyor Yüzücülere gözdağı• îsveç'in en büyük gazetelerinden Aftonbladet, Avrupa Yüzme Şampiyonası'na iki hafta kala, dünkü sayısında bir sayfayı Türkiye'deki şiddet olaylanna ayırdı. GÜRHAN UÇKAN STOCKHOLM - lsveç'in en büyük ga- zetesi Aftonbladet (410 bin) 22 Temmuz'da tstanbul'da yapılacak olan Avrupa Yüzme Şampiyonası aleyhinde açtığı kampanya- yı sürdürüyor. Tabloid boydaki gazete dün bütün bir sayfasını Türkiye'deki bomba eylemlerine ayırdı. Avcılar'daki bomba olayını ve Is- veçli bir kadm yüzücünün kaygılı yüz ifa- desini gösteren fotoğraflarla yayınlanan haberde, "AvrupaYüznıeŞaınphDnası'nın yapılacağı arenanın yakınlannda bir bom- ba padtdı" şeklinde gerçekleri saptıran bir ifade kullandı. Haberde, kısa bir süre önce dünya re- koru kırarak bir anda ünlenen kadm yüzü- cü Anna Karin Kameriinın. "Olajiarsü- rerse şampiwna)a kaülmajabüirim"' şek- lindeki sözüne de yer verilirdi. Avrupa re- koru sahibi Jotaanna Sjöberg, gazeteye " l marun olaylar yaüşir. ya da şampiyona iptal edilir. Şu anki durum hiç hoş degif de- di. Aftonbladet gazetesi, şampiyonaya da- ha 45 gün kala aleyhte yazılar yayınlama- ya başlamış ve îsveç'teki vatandaşlanmız büyük tepkisini çekmişti. ÎsveçYüzme Fe- derasyonu ise sporculann tstanbul'a gidip gitmemesi konusunda son karan kendile- rine bırakmıştı. Geçtiğimiz hafta bir top- lantı yapan yüzücülerdeTürkiye'ye gitme karan almıştı. Hentbol Genç bayanlann zorayı DENİZ DERÎNSU Genç Bayan Hentbol Milli Takımı gözünü 1-13 Ağustos tarihleri arasm- da Çin'de yapılacak Dünya Genç Ba- yanlar Hentbol Şampiyonası'na çevir- di. Yoğun bir çalışma dönemi yaşayan millilerin temmuz ayı programı da ol- dukça hareketli. 10-14Temmuz'daAn- kara'da kampa girecek milliler, daha sonra 16-20 Temmuz tarihlerinde Îs- panya'da evsahibi Ispanya'yla biriikte Danimarka. Nijerya ve Romanya'nın yer aldığı özel turnuvaya katılacak. Is- tanbul'a dönen ve kampa giren Genç Milli takım, şampiyona için Çin'e gi- decek. Şampiyonada Türkiye'nin gruptaki rakipleri Kazakistan, Kanada, Slovak- ya, Yugoslavya ve Kore. 6 takım arasın- da ilk 3 bir üst tura çıkacak. Milli takım antrenörü Kenan Öner, iyi bir çalışma programına sahip olduklannı kaydede- rek, "Rakiplerimiz iyi, ancak biz de son yıllarda başan gösteren ülkelerden biriyiz. Ülkemizeyakjsn*sonuçlar almak için çalışıyonız. Hedefimiz öncelikle bir üst tur olacak" dedi. Futbol ziyafeti sürüyor Paraguay'ın çesitli kentlerinde süren ve "CopaAmerka" adıyla bilinen 40. Güney Amerika Futbol Şampiyonasrnda, Gnıbu'ndaki müsabakatar tamamlandL Paragua), Penı'yTi 1-0 yenerken, Bothya ile turnuvanuı konuk ekibi Japonya 1-1 berabere kaldılar. Bu sonuçlardan sonra, 2 gruptaki maçlar tamamlanmadan, A Grubu'ndan Paraguay ve Peru, B Grubu'ndan Breziha, Şili ve Meksika ile C Grubu'ndan da Kotombrya.Arjantin ve L'ruguay, ceyrek finale kalmayı garantilediler. B Gnıbu'ndaki son maçlarda Brezüya-ŞUi ve Meksika- \enezuela karşı karşrva gelecek. (Fotoğraf: REUTERS) Ünerin yardımcısı oldu Yeşildağ F.Bahçe'de Spor Servisi - Basketbol'da Fenerbah- çe, Darüşşafa'nın başanlı coachu Cihan- sever Yeşjldal ile anlaşmaya vardı. Ci- hansever Yeşildağ, coach HaHl Üner'in yardımcısı olarak San-Lacivertli kulüp- de görev yapacak. Cihansever Yeşildağ, 1993 yılında "Rüya takım" olarak tabir edilen F.Bahçe'de bir süre coach Necati Güfcr'in yardımcılığını yapmıştı. Ba- Hç'in satılmasından sonra basketbola bi- raz daha fazla para akacağını ümit eden F.Bahçeli yöneticiler. çok küçük bir ihti- malle de olsa îbrahim'le sözleşme yeni- lemeyi bekliyorlar. Efes Pilsen ve Ülker'in aday olduğu milli oyuncu için her iki kulüp de takası öneriyor. F.Bahçeli yöneticiler para ala- mamalan durumunda takasta istedikleri oyuncuyu karşı kulübe iletip teklifleri de- ğerlendirecekler. Ümitler karşılaşacak TurgutAtakol tumuvası başlıyor Spor Servisi-5.si düzenlenen Turgut Atakol Ümitler Basketbol Şampiyona- sı bugün Istanbul Ayhan Şahenk spor salonunda başlıyor. Türkiye ile biriik- te Almanya, Litvanya ve Israil'in katıl- dığı turnuvada bugün saat 17.00'de Al- manya- Litvanya, 19.00'da Türkiye- Is- rail maçlan oynanacak. Five star Basketbol Eğitim kampı Ankara'da Spor Servisi - Mavi Jeans'in spon- sorluğunda Basketbol Federasyonun- ca düzenlenen "Fîve Star Basketbol Yaz Eğitim Kampı" bugün ODTÜ tesisle- rinde başlayacak. Türkiye genelinde 13-15 yaş grubunda 250 gencin katıla- cağı kurs ücretsiz olacak. ABDli antrenör DavidThorpe, "Fe- derasyonun yetenekü gençleri bulmak için Türkiye genelinde yaptığı bu tara- ma olumlu. 5 yıl sonrasuun büyük yıl- dızının şu anda nerede olduğunu kfan- se bilemez1 ' dedi. Calatasaray Rogerio beğenildi EVNSBURCK (Cumhuri- yet) - Yeni sezon hazırlıklan- nı Avusturya'da sürdüren Ga- latasaray'da önceki gün yapı- lan antreman sırasmda sakat- lananArif üı durumunun cid- di olmadığı ve bugün yapıla- cak antremanlara katılabileci- ği öğrenildi. Bu arada önce- ki gün denenmek üzere Gala- tasaray kampına katılan Bre- zilyalı Rogerio Marcio, dün yapılan antremanlarda ortaya koyduğu performansla tekn'ik heyetten olumlu not aldı. Bu futbolcu hakkındakı son ka- ran teknik direktör Fatflı Te- rim verecek. Voleybol Kuralar çekildi Spor Servisi - Voleybol Avrupa Kupalan'nda 1999- 2000 sezonu kuralan, Lük- semburg'da çekildi. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde NE- TAŞ efkek ve Eczaabaşı ba- yan ile Avrupa Kupa Galiple- ri Ligi'nde Galatasaray erkek ve ENKA bayan takımlan, 2000 yılı Ocak ve Şubat ayla- nnda oynanacak lıg maçlan- na, doğrudan katılma hakkını kazandılar. Konfederasyon Kupası'nda ise erkeklerde Ernlak Bankası, elemelerde 2. Grup'ta mücadele edecek. 19. Grup'ta mücadele edecek Ar- çelik ise Avusturya'nın Spor- tunion Enns, Lüksemburg'un Chev Diekirch ile Zalau (Rom.)-Odessa (UkT.) galibiy- le eşleşti. Aynı kupada bayan- larda Türk takımlannın rakip- leri ise şöyle: 8. Grup (Mielec- Polonya): Vakıfbank, Mielec (Polonya), Penicilina (Rom.), R. Tserkva (Ukr.) 9. Grup (Burgos-lsp.): Güneş Sigorta, Burgos (lspanya), USSP Albi (Fra.),Fılathlitikos(Yun.). Ciiniin icinden • 11 Yas altı Trabzon Futbol Karması, 3. Barcelona Yaş Gruplan Futbol Turnuva- sı'ndaki ilk maçında, Ispan- ya'nın 77 Toxinarra takımını 5-0 yendi. • 1999-2000 Basketbol Sezo- nu Erkekler ve Bayanlar Bı- rinci lıglen ile Erkekler tkinci Ligi'nin fikstür kuralan, saat 11.00'deAbdilpekçiSporSa- lonu'nda çekilecek. • Galatasaray Kulübüile Se- lim Pars Koleji'mn kurduğu Galatasaray-Selim Pars Kole- ji Yaz Okullan, yann açıhyor. • Transfer çahşmalannı sür- düren Darüşşafaka, Cihanse- ver Yeşildağ'm aynlmasının ardmdan antrenöriüğe Make- don Milli Takımı'nın çalıştın- cısı Zare Markovski'yi getirdi. • Egebank-TED Uhıslarara- 9 Erkekler Future Tenis Tur- nuvası'nda, dün ana tablo ilk tur maçlan yapıldı. Toplam 10 bin dolar ödüllü turnuvanın ana fâblo ilk tur maçlannda, Efe Üstündağ, Israilli Ziv Ko- bi'ye 2-0, Erhan Oral yine Is- railli Michael Kogan'a 2-1, E- sat Tanık, Maritus Adala- n'ndan Kİmil Patel'e 2-0 ve Banş Ergün de Özbek Dimit- ri Tomashevich'e 2-0'luk skorlarla yenilerek turnuvaya vedaetti. • Kfitahya Porselen önceki gün Beşiktaş Kulübü yönetici- leri ve futbol takımı şerefıne bir kokteyl verdi. • Bursa at yanşlannda altılı ganyan; 2/6-6-8- l-4-4kombi- nesini bilenler 9 milyon 387 binerlira kazandı. TV'de spor NTV 21.00 Altm Lig At- letizm Yanşlan,00.05 Bre- zilya-Şili (Copa America) 1. KOŞU: F: Yıldız (4), P: Twıns (3), PP: Benimşansım (l),S:LubiMaya(2). 2. KOŞU: F: Karatren (7), P: Mabi (4), PP: Ogultay (5), S: Ertay(l). 3.KOŞU:F:Özbeyhan(3),P: Kökmenhan (5), PP: Çağnba- tur(4),S:Seyl(l). 4. KOŞU: F: Sunday Surpnse (2), P: Bella Otero (7), PP: Bos- porus (4), S: Maralcan (8). 5.KOŞU:F:Ginza(2),P:Çiğ- demcan (1), PP: Müge 6(6), S: Sevimabla (4). 6.KOŞU:F:Tual(4),P::Muh- tanm (7), PP: Eğridirli (8), S: Sibelim (11), SS: Özkangülü (10). 7. KOŞU: F: Saraylı (6), P: Black Pearly (4), PP: Grey Sto- ne(l),S:Asos(3). Gününtkilisi: l.Koşu:4/3. ÇifteBahis:6/7Koşu:4/6 Tabela Bahis: 4.7.8.11.10. ALTILI GANYAN 7 3 2 2 4 8 4 S 7 7 5 4 8 1 11 t M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog