Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yajın \onetmeni Orhan Erınç • Genel Ya\ın Koordınatoru Hıkmet Çetınka\a# Yazuşlen Mudunı Ibrahım Vıldız • Sorumlu Mudur Fıkret tlkız 0 Haber Merkezı Muduru Hakan Kara • Gorsel Vonetmen Fıkret Eser tstıhbarat CengızYıldınnı#Ekonomı Ozlem Yüzak • Kultur Handan Şenkoken • Spor Abdülkadır V ucelman 9 Makalelcr Samı Karaören • Duzeltme Abdullah Yazıcı • Fotograt Erdoğan Koseoğlu • Bılgı-Belge Edıbe Buğra • Yun Haberlen Mehmet Fıraç Vayuı KURJIU tlhan Selçuk (Başkan) Orhan Ennç, OkUv Kurtböke Hıkmet (,'etlnkaya, Şakran Soner tbrahim V ıldız, Orhan Bursah. M ustafa Balba\, Hakan Kara Ankara Temsılcısı M ustafa Balba\ Ataturk Bulvan No 125 Kat 4, BakanlıkJar-Ankara Tel 4195020(7 hat), Faks 4195027 •IzmırTemsılcısı SerdarKrak, H ZıyaBli 1352 S 2'3Tel 4411220 Faks 4419117 • AdanaTemsılcısı Çetın Yığenoğlu, lnonuCd 119 S No 1 Kat l,Tel 363 12 11 Faks 363 12 15 Muessese Muduru Lstun Akmen • Koordınator Ahmct Konıban • Muha- sefae Bikat Y ener 9 Idaıe Hııseym Gurer • Bügı Işiem Ntil tnal • Bılgı sayarSıstem Münnct ÇılerCSaoş FuJktKna MEDYA C • Yonetım Kunılu Başkanı Genel Mudur Gfilbio Erduran 9 Koordmator Reha Işıtman 9 Genel MudurYardımcısı SevdaÇoban Tel 114 07 53 5139580 5138460-61, Faks 5138463 Yavtmla\an \« Basan \ en Cjun Haber \ ansı Basır \e \ a>\ncılık A Ş TurkocaSı Cad 9 4 CaSalüSlu 41j4 lstanbul Pk ^46 Sırkecı ">443Mslanbu] Tel (O2U1M2OS 05t:0hal) Faks (0212)51385 9< www cumhunyet com tr 6TEMMUZ1999 lmsak 3 31 Guneş 5 31 Öğle 13 16 Ikındı 17 13 Akşam 20 47 Yatsı 22 38 Genç iletişimciler • İstanbul Haber Servısı - Marmara Lnıversıtesı (MU) Iletışım Fakultesı 1998- 1999 oğretım yılı mezunları, törenle dıplomalannı aldılar Torende konuşan MU Rektoru Prof Dr Omer Faruk Batıre! ıletışımın çagın mesleğı olduğunu \e cıddı sosyal sonımluluklan bulunduğunu soyledı Batırel "Mezunlanmıztn Turkıye Gazetecıler Cemıvetı nın Hak ve Sorumluluk Bıldırgesı nın her satınnı ozumleyerek o bılınçle hızmet vereceklenne manıyorum dedı Sigmund Freud anıhyor • V tYANA (AA) - Psıkanalızın kurucusu unlu Avusturyalı uzman Sigmund Freud, adı \enlen uluslararası bır ödülle anılacak "Uluslararası Sigmund Freud Ödulu'" ılk kez bılım adamınm uzun yıllar çalışmalannı surdurduğu \'ıyana da başlayan II Dunya Psıkoterapı Kongresı çerçevesınde venlecek Ödul 300 bın şılın (yaklaşık 10 mılyar TL) değennde malı desteğı de ıçenyor 'Çiğ yumurta yemeyin' • VVASHLNGTON (AA) - -\BDde lyı pışmemı^ yumurta yemekten dolayı salmonella gıbı bazı hastalıklarda artış gorulduğunu belırten Sağlık Bakanlığı yetkılılen, çığ yumurta tuketımıne karşı halkı uyardılar Yetkılıler, kısa sure ıçınde, yumurtalann ıçınde satıldığı karton kutulann uzenne şu uyanlann yazılacağını bıldırdıler "Yumurtalan buzdolabında sakla> ın aklan sertleşene kadar pışıruı ve yumurtalı yıyeceklenn ıyı pışmesını sağlayın " Sağlık Bakanı Osman Durmuş, Oktar Babuna kampanyasmın etik kurallara uygun yapılmadığmı söyledi 'Oncelik, ililv ııakil merkezinde'• Sağlık Bakanı Osman Durmuşr Türkıye ıçın oncelığın ılık bankası olmadığını bıldırdı. Oktar Babuna ve arkadaşlannın ıyı nıyetlı olduğuna ınandığını belırten Osman Durmuş, "Ancak ışı ıyı bılmedıklen ıçın kampanya etık kurallara uygun yapılmadı" dıye konuştu. tstanbul Haber Semsi - Sağlık Ba- kanı Osman Durmuş, Turkıy e ıçın on- celığın "ilik bankası" değıl, kemık ılı- ğı naklı yapabüecek merkezler olduğu- nu soyledı Bakan Durmuş Dr Oktar Babuna v e arkadaşlannın ıyı amaçlar- la kampanyayı başlattıklannı ancak ışı ıyı bılmedıklen ıçın kampanyanın euk kurallara uygun yapılmadığını be- lırttı Bırleşmış Mılletler Nüfus ve Kal- kınına Komısyonu toplantısına katılan Bakan Durmuş, ABD'den donûşunde Maturk Havalımanı'nda duzenledığı basın toplantısmda, Türkıye'de 40 bın losemı hastası bulundugunu, bunlann da >oızde 90'ının kemoterapı ıle ıyı- leşme şansma sahıp olduğunu vurgu- ladı "Bu hastalann 4 binı kemik fliği nakJinegerek duyar" dıye konuşan Ba- kan Durmuş, Türkıye'de hemen he- men herkesın bırden fazla kardeşe sa- hıp olduğunu da anımsatarak şo> le de- vamettı " Kemik ütğı nakB, daha çok kardej- ler arasında yapıhr. tlik naklıne gerek duyan4 bin kişklen yüzde 10'unun kar- deşuun olmadığını varsayarsak 400 Id- şi uçuncu krşılerden üik nakline gerek duyar. Turldye içın onceiık ılık banka- 9 kurulması değfldır, onceiık. yetersiz olan kemik üiği naklı yapan merkezle- rinin desteklenmesidir. Bizım ülkemiz- de kemikfliğinakh' bekleyenler uygun ilik bulunduğu halde, naklı yapacak merkederin yetersiz olması nedeniyie beklemektedüf ABD ve Avrupa ulkelennde durumun farklı olduğunu ıfade eden Bakan Dur- muş "Oralarda.adeier daha çoktekço- cuklu oiduğu ıçın uçuncu kısilerden nakle gerek dıryariar. ABD ve Avrupa ulkelerinde kemık ihğı bankası bu ne- denle ıhnyaçür" dedı Bakan Durmuş "Oktar Babuna ıçın toplanan kan or- nekleri,yurtdtşınabaşkaamaçlaıiamı gönderfldi" yonundekı soruya şu y anı- tı verdı "'Başka amaçlarla gondenldı' lafr- na kauimıyonım. Bu arkadaşlar kam- panyaya i>ı amaçlarla başladılar Fa- kat, tşi ryi bflmedıklen ıçın kampanya etik kurallara uygun \apılmamıstır. Yûz bmkrcekan örneği gönderfldL Or- nekler ünh ersitelere değfl, özei labora- tuvarlara teshm edikü. Büd o kunıluş- larta karşı karşrva getirmek istiyoriar. KzunSağhkBakanlıgıolarakbirtaah- hudumiız yok." Bakan Durmuş, "ABD\ie buiundu- ğunuz süre içinde oradald kan ornek- lennin Turkrye'ye geürflmesi konusun- da temaslarda bulundunuz mu" soru- suna da "Biz karşunızda muhatap bu- lamıyoruz. Muhatap oterak karşunıza çıka çıka Dr. Babuna'nın ikı arkadaşı cıkıyor. Oradald laboratuvar yetkflfle- n, kanlan ucretkri odenmesi hahnde verebilecekJennısoyhrvorlar" karşılığı- nı verdı Bakan Durmuş "Muhatabı- nız Oktar Babuna degil mi" sorusunu da şöyle yanıtladı "Adı geçen kişi hastadır. Bir hast»- nının psikolojisini değeriendinnemiz lazım. Oktar Babuna hastahgıfleflgfli bir çarearayıjı içmegirmiş olabittr. Gu- zel bir kampanya başbtmqtır. Ancak, bu kampanyayı yürüten 60'ı aşkm per- soneJ vardn*. Bu personeh >önlendiren yalmz Oktar Babuna değıkhr. Dolayı- sıvla Babuna'nın üzerine yüklenerek onu demorolize ederek, sağhğı ile flgfli ohımsuz getişmeiere sebepohırsak, hak- hbirdavadahaksızbtrtşknıyapnuşoiu- nız." Bakan Durmuş kampanyada Ad- nan Hoca'nın adının geçtığının anım- sahlması uzenne, "Jçişleri Bakanhğı- mız çeşidi inceiemeler yapıyor'' dedı \ »*••»» Yalntzltk Be>oğlu'nda bir sokak. Semtin bırçok sokağı gıbı ıssız ve kıriı. Vebırçocuk, yalmz... Sokağa atümış bir koltukta uyuvakalmış. O. tstanbul'da sa\ılan 50 bini aştığı sanıian sokak çocuklanndan biri. Kimi zaman "tinerci", kimi zaman sessİ7 sokaklardakı en iğrenç "faili meçhullerin" faili olarak suçlanan çocuklardan.. Yorgunluğa tesh'm olan yuzunun iyice açığa\urduğu masumheti başka şeyler anlaöyor._ (Fotoğraf UGUR DEMÎR) Büyükeceli halkı 11 Temmuz'da santralın yapılıp yapılmaması konusunda karar verecek Akkııyıı içiıı halkoylamasıSABtTOZKESER ^ ADAN\ "Hernökleersantralbirnük- leer bombadır" dıyen çe\recıler, Akku- y'u ya yapılması planlanan nukleer santral ıçın Buyukecel ı \ e çe\Tesmde referanduma gıdı>or Greenpeace Akdenız Ofısı Temsıl- cısı JVIelda Keskuı. halkoy lamasının 11 Tem- muz Pazar gunu >apılacağını belırterek, "Referandum öncesi hafta boyunca köylü- lerle kah>e sohbetlennın yanı sıra Nukle- er enerjı ve alternatıflen' uzenne konfe- rans vcrilecek, nükleer enerjı santrahnın çevTeve ve ınsanlara verdigı zararlann yer aldıgı el ılanlan dağmhp afişler yapışurila- cak" dedı Akkuyu da nükleer santral kurulmasını engellemek amacıyla bu yıl 6 kez duzen- lenecek "Nükleer Karşıtı Şenfik" ıçın ha- zırhklar başladı Şenlık oncesı Büyukece- lı beldesıne gelen Keskın ko\ lulere "Tur- kiye topraklannı Batı'nın nukleer çopluğu yapmak istiyoriar. boş vaatlere aldanmaya- hm" gıbı el ılanlan dağıtılacağını ve afiş- lenn yapıştınlacağını soyledı 11 Temmuz Pazar gunu de temsılı olarak referanduma gıdeceklennı belırten Greenpeace Akde- nız Ofisı Temsılcısı Melda Keskın şöyle devam ettı "AkkuyuŞ'a nükleer santrabn yapılmasma Bmükecelı ve Yeşilovacık bel- delennin >enı beiedı>e başkanlan Hımmet Buyuk veHalıl Ibrahım Yetkın dedahfl her- kes karşı. Buna ragmen bız pazar gunü hal- koylaması >apacağız. Referandum sonucu- nu da basın açıklamasi) la kamuoyuna du- yuracagız.." ÖLÜ BULUNMUŞLARDl Akdeııizfoku AdMTıp ıııasasmda• Çeşme'de ölü bulunan foklardan alınan örnekler Adlı Tıp Kurumu'na göndenldi. Yapılacak otopsıde fokun ölüm nedenı ve genetık yapısı araştınlacak. ŞEVKİAVCI FOÇA- Korumaya alınan akdenızfoklan ıçın yapılan bılımsel çalışmaların alanı genışletıhyor Ölen foklardan alınan doku orneklen, Adlı Tıp Ensttusü'nde ınceleme- ye alınırken bu canlılarm bır- bırlenyle ıhşkılen konusun- da da çahşılıyor Sualti Araştjrmalan Derne- ğı (SAD) ıle Doğal Hayatı Koruma Derneğı (DHKD) bırlıkte duzenledıklen gezı- de, akdenızfoklan (monac- hus monachus) ve yaşam alanlan hakkında basına bıl- gı verdıler SAD ve DHKD görevlıle- n akdenızfoklannın dünya- da en çok neslı tehlıke altın- da olan 6 memeh türunden bı- n olduğunu, dûnyadakı top- lam nüfusunun 400-450 ara- sında tahmın edıldığını ve Türkıye kıyılannda da 50-70 akdenızfokunun yaşadığını belırterek "tnsanlar £arann- dan hâlâ vaşam alanlan işgal ediüvor. kirtetffiyor. Magara- lanna tunsuk dahş>apdıp ra- hatsızedılıyorlar. Aşın avahk nedeniyie besin kavnaklan tuketiüyor Zamanzaman ka- stiı tnçımde oWurulüyorlar" dedıler Foklann yaşam alan- lannın korunabılmesı ıçın SAD/Akdenızfoku Araşür- ma Grubu'nun (SAD- AFAG) "AkdenizFoku Gönulhı Cy«- BkProgramı'' ve SAD/AFAG, DHKD ve Dunya Doğayı Ko- ruma Vakfi'nın (WWF) bır- lıkte yürüttüklen "Bir Akde- nizfoku Evlat Edmin" ısımlı projeyı tanıtan görevlıler, ıl- gılenenlenn ve çalışmalara destek olmak ısteyenlenn SAD'm 0-312-2316501 ve DHKD'nın 0-212-5282030 numaralannı arayabılecekle- nnı bıldırdıler SAD üyesı Yalçın Savaş, arazı çalışmalan sırasında ef- de edılen bulgular ıle ölen foklardan alınan doku örnek- lennın Hollanda ve dığer ül- kelerde ıncelendıgını soyle- dı Savaş konuya ılışkın şöy- le konuştu "AdoTıpEnstt- njsü'iKkakdenizfoklanylafl- gOi flk defa gepetik incefcme yapıhyor. Enstitünün yapaca- ğı bu inceleme sofiuçjan, da- ha once YunanistanUa yapı- lan çahşmalarla karsılaşOn- lacak. Sadece olüm nedenle- ri değd,aynızamanda Ege'de yasayanakdenizfoklannınbır- birleriyle olanflişkileride an- laşuabikcek." Alacakaranlık kuşağı İŞ1LOZGENTURK Bır adam genç bır doktor bır gün kanse- re yakalandığını oğrenıyor Oyle böyle de- ğıl hızla İlerleyen bır kan kansen turu gov- desını hızla ele geçınvor Olum uzak değıl Genç doktoru aldatmak olanaksız. Meslek ge- reğı o yaklaşan olumun ılk seslennı herkes- ten ıyı algılıyor Yapılacak tek şey var. ılık naklı Genç adam bunun yuzde yuz bır ço- zum getırmedığını bılıyor Her şey başanlı gıttığınde yaşama şamı sade- ce yuzde yırmı Sadece yuz- de yırmı Gene-de bu şansı deneme- ye karar venyor Ama aşıl- ması gereken pek çok zorluk var Yakın akrabalardan ılık almak mumkün olmadığın- dan bır vabancının ıhğıne baş- vurulacak Bu nedenle doku testlenyapılması gerek Yuz- lerce ınsandan bınlennm ılı- ğı ışe yarayacak Pekı nerede bu kışı9 Burada genç adamm Tür- kıye'dekı yukselen yenı de- ğerlen çok ıyı tanıdığı bellı olan doktor babasi devreye gınvor Vekullanılabılırılığe sahıp olana 10 mılvar odul \ereceğını gazetelerde ılan edıyor Işte kıyamet de bu 10 mılyarlık odul sozü uzenne kopuyor Loto ya Mıllı Pı- yango'ya at yanşlanna bel bağlayan bınlerce Turk yurt- taşı, lOmılyarınhayahyleakm akın ılık vermeye koşuyor Evet, bınlerce kışı sadece 10 mılyar ıçın ılık vermeye ko- şuyor Sonrabırden bınlen uyanıyor bfiyük bir kampamayadonuşturulebilir*" dı- ye duşunuyor Iş buyuyor, telev ızyonlar, ga- zeteler 10 mılyarlık odulden hıç soz etme- den olayı mıllı bır dayaıuşma kampanyası- na donuşturmek ıçın tum guçlennı seferber edıyorlar Bu arada Cumhurbaşkanı, asker- ler, akla kım gelırse herkes kampanyanın pe- şınden surüklenıyor Butun bunlar olurken, "Bu kadar para ve kan toplanıyor, bunlar ne olaeak?". "Bu kadar kan nerede incelene- cek, nasd geri donecek'"' dıye aklı başında bır soru sormak kımsenın aklına gelmıjor Gerçek bır bağış ıstensı yaşanmaya baş- lıyor Oyle kı dıploma törenlennde, kır ge- zılennde elıne enjektor geçıren herkes kan peşınde koşmaya başlıyor Her turlü kan he- men şışelenn ıçıne depolanıyor Gene kım- senın aklına "Hepaut B mikrobu taşıyanlar donor olamazlar Oysa Türkı\e"de hcpatıt çok salgın, bu kanlarda once o aranmalı" dı- ve bır şev önermek gelmıyor Bırkaç kışı se- sını çıkanyor ama onlar da kampanya ıste- nsı ıçınde enyıp gıdıyor Jşte hıkâyenın tam bır alacakaranlık kuşağı hıkâyesıne donuş- mesıboylece başlıyor Bınle- n sureklı elınde enjektor kan topluyor, bınlen sureklı bun- lan yurtdışına göndenyor, bı- nlen sureklı para topluyor ve zaman geçıyor Sonra bırden ne oluyorsa oluyor burasını kımse anla- mıyor, Sağlık Bakanlığı yet- kılılen, "boyle ödûl vererek kan toplanmasmuı yasalara aykın olduğunu, vurtdışına gonderflen bınlerce kanın stra- tejık onemı otduğunu" sov le meye başlıyorlar Kımsenın aklına, "Bunca zaman nere- deydmiz'' dıye sormak gel- mıyor Bununla bıtse ıyı, bır turlu kanlann ve toplanan ba- ğış paralannın nerede oldugu- na daır dogru bır bılgı edını- lemıyor ve bınlerce kan ve para bağışçısı "Ulan tufaya gekük" dıye duşunmeye baş- lıyor Bütun bunlar gözumuzun onunde oluyor Kımsenın doğ- ru dürüst bır bılgı verdığı yok Kımsenın "tşte bunlar, yapı- lan doku testlennın faturala- n" dıye gosterdığı yok Gıden kanın tam mıktannı bılen yok Her şey bır alacakaran- lık kuşağı ıçınde olup bıtıyor Elbette bu alacakaranlık kuşağı hıkâyesı de çok geçmeden unutulacak Genç dokto- run kansere yenılıp yenılmeyeceğını ıse za- man gosterecek Ama sanınm bu ulkede bır daha hıç kımse koşarak kan vermeye gıtme- yecek Sağlık gıbı hayatı bır alanda bıle bı- lınmeyenlenn böylesıne çok olması, msan- da denn bır hayal kınklığı yaratıyor Denn \etamın ımkânsız ısoz50<o hotmaiLcom. Çevir-Aç Kapak, Kazandıran Kapak Çevir-Aç Kapak Getiren Herkese EFES Pilsen Bedava 50 cl. Kutul "Bira bu kapağın Son kattlma tarihi. 2€Ağustos 1999 Efes'in tüm lezzetleri, depozitosuz şişelerde Çevir-Aç kapaklı. Açması kolay, içmesi kolay, üstelik armağanlı. Herhangi 5 Efes Çevır-Aç kapağı satış noktasına getirin, bir kutu bedava Efes kazanın. Ustelik, Pilsen, Light, Dark ya da Extra, dilediğiniz çeşıtten... £F£S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog