Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyetRAD YO İSTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye ' / % İSMT KBfcltt HtOMET ' l ÂSMrNMKtfnpiE / / f SMTfrrHlCKMULÛ MBM uıamtnttmunn fedtpmz b u b m adını, kredı tortmızm numarası ve sonfciı1ian"^atahhı jle bırlıkte bıldınn, lutap evmude OISUD Adıma soyadmra ve telefım aunıaranız] da bttdırmeyı ummnayuı. Üye de£]senjz, dılereenız üye de ' olun y ı da üyeügmızı ycmleym IER İŞLEM BİR TELEFONL\:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26936 / 225.000 TL (KDVtçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 7 TEMMUZ 1999 ÇARŞAMBA u M H U R î N K U Ü R H t M İ Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR IKINCI BALKAN SAVAŞI-I Balkan devletleri, Osmanlı Devleti'nden aldıkları toprakları aralarında paylaşamadılar. Bulgarlarla Sırplar arasında İkinci Balkan Savaşı başladı (29 Eylül 1913). Yunanlılar ve Romanyalılar, Sırpların tarafını tuttular ve Bulgarlara karşı savaşa girdiler. Osmanlı Devleti bu durumdan yararlanarak ordusunu Edirne üzerine gönderdi. Kırklareli ve Edirne geri alındı. Bu savaşta Bulgarlar yenilgiye uğradılar. Savaşa Bükreş Antlaşması imzalanarak son verildi. Bu antlaşmayla Sırbistan, Orta Makedonya ile Kuzey Makedonya'yı ve Güney Makedonya'nın bir bölümünü; Yunanistan, Cirit Adası'nı ve Makedonya'nın bir bolümünü, Selânik ve Kavala'yı; Romanya, Dobruca ve Silistre'yi aldı. Bulgaristan'a da Doğu Makedonya, Batı Trakya ve Dedeağaç kaldı. Yakın tarihimizin bu unutulmaz savaşlarını, Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un 'İkinci Balkan Savaşı-I' adlı bilimsel çalışmasında ilgiyle okuyacaksınız. Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Uluğbay, evindeki çalışma odasında çenesinin altına sıktığı hırşunla ağıryaralandı Bakanın intihar girişimiI Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay, dûn gece saat 00.45 sıralannda Beta Sitesi'ndeki evinin çalışma odasındayken bir el silah sesi duyuldu. Eşi ve oğlunun odaya girerek müdahale etmelerine karşın, Uluğbay silahını ikinci kez ateşledi. Ancak bu merminin boşa gittiği belirtildi. Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyata alınan Uluğbay'ın bilincinin kapalı oldğu bildirildi. Haber Merkezi - Evınde dûn gece sı- ma odasındayken bir el silah sesi duyul- lahla yaralanan Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay'ın intihara teşebbüs ettiği bil- dirildi. Uluğbay, dûn gece saat 00.45 sı- ralannda Beta Sitesi'ndeki evinin çahş- du, eşi ve oğlunun odaya girerek müda- hale etmelenne karşın, Uluğbay silahı- nı bir kez daha ateşledi. Ancak bu mer- minin boşa gittiği belirtildi. Smith Wesson marka tabancadan çı- kan ilk merminin Uluğbay'ın çenesinin altından girerek dilini papçaladığı ve bu- run bölgesinden çıktığı belirtildi. OJay sonrası eşi Nedret Uluğjbay'ın 155 nu- maralı polıs imdat telefonunu araması- nın ardından Uluğbay, önce Trafik Has- tanesi'ne ardından da Başkent Üniver- sitesi Hastanesi'ne kaldınldı. Hastaneye gelen Uluğbay'a ilk mü- dahaleyi başhekim Mehmet AH Er yap- tı. Ulugbay'ın saat 02.30 sıralannda ameliyata ahndığı, beynınde herhangi bir tahribat oİmadığı bildirildi. Bu ara- da olay yeri inceleme ekıpleri de Ulug- bay'ın evinde olayla ilgili inceleme ve soruşturmaya başladı. Nedret Uluğbay ifadesinde eşi Hik- met Ulugbay'ın saat 00.45 sıralannda çalışma odasındayken oğlu Burak ile birlikte bir el silah sesi duyduklannı be- lirterek, odaya girdiklerinde eşıni yara- lı olarak gördûklerini kaydetti. Nedret MArkasıSa.l9,Sü.3'te îş güvenliğinde ısrannı sürdüren konfederasyonlar, işvereni ve hükümeti uyardı Emekçiden ödün yok ANAP lideri Yılmaz 'Raporu Uluğbay'dan aldım'1 ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, borsada karmaşaya yol açan IMF belgelerinin kendisinden sızdığına ilişkin iddialan sert bir dille yalanladı. Belgeleri doğrudan Hazine'den sorumlu bakandan aldığını belirten, "Böyle bir iddiayı ileri sürebilmek, ileri sûrmeyi bırakın, düşünebilmek bile başlı başına gaflettir, dalalettir" dedi. 1 Yılmaz, hûkümetin hazırladığı "Sosyal Güvenlik Reformu"nu engellemeye çalışan partileri de eleştirdi. Yılmaz, Meclis'in ekonomideki kara delikleri kapatması gerektiğini söyledi. 1 5 . Sayfada Türk yargısı devre dısı Tahkim iç hukuka darbe# Uluslararası tahkimle birlikte, imtiyaz sözleşmelerinin Danıştay denetiminden çıkanlmasının yanı sıra uyuşmazhklann çözûmûnde uygulanacak hukuk kuralından, belirlenecek hakemlere kadar tüm işlemler serbest bırakıhyor. # Tûrkiye'de şirketler arasında yapılan sözleşmeler açısından "uluslararası tahkime" gidilmesi yasak değil. Ancak, kamu hizmetini korumaya yönelik olarak, anayasayla "imtiyaz sözleşmesi" gerektiren alanlarda, sözleşmelerin denetimi ve uyuşmazhklarda çözüm yeri olarak Danıştay gösteriliyor. • 3. Sayfada Tasarıya karsı ortak tavır aldılar işçi konfederasyonian, sosyal güvenlik tasansı ıçin hükûmete karşı ortak tavır aldı. îş güvencesi ve işsizlik sigortasının getırilmesi koşulunda ısrarlannı sürdüren sendikalar, bunların gerçekleşmemesi durumunda halkın hükümetten hesap soracağmı söylediler. Sosyal güvenlik taslağı konusunda anlaşma sağlayamayan sosyal taraflar, hükûmete ayn ayn öneri sunacaklar. Milletvekilleri iki yılda emekli oluyor Mıiietvekiiiennm iki yılda kendilerine "kıyak emeklilik'" hakkı tanıdığını vurgulayan Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, "Kendilerine iki yılda emeklilik, çalişanlara 62 yaşında emeklilik. Böyle bir ikilik hangi ülkede vardır" diye sordu. Hak-Iş Başkanı Salim Uslu da "Bu taslaklar kargaşa yaratmaktan başka bir şey sağlamamaktadır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - lşverenin işsizlik sigortası ve iş güvenliğine soğuk bak- ması nedenıyle anlaşma sağlanamayan sosyal güvenlik taslağı konusunda "restteşme" yaşa- nıyor. İşçi ve işveren. hûkümete ıkı ayn öneri sunacak. İşçi konfederasyonian ortak hareket ederek "isteınlerinin dikkate alınmaması duru- munda büyük mitingler düzenleyeceklerini" açıkladılar. Ekonomik ve Sosyal Konsey'de anlaşma sağ- lanamaması üzerine 5 gün boyunca uzlaşma arayan 8 konfederasyon ve demek başkanı, Ça- lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Oku- yan ile bugün görûşecek. Sivil taraflar, uzlaş- ma sağladıklan 40 maddelik taslağı ortak me- tin halinde sunacak. Işçiler; işsizlik sigortası, iş mArkasıSa.l9,Sü. 3te ; :- . Uluslararası sermayenin istemlerini yerine getiren hükûmete protestolar dün de sürdü. (Fotoğraf: HATlCE TUNCER) Çalışandan ortak direniş• Memur ve işçi örgütleri yaptıklan ortak eylemlerde işsizlik si- gortası öngörmeyen, SSK hastanelerini paralı hale getirmeye amaçlayan,, emekçiler için prim ödeme gün sayısmı 10 bin 800'e çıkaran ve emekli yaşının kadın ve erkekler için 62 ola- rak öngören sosyal güvenlik taslağını protesto etti > DÎSK, KESK, Türk-lş Kızılay'da ortak eylem yapü. tzmir, ls- tanbul, Trabzon ve Rize'de binlerce çalışan, yaptıklan gösteri- lerde "Hükümet, zamıru al başına çal", "KfT'ler halkındır, özelleşnnlemez", "Mezarda emekliliğe hayır", "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganlan attılar. • 9. Sayfada Roma, PKK'yi kollamayı sürdürüyor. Işgalciler serbest bırakddı Itulya'yla Öcalan bunahm# Roma yönetiminin terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ı korumaya yönelik girişimleri, Türkiye ile Italya arasındaki ilişkıleri gerginleştirdi. Başbakan Ecevit, Roma yönetiminin PKK'yi cesaretlendirdigıni belirtirken ttalya Parlamentosu'nun Öcalan için toplanmasının Italyan halkı için "onur kıncı" bir durum olduğunu söyledi. # Italya Başbakanı D'Alema, Öcalan'ın cezasının ifaz edilmemesi amac i yla Ankara'ya baskı yapılması için ülkesinin bütün uluslararası kuruluşlarda girişimlerinin sürdüğünü söyledi. Ecevit'in îtalyan hükümetine yönelik açıklamalan üzerine Roma Büyükelçisi^Necati Utkan, Italya Dışişleri Bakanlığı l> na çağnldı. • 4. Sayfada Roma'da PKK İ50all PKK yandaşı bir grup îtalyan, Roma'daki Türkiye'nin Ekonomi ve Ticaret Müşavirliği bürosunu 1.5 saat süreyle işgal ederek 4 kişiyi rehin aldı. Eylem sonrasında işgalcilerin rahatça olay yerinden aynlmasına tepki gösteren Türkiye, Italya'yı kınadı. Müşavirlik binasındaki personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. • 4. Sayfada Manisa davası yeniden görülecek Yargıtay'uı karan: İşkence evrensdsuçtur # Yargıtay, Manisalı gençlere işkence yapan polisler hakkındaki beraat karanm bozma gerekçesinde, işkencenin, ulusal hukukta olduğu gibi uluslararası sözleşmelerle de yasaklandığını vurguladı. 14 gence işkence yapan 10 polis, her mağdur için 5 olmak üzere toplam 70'er yıl ağır hapis cezası isterniyle Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak. • 6. Sayfada CHP, üst yönetimini belirledi TarhanErdem genelsekreter % CHP PM toplantısında, partinin üst yönetimi belirlendi. Genel sekreterliğe, Genel Başkan Öymen'in adayı Tarhan Erdem, genel saymanlığa Nihad Matkap seçildi. Öymen'in "Baykalcı isimlerin" ağırlığım taşıyan merkez yönetim kurulu (MYK) listesini Mahmut Yıldız, Yüksel Çakmur ve Fuat Çay deldi. Bugünkü MYK toplantısında, genel başkan yardımcılan ve genel sekreter yardımcılan belirlenecek. • 5. Sayfada BOftSA Dün « 2 0 Oncefc 5031 DOtAR Dun 428.400 Onceta 425.000 MARK Dun 223.000 Onc*p 222.300 ALT1N Dun 1550.000 Oncekı 3.585.000 GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK TAVŞANOĞLU'NA IPEKÇI BARIŞ ÖDÜLÜ M19. Sayfada RIFAT ILGAZ ANIL1YOR • 14. Sayfada BALİÇ: F. BAHÇE'DE MUTLUYDUM I Spor'da Hükümet Çalışıyor! Kim bu hûkümetin çalışmadığını söylüyorsa hak- sızlık ediyor. Başbakan'ın, yardımcılannın ve de bütün bakan- lann hakkını yiyor. Bu hükümet çalışıyor efendim. Öylesine çalışıyor ki; gündüzünü gecesine katmış, bakanlarelbirliğiyle, güçbiriiğiyle durmadan üretiyor. Ne mi üretiyor? Tasan üretiyor! UArkasıSa.l9,Sü.l'de FP M i l l e t v e k i l i H a t i p o g l u M o s k o v a ' d a s i l a h p a z a r l ı ğ ı 4 Türkiye'cleki rejim zaliın' Suriye - Rusya yakınlaşıyor ı FP Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoglu, Güneydoğu'da halkm. askerlerin kendilerine kötü davTanması nedeniyle PKK'ye destek verdiğini ileri sürdü. Türkiye'de Kürt sonınu olmadığım söyleyen Hatipoglu "Tûrkiye'de rejim sorunu var, rejim. Zalim bir rejim ve zaiim rejimin uygulamalanndan doğan sorunlar v-ar" dedi. ı Dün akşam Arena programının ekrana getirdiği ve yurtdışında yapılan bir panelde konuşan Hatipoglu, TSK'nin PKK terör örgütünü bitirmek istemediği imasmda bulundu. Panelde laik demokratik cumhuhyete de saidınlarda bulunuldu. • 3. Sayfada ı Rusya Devlet Başkanı Yeltsin ile Suriye Devlet Başkanı Esad, Moskova'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki askeri işbirliği konusunu ele aldılar. Ortadoğu banş sürecini de görüşen liderlerin, dış güçlerin baskılanna boyun eğmeme sözü verdikleri belirtildi. t Rusya Dışişleri Bakanı Igor Ivanov'un, "İki ülke lideri, dünya düveninde bir ya da birden fazla gücun diktatörlüğüne izio vermeyecekler" şeklindeki sözleri, ABD'ye yönelik bir mesaj olarak nitelendirildi. Moskova'nm Şam'a Mig-29 SMT savaş uçaklan satmayı tasarladığı bildirildi. • 10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog