Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

6TEMMUZ1999SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER İSO'dan MHPye eleştiri • Ekonomi Servisi - tstanbul Sanayi Odası (İSO) Kara Taşıtlan ve Yan Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Ömer Bilgin, kamuya alınacak araçlardaki yerli oranının yûzde 50'ye çıkanlması için verilen önergeye, MHP'li milletvekillerinin . verdiği tepkiye şaşırdıklannı söyledi. Bilgin, milliyetçiliğin yerli mahnı korumak ve kullanmak olduğunu belirterek "Vıyana kapılannda kılıç sallayarak milliyetçi olma devri tarihte kalmıştır" dedi. TEGV'den ücretsiz yaz kampı • İstanbul Haber Servisi - Türkıye Eğıtim Gönüllüleri Vakfı'nca(TEGV)7-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen ücretsiz yaz kamplanndan biri daha törenle açıldı. Fatih Çarşamba Eğitim Parkı'ndaki kampın açılış töreninde konuşan Vakıf Genel Müdürû Kemal Kafadar, amaçlannın çocuklann yetenek ve becerilerini geliştirmek ve bilgi düzeylerini arttırmak olduğunu söyledi. Akgündüz yargılandı • tstanbul Haber Servisi - JET-PA Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Akgûndüz'ün "TBMM'nin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif ettiği" gerekçesiyle 6 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Istanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Fadıl Akgündüz mide rahatsızlığını gerekçe göstererek katılmadı. Mahkeme heyeti, konuya ilişkin bantlann Kanal D'den istenilmesini ; kararlaştırarak duruşmayı erteledi. Karakaş'tan açıktama • tstanbul Haber Servisi - Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Başkanı ve CHP Parti Meclisi üyesi Ercan Karakaş yaptığı yazılı açıklamada. gazeteci-yazar Nadire Mater'in, askerlik görevini Güneydoğu'da yapan gençlerle yaptığı dizi röportajlanndan oluşan "Mehmed'in Kitabı" adlı eserinin toplatılmasınm, "düşünce ve ifade özürlüğünü hiçe sayan bir anlayış" olduğunu belirtti. Dtı Birgen'in 'görevi ttımar davası • tstanbul Haber Servisi - Beyoğlu Adli Tabibi olduğu dönemde, gözaltında bulunan 6 kişiye vücutlannda darp ızi olduğu halde aksi yönde rapor verdiği öne sürülen Adli Tıp Kunımu 3. Ihtisas Dairesi Başkanı Dr. Nur Birgen'in, "görevi ihmal" suçundan yargılanmasına Beyoğlu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksiklerin giderilmesi için erteledi. Petlas işçîlepinin direnişi süpüyor • tstanbul Haber Servisi - Türk-lş'e bağlı Petrol-lş Sendikası Genel Başkanı Bayram Yıldınm. iki yıl önce Kombassan Holding"e satılan Petlas'ta işten çıkanlan 222 işçinin aileleriyle birlikte fabrika önûnde beklediklerini belirtti. Yıldınm. hükümet ve diğer kamu yetkililerine yaptıklan başvurulara karşın, işverenin yasadışı tutumunu sürdürdügünü kaydetti. Rıeloile zam • ANKARA (AA)-6 No'lu fueloilin perakende satış fiyatına bugünden geçerli olmak üzere yüzde 1.1 ile yüzde 5.2 arasırida değişen oranlarda zam • yapıldı. Petrol Ofisi'nden ! yapılan açıklamada, yeni İ ayarlama sonrasmda t Ankara'da 6 No'lu fueloilin *• perakende satış fiyatı, • yüzde 1.1 oranında . arttınlarak 72 bin 500 " liraya, lstanbul'da yüzde ; 5.2 oranında arttınlarak 76 • bin 300 liraya, Izmir'de ise • yüzde 4.2 arttınlarak 74 î bin 100 liraya yükseltildi. Emeklilik yaşını 62'ye yükseltmek isteyen 'Sosyal Güvenlik Reformu' tasansına tepkiler sürüyor Çalışanlar direnîyorHaber Merkezi - Emeklilik yaşınm "Sos- yal Güvenlik Reformu Tasarısı" ile 62'ye yükseltılmek istenmesi. çalışanlann büyük tepkisine neden oldu. tstanbul ve Adana'da işçiler, tabutlu eylemler düzenleyerek "Me- zardaemeklfliğehayır'' sloganlanyla yürüdü- ler. Türk-lş Başkanlar Kurulu bugün olağa- nüstü toplanarak sosyal güvenlik alanındaki hükümetın dayatmalannı tartışacak. DİSK Başkanlar Kurulu'nun kararlan doğrultusun- da "Emekulik Yaşının Yükseltilmesinde Is- rar Edenleri Uyan Haftası" bugün başlıyor. Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederas- yonu da (KESK), sosyal güvenlik reformu yasataslağı ve kamu çalışanlan için öngörü- len maaş artışlannı yurt gene- linde düzenleyeceği eylemlerle protestoedecek. İşçiler eytemde lstanbul'da Edirnekapı'daki İETT Garajı önünde saat 12.30'da toplanan beledıye ça- lışanlan "Mezarda emeklilik yasasnıa ha>ır" sloganlan attı- lar. Burada okunan basın açık- lamasında SSK'nın zarar etme- sinin arpalık olarak yönetilme- sinden kaynaklandığı ifade edildi. Türk-lş. DİSK, Hak-tş ve KESK'e, emekçilere güve- nerek mücadele etmeleri çağn- sında bulunan belediye çalışan- lan, daha sonra sembolik "emekli otamadan ölmüş bir iş- çi" tabutuyla birlikte Edirneka- pı Bayrampaşa Mezarlığı'na kadar yürüdü- ler. Tabutu mezarlığa bırakan belediye çalı- şanlan daha sonra olaysız bir şekilde dağıl- dı. Adana'da, DtSK Çukurova Bölge Temsil- ciliğine bağlı sendikalar. KESK Adana Şu- beler Platforrau, TÜMTİS Adana Şııbesi ve Adana Elektnk Mühendislen Odası üyelen, geniş güvenlik önlemleri altında bir araya geldiler. lnönü Parkfnda toplanan ve üzerin- de "Rahmetti yaşasay dı belki emekli olurdu" ve "'IMFenırediyor. hükümet uyguluyor" ya- zılannm yer aldığı tabutu taşıyan işçiler. "tş- çj-memur d ek gend greve", "Vfor vur inle- sin, Okuyan diıdesûT. "Toplusözteşme-grev süahunız", "Sosyal güvenlik yasasına hayır" sloganlan attılar. KESK'ten yurt çapında protesto KESK Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Siyami Erdem ın, Istanbul Kadıköy tskele Meydanı'nda saat 12.00'de basın açıklaması yapacağı ve otur- ma eylemine katılacağı belirtildi. KESK açıklamasında. aynı türdekı eylemlerin bu- gün tüm yurtta yapılacağı belirtildi. Tfirk-Iş Başkanlar Kurulu Türk-lş Başkanlar Kurulu. sosyal güven- lik taslağına ilişkin çalışmalan değerlendir- mek ûzere bugün olağanüstü toplanıyor. Baş- kanlar kurulu görüşlennin bir bıldiri ile ka- muoyuna açıklanmasınm yanı sıra sendika başkanlannın önerileri doğrultusunda hazır- lanacak bir raporun da hükümete sunulabile- ceği belirtildi. Türk-lş Genel Sekreteri Şem- siDenizer, 50-55 emeklilik yaşı ve 5 bin prim ödeme gün sayısında ısrar- cı olacaklannı kaydetti. Türk-tş'e bağlı sendika- lann oluşturduğu tstanbul lşçi Sendikalan Şubeler Platformu. Türk-îş Baş- kanlar Kurulu'nun bugün- kü toplantısında işçi ve emekçilerin talepleri doğ- rultusunda kararlar alın- masını istedi. • DtSK Başkanlar Kurulu'nun kararlan doğrultusunda "Hükûmeti Uyan Haftası" başhyor. • Türk-lş Başkanlar Kurulu, sosyal güvenlik taslağına ilişkin çalışmalan değerlendirmek üzere olağanüstü toplanıyor. • KESK. sosyal güvenlik taslağı ve düşük maaşartışıru yurt genelinde düzenleyeceği eylemlerle protesto edecek. DISKincylem haftası DÎSK Başkanlar Kuru- lu'nun kararlan doğrultu- sunda "EmekHIik Yaşının Yükseltilmesinde Israr Edenleri Uyan Haftası" bugün başlıyor. Hazırla- nan eylem takvimi çerçe- vesinde, işyerlerinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. DtSK Genel Sekreteri Mu- rat Tokmak bugün saat 12.00'de Un- kapam'ndaki Istanbul Bölge Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapacak. Ay- nı anda ülke genelinde tüm bölge calışma müdürlükleri önünde kitlesel basm açık- lamalan gerçekleştırilecek. Aynca işçiler bugün yakalanna siyah kurdele takma, işyerlerine yürüyerek gel- me gibi çeşitli protesto etkinliklerinde bu- lunacaklar. DtSK'ten yapılan açıklamada. hüküme- tın konuya ilişkin alacağı tavra göre diğer konfederasyonlarla ortak etkinlikler için görüşmeler sürdürülürken 8 Temmuz Per- şembe günü kent merkezlerinde ortak açık- lamalargerçekleştirileceğı belirtildi. Ayn- ca 9 Temmuz Cuma günü de tüm bölgeler- de postanelerden bakanlığa, koalisyon or- tağı partilerin Meclis gruplanna telgraflar gönderilecek... f .--•> r- FP'den eleştiri 'Yurttaşlar Tfunkm Istanbul ve Adana'da işçiler, tabutlu eylemler düzenleyerek "Mezarda emeklüiğe hayırr> sloganlanyla yürü- düler. tşçiler. "Işçi-memur el ele genel greve", "Vur vur inlesin, Okuyan dinlesin*, "Toplusözles.me-grev sila- hımız", "Sosyal güvenlik yasasuia havTr", "Kahrolsun İMF, bağımsız Türkiye" sloganlan attılar. KESK Ba- sın Bürosu'ndan yapılan yaalı açıklamada, Genel Başkan Siyami F.rdem'in. Istanbul Kadıköy tskele Meydanı'nda saat 12.00'de basın açıklaması yapacağı ve otunna eylemine katılacağı belirtildi. (Foloğraf: HATİCE TÜNCER) • FP Grup Başkanvekili Abdüllatif Şener, benzine 5 ayda 9 kez zam yapıldığını belirterek Ecevit hükümetitü, yurttaşlan ezmekte suçladı. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - FP Grup Başkanvekili Abdüllatif Şener, hükümetin son dönemde art arda yaptığı zarnlan eleştirdi. Bülent Ecevit'in başbakanhğı döneminde benzine 5 ayda 9 kez zam geldiğini anımsatan Şener, memur, işçi ve tanm kesiminin zamlann altında ezildiğini söyledi. Şener, dün parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi. 2!am yapmanın Ecevit hükümetinin temel politikası haline geldiğini savunan Şener, şimdi de IMF güdümlü politikalann gündemde olduğuna işaret etti. Şener. IMF heyetinin gelişiyle birlikte, hükümetin "mezarda emeklilik" tasansım gündeme getirdiğini anımsatarak "Bu gelişmelerden sadece Ecevit değil, onu işbaşına getiren ve politikalanna teslim olanlar da sorumludur" diye konuştu. Şener. kapatılan RP'nin yasaklı lideri Necmettin Erbakan hakkında, Özbekistan Devlet Başkanı tslam Kerimov'a darbe girişiminde bulunanlara para aktardığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığının anımsatılması üzerine de "Bu sorunun muhatabı ben değjlim, Say ın Erbakan da zaten açıklama yapü" demekle yetindi. Daha önce iki kez emekli olan ve devleti dolandıran Hamza Albayrak görevine dönmeye çalışıyor Belediye tefÜş kıuTilıuıa teftişlik başkan • Eski tstanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Hamza Albayrak, eska görevine dönmek için atama karamamesinin Içişleri Bakanlığı'ndan onay almasını bekliyor. Albayrak'ın daha önce iki kez emekli olduğu, devletten yanlış adres göstererek yolluk parası aldığı belirtildi. MİYASE tLKNUR Eski Istanbul Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Hamza Albayrak, geçmışteki teftişlik icraatlanna ragmen eski göre\ine dönmeye çalışıyor. Daha önce iki kez emekli olan ve tstanbul'da belediye lojmanlannda oturmasına ragmen ikamet adresi olarak Amasya'yı gösterip de\'letten yolluk parası alan Hamza Albayrak'ın atama kararnamesi tçişleri Bakanlığı'ndaonay bekliyor. 18 Nisan seçimleri öncesinde FP'den Amasya milletvekilı adaylığı için ikınci kez emekli olan Hamza Albayrak, seçim süresince belediyedeki lojmanmı boşaltmamıs, belediyeye ait 34 TA 8724 plakalı aracı şoförüyle birlikte kullanmayı sürdürmüş ve yine belediyeye ait 0532-284 88 75 No'lu cep telefonunu iade etmemişti. Belediye şirketlerinden İSTON, KİPTAŞ, Hamidiye Sulan AŞ ve tstanbul Spor AŞ'de yönetim kurulu üyesı olarak ücret almayı sürdüren Hamza Alba>Tak'ın teftiş kurulunda başkanlık yapacak sıfatta kimsenin bulunmaması halinde özel istekle göreve dönebilmesi mümkûnken atamasının yapılması için görev yazısı hazırlandı. Oysa bu kurulda halen 32 yıldan beri görev yapan ve sicili düzgün çok sayıda müfettiş görev yapıyor. Eski Istanbul Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Hamza Albayrak, Tayyip Erdoğan'ın göreve getırdiği bürokratlardan biri. En büyük özelhği, yaptiğı baskılara karşm belediyenin yanlış ve usulsüz icraatlan hakkında soruşturma açan kıdemli müfettişlerin sicillerini bozmak. Bu kurulda görev yapan 15 müfeftişten 13"üne daha önce uyan cezası veren Albayrak, 4 müfettişe çeşitli disiplin cezalan, 1 müfetişe de görevden men cezası uyguladı. Yeni görev binası hakkında tespit yapmakla görevlendirdiği 13 müfettişin bina hakkında verdiklen tespit tutanağını beğenmediği için uyan cezası veren Albayrak. müfettişler tarafından iç yargı yollan tıkanınca Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'ne dava edildi. Hamza Albayrak, teftiş kuruluna usulsüz aldığı 100 müfettişe yer açmak için kıdemli müfettişlere ceza yağdırmakla suçlanıyor. Açlık grevinde 50. gün Ertürk kardeşler ölüm sınınnda ALPERTURGUT TKP ML örgütü adına Çankın Valisi Ayhan Çe- vik'e bombalı suikast giri- şuninde bulunduklan sa- vıyla rutuklanarak Eskişe- hir Özel Tip CezaevTnde- ki 2 kişilik hücreye konu- lan Kemal ve Büient Er- türk kardeşlerin "Ftiptce- zaevinde can güvenliği yok" gerekçesiyle başlat- tıklan açlık grevi, 50. gü- nüne girdı. Ölüm sınınndaki Er- türk kardeşler. Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ne sevk edilene dek açlık gre- vini bırakmayacaklannt voırgulaken avukatlan, TBMM, Adalet Bakanhğı, Ceza ve Tevkif Evleri Ge- nel Müdürlüğü ve Ulusla- rarası Af Orgütü'ne başvu- ruda bulunarak çözüm is- tedi. Türkiye'deki tüm ce- zaevlennde bulunan TKPyML davası tutuklu ve hükümlüleri de Ertürkler'ı desteklemek için bugün 3 günluk uyan \ e destek aç- lık grevine başlayacaklan bıldirildi. Çankın Valisi Ayhan Çevik'in ağır yaralandığı uzaktan kumandah bom- balı saldınyı gerçekleştir- dikleri iddiasıyla Ankara DGM tarafından tutukla- nan Kemal ve Bülent Er- türk kardeşler, ülkücü mafya liderleri ve organi- ze suç örgütü üyelerinin kaldığı Eskişehir Özel Tip Cezaevi'ne gönderilmele- ri üzerine 18 Mayıs 1999 günü süresiz açlık grevine başladılar. Ertürk kardeş- ler ile Çankın Davasf nda yargılanan Amasya'da 2, Afyon ve Ankara'da birer tutuklu sanık bulunuyor. Açılım Hukuk Bürosu avukatlanndan Zeynel Po- lat Ertürk kardeşlerin An- kara Merkez Kapalı Ceza- evi'ne sevkleri için TB- MM, Adalet Bakanhğı, Ceza ve Tevkif Evleri Ge- nel Müdürlüğü ve Ulusla- rarası Af Orgütü'ne başvu- ruda bulunulduğunu be- lirtti. Ertürk kardeşlerin veki- lı avukat Muharrem Çö- pür. "1996 ölüm orucu so- nucu Eskişehir Ozel Tıp Cezaoi'ne siyasi tutuklu konulmayacağı kabul edil- miş. Danıştay'ın karanna göre de DGM bölgesi dışın- daki herhangi bir cezaevi- ne tutuklu gönderilmeme- si belirienmişken" müvek- killerınin yine de hücre sisteminin oturtulduğu F tipi cezaevine konulmala- nnı eleştirerek "Ertürk- ler'de görme bozukluklan, halsizlik, kusrtıa, aşın kilo kaybı had safhaya ulaşn. A 2 tutuklunun, yann mey- dana gelebilecek ölümle- rinden Adalet Bakanhğı sorumludur*' dedi Arastırmacı Haiuk Tarcan 'Alevi kültürü Türkçeyi korudu' DMS için başvuru süresisona enli bk kez devlet memuıiuğuna alınacaklar için yapüacak Devlet Memuriuğu Sınavı'na (T>MS) başvurular dün sona erdi. Ögrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSVM) tarafından 17 Ekim 1999 günü yapdacak sınav sonuçlan, adaylara posta ile büdirilecek. Sınavı kazanmak içjn adaylann en az 70 puan almalan gerekiyor. OSYM tarafından yapdacak bu sına\. kamu kuruluşlannın kendi bünyelerinde yapacağı ikinci sınava girecek olanlan beliriiyor. Kamu kuruluşlan ihtiyaç duyduklan memur sayısını ve memur aday larında aradıkları nitelikleri. kasım ayı içinde açıklayacaklar. ÖSYM tarafından yapılacak ilk sına\ın adil olacağına inandıkl&nm belirten memur adaylan, ikinci sınavda "torpiMn" etkili olacağı kuşkusunu taşryor. Öte yandan, KESK'e ba^ı Eğitim-Sen 2 No'lu Şube Başkanı Cengiz Lzuner, bugüne dek doğrudan atamalan yapılan eğitim faküttesi mezunlannuı yeniden sınava tabi tutulmasını eleştirdi. Sınavlann fazla sayıdaki baş\ıırular arasında eieme yapılmak amacryİa yapıldığını anımsatan Uzuner. "Başvurular. öğretmen açığmın altında kalıyor. Dolayısıyla suımın hiçbir anlamı ve gerekçesi kalmıyor. Öte yandan, bu arkadaşlanmız eğitim fakürtelerinde aldıklan 4-5 yıllık eğitim sonucu öğretmen formasyonunu kazanmış olarak mezun oluyor. Doğrudan atanmalan gerekirken ikinci bir sınava tabi tutulrnalan devletin güvensiziiği anlamına gelir" dedl (Fotoğraf: AA) tstanbul Haber Servisi - Araştırmalannı yıllardır Fransa'da sürdüren etno- müzikolog Haluk Tarcan Atatürk" ün Latin Alfabe- si'ne geçmekle esas dili- mizi getirdiğini belirtti. Tarcan "Çünkü bu alfa- benin kökeni Türklere da- yanu-" dedi. Türk dılinı ve kültürünü yaşatanlann Alevıler ve Mevleviler ol- duğunu vurgulayan Tar- can, Alevi kültüriinde sa- dece Türkçenın kullanıl- masının. Türkçenin ko- runması ve gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi. Uzun yıllar gazetemiz- de yazılar yazan ve tatili- ni geçirmek için geldiği lstanbul'da Mustafa Ke- mal Derneği'nde bir kon- ferans \eren Tarcan. Batı dünyasının sıstem dışına çıkarsa bir şey yapamaya- cağını belirterek bu ne- denle Batı'nm sıstem kur- mak zorunda olduğunu söyledi. "Batı terorizmi kendisine mal etmez ama kaynağında kendisi var- dn-" diyen Tarcan. ilk sov - kjrımın Batı'da yapıldığı- nı. Büyük tskender'in Hindistan seferinde hiç gereği yokken 100 bin Hintlinın katledıldiğini ve ilk temerküz kamplannın Batı'da kurulduğunu \aır- guladı. Tarcan. "Tarih bo- yunca silahla biziyok ede- meyen Batı. günümüzde hukuk ve iktisarla bizi çö- kertmek istiyor. Bunun içindetarihimizivekültü- riunüzü yok etmeyc. yok saymaya çahşıyor" diye konuştu. Yazıyı Orta Asya'daki Öntürklerin bulduğunu ve 7-8 bınli yıllarda kullanı- lan Öntürk dilinin tek he- celi olduğunu savunan Tarcan, dünyadaki ilk devleti kuranlann. ilk anayasayı yapanlann ve tek tann kavramını ilk kez sisternatikleştirenlerin de yine Öntürkler olduğunu ifade etti. Mılattan önce 8 bin yı- lında tek tann kavramının olduğunu belirten Tarcan. "Öntürklerde kadın veer- kek aynmı yoktu. Tan- ndan gelen her şey kutsal kabul edilirdi Tüm dinler Ortaasyada doğmuştur. Milattan önce 8 bin yılın- da Biroybü Devteti'ni Ön- türkler kurmuşlardır" dedi. Türk kelimesinin, "yöneten, kutsal sınıf an- lamına geldiğine dıkkat çeken Tarcan, Türk keli- mesinin ortaya çıkışının MÖ 3 bin yılma dek uzan- dığını, MO 5 bin yılında Türkçenin gırtlak olarak var olduğunu kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog