Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

7 TEMMUZ 1999 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr 11 'Yeni NATO daha Avrupalı olacak' • BONN (4A) - Almanya Savunma Bakanı Rudolf Scharpıng yenı NATO'nun "Daha A\Tupalı \e daha çok sorumluluk sahıbı bır ıttıfak" olacağmı soyledı Scharpıng NATObazında ABD ıle Avrupa arasındakı ılışkılenn dengelenmesı gerektığıne ışaret ettı NATOda ABD nın ağırhğının daha fazla olduğunu belirten Scharpıng Avrupalılann daha fazla sorumluluk ustlenerek maddı katkı sağlamalan gerektığını soyledı Türk askerleri Kosova yolunda • SOFY\(AA)-Koso\a Barış Gucu'ne (KFOR) katılmak uzere Bulganstan'a oncekı gun gınş vapan Turk bırlığının uçuncu kafılesının bu ulkedekı yolculuğu suruyor Bulganstan Savunma Bakanlığı Koordmasyon Merkezı'nden alınan bılgı>e gore uçuncu kafiienm bınncı grubu dun sabah erken saatlerde Bulganstan yolculuğunun son tren gan olan Kustendıl'e ulaştı Her gün bir Sırp intttiar edtyor • BELGRAD(AA)- Yugoslavya'nın başkentı Belgrad, son 3 ay ıçınde uzucu bır rekora ımza attı Hukumet vanlısı Polıtıka gazetesınde dun yer alan bır habere gore. Belgrad'da son 3 ay ıçınde 96 kışı ıntıhar ettı Haberde, 19 kışının de ıntıhara teşebbus ettığı belırtıldı Sozkonusu sayımın, NATO *- -IHT-,.. operasyonlannın başlamasından bır gun önce, 23 Mart ıle 1 Temmuz gunlen arasındakı donemde yapıldığı kaydedıldı 20 bin kişi Miloşeviç karşıtı gösteri düzenledi. Miloşeviç'in istifası için Belgrad'ın merkezinde kampanya başlatıldı Sırp ııuılıalofeti lıastırıyor KoSOVA'YA ÖZENDİLER Dış Haberter Servisi - Yugoslavy a De\ - let Başkanı Slobodan Mttoşevıç'ın istifası ıçın ulke ıçınde baskılar artıyor Yugoslavy a'nın Leskovaç kentınde, on- cekı gece yaklaşık 20 bın kışı Mıloşevıç aleyhıne gosten yaptı Yugoslavya'dakı muhalıf gruplar da Miloşeviç'in istifası ıstemıyle kampanya başlattı Bağımsız haber ajansı Beta'nın haben- ne gore "Aynlma zamanımız gekfi" slo- ganıyla başlatılan kampanya bağımsız sendıkalarve Yugoslavya Hareketı adı al- tında toplanan v e hukumete bağlı olmayan 40 kadar kuruluş tarafindan dûzenlenıyor Kampanyayı duzenleyen gruplar başkent Belgrad'ın merkezındekı Terazıye mey- danına bır oy sandığı yerleşhrerek halkı Mı- loşevıç'ın derhal ıktıdardan gıtmesı ıçın bıl- dın nıtelığınde olan oylarkullanmayada- vet edıyorlar Ov sandıklanna atılan bıl- dınlerde "Sadece Slobodan Miloşeviç ve ailesine ait bır Sırbıstan'da vaşamak ıste- ımvorum. Buna u\ gun otarakda Slobodan Mıtosevıç'ın derhalgKmesiniısöyorum" ıfa- delen yer alıyor Polis kanşmadı Leskovaç kentınde de oncekı gece top- lanan yaklaşık 20 bın kışı Miloşeviç ve Les- kovaç Valısı ZmjyinStefanoviç karşıtı gos- ten duzenledı Başkent Belgrad'ın 250 lcı- lometre guneyındekı Leskovaç'ta topla- nan gostencıler. Miloşeviç ve Stefano- vıç'ın ıstıfasını ıstedıler Haberde, gostennın televızyon teknıs- yenı olan tvanNovkoviç'ın gınşımıyledu- zenlendığı belırtıldı Habere göre, perşem- be gunu Yugoslavya-Almanya maçının yayımlanması sırasında yayına gıren Nov- kovıç. halkı pazartesı gecesı şehır merke- zinde toplanmaya ve Miloşeviç lıderlığın- • Muhalefet lıden Cınciç, Slobodan Miloşeviç'in koltuğunu yıl sonuna kadar bırakmak zorunda kalacağını söyledi. Belgrad'a yeni dönen Cınciç, Miloşeviç'in istifası içın her gün sokaklarda göstenler düzenleyeceklerinı belirtti. dekı Sosyalıst Partı'nın bır üyesı olan Ste- fanovıç'ı ıstıfaya çağırmaya davet ettı Gostenye. resmı ızın alınmamasına kar- şın polısın mudahale etmedığı kaydedıl- dı Yugoslavya "da muhalıf DemokratPar- tı'nın lıden Zoran Cinciç de Slobodan Miloşeviç'in yıl sonuna kadar koltuğunu kaybedeceğı tahmınınde bulundu NATO harekâtının başlamasından son- ra ılk kez pazar gunu Belgrad'a donen Cınciç, Mıloşevıç ısnfa edene kadarher gun sokaklarda gostenler dûzenlemeyı planla- dığını soyledı Ote yandan, Nış kentınde toplanan ûnı- versıte ögrencılen, Miloşeviç'in ısüfasuıı ve ekonomık ve sıyası alanda reform ya- pacak bı geçış hükümetının kurulmasını ıstedıler Bu arada, oncekı gece Leskovaç' ta düzenlenen gostenyı başlatan televız- yon teknısyenı Novkovıç'ın tutuklanarak 1 ay hapıs cezasma çarptınldığı bıldınldı Kosovata Arnavutiar, önceki gün, 25Mart'ta Sırplar tarafindan öMürükn yalanlannı törenle toprağa verdfler. Öldürükn kadın,erkekve çocuklann cenazesinde anneler göz yaşlannı tutamadı. (Fotoğraf REUTERS) Moskova sonunda amacına ulastı Yeni birlikler Kosova'daMOSKOV \ (AA) - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Rus banş gûçlennın Kosova'da konuşlanmasına ılışkın duğumun çozulduğunu soylerken Kosova Banş Gucu'ne (KFOR) katılacak Rus askerlen dun Kosova'ya ulastı Rus banş gucu askerlennın ılk bırlığının, llyuşın-76 asken kargo uçağıyla Moskova nın 600 kılometre kuzeybatısındakı Pskov Havaalanı'ndan ı, aynldığı bıldınldı Ha\a Kuvvetlen sözcusü, "İlk uçak dun sabah aynldT dedı Rus\a HavaKuvvetlen Komutaru Nikota> Staskov da, ılk uçağın araç- gerecın \anı sıra 30 asker taşıdığını soyledı Dun yaklaşık 300 asker taşıyan üç uçak Rusya'dan Kosova'ya gıttı Rus askerlennın Kosova Banş Gucu (KFOR) ıçındekı durumuna ılışkın olarak Rusya ıle NATO arasındakı arüaşmazhğın oncekı gun çözülduğu açıklanmıştı Moskova ve NATO arasında yapılan anlaşmaya gore, Kosova'da 3 bın 600 Rus asken konuşlandınlması gerekıyor Bu arada. Interfaks'ın habenne gore, Yeltsm'ın, sorunun çözûlduğune ılışkın açıklamayı. Rusya nın Kosova Banş .. Gücü'ne (KFOR) katılımına ılışTdn aynntıların belırlendığı oncekı günkû toplantıdan sonra yapması dıkkatı çektı Yeltsin. "Balkanlar'da yeni bir duruma hazırtıklı olmak gerekü-" dedı Muhalıf Sırp gazetesi Bliç'în iddiası UÇK'nin kara listesiDış Haberier Servisi - Kosova Kurtulu§ Ordusu (UÇK) lıden Haşım Taçı'nın Amavut olmayan azınhklara baskı yapılmayacağına daır verdığı soze karşın, Kosova'dakı Sırplar goçe zorlandığı bıldınldı Muhalıf Sırp gazetesi Blıç'ın habenne gore, Arnavutlann çoğu, Kosova'da kalan Sırplann yerleşım yerlenne baskın düzenleyerek, Sırplan goçe zorluyor Postane bınasma ve otobus duraklan na asılan kara lıstelerde, Kosova'da gorulduklen takdırde UÇK tarafindan oldurulecek olan 17'sı kadın 371 Sırbın ısmı yer alıyor KFOR'un Sırplann guvenlığını sağlamaya yonelık çalışmalanna rağmen, oncekı akşam Sırplann yaşadığı 60'tan fazla eve baskın duzenlendı ve yaklaşık 180 Sırp zorla göç ettmldı Çoğu ağır yarah Goçe zorlananlann çoğu ağır yaralandı Pnştıne'nın merkezinde Corcevıç aılesı sılahlı ve urufonnalı bır grup Amavutun saldınsına uğradı Saldında Mıroslav Corcevıç ağır yaralandı Orlovıç'te41 Sırp aılesı Arnavutlann baskı sına maruz kalırken. bazılan kaçınldı Kafkaslar da NATO'yu bekliyor Dış Haberier Servisi - Azerbaycan, Gûrcıstan ve Ermenıstan, Yugoslavya'ya operasyon duzenleyen N A- TO'nun şımdı de kendı ul- kelenne mudahale etmesı- nı ıstıyor "Kurban" konumunda olduklannı öne suren Bakû, Tıflıs ve Envan yönetımle- n, NATO operasyonuyla saldınlardan kurtulabıle- ceklennı düşunuyor Azer- baycan Dışışlen Bakanlığı danışmanlanndan Vefe Gû- tizade, AFP'ye yapüğı açık- lamada, "NATO'nun Kaf- kaslar' a mu- dahaleetmesi iyi olnr. NA- TO güçleri böigeyegirer- se Ermenis- tanişgalettiği topraklan- mızdançekU- mek zorunda kahr" dedı Azerbay- can ve Erme- nıstan, Azen topraklannda yer alan ve Ermenılenn ço- ğunlukta yaşadığı Dağhk Karabağ bölgesı ıçın altı yıl savaşmış, 1994'te ateşkes ımzalanmış ve savaş boyun- ca Karabağ'dakı yaklaşık 600 bın Azen bolgeden kaç- mıştı Azerbaycan'dadaet- nık temızlık yapıldığını soy- leyen Gülızade, NATO'dan banş göruşmelen sûrerken sınırda konuşlanmalannı ıs- teyeceğını soyledı Gûrcıstan Devlet Başka- nı Eduard Şevardnadze de ulkesındekı sığınmacı so- runundan soz ederek "Soy- kırun ve etnik temizlik ce- zasızkabnamab^dedı Gûr- cıstan'a bağlı ozerk Abhaz- ya bölgesı 1993'te bağım- sızlık ılan etmış, Gûrcu bır- Uklenyle çıkan kanlı çatış- malann ardından yaklaşık 250 bın Gürcu bolgeden kaçmışrı Ermenıstan Dışışlen Ba- kanı Vartan Oskanyan ge- çen hafta VVashıngton'da yaptığı konuşmada, Kara- bağ Ermenılenyle Koso- vah Arnavutlann durumu- nu karşılaştırmış ve böyle bır kı> aslama yapüması du- rumda NATO'nun Bakû'yu bombalama- • Kendilerim 'kurban* olarak gören Bakû, Tıflıs veErivan yönetımleri, NATO operasyonuyla saldınlardan kurtulabileceklenni düşünüyor. sı gerektığı- nı soylemıştı NATOGe- nel Sekreten JavierSofauıa ıse Bruk- sel'de, Erme- nıstan Devlet Başkanı Ro- bert Kocar- yan'la yaptı- ğı goruşme- nın ardından, ıttıfakın Kaf- kaslar'a asker konuşlandır- mayı hıçbır şekılde düşûn- medığını ve butun bölge ülkelenyle ıyı ılışkıler ıçın- de olmak ıstedığını belırt- mıştı Bır Baüh dıplomat, "Od- di olun. NATO'nun güne> Kafkaslar'a geleceğJni dü- şünmek ıçin delirmiş olma- lan gerekir'' dedı Dıplomat, Bakû ve Tıf- hs'ın Iran ve Rusya'yla ılış- kılennın gergın olduğunu anımsatarak bu tûr açıkla- malan bu ülkelenn tepkıle- nnı gormek ıçın yaptıklan- nı öne sürdü 3 Temmuz Persemhe tY Saaf 18 00-20 00 Konuklanmızla soyleşıp, kıtaplannı ımzalayacaklar İstiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksım Tel: 252 38 81 82 Cumtuıriyef k ı l a p ! a r ı Işıl Özgentürk AL GOZUM SEYREYLE... Okuyun bu kıtabı Bır olgudan, onu gormezhkten gelmekle değıl, ancak onu yaşamakla kurtulabıleceğımıze sız de ınanacaksınız Gözunüz bırbaşka turlu seyreyleyecek dunyayı Çağ Pazarlama A Ş TurkocağıCad No 39/41 kitap kutubû ,34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 0196 Antalya'da 1832 m2 tapulu orman ıçı köy arsası satıhktır. 20.00'den sonra 0 216 418 37 64 0 216 349 01 36 (0212) 2*3 »• 71 (3 HAT) Sınaviar yaklaşryor.... Daha Kazanmanm yolu ARTÖLYE'den geçerl GÜZEL SANATLAR'A HAZIRLIK RESİM KRSLARIRESİM KURSLARI OünyaSağlikSok.No Tal (0212)292 6g7t - 292 21 43/F Taksm KAÇIRD1CINIZYAPÎMLAR TAKSİM SERGİ SALONU'NDA 8 Temnm PerşembeıJarml ROMEO ET JUUETTÎ Sergei Prokoflev Bale Pascale Doye, Nicoles Dufloux, Hacene Bahiri, Pierre Advokatoff, Jocelyne Macogni, Kasumi Sanada Lyon Opera ve Balesı Sef.YORGOS LOUKOS (V7deo Göstenmı) Saat 14 00 de Suresı 86 Dakıka İstiklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82 Cumhuriyet k ı I a p I a r ı Demirtaş Ceyhun Eksümedi Bendeki Umutsuz Umut ÇÜNKÜ BEN EDEBİYATÇIYIM Demirtaş Ceyhun'un umutsuz umudu her dem çıçek açıyor Çunku gerçek bır edebıyatçı o ^^^Cumhürtyirt Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 ^ kttap kulûbjj (34334)Cağaloğlu IstanbulTel (212)514 01 96 HGÜLEN tRTİCA"NIN İÇYÜZÜ FETHULLAH GÜLEN ŞOK FİYATA Belgeler, bılgıler, fotoğraflarla camı unamhğından hocaefendılığe, hocaefendılıkten Papa ıle buluşmaya varan yolun oykûsu 2 CD'lik Bir Dizi TUM CUMHURİYET KlTAP KULÜBÜ SERGİ SALONU VE TEMStLClLlKLERlNÜE *' CumhuriYet Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 krtap kulûbû (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)5140196 VEFAT Odamızın 29. Dönem (1984-1986) Merkez Yönetım Kurulu Üyesı, 1998 Yılı Mımarlık Mesleğıne Katkı Ödülü Sahıbı, Karadenız Teknık Ümversıtesı eskı Rektörü Prof. Dr. ERDEM AKSOY (İTÜ-1958) 6 Temmuz 1999 günü aramızdan aynldı. Yakınlanna, KTÜ camıasına ve tüm meslektaşlanmıza başsağlığı dılenz. MtMARLAR ODASI GENEL MERKEZt ve Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa. Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, tstanbul, tzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Ordu, Samsun, Trabzon şubeleri tLAN FATÖI4. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1999/369 Mahkememızden venlen 23 61999 tanh ve 1999/369-540 esas-karar sayıh ılam ıle Trabzon, Vakfi- kebır, Yıldız koyû Cılt 013/01. Aıle sıra no 31, Sıra no 23-42'de nuftısa kayıtlı Haşım ve Fenhan oğlu 1973 d lu ALİ BlRlNCl'ye aynı yerde nüfusa kayıtlı babası HAŞlM BtRlNCt vası taym edılmıştır llanolunur 23 6 1999 Basın 32085 Tunzm Bakanhğı'ndan almış olduğum kokart ve kımlığımı kavbettım Hükumsüzdür BORA ALt YAZKA\ VEFAT VE BAŞSACLICI Cemıyetımız uyesı öeğeriı arkadaşımız CEVAT ÇETİN 05 071999 tanhınde ingıltere de vefat etmışbr Vefatı camıamızda uzuntu yaratan Çetın'ın cenazesı 06 071999 Salı gunu Izmıt Fevzıye Camu'nde kıhnan oğle namazından sonra Bahçeşme Mezarlığı'nda toprağa venlmıştır Cevat Çetın'e Tann'dan rahmet, kederiı aılesıne ve uyelenmıze başsağiığı dılenz TURKJYE CA2ETÎCİLER CEMIYETİ TEŞEKKUR Annem HAYRtYE ŞENTÜRK'im vefatıyla ılgılı bızı arayan, bıze başsağlığı dıleyen tûm dost, komşu, akraba ve arkadaşlara teşekkur edenm Şentürk ailesi adına Av. AYŞE ŞENTÜRK VEFAT FATMA KARABIYIK ıle MİNE SEVCİLİ'yİ elım bır trafık kazasında kaybettık Acımız sonsuzdur. CenazeJen 7 Temmuz 1999 Çarşamba gunu saat 17 00'de Karacaahmet Sultan Cemevı'nden kaldınlacaktr. Mekânlan cennet olsun ERZİNCAN AİLESİ adına MEHMET ERZİNCAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog