Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6TEMMUZ1999SALI HABERLER Romanya Cumhupbaşkanı geliyor • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu bugûn Türkiye'ye geliyor. lki ülke cumhurbaşkanlan arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- Romanya ilişkileri ele alınacak. tki ülke arasında. "Konsolosluk Anlaşmasi, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgi ile Romanya Sosyal Koruma Bakanlıgı Arasındaki Ortakişbirliği Protokolü, 19. Dönem Türkiye Romanya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Protokolü ve Bilim ve Teknolojide îşbirliği Anlaşmasf'nın imzalanmasi öngürülüyor. VAVBCten mali milat önerisi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK). "mali milat" ve "nereden buldun" tartışmalanna çözüm için. teşvik belgelı yatınma dönuştürülen paranın kaynağının. 2003 yılına kadar sorulmaması önerisinde bulundu. VAVEK Yönetım Kurulu Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kaynaklan yatınma dönüştürebilecek geçici yasal düzenlemelerin gerekli olduğunu belirtti. Kıvrıkoğlu yurda dondu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Çek Cumhunyetı. Macaristan ve Polonya'ya düzenlediği resmi ziyareti tamamlayarak yurda döndü Kıvrıkoğlu, 28 Haziran'da Çek Cumhuriyeti'ne. 30 Haziran'da Macaristan'a 2 Temmuz'da Polonya'ya resmi zivaretlerde bulundu. 3 ülkenin üst düzey askeri yetkilileri, Çek Cumhuriyeti Başbakanı. Polonya Devlet Başkanı ve savunma bakanlanyla görüşen Kıvnkoğlu'nun temasları sırasında. NATO. savunma sanayii alamnda işbirliği ve ortak konular üzerinde duruldu. Yargıtay'da yeni görev dağılımı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Namık Kemal Benli'yi bu göreve yenıden seçti. Kurulun dün yaptığı seçim sonucunda Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanlığf na da Oktay lzgiey getirildi. Çakmakoiu'ndan eleştjpi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, MHP Gnıp Başkanvekilı ismaıl Köse'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu, polislerin askerliğinin kısalmasmı içeren yasa önerisini eleştirdi. Çakmakoğlu, askerliğini yapmarruş polislerin sayısının her yıl azaldığını, geçici bir dönem için aynca bir yasa tasansı düşünmediklerini söyledi. Şehit yakınfarına ücretsiz ulaşım • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Plan ve Bütçe Komısyonu'nda bugün Terörle Mücadele Yasası'nın 21. maddesinde değişiklik öngören yasa tasansı ele alınacak. Hükümetin geçen ay TBMM'yesevkettiği tasan. malul olanlar ve ölenlerin dul kalan eşleri. reşit olmayan çocuklan ile ana-babalannın yurtiçinde devlet demiryollan. şehır hatlannda denizyollan, belediye ve belediye denetimli özel toplu taşım araçlanndan ücretsiz yararlanmalanna olanak sağlıyor. SATILIK Jet-Kent 1 'de 2x1 sıfır daire 6. kat Tel: (0212) 580 09 13 BEYLİKDÜZÜ Pasaporrumu kaybettim, hükümsüzdür. ERGÜN'AKSU Mısır Çarşısı davasında tanık polis, patlamanın tüpgaz kaçağından meydana geldiğini söyledi Bomba değilditstanbulHaberServisi- 7 kişinin öldüğü, 127 kişinın yaralandığı Mısır Çarşı- sı'ndakı patlamayla ilgilı da- vada tanık olarak dinlenen Istanbul Terörle Mücadele Şubesı Bomba tmha Amiri Nazmi Nuri Çelik, patlama- dan sonra olay yerinde bom- ba bulgusuna rastlamadıkla- nnı söyledi. idamla yargıla- nan sanıklardan sosyolog PJ- nar Selek, kendisıne komplo kunılduğunu öne sürerek, "Mısır Çarşısı'nın bomba- lanması" davasında "Beni sosyal jönden öldürmek is- tediler. Sözltrimi etkisiz hale getirmekistedüer"' dedi. Mı- sır Çarşısı'nı bombalayarak 7 kişinin ölümü, 127 kişinin de yaralanmasına neden ol- duklan iddiasıyla haklann- da dava açılan ve aralannda avukat Alp Selek1 ın kızı sos- yolog Pınar Selek'in de bu- lunduğu 12'si tutuklu 15 sa- nığın yargılanmasına dün devam edildi' lstanbul 4 No'lu DGM'de- ki duruşmaya tutuklu sanıklar Pı- nar Selek, Abdülmecit Öztürk, Alaattin Öget, İsa Ka\a. Kübra Sevgi, Baran Öztürk. He\al Öz- türk, MaşaUah Yağan. Detibaş Arat ve Ercan Alır katıldı Duruşmada söz alan Abdülme- cit Öztürk. olayın mağduru ol- duklannı savunarak kendilerine komplo kuruldugunu söyledi. Öztürk, Kırklareli Cezae\ i'ndeki koşullar nedeniyle savunmasını hazırlayamadığını söyledi. Sa- • 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı Mısır Çarşısı'ndaki patlamayla ilgili davaya lstanbul DGM'de devam edildi. Tanık olarak dinlenen lstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli Bomba Imha Amiri Nazmi Nuri Çelik, patlamadan sonra olay yerinde bomba bulgusuna rastlamadıklannı söyledi. İdamla yargılanan sanıklardan sosyolog Pınar Selek, kendisine komplo kuruldugunu öne sürdü. İdamla yargılanan sanıklardan sosyolog Pınar Selek, kendisine komplo kuruldugunu beürterek "Mısır Çarası'nın bombalanması'* davasında "Beni sosyal yönden öMürmek btedifer" dedL (Fotoğraf: BERTAN AĞANOGLU) nıklar Alaattin Öget, lsa Kaya, Sevgi Kübra, Heval Öztürk, Ma- şallah Yağan. Delibaş Arat da Kırklareli Cezaevi'ndeki koşul- lar nedeniyle savunmalannı ha- zırlajamadıklannı kaydettiler. ttirafçı otmadıklanıu kaydeden sanıklar. Ümraniye veya Gebze Cezaevi'ne sevk edilmek istedik- lerini söyledileT. Daha sonra söz alan Baran Öztürk ıse yazılı sa- vunmasını mahkemeye sunarak tahliyesini ıstedi. Duruşmada daha sonra tanık olarak dinlenen tstanbul Terörle Mücadele Şubesi Bomba Imha Amiri Nazmi Nuri Çelik, olay gü- nü telsiz anonsunun ardından ekipleri olay yerine gönderdiğini ve kendisinin de daha sonra olay yerine gittiğini ifade etti. Mısır Çarşısı'nda çok güçlü bir patlama meydana geldiğini söyleyen Çe- lik, olay yerinde 3 gün 3 gece yaptıklan incelemelerde bom- bayla ilgili bir unsur bulamadık- lannı söyledi. Zaman ayarlı bir bombadân söz edildiğini ifade e- den Çelik, çalışmalarda toprağı bile elediklerini, ancak bomba- nın parçalan olan pil, kablo ve sa- at gibi cisimleri olay yerinde bu- lamadıklannı söyledi. 20 yıllık bomba uzmam oldu- ğunu kaydeden Çelik, Mısır Çar- şısı'nda bir "patiama merkezT de bulamadıklannı ifade etti. Tüpgaz kaçaklarında gazın taba- na yayıldığını anlatan uzman, bü- yük hasar yaratan patlamanın bu nedenle meydana geldiğini rapor- da belırttiklenni kaydetti. Se- lek'in avukatlanndan Bahri Be- len'in sorusu üzerine uzman. sa- vunma tipi bir el bombasının yer- de 5 santim derinlığinde oyuk açabileceğini söyleye- rek olayda kullanıldığı iddia edilen 600 gram TNT'nin ise yanm metrelik bir çukur açacağını söyledi. Çelik, o- Iay yerinde bulduklan 7 tü- pün ise dolu olduğunu anla- tarak olayda yaşamını yiti- renlerin üzerlerinde şarapnel parçası bulunmadığını da ifade etti. Tanığın dinlenmesinin ar- dından söz alan avukat Bah- ri Belen, Selek'in atölyesin- de bulunan disketlerin ema- nette olduğunun anlaşıldığı- nı ancak bu disketlerin hâ- kim huzurunda deşifre edil- mediğine dikkat çekti. Dos- yada yer alan 3 raporda. pat- lamanın nedeninin bomba olmadığının belirtildiğini kaydeden Belen, baskı altın- da bulunan sanıklann polıs tarafından "obnayanbirola- yı" üstlenmeye zorlandıkla- nnı savundu. Belen, müvekkili Pınar Selek'in tahliyesini istedi. Sanıklann tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin gide- rilmesi için oturumu erteledi. 5 kişi idamla yargüanıyor tstanbul DGM Cumhuriyet SavcılığYnca hazırlanan iddiana- mede Selek. Abdühnecit Öztürk, Alaattin Öget, Kübra Sevgi ve tsa Kaya'nınTCY'nin 125'incimad- desı uyannca ölüm cezasıyla ce- zalandınlmalan isteniyor. Iııtilıar sakhnsı: 1 ölü, 18 yarah Adana Emniyet Genel Müdürlüğü Haber ve Eğitim Merkezi'ne yönelik saldında kadın terörist parçalanarak can verdi. Olay sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı Avcılar'daki patlama Polis bombacılann eşkâlini belirledi tstanbul Haber Servisi - Avcılar Denizköşkler Mahallesf ndekı piknik alanında önceki akşam bir yurttaşın yaşamtnı yitirmesine 3'ü ağır 25 ki- şinin de yaralanmasına neden olan bombalı sal- dınyla ilgili soruşturma genişletiliyor. Güvenlik güçleri, çöp kutusuna parça tesirli ve zaman ayar- lı bomba bıraktığı iddia edilen 2 kişinin eşkâlini belirledi. Mustafa Burcu Parkı'nda bomba patlaması so- nucu yaralanan 26 kişiden Avcılar Hospital'da te- davi altına alınan FaikHandemir(39) yapılan mü- dahalelerekarşın kurtanlamazken, AvcüarHayat Hastanesı'ne kaldırılan yaralılardan Şaban. Baru- han ve Şefik Gören'in sağlık durumlan ciddiye- nnı konıyor. Polis, zaman ayarlı ve parça tesirli bombayı. parktakı çöp kutusuna, 20-25 yaş gru- bunda 5-6 kişinin bıraktığını gördüğünü öne sü- ren. kımliği açıklanmayan bir kişinin ifadesine başvurdu. Patlamadan bir süre önce, olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta terk edilen bir kam- yonet tespit eden güvenlik güçleri, Ambarlı Plaj Yolu Sokak'a park edilerek kapılan ve park fla- şörleri açık halde bırakılan 34 AB 1636 plakalı kamyonetten inen 20-25 yaşlarmda 2 kişinin, el- lerindeki bir valizle Mustafa Burcu Parkı'na doğ- ru gitriklerini belirledi. Eşkâli tespit edilen kişile- rin yakalanması için çauşmalar süruyor.Öndül, piknik alanma bomba koyulmasınm "si>asi değö, adi bir cinsrçet" olduğunu belirterek "SiviBere yö- neitilmiş bombalar ne hak ne de özgürlflk taşi>> CLSıdır. Bomba >alnızca ölüm taşır. Tek tek insan- iarm ve insanlığın ölümünü" dedı. İHD tstanbul Şubesi de bombalı saldınyı kınadı. Öte yandan. Beyoğlu Büyük Parmakkapı So- kagı'nda bulunan "HayalKah>esi'' adlı bann ya- kınında 3 gün önce sabaha karşı bulunan ve etid- sİ2 hale getirilen bombayla ügileri olduğu iddi- asıyla 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Istan- bul'da, Vali Erol Çakır"ın başkanlığında dün dü- zenlenen ve Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, Jandarma Bölge Komutanı Tuggeneral Alithsan Güvener. 11 Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Taci Sunar ile öteki yetkililerin katıldığı toplantıda. kentin güvenliği konusu ele alındı. !s»»ııı 27.UIUSLARARASI ™Z İST»NBUl «... MUZIK FESTIVRll ADANA (Cumhuriyet GüneytDeri Bürosu)- Ada- na Emniyet Müdürlüğü Ha- ber ve Eğitim merkezleri- nin bulunduğu bina bom- balı saldınya uğradı. Olay- da intihar saldınsını ger- çekleştiren 19 yaşındaki Ruşen Tabana adlı genç kadın parçalanarak can ver- di. Patlama sırasında ll'i polis, biri çocuk olmak üze- re 18 kişi de yaralandı. Po- lislerden Eğitim Şube Mü- dürü Hasan Genç ile me- mur Erdoğan Aslan'ın du- rumlannın ağır olduğu bil- dırildi. Patlamanın meyda- na geldiği anda saldınyı gerçekleştiren kadınla bir- likte görülen bir kişinin de zafer işareti yaparak olay yerinden uzaİdaştığı iddia edildi. Olaydan sonra arala- nnda Özgür Bakış gazetesi muhabırinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Aynı bina daha önce de canlı bomba saldınsının hedefi olmuş ve dört kişi ölmüştü. Adana'mn en işlek semt- lerinden biri olan Ali Mü- nif Caddesi'ndeki eski vila- yet konağı yakınında bulu- nan Adana Emniyet Mü- dürlüğü'ne ait haber mer- kezinin kontrol noktasına dün saat 16.10 sıralannda yaklaşan ve adının Ruşen Tabancı olduğu belirtilen bir kadın, görevlilere polis koleji sınavlan hakkında sorular sordu. Gerekli bil- giyı alıp uzaklaştıktan bir süre sonra tekrar kontrol noktasına gelen kadın, bu kez üzerinde taşıdığı bom- balann pimini çekti. Patla- ma sırasında saldırgan par- çalanarak öldü, ll'i polis, bin de çocuk olmak üzere 18 kişi de yaralandı. Ölen Tabancrnuı 1980 doğum- lu, Diyarbakır merkeze bağlı Yolarası mezrası nü- fusuna kayıtlı olduğu belir- lendi. Tabancı'nın ailesınin Hatay yöresinde oturdugu daöğrenildi. Çeşitlı hasta- nelerde tedavi altına alınan yaralılann isimleri şöyle: Şube Müdürü Hasan Genç. polisler Levent Belen, Ha- san Akça. Yaşar Doğan, Ataiaj' Aşber. Nuru Can- kest Bayram Kuru, Meh- met Telsiz, Lğur Babaoglu, Savaş Akgün, Eşref Ateş, Metin Kûçûkpala, teknis- yenler Nermin Yıkhnm, Erdoğan Aslan, Alaattin Öztura, Ahmet Ese, SaHh Çelik, bekçiHûseyinKöse. Patlamada saldınya uğ- rayan bınanın tam karşısın- da bulunan Seyhan Jandar- ma Bölük Komutanlıgı bi-. nasmın bütün camlan ile çevredeki bazı binalann camlan kınldı. Üç yıl önce- ki patlamayı anımsayan görgü tanıklan dünkü pat- lamanın daha şiddetli oldu- ğunu söyledi ler. Üst düzey bir emniyet yetkilisinden alınan bilgiye göre, dünkü olayda patlamanın meyda- na geldiği yerde patlama- mış bir kilo TNT kalıbı ile 4 el bombası daha bulundu. Olay yerine gelen basın mensuplanndan özgür Ba- kış gazetesının muhabın Ayşe Tusun san basın kartı olmadığı gerekçe gösterile- rek gözaltına alındı. Çevre- de düzenlenen operasyon- larda da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildiril- di. Adana'mn en işlek caddelerinden Ali Münif Caddesi'ndeki olayda yaralanan 11 polis ve yurttaşlar tedavi altına alındı. Çevrede güvenHk önlemleri artbnkü. (AA) 'STUIIIIL 27ULUSL*R»H)ISI W » M - İSTANBUL —-ı j MÜZİK FESTİUAIİ Istan 9 MZİRMI - 2 nmmı 1999 istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 27. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali programında 27 Haziran 1999 tarihinde yer alan Çek Filarmoni Orkestrası konserinin gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları için lstanbul Menkul Kıymetler Borsası na teşekkür eder. . İSTANBUL ! MENKUL KIYMETIH BORSASI l|IEczacıbaşı V UARMAR* 9 HA2İRAN • 2 TIMMM 1999 istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 27. Uluslararası lstanbul Müzik Festivali programında 25 Haziran 1999 tarihinde yer alan Kremerata Baltica konserinin gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları için Mercedes-Benz Türk A.Ş.'ye teşekkür eder. Mtrecdn-Bnn Tûrt A.Ş. FCSTİVAL SPONSCRU KUMJMSAL S^ONSORLAM IHEczacıbası CP» Öcalan davası Gerekçeli > karar basılıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara 2 No'lu DGM'nin PKK lideri Ab- duDah Öcalan'ın ölüm ceza- sına çarptınlmasına ilişkin 280 sayfalık gerekçeli kara- n basılmak üzere matbaaya gönderildi. Karann sanık ve avukatlanna iletilmesinin ar- dından Yargıtay süreci basla- yacak. Gerekçeli karann 190 say- falık bölümünde müdahille- rin isimleri yer aldı. 90 say- falık bölümde ise iddianame, Öcalan'm sorgusu, esas hak- kındaki görüş ve esas hak- kındaki savunması özetlen- di. Kanıtlann da irdelendiği kararda, örgütün uluslarara- sı bağlantılan ve diş destek- leri değerlendirildi. Ulusla- rarası bağlantılar bölümünü doğrudan Mahkeme Başka- nı Turgut Okyay'ın yazdığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre gerek- çeli kararda hükme ilişkin olarak, "Kurduğu terör ör- götü PKK')i akfağı kararlar ve verdiği emuierle sevk ve ktare ederek devlet hâldml- yeti attmdakj topraklardan bir böhımünü ayınnaya yö- netik eylemieri nedeniyle ölüm cezasnia cez»l«ndırri- masına karar veıikll" ifade- si yer aldı. Kararda, TCY'nin indiri- mi öngören 59. maddesinm uygulanmama gerekçesi ise şöyle anlatıldı: "Samğın ey- lemkrinin yoğunluğu ve sü- reklüiğtbebek, çocuk, kadm ve ibtiyar aynmı gözetlnıe- den binlerceinsanm öMörül- müş ounası, amaç suç için \$- lenen araç suctardan \iizJer- cesinin öiüm cezasını gerek- tirmesi, bu ey lemkrin ülke içmcklm,vakinvebüvükteh- Kke oiuştunnas, ceza adale- nnin naglannuMi göz önûnde hıtularak TCK'nm 59. mad- desinin uygulanmasuıa yer obnadtğı görüsüne vankü." Abdullah Öcalan'ı yargıla- yan heyetin başkanı Okyay dün DGM binasına gelişinde gazetecilerin sorulannı ya- nıtlarken gerekçeli karann basılmak üzere matbaaya ve- nldiğini söyledi. öcalan'ın avukatlan Mahmut Şakar. Nhazi Bul- gan ve Dogan Erbas dün tm- ralı Adası'na gittiler. Öte yandan Kenya'da PKK yandaşı olduğu sanılan 3 ki- şi yakalandı. ttalyan resmi haber ajansı ANSA'nın Ken- ya'nuı Daily Nation gazete- sine dayanarak verdiği ha- berde idam karanndan sonra Kenya'da güvenlik önlemle- rinin arttınldığı belirtildi. Temyiz dilekçesi Ankara 2 No'lu DGM ta- rafından ölüm cezasına çarptınlan terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlan, Anka- ra 2 No'lu DGM aracılığıy- la Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanlığı'na iletilmek üze- re "duruşmah temyiz talebi vesüre tutum dSekçesinl'' ls- tanbul DGM'ye verdiler. Öcalan'ın avukatlanndan Niyazi Bulgan, Irfan Dün- dar, Hatfce Korkut, Aysel Tughık ve Kemal Bögic'in imzasını taşıyan dilekçe, dün lstanbul Nöbetçi 1 No'lu DGM Başkanlığı'na venldi. tstanbul Nöbetçi DGM'nin, Öcalan hakkında ölüm cezası veren Ankara 2 No'lu DGM'ye göndereceği dilekçenin daha sonra Yar- gıtay 9. Ceza Dairesi Baş- kanlığı'na iletileceği bildi- rildi. Cem'den buyukelcilere yemek 'Öcalan davasına kanşılmasın' •"••'"> ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişleri Bakanı tsmail Cem. Avrupa Birli- ği'nin (AB) Türkiye'ye yö- nelik uyguladığı a^nmcı politikalanna son vennesi- ni istedi. Cem, PKK üderi Abdul- lah Öcalan'ın yargılanması ile ilgili dış müdahalelenn kabul edilemeyeceğini be- lirterek bu yöndeki baskıla- nn ters tepebileceği uyan- sında bulundu. Dışişleri Bakanı Cem, AB üyesi ülkelerin Türki- ye'deki büyükelçilerine dün öğle yemeği verdi. Cem, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi için birlik üyelerinin Türkiye've yöne- lik aynmcılık politikalann- dan vazgeçmeleri gerektiği- ni belirterek Köln zirvesin- de takınılan tavnn sürdürül- mesi durumunda geleceğe ümitle bakmanın olası ol- rnadığmı kaydetti. Cem, AB'nin Türkiye'ye yönelik yükümlülüklerini bile yeri- ne getirmediğini belirterek birligin olumlu adım atma- ması durumunda Anka- ra'nın Lüksemburg zirvesi- nin ardından aldığı siyasi ilişkileri askıya alma kara- nndan vazgeçmeyeceğini söyledi. Cem'in, büyükelçilerin öcalan'm yargılanması ve karann infazına yönelik so- rulannı da yanıtladığı öğre- nildi. Öcalan davası ile ilgi- li olarak Türk hukuk prose- dürünün uygun olarak uy- gulandığını vurgulayan Cem, sürmekte olan bir mahkemeye yönelik olarak dışandan yapılacak baskı- lann "içişlcrine müdahalen anlamına geldiğini bildirdi. lsmail Cem, davayla ilgili olarak bazı ülkelerden ya- pılan suçlamalara son veril- mesini beklediklerini belir- tirken Türk kamuoyunun bu konuda ne kadar duyarlı ol- duğunu da ekledi. İHD Başkanı bırakılsm' Roth, Akın Birdal'la görüştürülmedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eski Insan Hakla- n Denıeği Başkanı Akın Birdal'ı cezaevinde ziyaret etmek isteyen Federal Al- manya Parlamentosu tnsan Haklan Komisyonu Başkanı Cbudia Roth'a izin verilme- di. Roth, Birdal'ın geçirdi- ği suıkast sonrasındakı teda- visinin, cezaevine girmesiy- le yanda kesildiğine işaret ederek "lnsan Haklan Ko- misyonu olarak Birdal'ın ha- pisten çıkanlmasını ve teda- visinin sürdürülmesini isb- yoruz"dedi. Adalet Bakanlıgı yetkili- lerinin Birdal'la yalnızca avukatı ve akrabalannın gö- rüşebileceğini belirterek zi- yaret isternlerini geri çevir- diğini bildiren Roth, "Güın- rük Birüği anlaşmasuun ari- fesinde Leyla Zana'yla ceza- evinde görüşmeme izin verfl- mişti. Şimdi ise görüşemeye- ceğim beflrtüiyor. Buna İHT anlam veremryorunT dedi. Akın Birdal'ın insan hak- lan alanındaki çalışmalany- la yalnız Türkiye"de değil, tüm dünyada tanınmış bir ki- şi olduğunu belirten Roth, Birdal'ı Almanya Parlamen- tosu tnsan Haklan Komis- yonu olarak Almanya'ya da- vet ettiklerini anunsattı. Roth, gerçekleşemeyen zi- yaret sonrasmda, Alman parlamenterlerin iyi dilekle- rini iletmek ve dostu Bir- dal'a destek olmak için Tür- kiye'ye geldiğini belirtti. (031 21 293 89 76 (3 HAT) Sınavfar yakktşıyor..,. Ooho l Kaıanmanın yolu ÂRTÖLYE'dm geçe7l GÛZEL SANATLAR'A HAZIRLIK " RESİM KURSLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog