Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURfYET 7 TEMMUZ 1999 ÇARŞAMB> 16 TELEVKYON GüNÜN FiLMLERİ Kalbimin... 10.30 TRT 3 Duygusal /J7\ Tarihi eser kaçakçıhğı yapan bir kadınla, \hv ünlü bir şarkıcı ve sevdigi köy kızının öy- küsü. Yönetmenliğini Safa Onal'ın üstlendiği yapımın başrollerini Zeki Müren, Sema Özcan, Piraye Uzun ve Mine Sun paylaşıyor. Sachsu. 11.50-21.50 TRT 3 Duygusal /7T\ (Pour Sacha) - Dünyanın çeşitli yerlerin- \£s den Israil'e gelen museviler. kendilerine ye- ni bir yaşam kurmaya çalışmaktadırlar. Laura Paris'teki arkadaşlanna 15 gün içinde 20 yaşına basacaginı, kendisinı çok yalnız hissettiğini ve mümkünse gelmeJerini yazar. Yönetmen: Ale- xandre Arcady. Oyuncular: Sophie Marceau. Richard Berry. Fabien Orcier. Niels Dubost. Umut... 13.20-21.30 ctv Duygusal © (L'Homme De Reve) - Elli yaşmdaki Den- nis. hayatını zengin insanlann evini temiz- lemekle, kocasına bakmakla ve yirmi yaşındaki oğlunun geleceğini düşünmekie geçirmektedir. Aynı zamanda bu yaşantısını değişterecek bir sevgilinin hayalini de kurmaktadır. Yönetmen: Robert Menart. OyuncuJar: Rita Lafontanie, Mic- hael Dumont, Cladue Gauthier. Kurtuluş 14.10 BRT Macera /fN (Angel Flight Down) - Hayatı tehlikede KİJ olan küçük bir çocuğu kurtarmak için yola çıkan, ancak uçakJan bozulduğu için iniş yapmak zorunda kalan bir grup insanın öyküsü anlatılı- yor. Yön: Charies Vilkinson. Oyn: Patricia Ka- lember. David Charvet, Christopher Atkins. Bizünküer 15.30 atv Güldürti Kendjsine teca\üz eden adamın peşine dü- ' O ' şen çingene bir kızın başından geçen olay- Jar anlatılıyor. Savaş Eşici'nin yönettiği filmde Müjdat Gezen ile Perran Kutman oynuyor (1984). Sözde Kjzlar 16.35 TRT 1 Dram Peyami Safa"nın aynı adlıromanındanuyar- VÎV lanan filmde. hızlı yaşantısının cezasını in- tihar ederek ödeyen Behiç'Je, babadan kalma parayla ahlak kurallannı dışlayıp çılgınlar gibi yaşayan annesi ve kızkardeşinin öyküsü. Orhan Elmas'ın yönettiğifilmdeSema Yunak, Tank Tar- can ve Nuri Alço oynuyor. Komedyen 21.00 Prima Macera ı (Funny Bones) - Tommy Favvkes birkomed- yendir. Ancak gelmiş geçmiş en ryi komed- yenlerden biri olan George Fawkes'un oğlu olan Tommy, babasının gölgesinden kurtulmayı bir türlü başaramamıştır. Kendi tarzını bulmak için tek yolu \ardır; çocukluk yıllannı geçirdiği İn- giitere'ye gitmek... Yönetmen: Peter Chelsom. Oyn: Oliver Platt, Lee Evans. Richard Griffiths, Leslie Caron (1995 Ingiltere - ABD, 126 dk). SeviınliDev 21.15 Show TV Macera (Galgameth) - Çok eski zamanlardan birin- de Donnegold denen bir krallıkta Henry ad- lı bir kral ve onun korkak küçük oğlu Devin ya- şamaktadır. Kral ölmek üzereyken oğluna ejder- hayı andıran bir heykelcik verir ve bunun Gal- gameth olduğunu, onu kötülüklerden konıyaca- ğınısöyler... Yönetmen: Sean Mc Namara. Oyun- cular: Devin Oatway. Johna Stewart • •'- 21.30/CINE5/Beni... Ayrıntı yanda 22.00 / Kanal E / Koyu... Ayrıntı yanda Menderes Köprüsö 22.45 TRT 2 Dram /Ç^\ Babası ölen bir genç kız amcasının yanına vV gider. Amcasının küçük oğluyla duygusal iliş- kiye giren genç kızda, ailenin damadının da gö- zü vardır. Yön: Sırn Gültekin. Oyn: Jzzet Günay, Sevda Ferdag. Tamer Yiğit, Pervın Par (1968). Ormandaki... 00.15 TRT 1 Macera /77\ (A Mind To Kill) - Ormanda bir adam öl- \£s dürülür ve polis katili ararken. ümitsiz du- rumdaki hastalann tedavi amacıyla gittikleri bir kabindeki yolsuzluklan ortaya çıkanr. Yönet- men: Hugh Thomas. Oyuncular: Philip Madoc, Gillıan Elisa. Geraint Lewis. 00.30 / Interstar / Isyan Aynntı yanda Tutkunun_ 01.00 Show TV Macera /f^\ (Be>ond Desire) - Ray Patterson. eski kız ar- ö kadaşını öldürmek suçundan, 14 yıl hapisya- tar. Aslında suçsuz olan Ray, cezaevinden çıktık- tan sonra gerçek katili araştırmaya karar verir. Yön: Dominique Othenin-Girard. Oyn: WiJIiam Forsythe, Kari VVuhrer. Hondo 01.40 Kanal D VVestern (Hondo)- Yıl 1874,beyazlarApaçiler'leyap- nklan anlaşmayı bozmuşrur. Hondo birAme- rikan süvarisidir. Aslında yan Kızılderili olan Hon- do kendı kanından olan insanlaria savaşmak zo- runda olduğu için rahatsızdır. Yön: John Far- ro\v. Oyuncular: John Wayne, Geraldine Page, VVard Bond (1953 ABD, 84 dk). Izleyin Orta Değmez Q Yabancı O Ye RADYO CUMHURJYET'TE BUGÜN I) Cumhuriyet /1O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba 08.00 Sesli Ga- zete (Mustafa Balbay, Ümit Zileli, Altan Aşar) 10.05 AIGözümSey- reyle (Işıl Özgentürk) 11.30 Rıfat llgaz'lı Yıl- lar (Sinan Karahan) 12.05 Bilgisayar Dün- yası (Hakan Kara) 13.30 Pop Klasik 14. 05 Sporun PerdeArka- sı (Adnan Dinçer) 15.05 Vaziyet (Deniz Som) 16.05 Poziîif (lclal Ay- +Saat 13.00te ve 18.00'de 'Ana Haber 1 , her saat başı da haberteryayına girecektir... dın) 18.30 Günün Yo- rumu (Hikmet Çetin- kaya)ia35lnsanaYol- culuk (Nebil Özgen- türk) 19.30 Özlem Rıh- tımı (Reha Altıntaş) 21.00AlaturkaSevda- lar (Aylin Şengün) 22. 00 Saklı Sayfalar (Öz- gürözbakır) 23.30 Ez- gilerden Notalara (Er- han Tıraşın) 24.00 Yıl- dız Tozu - Tekrar (B. Hakan Tuncel) 00.15 Gecenin YoJcusu (Re- ha Altıntaş). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:0212513 7719 • 10.05 Al Gözüm Seyreyle: Hilmi Etikan'ın konuk olarak katıldığı programda, 'kısa met- rajlı film' üzerine sohbet ediliyor. • 14.05 Sporun Perde Arkası: 'Fırtbol Şu- rası ve sonuçlan'nın tartışılacagı programa ko- nuk olarak Turgay Şerenkatılıyor. • 18.35 Insana Yblculuk: Enis Berberoğ- lu'nun konuk olduğu programda. 'Susuriuktan bu yana Türkiye'deki sıcak gelişmeler1 de- ğerlendiriliyor. İBRT 10.10 'Sıradışı Kadınlar' TV Servisi - BRT'nin sabah kuşağında ekrana gelen "Ha- yat Güzeldir" programının böJümlerinden biri olan "Sı- radışı Kadınlar"da bugün İs- tanbul Havayollannda kaptan pilot olarak görev yapan Alev Kılıçesen tanıtılıyor. Kadm pilotun görev başın- dayken görüntülerinin yeraldı- ğı programda, Kılıçesen, bu noktaya gelene kadar karşılaş- tığı zorluklan anlatacak. "Sı- radışı Kadııılar"ı Şafak Ya- vuz sunuyor. tv8 11.35 Türk tiyatrosu üzerine sohbet TV Servisi - "Türk Tiyat- rosu'"nun ele alınarak tartışı- lacagı söyleşi programı "Kah- ve Moiası"nı Gül Selçuk ha- zırlayıp sunuyor. Sinama ve tiyatro sanatçısı Rutkay Azizin konuk oldu- ğu prograrrun yönetmenliğini Murat Aktaş üstleniyor. TRT2 19.35 Fidan dikme çalışmalan TV Servisi - Çevre progra- mı "Kardelen"i Prof. Dr. Ümit Erdem sunuyor. Kırmı- zı yapraklı Berberis çiçeği ile Alıç bitkisinin tarutılacağı prog- ramda, Türkiye Tabiatmı Ko- ruma Demeği'nin Selçuk'taki fidan dikme çalışmalarından görüntüler yer alıyor. "Atık sular ve degerlendi- rilmesi" konusunda Prof. Dr. Ayşen Türkmen'le gerçekleş- tirilen röportajın da ekrana ge- leceği programın yönetmeni Belkıs Tuncav. KentTV 19.50 Ülke tanıtımı tartışılıyor TV Servisi - "Genç Düşü- neoler" de bu hafta "Girişim- ci ruh ve mesleki başannın üf- ke tanıtımına v ansıması" ko- nu ediliyor. Ayşen Laçinel'in sundugu programa konuk olarak, yaban- cı basın temsilcisi Tarkan Ya- vuz, Beklerken Dergisi Yöne- tım Kuriılu Başkanı SaJih Onur ile derginin kültür-sanat yöne- ticisi Gülsfim Aslan katıhyor. TRT 2 21.20 'Bire Bir'de kültür-sanat TV Servisi - Hafta içi her akşam ekrana gelen "Bîre Bir" programının bu bölümü "Kiil- tür-Sanat" başhğınj taşıyor. TBMM Milli SaraylarDaire Başkanı İsmail Hakkı'nın ko- nuk olarak katılacagı program- da, "Yaşayan Fabrika-i Hn- mayunlar" sergisi üzerine soh- bet ediliyor. Klasikleşmiş bir korku filmi ngr Kanal E 22.00 Koyu Kırmızı - Deep Red / Yönetmen: Dario Argento / Oyuncular: David Hem- mings, Daria Nicoiodi, Gabriete Lavia, Grufio Bro- gi, Clara Calamai, Marc- ha Meril, Eros Pagni, Gi- uliana Calanöra I 1975 italya yapımı, 120 dakika. TV Servisi - Genç piyanist Marc Daly (Hemmings). bir med- yumun (Meril) öldürülmesine şahit olur, ama katil hakkında net verileryokturelinde. Birgazete- cinin (Nicoiodi) yardımıyla araş- tırmalara başlar. Ancak konuyla ılgili ona yar- dım eden bütün insanlar bir bir öldürülmekteduier. Kendisi de ölümden kurtulduktan sonra ca- niyi bulmaya başanr. DarioArgento'nun korku kuJ- vannda Italya'nın en başanlı is- mi haline gelmesini sağlayan ve artık bu türün kJasikJerinden bi- ri olan "Koyu Kırmızı", seyir- ci ve eleştirmenlertarafindan bü- yük ilgi görmüşfü. Korkuyla şid- detin tadını kararında vermiş "Koyu Kırmızı"nın bugün bi- le Argento'nun en vurucu filmi olduğunu söyleyebiliriz. Peki filmin başansındaki sır ne? Seyircinin direkt süıir siste- mine yönelen, bilinç altına ses- lenenbirmontaj.Goblingrubuta- rafmdan yorumlanan cazcı Gi- orgio Gaslini'nin hipnoz müzi- ği ve sık sık patlayan görkemli şid- det sahneleriyle son derece iyi hesaplanmış bir anlatımı var fil- min. Birçok sahnede Argento'nun "Sadist" ve "sakat" birdil tut- turduğımu söylemekolası. Ancak bu bile, beylik korku yöntemle- rinden farklı olması, seyirciye soğuk terlerdöktürmesi, gerilimin yavaşladığı anlarda bile asapla- n bozacak, tüyleri ürpertecek ele- manlann fonda devam etmesi korku tutkunlannı mest edecek düzeyde. Roma ve Torino'da kunılan "Korku seti"ndegerçekleştiri- len "Koyu Kırmızı"da mizahi ve romantik deneyleri de var Ar- gento'nun. Fransız yönetmen Patrice Chereau'nun imzasını taşıyan ilginç ve kalabalık bir çalışma 'Cenaze treni'nde yaşananlar CEVE5 21.30 Genç yıldızlann rol aldığı fîlm, Fransız yapımlarını sevenler için. Beni Seven Trene Binsin - Ceux Qui M'aiment Le Tra- in / Yön: Patrice Chereau / Oyuncular: Pascal Greg- gory, Domenique Blanc, Valeria Bruni-Tedeschi, Charies Beriing, Jean-Louis Trintignant, Bruno Todeschini, Vincent Perez/ 1998 Fransa, 122 dk. çek seveninin kim olduğunu ortaya çıkartmaktır. Fırtınalı yaşamında öğren- cileri tarafindan çok sevilen bir hoca olmuştur. Cinsel ter- cihini erkeklerden yana koy- muşsa da bayan hayranlar ka- zandığı bir vakadır. Cenaze günü trene binen kadınlar. er- kekler, akrabalan ve sevgili- leri ressamın seveninin çok olduğunu yansıtan anlamlı bir tablodur... Chereau, Hollyvvood'a kar- şı Avrupa sinemasımn verdi- |i direnişin önde giden isim- lerinden biri; "Kraliçe Mar- gof'yla kazandığı piyasayı bu kez komediyle ve Valeria Bruni-Tedeschi, Dominique Blanc gibi son dönemin göz- de genç isimleriyle sürdür- meye çalışıyor. CfNE 5'te Fransız fılmlerine hasret ka- lanlara... CUMHUR CANBAZOĞLU "La Chair de L'orchi- dee" ve "Kraliçe Mar- gof'dan sonra Fransız yönet- men Patrice Chereau ilginç ve kalabalık bir öyküyle sine- maseverlerin karşısına çık- mıştı geçen yıl: "Beni Seven Trene Binsin". Aynı film Cannes'da yanşmış, ödül al- mamasına karşın dikkatçeken yapımlardan biri olmuştu. Filmin birincil kahraman- lanndan Paris'te yaşayan eş- cinsel ressam Jean-Bapriste Emmerich (Trintignant) ölür. Daha önceden kaydettiği bir konuşmasında doğum yeri olan Limoges kentine gömül- meyi istediği ortaya çıkar. Ressamın amacı trene binip oraya kadar kimin geleceği- ni öğrenmek. böylelikle ger- Ağanın oyununu bozan köylü ngr İnterstar 00.30 Isyan - Yönetmen: Orhan Aksoy / Senaryo: Sadık Şendil / Gö- rüntü: Ertunç Şenkay / Mü- zik: Ali Rıza Binboğa / Oyun- cular: Kadir Inanır, Melike Zo- bu, Erol Taş, ihsan Yüçe, Re- ha Yurdakul, Güler Ökten, Hakan Bahadır / 1979, Arzu Film yapımı. TURHAN GÜRKAN Güneydoğu Anadolu'da sınır ötesi kaçağa giden yoksul köy- lülerin dramı içinde bir aşk ve öç öyküsü. Orhan Aksoy, 1979'da Sadık Şendil'in senar- yosundan çektiği "tsyan" fil- minde. ağalık kurumunun kar- şısında ve ezilen köylünün ya- nında yer aldığı halde, töre ya- şantısının içine tam olarak gire- memiş. Kaçakçılık olaylanmn toplumsal yanı, ön plana çıkan entrika örgüsünün gerisinde kal- mış. Coşkulu cinsellik ve na- mus sorunlan abartılarak anla- ülmış. EksikJiklerine karşın Ana- dolu gerçeklerine iyiniyetle eği- len, duyurusu olan kırsal kesim ömeklerinden biri. Güneydoğu yöresinde baba- sıyla kardeşini kaçakçılıkta yi- tirmiş, ağa buyruğunda çalışan Discovery'de farklı belgeseller TV Servisi - Belgesel kanalı Discovery'de ekrana gelen "Us- huaia"belgeseli 103.bölümüy- le yayımlanıyor. Saat 17.00'de başlayacak programda; Fransa 'run doğusundaki Doobs nehri ile Kü- ba sahillerinden görüntülerin ya- nısıra volka/ıik patlamalann fo- toğraflannı çeken ve paraşütleri test eden kişilerle yapılan röpor- tajlar yer alıyor. KeşifleT üzerine hazırlanan bel- gesel yapım "Yalnız Geze- gen"de ise bu akşam Nepal an- latılıyor. 21.00'de ekrana gele- cek yapımda, Budist ve Hindula- nn kutsal şehri Katmandu'daki ta- pınaklardan görüntüler yer alı- yor. Programda aynca, birdüğün töreninden izlenimler de ekrana geliyor. Apo (Kadir fnanır), başlıkpa- rası sağlayıp, yavuklusu Ay- no'yu (Melike Zobu) almak için mayınlanmış topraklarda koyun kaçırmaya gider. Ağanın cinsel duygulan ge- lişmemiş oğhı Şehmuz, Ayno'ya sahip olmak için kaçaktan dö- nen Apo'yu vurdurur. Sevdiği adamın öldüğünü sanan Ayno, aile baskısıyla Şehmuz'la evli- liğe razı olur. Gerdek gecesi başarısız ka- lan damadın babası, bozuk çık- ti diye suçladığı gelinin sırtma semer vurup. evine yollar. Tö- relere uyan babası Ayno'yu öl- dürünce. sakat olarak sakJanan Apo, geri dönüp mezardan çı- kardığı yavuklusunun doktor ra- poruylabakireliğini kanıtladık- tan sonra, ağa ile oğluna mayın tarlasında hazırladığı çılgın öç planını uygular. KentTV 22.05 Belediyenin halka açılması TV Servisi - Cemil Özyüdı- nm'ın sunduğu "Çıkmaz So- kak"ta. halka açılma karan alan Silivri Belediyesi'nin uy- gulamayı düşündüğü model tar- tışılıyor "Yerel Gündem 21 Modeli" uygulamasına göre, belediye yönetiminin aldığı ka- rarlar, kurulan halk meclislerin- de değerlendiriliyor. Programa katılan Silivri Belediye Başka- nı Selami Değinnenci ile Mar- mara Boğazlan ve Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Fikret Töksözkonuyla ılgılı açıklama- larda bulunacaklar. BRT 22.20J Konuklarla kültürel yapı TV Servisi - "Ne Olacak Bu Memleketin Hali" programın- da "Çingene kültürû" elealı- nıyor. Aziz Üstel'in sunduğu yapıma konuk olarak Erol Mü- tercimler, Mahir Kaynak ve Altunç Altındal konuk oluyor. Metinlerini Necef Uğurlu'nun yazdığı programın yönetmenli- ğini Jülide Öviir üstleniyor. atv 22.45 4 Haberci'de tekrar bölüm TV Servisi - Belgese! prog- ram "Haberci", bu hafta tek- rar bir bölümle ekrana geliyor. Coşkun Aral ve ekibinin ha- zırladığı programda, Rio Kar- navalı ndan görüntülere yer ve- riliyor. 60 bine yakın dansçının katıldığı karnavaldan insan manzaralannın yer aldığı prog- ramda, festivalin renkli grup- lanndan eşcinseller, travesti- ler ve transeksüellerden de gö- rüntüler ekrana geliyor. Kanal D 23.00 'Bir Sevda Masalı' TV Servisi - Erol Evgin'in sunduğu "Bir Sevda Masalı" programının konuklan Hülya Koçyiğit ve Sehm Soydan. Çif- tm çeyrek asn aşan evliltklcri- nin mutluluk sırlannı anlataca- ğı yapımın yönetmenliğini Ba- nu İmset. editörlüğünü ise Bir- gül KÖseoğlu üstleniyor. tv8 23.05 Işadamlan 'Mercek'te TV Servisi - "Mercek" programının bu haftaki bölü- münde Türki Cumhuriyetler'e yatınm yapan Türk işadamla- n ve gerçekleştirdikleri yatı- nmlartartışılıyor. İbrahim Be- til'in sunduğu programa konuk olarak Kazakistan-Türkiye Iş Konseyi Başkanı Servet Haru- noğlu ile Kırgızistan-Türkiye Iş Konseyi Başkanı Turgut Gürkatılıyor. Yapımın yönet- meni Bora Algın. Tv PROGRAMLARI l O T I ° 6 - 30 St&âh Haberleri 08.30 Çirkin Ördekl l r | I Yavrusu 09.00 Susam Sokağı 09.30 Remi • J 10.05 Dizi: Geçmiş Bahar Mımozalan 11.05 Dünya Mutfaklanndan 12.10 Dizi: UfukJann ötesi f3.00 Haber 1313.30 Tatil Ekranı 15.00 Çocuk Haber 15.05 Dizi: Zortu Ikili 16.10Dizi. Kamber Ağa 16.35 Yerli Blm: Sözde Kızlar 19.00 Haber 18 19.00 Sihirlı Harfler 19.40 Spor 19.55 Hava Durumu 20.00 Haberier 21.00 Türkü Türkü Türkiyem 22.25 Dosya 23.35 Dizı: Bizim Mahalis 00.05 Gece Haberleri 00.20 Yabancı Film: Ormandaki Cinayet 01.50 Klıpler 03.00 Yabancı Film: ÖKim Devriyesi (0 312 428 22 30). 18.05 Georgie 18.30 Dördüncü Duvar 19.00 Akşam Bülteni 19.30 Işitme Engellilere Ha- ber 19.35 Kardelen 20.10 Belgesel: Savaş Alanlan 21.20 Bire Bir 22.00 Gece Bülteni ve Ingiliz- ce Haberier 22.30 Festivalde DOn Bugün Yarın 22.45 Yerli Film: Menderes Köprüsü 00.25 20. Yüzyılın Büyük Aşklan 00.55 Music Maestro (0212259 72 75). TKft 08.00 Spor Arşivinden 09.30 Gate Number 7 o 1 O n e 10 -°° K i n 9A " s t a r Specials 10.25 Çiz- V—/ gi Film: Denizaltı Dedektifi 10.30 Yerli Film: Kalbimin Sahibi 11.50 Yabancı Film: Sacha İçin 13.45 Müzık Pınan 14.00 TBMM TV (Canlı) 19.00 Di- zi: Karaoke 19.50 Genç Haber 20.00 Gençlik Evi 20.50 Dizi: Günden Kalanlar 21.20 Dizi: Onuncu Sınıf21.50 Yabancı Film: Sacha İçin 23.20 Spor Arşivinden. 08.30 Açık üse lletişim Reriberlik ve Açık ll- köğretim Okulu Ders Prog. 11.15 Dağarcık ^ 4 5 Gonül Bahçemiz 14.20At Yanşlan (Can- lı) 17.40 Bir Solist 18.00 Dost Dost Diye 19.30 Gonül Bahçemiz 20.45 Bir Solist 21.00 Yaz Konserlen 22.00 TSM 23.20 Devlet Klasik Türk Müziği Koroları. 08.30 Çizgi Film 09.00 Akdenızde Gezintiler 09.30 Susam Sokağı 10.05 Dizi 11.05 Dünya Mutfaklanndan 11.30 Hayat Bazen Tatlıdır 12.05 Dört Mevsim Kadm 13.30Yerli Fîlm: Dua 15.00 Izmir'den 16.05 MektupKöşesı 16.30Akdeniz'de Ge- zintiler 17.05 SizTFi İçin 19.00 Sihirli Harfler 19.35 In- gilizce veAlmanca Haberier 19.40 Spor 20.00Ana Ha- ber 21.00 Türkü Türkü Türkiyem 22.30 Ikılem 23.10 Turizm 99 23.35 Bizim Mahalle00.20 Yabancı Film: Ormandaki Cinayet 01.50 Telegün. 08.30 Bu Sabah 10.30 Çizgi Film: Mor Bi- I sıklet 11.00 DIZI: Yalancı Şafak 12.05 Dört Mevsim Kadm 13.00 Yörelerimiz Türküle- nmiz 13.30 Belgesel: Çanktan Şapkaya 14.00Sizin İçin Seçtiklerimiz 14.30 Haberter 14.50 Dicle'den Gelen Şi- fa 16.00 Eski Yıllar 16.30 Köksüz Fidan 17.00 Gide Gıde GAP 17.58 TRT 2'ye Geçiş. 07.00 Gün Işığı 09.00 Po- lis Akademisi 09.30 Taş Devri 10.00Jetgıller 10.30 Sevimli Kahraman ar 12.10 Yer- li Film: Gazi Kadm 14.10 Dizi. ÜJZ Clanta 15.00 Dizi: Her Şey Sevgi İçin 16.00 Maske 16.30 Scooby Doo 17.00 Jetgiller 17J3OTaş Devn 18.00 Polis Aka- demısi 18.30 Çılgın Bediş 19.30 Ana Haber 20.25 Günün Yoru- mu 20.30 Spor 20.40 Cıbali Ka- rakolu 21.45 High Lıfe 23.00 Bir Sevda Masa/ı 24.00 Haber Sa- ati 00.30 Tatil Yolu 00.40 Dizı: Teksas Polisi 01.40 Yabancı Film: Hondo 04.00 Türk Sanat Müziği (0 212 215 51 11). _ m,_ _ 07.00 Kahvaltı Ha- 9 | l f berierı 08.55 Tel&- • • * w tubbtes09^07den 77'ye 10.30 Sabah Keyfi 12.00 Gelin-Kaynana 13.30 Turizm Programı 13.40 Bizim Sınıf 14.10 Sabrina 14.40 Reyting Hamdi 15.30 Yerli Film: Bizimkiler 17.15 Daniela'nın Günlügü i a i 5 Yerli Film: Adını Anmayaca- ğım 20.00 Ana Haber 21.05 Pa- ra Hattı 21.10 Spor 21.20 Hava Durumu 21.30 Böyle mi Olacak- tı 22.45 Haberci 23.45 Gece Ha- berleri 00.05 Turizm Rehberi 00.15 Bir Yudum İnsan 01.15 Vahşı Doğa 02.30 Doğanın Gizi 03^0 Haberci (212 655 00 00). 07.00 Güne Merha- ba 08.30 Casper 09.00Yasemin 10.00 K/ip'99 12.30 Çizgi Filmler Ru- pert, Süper Köpek, Pocahon- tas, Snoopy, Casper 15.30 Yer- li Film: Gülsüm Ana 17.30 Ce- sur ve Güzel 18.15 Yalan Rüz- gân 19.00 Üç Kafadar 20.00 Ha- ber 21.00 Spor 21.15 Yabancı Film: Sevimli Dev 23.15 Pence- re 00.15 üge Doğru 01.00 Ya- bancı Film: Tutkunun Ötesin- de 03.00 Haber 04.00 Aranıyor 05.00 Yabancı Film: Alevli Kalpler (0 212 286 35 35). «_» , 09^0 Üniversiteter T V 09.35 Ekonomi 10J5Gündemde- kiler11.35 Ekonomi 13.20 Dış Borsaiar 13.35 Ekonomi 14.45 CNN Style 16.25 Spor 16.35 Ekonomi 17.35 Kartpostal 18.05 Gece - Gündüz 18.30 Dünyada Bugün 19.05 Spor 19.30 Gün- demdekiler 20.00 Haber 20 20^0 Spor - Ekonomi 21.00GokJen Le- ague Oslo Atletizm Yanşlan (Can- lı) 23.30 24 Saat 00.05 Coppa Amerika Futbol Maçı: Brezilya - Şili 02.30 Kartpostal (Tekrar) 04.00 Coppa Amerika Futbol Maçı: Arjantin - Uruguay (Canlı) (0212 286 36 36). ı _s 07.00 Günaydın Türkiye * ) 09.05 Ferrıunde Hanım- s=» lar 10.00 Küçük Sofi 10.20 Action Man 10.40 Sevim- li Maymunlar Şehri 11.00 Bıyo- nik Çocuk 11.20 Yerli FHm: Pa- ra Babası 13.30 Camıla 14.20 Ebruli Günler 16.40 Tattl Başlı- yor 17.00 Kaygısızlar 17.50 Yer- li Film: Çamsakızı 19.30 Haber 20.40 Spor 20.50 Yerli Film: Şaşkın Damat 22.50 Tiyatro: ZamsaJak 23.50 Son Ajans 00^0 Spor Gecesi 00.30Yerli Film: Is- yan 02.20 Tatil Başlıyor 04.00 Müzık... .(0212 448 80 00). 06.30 Sabah Haberı 08.00 BaşBaşa 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dizi: Eltiler 10.30 Dizı: Cosby Ai- lesı 12.30 Dizi: Bizim Ev 14.00 Panayır 17.00 Haber 17.30 Çiz- gi Film 18.00 Sürpriz 19.00TGRT Ana Haber 20.30 Yabancı Film: Gecenin Baykuşu 22.30 Alter- natrf 24.00 Gece H^beri 00.30 Yabancı Film:Kanlı Para (0 212 652 25 60). A 07.00 Sabaha Merhaba 09.00 Benekli Uzay- da 10.15 Yerli Film: Suçsuz Firari 12.15 Aç Kazan 13.30 Şakadan Şakaya 14.00 Kadınca 16.20 Sıcak llişkiler 17.15 Benekli Uzayda 18.30 Cüm- büş Sokağı 19.00 Ana Haber 19.55 Spor Merkezi 20.15 Dünden Bugüne 21.45 Top Secret 22.50. Işte Hayat 23.20 Bahar Tunalı ve Kalemler 00.50 Gece Öpü- cüğü 02.20 Yerli Film: Suçsuz Firari 04.00 Yabancı Film: Kaplanlann Pençesinde (0 212 284 31 50). 07.00 Murat Atıl ile Bu Sabah 09.10 Gü- neş Çocuklan 10.10 Hayat Güzeldir 11.30 Damak Tadı 12.00 Vitrin 13.00 Belgesel 13.20 Sağlıkla Randevu 14.10 Yabancı Film: Kurtu- luş 16.00 Vitrin 17.00 Çay ve Sempati 18.10Sihirti Ay- na 18.40 Dizi: Haber Peşınde 19.30 Ana Haber Bü- letni 20.45 Yabancı Film: Kurtarma Operasyonu 22.20 Ne Olacak Bu Memleketin Hali 23.30 Gece Ha- beri 24.00 Belgesel (021231350 00). 07.00Çizgi Pı'lm: Laurel-Hardy 07.30 Çiz- gi Film: Garfield 08.05 Yabancı Film: Ha- yaf Arkadaşım 10.00 Yabancı Film: Pa- rislijoan 11.35 Yabancı Film: Silkwood 13.50 Yaban- cı Film: Askerin Kızı Asla Ağlamaz 16.00 Yabancı Film: Terörist 17.45 Yabancı Film. Bayan Eversin Oğullan 19.40 Cine5'te Bu Hafta 19.55 Yabancı Film: Yan Holtyvvood Yan 21.30 Yabancı Film: Beni Seven Tre- ne Binsin 23.45 Yabancı Film: Seni Beklerken 01.40 Yabancı Film: Tecrübe 03.25 Yabancı Film: Tehlikeli Davet 05.05 Gizli rtiraflar (0 212 225 55 55). 07.00 Cümbüş 09.00 Çocuk Bahçesi 10.00 Gerçek Kesit 11.00 Yabancı Film: San An- tonio 13.15 Yabancı Film: Intikam 15.15 Kurdele 18.00 Çocuk Bahçesi 19.00 Eko - Bugün 19.30 Flash Haber 20.00 Dizi: Üçkağıtçılar 20.30 Si- nema Kulübü 22.00 Dizi: Sıcak Takip 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Ölüm Ringi (0 212 256 82 82) e9. KANAL 08.00 Haber 09.15 Ekonomi 10.05 Para ve Sermaye Piyasalan 12.00 Ekonomi 13.15 Ma- li Çözüm 14.05 Para ve Sermaye Piyasalan 16.00 Ekonomi 17.15 Ekonomi Raporu ve Özet 18.15 Ingilizce Haber 18.30 Spor Günlüğü 19.00 Ekonomi Çagı 20.00 Haber 22.00 Denge 23.15 Gez- gin 24.00 Haber Panorama (0 212 285 43 00). 10.00 Amerika Macerası 11.00 Tera- pi 12.15 Yaşamın Resmi 13.15 Beyaz Saray Skandalları 14.15 Uzay Teknolojısi 15.15 Döne- meç 16.15 Dünyamızı Konjyalım 17.15 Büyük Uluslar 19.15 Isimsiz Kahramanlar 19.50 Genç Düşünenler 22.05 Çıkmaz Sokak 23.00 Vaziyet (0 212 222 76 00), 0 9 0 0 C İ Z 9 ' F l l m 10.00 Sokak Çocuk- lan 11.30 Unutlma- M yanlar 12.10 Uman Devriyesi 13.20 Ya- banct Film: Umut Nehri 14.50 Roben- son Ailesi 16.10 Dizi: Saydam Kalp.ler 17.00 Yabancı Film: Bir Kadının Öy- küsü 18.30 Dizı: Klasik Film Koleksiyo- nu 19.00 Belgesel: Bir Numaralı Kapı- lar 19.30 Ana Haber 20.10 Dizi: Sokak Kanunu21.30 Yabana Film: Umut Neh- ri (Tekrar) 23.00 Dizi: Süper Çocuk 24.00 Gece Haberi (0 212 282 36 00). 09.20 Eko Start 10.10 Para Raporu 11.40Sektör Haberle- ri 12.35 G. Park Advantures 13.30 Artvizyon 13.40 Seans Arası 16.40 Eko Finish 17.10 Güne Ba- kış 17.35 Hedef Üniversite 18.35 Dün- ya Modası 19.00 Ana Haber Bülteni 20.10 Artvizyon 20.30 Kantarın Topuzu 22.00 Yabancı FHm: Koyu Kırmızı 24.00 Dünya Usteleri (0 212 282 51 00). KANA1C ., 0&35Başkent'ten 10.40 Ve /3 Leyla Tekül 11.35 Kahve Molası 14.35 Zamanın Için- den 15.15 Siyah Beyaz 17.15Tıp Dün- yası 17.35 Radikal Sportar 18.15 Spor 18.35 Günlük 19.10 Yansımalar 19.35 Bir Zamanlar 19.40Ve LeylaTekül 20.00 Ana Haber 21.00 Kültürel Gündem 22.00 Haber Masası 22.50 Yansımalar 23.05 Mercek (0 212 288 51 52). 08.00 Gezginler 09.00 Us- huaia 10.00 Yalnız Geze- gen 11.00 Vahşi Yaşam 12.00 Sıradışı Makinalar 13.00 Timsah Avcısı 14.00 Dıscovery Profili 15.00 Eki- noks 16.00 Gezginler 17.00 Ushuaia 18.00 Yalnız Gezegen 19.00Keşif Gün- cesi 20.00 Yeni Dedektifler 21.00 Yal- nız Gezegen 22.00 Discovery Profili 23.00 Ekinoks (0 212 288 75 75). 09.00 Çalar Saat 10.30 35 MM 10.45 Gülşah 13.00 Sanem 15.00 Yi- ğit 16.30 Hit üst 17.30 Mega 5lı 18.00 Bir Numara Seç 20.00 Klıp 20.45 18 + 21.00 Haberier 21.15 Men-e-Men 22.45 35 MM 23.00 Siyah 00.30 Dance Zo- ne (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog