Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

6TEMMUZ1999SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishabfg cumhuriyetcom.tr 11 "Barak ayrımctfık yapıyor' • KUDÜS(AA)-lsrail'de hükümet kurma çalışmalannı sürdüren Işçı Partili yeni Başbakan Ehud Barak. kabinesinde cinsiyet aynmcılığı yapmakla suçlandı. Israillı General Moşe Dayan'ın kızı ve lşçi Partisi milletvekili Yael Dayan, Israil Radyosu'na verdiğı demeçte. Barak'ı vaatlerine ihanet etmekle suçladı. Dayan, "30 kadar bakan ve bakan yardımcısından oluşacak kabineye, tek bir kadını bile atamaya niyeti yok. Bu bir skandal" dedi. Esad Moskova'da • MOSKOVA (AA) • Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad, 2 günlük resmi bir zıyaret için Rusya'nın başkentı Moskova'ya geldi. Esad Moskova'ya 8 yıl aradan sonra ilk kez geliyor. Suriye Devlet Başkanı Esad'ın. bugün, Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ve Başbakan Sergei Stepaşin ile görüşmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklara göre, görüşmelerde, iki ülke arasındaki asken işbirliği sorunlan gündeme gelecek. Nostradamus'un kehaneti • LONDRA (AA) - lngiliz basını, 16. yüzyılın en büyûk kâhinlerinden biri kabul edilen Nostradamus'un "dûnyanın sonu gelecek" diye önceki gûne dair yaptığı kehanetle dalga geçti. The Daily Telegraph ve Independent gazetelen konuyu ilk sayfalanna taşırken. The Guardian olayı başyazılan arasında değerlendirdi. Guardian, yazısının başhgını da son derece alaylı bir yaklaşım üzerine kurarak "Nostradamus yanıldı" dedi ve altına "Eğer dün dünya batnysa bu yazıyı görmezden gelin' ibaresini koydu. The Independent ıse dûnyanın büyük bölümünûn rahat bir nefes aldığı dün sabah saatlerinde Alaska, Hawai ve Tahitı'de halkm hâlâ kuşkuyla beklediğine ışaret etti. evsiz kaldı • DAKKA (AA) - Bangladeş'te şiddetli yağışlann yol açtığı seller yüzünden geçen hafta 10 bin dolayında kişınin evsiz kaldığı bildirildi. Hükümet yetkilileri, baskent Dakka'nın 90 kilometre kuzeyindeki Ma^ikganj bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu taşan Jamuna ırmağı civannda çok sayıda insanm evlerinden olduğunu söyledıler Jamuna ırmağı civannda 1600 hektar ekili arazinin de sular altında kaldığını belirten yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Padma ve güneyındeki Meghna ırmaklannın taşması sonucu da bircok köyün sel sulan altında kaldıgını kaydettiler. Evsiz kalan birçok kimsenin, yüksek bölgelere sığmmaya çahştıklan kaydedıldı 50 bin göçmen sımrdışı edildi • ATİNA (AA) - Yunanistan'm yılbaşından bu yana 50 bin kaçak göçmenı sınır dışı ettiği bildirildi. Yunanistan Kamu Dûzeni Bakanhğı, polisin ulkedeki kaçak göçmenleri belırleme ve sınır dışı etmeye yönelik operasyonlanru yoğunlaştırarak, sürdüreceğinı açıkladı. Polıs, önceki gün Atina'nın doğusunda yeralan Mesogeıa bölgesinde yaptığı operasyonda, çoğunluğunu Amavutlar'ın oluşturduğu 750 kaçak göçmeni göz altına almış ve 198'ini gerekli belgelere sahip olmadıklan gerekçesı le sınır dışı etmışti. İlk konvoy çalısmaya başladı Mehmetçik Sırp ıılamu sapüyor Dıs, Haberier Servisi - Kosova Banş Gücü (KFOR) bünyesınde görevlı Türk banş gücü askerlennin ilk konvoyu, Dragaş'ta faaliyet- lerine başlarken bir kafile daha dün Koso- va'ya gitmek üzere Ankara'dan aynldı. Oncekı gün Blaçe sınır kapısından içen gi- ren ilk konv oyun, Makedonya sınınndakı Ga- gaş Dağı'nın üzennde bulunan Dragaş köyü yakınlannda. eskı Drateks tekstil fabrikasım asken üs olarak kullanacağı belirtildı. Türk ba- nş gücünün ilk konvoyu öncelikle mayın sap- tama ve çevre düzenlemesi işlerine başladı. Türk banş gücünün merkez üssü Drateks'te tüm asken araç ve personelin toplanmasından sonra, buradan aynlan bazı birliklenn Ma- muşa'ya hareket etmesı bekleniyor. Türk bırliğının ilk konvoyunun mtikalini sağ- layan Tuğgeneral MehmetAM Erdoğaa AA'ya yaptığı açıklamada. boşaltılan araçlann ikın- • Dragaş'ta faaliyetlerine başlayan banş gücü askerlerinin bir kısmının, 4-5 gün içerisinde Mamuşa'ya nakledilmesi bekleniyor. cı konvoyu almak üzere tekrar sınıra gidece- ğini söyledi. Tuğgeneral Erdoğan, "Dragaş'a yerieşnıemizin ardmdan bir takım unsurlan 4-5gün sonra Mamuşa'ya \erlestirecegiz. Bir- liğin yansı burada >ansı Mamuşa'da olacak" dedi. Pnzren'de halkın önceki gün, Türk as- keri kpnvoyunu sevgi gösterilenyle karşılama- sı konusunda ıse "Harikulade. İnsanlann se- neterdir duyduğu özkmi burada en iyi şekü- de gösterdüer" diye konuşan Tuğgeneral Er- doğan, Türkıye'ye "hepimiz iyiyiz" mesajını gönderdi. 52 araç ve 133 kişilik ilk konvoy, nüftısu- nun çoğu Türklerden oluşan Pnzren'e giriş- lennde, sevgı gösterilenyle karşılanmıştı. er- lere çiçek atmışb. 2 kafile daha yokia Koso\a Banş Gücü (KFOR) bünyesınde görev yapacak Türk tugayının üçüncü kafi- lesi de dün Kapıkule-Kapitan Andreevo sı- nır kapısından Bulgaristan'a girdi ve tren saat 15.30'daSvilengrad gannaulaştı. Bul- garistan Savunma Bakanhğı'nın Koordinas- yon Merkezi Başkanı Deniz Albay Tsvyat- ko Donçev A.A. muhabirine yaptığı acıkla- mada. konvoylann geçişleriyle ilgıli olarak Türk makamlanyla mükemmel bir uyurtı sağladıklannı bildirdi. Kosova'ya trenle gi- den ikinci kafilenin bir bölümünûn de Ma- kedonya'ya giriş yaptığı bildirildi. İÇİŞLERİBAKANUĞI: BtR KAÇ ÇEÇES MtlİTAN ÖLDÜRÜLDÜ Rusya'dan uyarı saldmsı MOSKOVA (Ajansbr) - Rus birlikleri dün sa- bah, Rusya Federasyonu içerisinde yer alan Da- ğıstan ıle Çeçenistan sınınnda bulunan bir silah- lı Çeçen gruba "uyan saldınsı" düzenlediler. Rusya Içişlen Bakanlığı, sayılan 150 ile 200 arasında olan sılahlı Çeçen gruba karşı düzenle- nen saldında, bir kaç Çeçen gerillanm öldürül- düğünü açıkladı, ancak kesin rakam vermedi. Rusya Içişleri Bakanı Vla- dımir Ruşaylo, Rus NTV te- levizyonuna verdiğı demeç- te, "Onlarm bize saldırması- nı bekkmeden bizonlara sal- dırdık" ıfadesını kullandı. Otomatık silahlaıia donatıl- mış 150-200 kişilik bir gru- • Rus birlikleri, dün sabah, sınır noktalanna saldın planı yaptığı öne sürülen yaklaşık 200 kişilik silahlı Çeçen gruba 'uyan' saldmsı düzenledi. bun sınır noktalanna saldın planı yaptıklannı söyleyen Ruşa>'lo, saldında helikopter ve havan topu kullanıldığını belirth. Ruşaylo, bu uyan saldınsmm, süahh Çeçen gru- bunun bölgedekı Rus askeri karakollanna ve si- vil halka zarar vermesini önlemek amacıyla dü- zenlendığinı belırtti. Rusya Içişlen Bakanı Vladimir Ruşaylo'nun dün Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile Kremlin'de görüştüğü kaydedildi. Ruşaylo, üç gün önce Rusya parlamentosu- nun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'ne, em- rindeki bırliklenn Çeçen gruplara karşı uyan sal- dınlan dûzenlemeye hazır oldukJannı bildirmış- ti. Ruşaylo'nun bu açıklamanın ardından saldın talımatıru verdiği kaydedildi. Ruşaylo, geçen cumarte- si günüyaptığı açıklamalar- da, Çeçen militanlan uyuş- turucu kaçakçılığına ve rehi- ne işlerine kanşmakla suçla- mıştı. Rus tçişleri Bakanı, öte yandan Çeçenıstan'a kar- şı savaş açılmasınıngündem- de olmadığını belirterek operasyonun yerel ölçek- te yürütüleceğım vurgulamıştı. 1994-% yıllan arasındaki Çeçen-Rus savaşı- nın ardından bölgenin statüsü henüz kesinlik ka- zanmış değil. Bağımsızlığını ilan eden Çeçenıs- tan'ı uluslararası topluluk tanımıyor. Ote yan- dan ülke ıcınde demerkezi hükümetin otontesinin de zayıf oldugu belirtiliyor. Turkgucu ilgiden memnun KFOR bünyesirKte görev yapacak Türk askerlerinden oluşan ilk konvoyu, Prizrenli çocuklar çiçekkrle karşılanuştL Makedonya suunndaki Dragaş'ta konuşlanan ilk konvoy, önceki geceden itibaren faalryetkrine başladı. Türk birtik- lerinde göre\ yapan askerter, öncelikle, bulunduklan bölgede ma\ın saptama ve çevre düzenlemesi işlerine başladı. Bütün personelin ve askeri araçlann toplanmasından sonra, baa birükler Mamuşa'ya gidecek. Kosova'ya gidecek yeni bir kafile daha dün yola çıkü. (AA) TtME'ın iddiası: Clinton Miloşeviç'i devirmek için on^ verdi CIA'ye darbe izniNEW YORK (AA) - ABD Başka- nı Bill Cfinton'un, Amenkan Merke- zi HaberalmaÖrgütü'nün(ClA), Yu- goslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'i devirmesını öngören pla- nı ona>ladığı öne sürüldü. ABD'nin önde gelen dergılerinden TIME'ın haberine göre. CIA tarafın- dan hazırlanan plan çerçevesinde, teş- kilatabağlıbılgisayar uzmanlan. Mi- loşevıç'in, Isviçre. Kıbns Rum kesi- mi. Rusya ve hatta Çın bankalannda bulunan özel hesaplanna gircrek. bu- ralardaki paralanbaşkahesaplaranak- letmeyı deneyecekler. Daha önce ka- muoyuna sızan bu plan, uluslararası bankacılığaolan güvenı sarsacağı ge- rekçesıyle eleştin toplamıştı. Ancak Clinton yönetıminın. planı uygula- maya koymaktan vazgeçmedıği bildi- nlıyor. Plan çerçevesinde CIA'nin Yu- goslavya'daki muhalif örgütlere para yardımı yapması. aynca ordu ve siya- si kademelerdekı Mıloseviç aleyhtar- lannı bir araya getırmesi de öngörü- lüyor. Dergımn haberinde, Başkan Clınton'un söz konusu devirme planı- nı, NATO saldınlan devam ederken imzaladığı belirtiliyor. Bu arada, dergının haberinde, ABD'nin Papa II. Jean-Paul'den de Mıloseviç'in devrilmesı için yardım istemeyi planladıgı ileri sürüldü. ABD Enformasyon Servisi (USİS), Yugos- lavya'nın komşulanyla olan sınır böl- gelerine yerleştireceği 6 radyo venci- si aracılığıyla "Batılı propaganda yapmayı ve Yugoslav halkının bey- nini yıkamayı" amaçlıyor. Öte yandan, Avrupa Müttefik Kuv - vetler Komutanı Wesley Clark. Rus askerlerinin Kosova Banş Gücü içm- deki durumuna ilişkin olarak Rusya ıle NATO arasındaki anlaşmazhğın çözüldüğünü söyledi. Clark, Rus ko- mutanlann Kosova'daki NATO komu- ta zıncirinin içinde yer alacağını ıfade etti. K. Irlanda clikeıı üstünde Tony Blair baskı yapıyor. • Protestanlann endişelerini şidermeye çalışan Ingiltere Başbakanı Tony Blair, trlanda Başbakanı Ahern ile birlikte, banş sürecini kurtarmaya yönelik çabalannı sürdürüyor. Dtş Haberier Servisi - In- giltere Başbakanı Tony1 Bla- ir ve Irlanda Başbakanı Ber- tie Ahern'in dördüncü kez uzatılan banş anlaşmasının yaşama geçirilmesıyle ilgi- li çabalan sürüyor. Blair, dün BBC Radyo- su'na verdiğı demeçte, Ku- zey Irlanda Cumhunyet Or- dusu'nun (IRA) silahlan bı- rakmaması halinde, örgü- tün siyası kanadı Sinn Fe- in'in Kuzey Irlanda'da ku- rulacak hüİcümette yer ala- mayacağını söyledi. Blair, IRA'nm sılahsız- Edvvard Said: Halkına ihanet etti Füistin lideriArafat 'zorbalıkla' suçlandı BEYRUT (AA) - Filistinli aydm Edvrard Said, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ı li zorbalıklaT ' suçladı ve halkına ihanet ettiğini iddia etti. ABD'de yaşayan tanhçi-yazar Said, Lübnan'da Fransızca yayımlanan bir gazeteye verdiği demecinde, "Kabul edflemez şeyleri kabul etti. Körfez Savaşı'ndan sonra, kaybedenin tarahnda yer aldığı için kendini kurtannaıun tek yolunu. banş sürecinde gördü vc İsraillilerin Mareşal Petaın'i oldu" dedi. Fransız Mareşal Petain, îkinci Dünya Savaşı sırasında ülkesinin yenilgiye uğramasınm kaçınılmaz olduğunu ileri sürerek Nazilerle işbirliği yapmayı kabul etmişti. Fiüstinli aydın Edward Said demecinde, Arafat'ın, 27 yıl cezaevinde kalmasına rağmen taleplerinden asla vazgeçmeyen Nebon Mandela gibi bir lider olmadığını söyledi ve Arafat'ın, halkına yalan soyledıgıni belirtti. Arafat'ın idare etme şeklini de eleştiren Said. "O bir zorba; basma sansür koydu ve bfitçenîn yfizde 60'uu 'absorbe' eden bir bürokrasi geliştirdi" diye konustu. lanma sürecini tamamlama- sı gerektiğini kaydetti. Blair, dün Avam Kama- rası'nda yaptığı konuşma- da da Kuzey Irlanda Birlik- çileri'ne yeni bir çağnda bulundu. Tony Blair'in böylece, Kuzey Irlanda ve Ingiltere hükürnetleri tarafindan ba- nş sürecine ilişkin geçen hafta sunulan planla ilgili olarak, bölgedeki Protes- tanlann endişelerini gider- meye çalıştığı belirtiliyor. Ote yandan, yeni Kuzey trlanda Parlamentosu'nun 27 Protestan Ulster Birlık- çi Partili üyesi, Blair'in Londra'daki Başbakanhk Konutu'nda görüşme dave- rini reddettiler. Ingiltere Başbakanı Bla- ır'in davetinı yamtlayan Sir Reg Empey, parti başkanı- nın kendileri adına görüşe- ceğini belirterek "Okul ço- cuklan gibi müdürün oda- sınaçıkmamızgerekınrvor'" dedi. '__ Movvlam görevden ahnacak Öte yandan Blair'ın ba- nş anlaşmasının mimarla- rından olan tngiltere'nin bölgeden sorumlu Bakanı Mo Mowbm'ı görevden ala- cağı belirtildı. Movvlam, söylentileri so- ğukkanlıhkla karşılarken. böyle bır gelişme karşısın- da Başbakan Blair'i rahat- latan bir tavır içinde olaca- ğının ipuçlannı verdi. Çalışanlarımızın hepsi efendi çocuklar Hepsi çalıskan, hepsi göleryüzlü... Çünkü Shell'de, servis kalitesi, ürün bilgisi, iş güvenliği ve çevre konulannda sürekii eğitim var. Size daima, mükemmel hizmet katitesini sunmak için. KALITELI URUN, KALITEL! HİZMET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog