Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 TEMMUZ 1999 SALI 16 TELEVIZYON GüNÜN FtLMLERİ AIbatros'un._12.00-22.15TRT 3 Duygusal /Hs (Flight of the Albatross) - Deborah Sava- vü' ge'nin aynı adlı romanından senarist Rivvia Brovvn tarafından sinemaya uyarlanan yapımı Werner Meyer yönetmiş. Başrollerinde Taunga- roa Emile ve Julia Brendler'ın yer aldıgı filmde; Maorili bir genç olan Mako ıle Berlinli Sarah arasmdaki aşk ve yaşadıklan olaylaranlatılıyor. Zamana... 13.20-21.30 ctv Macera ©(Race Againist Time) - John Porter ailesi- ne ve onlann sağlığına aşın düşkün bir ba- badır. Bababasını genç yaşta kalp hastalığından kaybetmiş, kendisi de bir kalp krizi geçirmiştir. Günün birinde en küçük kızlan Sarah'ın kaybol- ması ve polisın bu konuda duyarsız davranması ise başta John olmak ûzere tüm aile bireyleri ha- rekete geçirecektir. Yönetmenliğıni Fred Gerber'in üstlendiği fılmin başrollerinde Paty Duke ve Ric- hard Duke yer alıyor. Kirii Oyun 14.10 BRT Macera (Family of Cops) - Zengin bir adamı öldür- mekle suçlanan asi ruhlu kızını içine düştü- ğü durumdan kurtarmak için mücadele eden ko- miserbirbabanınöykûsü Yönetmen: TedKodc- heff. Oyuncular: Charles Bronson, Angela Fe- atiıerstone. Barbara Williams. Öğretmen Zeynep 16.35 TRT 1 Dram /^\ Genç ve giizel bir kadın olan Zeynep öğret- \£J menle ders verdiği şımank bir zengin çocu- ğunun öyküsü. Ümıt Efekan'ın yönetiminde Hül- ya Avşar ile Bülent Bilgiç oynuyor (1989). 19.20/C!NE5/Çılgın... Aynntıyanda Kara Nokta 20.15 Kanal 6 Macera •Oı (Point Black) - Jdam cezasına çarptınlan ye- vC/ di mahkum cezalannı çekmek üzere nakle- dilırken. birfırsatını bularak kaçar. Birahşveriş merkezini ele geçiren kaçaklar, içerideki müşte- îileri rehin alır. Yönetmen: Matt Earl Beesley. D\n Mickey Rourke 20.30 / TGRT / Fareler... Ayrıntı yanda Soygun 20.45 BRT Macera (Farmer and Chase) - Hayatlannın soygu- nünu yapmaya hazırlanan sabıkalı bir baba- oğul ile genç bir kadının yaşadıklannm öyküsü. Yönetmen. Michael Seitzman. Oyuncular: Todd Field, Ben Gazzara, Lara Flynn Boyle. Christophen.. 21.00 Prima Tarihsel ©(1492: Conquest of Paradise) - Colomb'un İspanya'dan çıkarak Amerika'ya gidişi ve ardından gelişen olaylan konu alan fılmin yönet- menliğini Ridley Scott üstlenmiş. Başrollerinde Gerard Depardieu, Armand Assante ve Sigour- hey Weaver yer alıyor (1992 ABD - Ingiltere - Fransa - tspanya, 145 dk). Paris'iSon.» 22.00 Kanal E Duygusal (The Last Time I Saw Paris) - Gazeteci- lik göreviyle Paris'e gönderilen Charles, bu güzel kentte tanıştığı Helen'den çok etkilenmiş- tir. tki genc kısa bir süre içınde evlenir ve bir de kızlan otur. Âncak zamanla araya sorunlfar girer ve aşk bu sorunları halledemez... Yönetmen: • Richard Brooks. Oyn: Van Johnson, Elizabeth Taylor, Donna Reed (1954 ABD. 116 dk). Çaylak 23.30 Kanal D Macera (The Rookie) - Los Angeles'ta polis olarak çalışan David Ackerman, araba hırsızlıkla- nnı araştırmak üzere sivil polisliğe terfi eder. David'in yeni ortağı Nick Pulovski'dir. Pulovs- ki, inatçı, hırslı ve yıllanmışbirpolistir. Tek sap- lantısı öldürülen eski ortağının intikamını al- maktır. Sabırsız ve zaman zaman şıddet kulla- nan bir polis olan Pulov ski, çaylak polisler için tam bir kabustur. Clınt Eastvvood'un hem yöne- tip hem de oynadığı filmde sanatçıya Charile Sheen. Raul Julia. Sonia Braga ve Tom Skerritt eşlikedivorf 1990 ABD. 121 dk). 8. Henry'nin... 23.30 Prima Biyografik > (Private Life of Henry 8) - Altı kansı olan 8. Henry'nin özel yaşamı anlatılıyor. Yönet- menliğini Alexander Korda'nm üstlendiği fil- mın başrollerinde Charles Laughton, Binnie Bar- nes \e Robert Donat gibi oyuncular yer alıyor <.1933tngiltere.97dk). ÖKim.... 00.15 7R7" 7 Macera ) (Deathwatch) - Dedektif Philip hakkında, KZ/ bir katil zanlısına kötü davTandığı gerekçe- siyle dava açıhr. Bu arada yeni bir cinayet daha işlenmiştır ve ekip bu olayın peşine düşer... Yö- netmenliğini Guy Norris'in üstlendiği fılmin baş- rollerinde Philip Madoc. Megan Brown ve Mar- garet Hobbs yer alıyor. 00.45 / Show TV / Kehanet Aynntı yanda Napotyon'un.... 01.40 Kanal D Tarihsel (Desiree) - Napolyon'u fetheden tek kadın olarak tarihe geçen Desire, onun zaferleri- . niJeker teker takip etmektedir... Yönetmenliği- ni Henry Koster'in üstlendiği filmin başrolle- • rjnde Marlon Brando. Jean Simmons, Merle Obe- İnâı. Michael Rennie var (1954 ABD. 110 dk). Yabancı İzleyin Orta Değmez O RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN ) ^ ^ ^ ^ \ \ R * O T O .Vİ1O7.4 06.00 Türkülerle Mer- baba 08.00 Sesli Ga- ! * t e (Mustafa Balbay, r'Smit Zileli, Altan Aşar) -İ0.05 Çağdaş Insan jftürkan Saylan) 11.30 Rıfat llgaz'h Yıllar (Si- üan Karahan) 12.05 Radyo Akademisi (Yu- sufZiyaAy)13.30Pop Klasık 14.05 Kent ve ,'Yaşam Saati (Oktay ,;-Çkinci) 15.05 Türkü > Saaf 15.00te ve 18.00'de 'Ana Haber 1 , her saat başı da haberier yayına girecektir... P1O.O5 Çağdaş Insan: Prof. Saim Akçıl'ın konuk olduğu programda '3 Deniz Orkestra- sı1 hakkında sohbet edilecek. •19.30 Özlem Rıhtımı: Reha Altıntaş'ın ha- zırlayıp sunduğu yapımda, 6O'lı ve 70Tryılla- nn nostaljik parçalarına yer veriliyor. Dostları (Melih Duy- gulu) 16.05 Pozitif(k> lal Aydın) 18.30 Gü- nün Yorumu (Hikmet Çetinkaya) 18.35 Tan- çjonun Öyküsü 19.30 Özlem Rıhtımı (Reha Altıntaş) 21.00 Alatur- ka Sevdalar (Aylin Şengün) 22.00 Ger- çekDüşler00.15Asu Maralman'la Rande- vu - Tekrar 02.00 Ge- cenin Yolcusu (Reha Altıntaş). Tel: 0 212 513 80 06 Faks:02125137719 TRT 2 19.35J Tiyatro dünyasından TV Servisi - Sezonun son bölümüyle ekrana gelen "Ti- yatro Saati"ni Şenay Gürler sunuyor. 28 özel tiyatronun, 38 oyoınundan görüntülerin yer al- dığı yapımda aynca, "Bence Dekor-Kostüm" adlı kitabm yazan Orhan Şengezer'le ya- pılan söyleşi, Kocaeli Bölge Tiyatrosu 6. Drama Seminerie- ri ve Dönem Sonu Oyunlan Festıvali'nden görüntüler ek- rana geliyor. KentTV 22.05 'Sivas Katliamı' TV Servisi - Gazeteci Deniz Som'un hazırlayıp sunduğu "\r aziyet"te bu hafta 2 Tem- muz 1993'te yaşanan "Sivas Katliamı" konuediliyor. Prog- rama konuk olarak Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanı avukat Necati Yılmaz, katli- amın tanıklanndan ve davanın müdahillennden yazar Ali Bal- kız ile gazeteci Miyase tlknur katılıyor. Yapımda, geride ka- lan altı yılın sonunda davanın geldıği nokta değerlendiriliyor. Kanal D 22.15 'Arena'da yeni kaset TV Servisi - Lğur Dündar ve ekibinin hazırladığı haber program "Arena"da bu hafta Avustralya'da ele geçinlen pro- paganda kaseti yayımlanıyor. Kasette, Türk Silahlı Kuwet- leri, Atatürk ve Laik Türkiye Cumhuriyeti rejimiyle ilgili ko- nuşmalar yer alıyor. Kanal 9 23.15 Kaynak'la 'Yorumcu' TV Servisi - Cüneyt Clse- ver'in sunduğu "Yorumcu"ya eski MÎT mensubu Prof. Dr. Mahir Kaynak katılıyor. Ya- pımda, "Fethullan Gülen hak- kında ortaya çıkan kasetler" çeşitli boyutlanyla tartışılıyor. c Masum' yüzlü şeytanTV Servisi - Amerika Birleşik Dev- letleri'nin Roma bûyükelçisinin (Gre- gory Peck) kansı 1976 yılının altın- cı ayında altıncı gün saat altıda doğum yaparken bebeğinı kaybediyor. Büyü- kelçi, kansının bir şok yaşamasını ön- lemek amacıyla annesi doğumda öl- müş bir bebeği gızlice evlat ediniyor. llk altı yıl herşey normal seyredi- yor; sonra aile Londra'da yaşarken vücudunda 6 işaretleri bulunan minik Damien'in (Harvey Stephens) çev- resindeki insanlar garip şekilde can vermeye başhyor. Büyükelçi, çocu- ğun Isa'nın tekrar dünyaya gelmesi- ni önlemekle görevlendirilmiş şeyta- Show TV 00.45 Kehanet - Omen / Yönetmen: Ric- hard Donner/ Senaryo: David Seftzer/ Müzik: Jerrry Golds- mith / Oyuncular: Gregory Peck, Lee Remick, David War- ner, Billie Whrtetaw, Harvey Stephens, Patrick Troughton /1976 ABD yaptmı, 111 dk. nı içinde banndırdığını fark ediyor ve onu ortadan kaldırmaya çalışırken diplomat yaşamını yitiriyor... Kendi romanını sinemaya uyarla- yan David Selteer'in senaryosu kor- ku, vahşet, şeytani komplolar, açık- lanamaz ölümleri beyazperdede gör- mek isteyenler için kaçınlmaması ge- rekenbirbaşyapıt. "Kehanef'inkor- kunun klasikleri arasına adını yazdır- masında "Süpermen'Me tanıdığımız yönetmen Richard Donner'in karma- şık yapıdaki metafızik altyapıyı ince bir dille anlatmasuıın ve Jerry Golds- mith'ın Oscar'a değer görülmüş mü- ziklerinin payı büyük... Tabii kifilminsonunda herkes ölür- ken şeytanın oğlu Damien herşeye rağmen yaşıyor ve daha sonra üç film- lik seriye de yol açarak korkusever- leri sevindiriyor. Senaryoyu iyi değerlendiren Tony Scott, 'yaşayan' bir yol filmi çekmiş Keyifli bir 4 rock' masalı CINE5 19.20 'Çılgın Romantik'in başrollerinde Christian Slater ile Patricia Arquerte var. Kontrol edilemeyen sevgi cgr TGRT 20.30 Fareler ve İnsanlar - Of Mice And Men / Yön: Gary Sinise / Se- naryo: Horton Foote / Oyn: John Malkovich, Ray Wals- tow, Gary Sinise, Alexis Arqu- ette, Sherilyn Fenn, Joe Mor- ton, Richard Riehle, Casey Si- emaszko, John Terry, Ray VValston / 1992 ABD, 110 dk. TV Servisi - 1937'deyayımlanrruş "Fareler ve İnsanlar" (Steinbeck'in 1962 Nobel edebiyat ödüllü yapıtı), ABD'yi sarsan ekonomık knzin Ka- lifomiya'yı da derinden etkılediğı dö- nemde iki mevsimlik işçi, akıllı ve uyanık George (Sinise) ile dev cüsse- sinde bir çocuk beyni taşıyan kuzeni Lennie'nin (Malkovich) bir kaç gün çalıştıklan çiftlikte geçen öyküsü. Çok çalışıp bir gün başlannı sokabilecek- leri bir eve sahip olmayı düşleyen iki- liden George elinden geldiğince Len- nie'yi idare etmeye çalışıyor ama gü- cünü kontrol edemeyen dostu çok sev- diği hayvanlan (Köpek yavrulan, fa- reler) okşarken öldürmektedir. Çiftli- ğin mutsuz kadınlanndan biri de (Fenn) Lennie'ye yakınlaşınca onu zaptetmek imkansız hale gelmiştir... Şikago. gösten dünyasının başkent- lerine oranla şöhretin daha az prim yap- tığı bir yer oldugu için bu kentten sık sık iyı yetenekler çıkıyor. Gery Sini- se, Şikago'da, Malkovich ve Richard Gere'le a>Tiı tiyatro topluluğunda (Step- penvvolfTheatre) yetişen. yine 1988'de Gere'in yardımıyla "Miles From Ho- me" adlı fılmle sinemaya giren "an- tikonformist" bir yönetmen. tlk kez "Fareler ve tnsanlar"da yönetmen- liğin yanında oyunculuğu da deneyen Sinise, oyuncuya ağır sorumluluk yük- leyen bir konuyla. sosyal bir sonınla çok sevdiği Steinbeck'i beyazperdeye ge- tiriyor. Bu önemli çabada Malkovich ile Walstow'den büyük yardım görür- ken kendisi de oyuncu olarak yönetmen- lığinin önüne geçiyor. Mark Isham'ın blues ve country üzenne oturttuğu müzikal alt yapıya dikkat. "Fareter ve tnsanlar" 1939'da Lewis Milestone, 1981de de Reza Badiyi tarafından film yapılmıştı. Çılgın Romantik • True Ro- mance / Yön: Tony Scott / Snr: Ouentin Tarantino / Görüntu: Jeffrey L Kim- ball / Müzik: Hans Zim- mer / Oyn: Christian Sla- ter, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher VValken, Val Kilmer, Bronson Pinc- hot, Michael Papaport, Saul Rubinek, Chris Penn, Tom Sizemore, Samuel L. Jackson / 1993 ABD yapımı, 116 dk. CUMHUR CANBAZOGLÎJ Çizgı romanlar satan bir ki- tapçıda çalışan ve Elvis Pres- ley tutkunu olan Clarence (Sla- ter), kendine doğum günü ar- mağanı olarak gönderilmiş te- lekız Alabama'ya (Arquette) âşık oluyor. Kız da aynı duy- gular içinde olunca evlenirler. Ancak Clarence kızı pazarlayan Drexl'ın sürekli sorun olaca- ğını düşünüp onu öldürür ve Alabama'nın bavulunu alarak kaçarlar Fakat bavuldan kızın eşyalan yerine bol miktarda kokain çıkınca arkalannda po- lis ve gangsterlerle Kalifomi- ya'da kovalamaca başlar. Tarantino'nun parlak senar- yosu, çizgifilmlerdekiçok cid- diye alınamayacak gerçeği akıl- lıca kullanarak, avantürün klişe- lerini "ti"ye alarak çok keyif- li bir rock masalı sunmuş yö- netmen Scott'a (yönetmen Rid- ley Scott'ın kardeşi). O da "Top Gun"," Yıldınm Günleri" ve "Revenge"de yaprıklannı tek- rarlamayarak "yaşayan" bir yol filmi koymuş ortaya. Eski polis Clifford'un (Hop- per) mafya babası Walken'i çok uzun bir konuşmayla pro- voke ettiği sahne kitaplara ge- çecek kalitede başanlı bir yo- rum. Val Kllmer'in Elvis Pres- ley'in hayaletini canlandırdığı film bir yıldızlar geçidi ama Hopper'la VValken grup içinde sivrilen isimler. Sanat sinema- sı tutkunlan için değil ama hoş vakit geçirmek isteyenlere iyi bir seçim kuşkusuz. MERCEKLE BAKINCA MAHMLT T. ONGOREN Serüvenin Osmanlıcası 1971 yılında Izmir'in Bergama ilçesinde doğmuş. Ankara Üniversitesi'nin Dil veTarih-Coğrafya Fa- kültesi'nin Tarih bölümünü bitirmiş. Uzun süre "Siyah Beyaz" gazetesinde film eleştirileri yazmış. "Antrakt"' ve "Pencere" dergilerine yazdığı yazı- larında da sinemamızın ilk dönemini araştırmaya başlamış. Sonra oturmuş, 1914-1928 yılları arasında Arap harfleriyle basılmış sinema ile ilgili süreli yayınla- nn (gazete, dergi, özel ek...) Osmanlıca sayıları- nı Türkçe'ye çevrilmesini sağlamış. Ortaya "Si- nemanın Osmanlıca Serüveni" çıkmış. Oysa Arap harfleriyle basılmış bu süreli yayınlar, yıllarca "üst- lerindedurulmayacakmahiyette" sayılıyordu. Ali Özuyar'ın yazdığı "Sinemanın Osmanlıca Serü- veni" adlı yaprt, sinema kitaplan bakımından ol- dukça zengin olan kıtaplığımıza yeni değerler ka- tıyor. Örnegin son dönemlerde "ilk" diye ortaya atılan bulgulann gerçekte hiç de "ilk" olmadtğı ya da "Türk sinema tarihindedeğiştirilemezgibigös- terilen birtakım doğrulann nasıi değişebildiği", bu kitapta kanıtlanıyor. llk Türk kadın sinema oyuncusu kimdir? Yerel yönetimler ve sinema arasmdaki ilişkiler, o dönem- de (1914-1928 arası) nasıldı? Amerikan filmleri ve film yıldızları, günümüzdeki gibi toplumumuzu et- kiliyor muydu? Osmanlı toplumsal yaşamında si- nemanın yeri neydi? Sonra, gerçek "ilkler" neler- dir sinemamızda? Üzerinde durulmayan ve hiç önemsenmeyen Osmanlıca sinema dergileri han- gileridir? 1923-1928 dönemi sinema yayınlarının içerik ve özellikleri nasıldı? Aynı yıllarda bu sine- ma yayınları, sinema biletleriyle ilgili "promos- yon"a nasıl başvurmuşlardı? Sonra gösterimlerdeki filmler, seçme sinema ya- zıları ve seçme sinema dergileri Ali Özuyar'ın ki- tabı Osmanlı'dan hemen önceki ve sonraki sine- ma dönemini, Latin harfterinin ülkemizde kabul edil- diği 1928 yılına dek Arap harfleriyle basılmış ya- yınlara deginerek tatlı tatlı anlatıyor. Sonra sıra si- nema dergilerinde yer alan ilan ve reklamlara ge- liyor. Arkasından da "llk Türk filmi" yakıştırma- sıyla sinema tarihimizde yer aldığı ileri sürülen "Ayastefanos'taki Rus Abidesi'nin Hedmi (Yıkılı- şı)" adlı filmin çekilip çekilmediği ve ilk Türk filmi olup olmadığı konusunda uzun ve ayrıntılı bilgi- ler... Ve "llk Sinema Gazeres/"nin Türkçe ve Os- manlıca metinleri... Son olarak da 1914'ten 1927'nin sonuna dek çıkmış sinema yayınlan kro- nolojisi... Belli ki, Ali özuyar kitabında verdiği belgelere ulaşmak ve onları değerlendirmek için uzun bir çalışma yapmış. Kitabm ortaya çıkmasında ve özellikle de Osmanlıca sinema yayınlarının Türk- çe'ye çevrilmesinde eşi, kendisine yardımcı olmuş. "Sinemanın Osmanlıca Serüveni" ilginç ve böy- le bir konuya ilk kez ışık tutması bakımından önemli bir kitap. Aynı konuda diğer sinema araş- tırmalarına yol gösterecek ve eski yıllardaki du- rumu sergilemesine karşın geleceğe ışık tutma- sı bakımından da ilginç bir kitap. Bu tür özgün ça- lışmalara gereksinimimiz var. " i ^ Ali özuyar, "Sinemanın Osmanlıca Serüveni", Öteki Yayınevi, Ankara, 1999. Interstar 00.15 'Söz Hakkı' '62 yaş' tartışılıyor TV Servisi - "Söz HakkT'nın bu haftaki ko- nukları; Ekonomik ve Sosyal Konsey üyeleri, DİSK Genel Başkanı Vahdettin Karabay, HAK-tŞ Genel Başkanı SaIimUslu,TtSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, TESK Genel BaşkanVe- kili Alipaşa Aksu ile KA- MU-SEN Genel Başkanı Resul Akay Orium Uğuroğlu'nun sunduğu yapımda; "İşçi ve memur sendikalan, 62 yaşa neden karşı çı- kıyorlar'% "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka- nı Yaşar Okuyan'ın Sos- yal Güvenlik Reformu Yasa Taslağı neden ye- tersiz", "Sosyal güven- lik kurumlarının çökü- şünden kimler sorum- lu", "Kurtuluş için ça- re ne" gibi sorulara ya- nıt aranacak. Tv PROGRAMLARI °6-30 Sabah Haberlen 08.30 Çizgı Fılnv. Çır- kinÖrdekYavrusu 09.00 SusamSokağı 09.30 Çizgı Film: Remı 10.05 Dızı: Geçmış Bahar Mı- mozaları 11.05 Dünya Mutfaklarından 11.30 Dızr Ha- yatBazenTatlıdır 12.10 Dızı: Ufuklann Ötesı 13.00 Ha- ber 13 13.30 Tatıl Ekranı 15.00 Çocuk Haber 15.05 "Dızı: Zorlu Ikıli 16.05 Yörelerimiz Türkülerimız 16.35 Yerii Film: Öğretmen Zeynep 18.00 Haber 19.00 Yanşma: Sıhırlı Harfler 19.40 Spor 19.55 Hava Duru- mu 20.00 Haberler 21.00 Cumhunyet Treni 21.20 Ge- zelım Görelım 22.10 Gece Kahvesı 23.30 Dızr Bizim Mahalle 24.00 Gece Haberlen 00.15 Yabancı Film: Ölüm Devriyesi 01.50 Klipler (0 312 428 22 30). 18.05 Georgie 18.30 Dördüncü Duvar 19.00 Haber 19.30 Işitme Engellilere Haber 19.35 Tiyatro Saatı 20.10 Işığın Peşinde Anadolu 20.40 Jazz Rock 21.20 Bıre Bir 22.30 Ekonomı Dos- yası 23.30 Orhan Ayhan'la Spor Yorum 24.00 Müzik Dünyasından 00.40 Belgesei (0 212 259 72 75). 08.00 SporArşivinden 09.30 Gate Number One 10.00Çizgi Film: Kıng AN StarSpecıals 10.25 Çizgi Film: Denızaltı Dedektıfi 10.30 Yerii Film: Can Pazan 11.40 Müzik Pınarı 12.00 Yabancı Film: Al- batros'un Uçuşu 13.30 Belgesei: Bebeğın Dünyası 14.00 TBMM TV (Canlı) 19.00 Çafe Magazin 19.50 Genç Haber 20.00 Belgesel: Araştırmacı Beyinler 20.30 Dizi: Zorakı Anne 21.15 Spor Panorama 22.15 Yabancı Film: Albatros'un Uçuşu (Tekrar) 23.45 Spor Arşivinden. 08.30 Açık Lise lletışım Rehberlik ve Açık ll- köğretım Okulu Ders Prog. 10.00 TSM 11.15 Dağarcık 12.45 Gönül Bahçemız 14.20 At Ya- nşlan (Çanlı) 17.40 Bir Solıst 18.00 Dost Dost Dtye 19.30 Gönül Bahçemız 21.00 TSM 22.00 Bir Dilden BirTel- den 23.20 Devlet Klasık Türk Müzığı Korolan. 08.30Çizgi Film 09.00 Belgesel 09.30Susam Sokağı 10.05 Geçmış Bahar Mimozalan 11.05 Dünya Mutfaklarından 11.30 Hayat Bazen Tathdır 12.05 Dört Mevsım Kadın 13.30Yerli Film: Öl- meyen Aşk 15.00 Ankara'dan 16.05 Mektup Koşesı 16.30 Akdenız'de Gezintiler 17.05 Sizin İçin 19.00 Sı- hirli Harfler 19.40 Spor 19.55 Hava Durumu 20.00 Ana Haber 21.00 Gumhuriyet Trenı 21.20 Gezelım Görelim 22.10 Gece Kahvesi 23.30 Bizım Mahalle 00.15 Yabancı Film: Ölüm Devriyesi 01.50 Telegun. 08.30 Bu Sabah 10.30 Çizgı Film: Mor Bi- ) siklet 11.00 Dızı: Yalancı Şafak 12.05 Dort Mevsım Kadın 13.00 Bir Kelıme Bir Işlem 13.30 Belgesel: Çarıktan Şapkaya 14.00 Sizın İçin Seçtıklerımiz 14.30 Haberler 14.50 Yollann Türküsü 15.50 Anadolu'dan Görünüm 16.30 Köksüz Fıdan 17.00 Gıde Gide GAP 17.58 TRT 2 ye Geçış. 07.00 Gün Işığı 09.00 Po- lis Akademisi 09.30 Taş Devri 10.00 Jetgiller 10.30 Sevimh Kahramanlar 12.00 Tatil Yolu 12.10 Yerii Film: Damga 14.10 Luz Clanta 15.00 Her Şey Sevgı İçin 16.00 Maske 16.30 Scooby Doo 17.00Jetgiller 17.30 Taş Devn 18.00 Polis Akademi- si 18.30 Çılgın Bedış 19.30 Ka- nal D Ana Haber 20.15 Günün Yorumu 20.20 Spor Gündemı 20.35 Yabancı Film: Problem Çocuk 22.15 Arena 23.30 Ya- bancı Film: Çaylak 01.00 Haber Saatı 01.30 Tatıl Yolu 01.40 Ya- bancı Film: Napolyon'un Sev- gilisi(O272 275 57 11). _ x 07.00 Kahvaltı Ha- 3 L V berleri 08.55 Tele- •• * w tubbıes 09.20 Lassıe 09.50 7'den 77'ye 10.50 Sabah Keyfi 12.00 Getın - Kaynana 13.30 Turizm Programı 13^40 Bizim Sı- nıf 14.10 Sabrına 14.40 Reyting Hamdi 15.30 Yerii Film: Gülbe- yaz 17.15 Danıela'nın Günlüğü 18.15 Yerii Fikn: Act Hayat 20.00 Ana Haber 21.05 Para Hattı 21.10 Spor 21.20 Hava Durumu 21.30 Tatlı Kaçıklar 22.45 Yabancı Film: Tıpatıp Ikizler 00.30 Gece Ha- berlen 00.50 Turizm Rehberı 01.00 Haberci 01.30 Vahşi Doğa 02.30 Doğanın Gızi 03.20 Bir Yu- dum Insan (0 212 655 00 00). 07.00 Güne Merha- ba 08.30 Basket 09. 00 Yasemin 10.00 Klip '991Z30 Çtzgı Filmler 15.30 Yerli Film: Elveda Dostum 17.30 Cesur ve Güzel 18.15 Ya- lan Rüzgân 19.00 Üç Kafadar 20.00 Show Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Streefighters 22J3O Çok Özel Fiskos23.30 üge Doğ- ru 23.45 Haber Hattı 00.15 Eko- magazın 00.45 Yabancı Film: Kehanet 03.00 Show TV Haber (T.ekrar) 04.00 Dizi: Aranıyor 05.00 Yabancı Film: GOnah- kâr Mabude (0212 286 35 35). ^H. 07.00 Güne Baş- = i larken 09.20 Ünı- ~ versiteler 09.35 Ekonomı 10.35 Gündemdekıler 12.15 Ekonomi 13.20 Dış Bor- salar 13.35 Ekonomı 14.20 Lı- festyle 17.35 Karalama Deften 18.05 Gece Günduz 18.30 Dün- yada Bugün 19.30 Gündemde- kiler 20.00 Haber 20 20.50 Spor - Ekonomı 21.05 Kapalı Kapılar Ardmda 22.05 Kartpostal 22.30 Dünya Gözüyle Anadolu 23.00 24 Saat 23.50 Ekonomi 00.05 Gece Günduz 03.30 Brezilya - Şıh Karş. (Canlı) (021228636 36). RTÜK'ün verdiği bir günlük yayın ciurdurma ce- zası nedeniyle Interstar, bu gece saat 24.00'eka- darkapah. 24.00 Son Ajans 00.15 Söz Hakkı 03.00 Şahane Nağmeler 04.00 Müzik... Müzik... Müzik... 05.00 Dizi: Tutku 06.00 Dizi Köstebek (0 212 448 80 00). 06.30 Haberler 08.00 Baş Başa 09.00 Hu- zuraDoğru 09.30 Elti- ler 10.30 Cosby Aılesı 12.00 Haber 12.30 Bızım Ev 13.30 Müzik Market 15.00 Yerii Film: Tutku 17.30 Çizgi Film 18.00 Sürpriz 19.00TGRT Ana Haber 20.30 Yabancı Film: Fareler ve İnsanlar 22.30 Klas Magazin 24.00 Gece Haben 00.30 Meh- taph Geceler (0 212 652 25 60). 07.00 Sabaha Merhaba 09.00 Benekli ve Ba- lina 10.15 Yerii Film: Kadın Berberi 1İ15 Aç Kazan 13.30 Şakadan Şakaya 14.00 Kadınca 16.20 Sıcak llışkıler 17.15 Benekli ve Balina 18.30 Di- zi: Cumbüş Sokağı 19.00 Ana Haber 1955 Spor Mer- kezı 20.15 Yerii Film: Kara Nokta 22.15 Haberciler 23.25 Işte Hayat 23.55 Gece Öpücüğü 01.25 Yerli Film: Kadın Berben 03.05 Melodı 04.10 Yabancı Film: Toko-Ri Köprüsü 06.00 Jamaıka (0212 284 31 50). n p n 06.30 Yabancı Müzik 07.00 Bu Sabah I M İ M M 09-10 Güneş Çocuklan 10.10 Hayat Gü-l a ı i i l " 1 " zeldır 11.30 DamakTadı 12.00 Vitrın 13.00 Belgesel 13.20 Sağlıkla Randevu 14.10 Yabancı Film: Kirii Oyun 16.00 Vıtrin 17.00 Çay ve Sempatı 18.10 Sihırlı Ayna 18.40 Haber Peşinde 19.30 Ana Haber Bülteni 20.45 Yabancı Film: Soygun 22.30 Satırara- sı 23^0 Gece Haber 24.00 Belgesel (0212 313 50 00). ^HTW^C 0 7 > 4 ° Ç'z 9îF | | m : A s l a n K r a l o 8 - 1 0 Çizgi IU l KISÎJ F i l m : Laurel-Hardy 08.40 Çizgi Film: Gar- ^ w field 09.15 Yabancı Film: Babam Söz Verdi! 10.40 Yabancı Film: General Patton 13.40 Ya- bancı Film: Jack 15.35 Yabancı Film: Ölümsüz Duy- gular 17.10 Yabancı Film: Kopya Cınayetler 19.05 Ci- ne5'te Bu Hafta 19^0 Yabancı Film: Çılgın Romantik 21.30 Yabancı Film: Aşk Tutkunu 23.15 Yabancı Film: Spawn-1 (Altyazılı) 23.55 Yabancı Film: Karartma (Alt- yazılı) 01.35 Film: Aşk Merdiveni 03.10 Dizi: Gizlı Iti- rafiar 5 03.40 Film: Cam Kafes (0 212 225 55 55). 07.00 Cümbüş 09.00 Çocuk Bahçesı 10.00 Gerçek Kesit 11.00 Yabancı Film: Hazine Avcıtan 13.15Yabancı Fıbn: Son Av 15.15 Kurdele 18.00 Çocuk Bahçesı 19.00 Eko Bugün 19.30 Flash Ana Haber Bülteni 20.00 Ankara Gündemı 20.30 Rumeli Rüzgân 22.00 Dızı: Sıcak Takip 23.00 23. Sa- at 24.00 Yabancı Film: Solo (0 272 256 82 82). 0a00Haber09.15Ekonomi10.05ParaveSer- maye Piyasaları 12.00 Ekonomi Raporu 13.15 ^ Endeks 14.05 Para ve Sermaye Piyasalan 9. KANAL 16.00 Ekonomi Rapru 17.15 Iktisatçı Gc~ züyle 18.00 Dünya Haberleri 18.15 Ingilizce Haberler 18.30 Spor Günlüğü 19.00 Ekonomı Çağı 20.00 Ana Haber 22.00 Malı Çözum 23.15 Yorumcu 24.00 Ha- ber Panorama 01.00 Ekonomi Çağı (0212 285 43 00). 10.00 Amerika Macerası 11.00 Hey- canlı 12.15Yaşamın Resmı 13.15 Bü- yük Olaylar 14.15 2. Dünya Savaşı 15.15 Terapi 16.15 Dünyamızı Koruyalım 17.15 Büyük Uluslar 19.15 Isım- siz Kahramanlar 19.50Vurucu Güçter 20.00 Dünya Şe- hırlerı 22.05 Vazıyet 23.00 Dönemeç (0212222 76 00). MS > 4 - . r 10.30 Sokak Kanu- \,\,V nu 11.30Unutulma- yanlar 12.10 Lıman Devriyesi 13.20 Yabancı Film: Zama- na Karşı 14.50 Robenson Ailesı 16.10 Saydarn Kalpler 17.00 Yabancı Film: Gizli Şirket 19.00 Bir Numaralı Kapı- lar 19.30 Haber 20.10 Dızı: Sokak Ka- nunu 21.00 Hollyvvood Yıldızları 21.30 Yabancı Film: Zamana Karşı (Tekrar) 23.00 Süper Çocuk (0 212 282 36 00). 09.20 Eko Start 10.10 Para Raporu 11.40 Sektör Sohbet- leri 12.10 Para Raporu 13.30 Artvizyon 13.40 Seans Arası 14.10 Para Raporu 16.40 Eko Finısh 17.10 Güne Bakış 17.35 Hedef Üniver- sıte 18.35 Moda 19.00 Haber 20.10 Artvizyon 20.30 Belgesel 22.00 Ya- bancı Film: Paris'i Son Gördügümde 24.00 Dünya Listeleri 00.30 Yabancı Film: Son Hesap (0 212 282 51 00). 08.35 Başkent'ten 11.35 KahveMolası 14.35 Zama- nın Içinden 15.15 Yeşil Pa- saport 17.15Tıp Dünyası 18.35 Gün- lük 19.10 Yansımalar 19.35 Bir Za- manlar 19.40 Ve LeylaTekul 20.00 Ha- ber 21.00 Melıh Kıbar'la Muzık 22.00 Haber Masası 22.50 Yansımalar 23.05 Yüz Yüze (0 212 288 51 52). DRtOUBTV 10.00 YalnızGezegen 11.00 -±&ZZi£ ESPU 11.30 Başka Bir Dün- ^ ^ ya 12.00 Tıbbi Dedektrfler 13.00 Arthur C. Clarke'ın Gızemli Dün- yası 13.30 Yeni Bir Dünya 14.00 Disco- very Profili 15.00 Ekınoks 16.00 Gezgın- ler 17.00 Ushuaia 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 Vahşı Yaşam 20.00 Sıradışı Ma- kınalar 21.00 Timsah Avcısı 22.00 Dıs- covery Profili (0 212 288 75 75). 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Jess 10.30 35 MM 10.45 Gulşah 13.00 Sa- nem 15.00Ayşin 17.30 Mega 5'li 18.00 Bir Numara Seç 19.3018 + 19.45 Ha- berler 20.00 Yunus 21.15 Geveze Show 22.25 Haberler 22.45 35 mm 23.00 Tans 00.30 Dance Zone 01.45 Türk Halk Müziğı (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog