Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

İSTANBJL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye J% JSMTKESlNTttZlfeMET ' f M SMTMMOEKtaPTESlM / / f fAAlOVHJKMBUÜ A • * SMT KtW * f M * OUNAâ M T tDıledıgımz talabın admı, kredı kartıruzm numarası ve son laıhanma uribı üe bıtükle bıkiınn, lotap evmızde olsun Admızı soyadımzı vc ielefon nisnanmn da bUdıımeyı unutmayıo. Cye degılsımz, dıloseoız üye de oton >a da j>«hgımzı yemlevın HER İŞLEM BİRTELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL S\YI: 26935 / 225.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR»: NADİR NADİ (1945-1991) 6TEMMUZ1999SALI H R H I K î FERENC MOLNAR PAL SOKAGI'NIN ÇOCUKLARI Macarcadan çeviren: Necmi Seren Bugünlerde karnelerini alan çocuklarımıza (büyüklerimize de!) keyifle okurken çok şey öğrenecekleri bir tatil armağanı... Bugün Cumhurlyet'le birlikte... I FERE'-C UOLNAR | FÂL SOKAÖININ , ÇOCUKLARI I Ord, Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR İKJNCİ BALKAN SAVAŞI-I Yakın tarihimizin bu unutulmaz savaşlarını, Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un 'İkinci Balkan Savaşı-I' adlı bilimsel çalışmalarında ilgiyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... Bilim adamlan Çok Taraflı Yatınm Anlaşması'na karşı çıkıyor MAI kıskacı 280 sayfalık metin hazır Sakıncalar ve öneriler: , # Devletin vergi salma hakkı ahnıyor. # Gelişmekte olan ülkeler yabancı yatınm için ödün yanşına girecek. # Devlet yabancı şirketi kontrol edemeyecek. # Tûrkiye serbestleşmeye angaje olmuşsa bile esnekliğini korumalı. # Türkiye yeni bir ödûnden kaçınmalı. # Çekince koyan ülkelerle işbırligine gidilmeli. # Milli muamele ilkesi getirilmeli. BANU SALMAN ANKARA - Çok Taraflı Yatınm Anlaşması'nın (ÇTYA-MAI) Dün- ya Tıcaret örgütü (DTÖ) bünyesin- de göriişülmek istenmesinin ardın- da. "bu örgüte üye ülkelerin anlaş- mayı imzalamama olasılığuu orta- dan kaktırma veimzalamayan ülke- lereticariyapürun uygulama" ama- cının yattığı ortaya çıktı. Hazine Mûsteşarlığı'nın, 1 Aralık 1999'da gerçekleştinkcek DTÖ Bakanlar Konferansı öncesinde yaptıgı da- nışma toplantısında, ODTU'den profesörler Oktay Türel ile Cem Somel tebliğ sundu. Profesörler, ÇTYA görüşmelennin yeniden baş- lamasına karşı çıkılması gerektiği- ni vurguladılar. Tebliğde, "ÇTYA, inuacı ülkenin herhangi bir yaban- cı şirketin iilkedeyatmm karan üze- rinde söz sahihi olmaması ve faali- vetini kontrol edememesi sonucunu doğuracakür" denildi. Kalkınma- nın sürdürülmesınin yerli üretimin teknolojı üretmesine bağlı olduğu, ancak ÇTYA ıle devletin, çokulus- lu şirketten (ÇUŞ) dışsatım yapma- sı, teknoloji transfer etmesı, belirli oranlarda yerli girdi kullanması, o ülkenin yurttaşlannı istihdam et- mesi, konak (yatınm yapılan) ülke- de araştırma geliştirme yapması is- U Arkası Sa.19, Sû. 7'de isçi ve işveren keslml arasında sosyal güvenllk konusunda derin uçurum btılunuyor Uzkışma sağLmamadı Gerekçeli kanır Hakkında ölüm cezası ve- rflen Öcalan'ın avukatia- n, dün İmralrya giderek PKK Uderi Ue görûştükr. > TlSK Genel Merkezi'nde bir araya gelen Türk- Iş, DtSK, Hak-Iş ve TlSK uzmanlan, sosyal güvenlik paketinin öntaslağını tartıştılar. 4 saat süren toplantıdan uzlaşma çıkmadı. Toplantıda, yalmzca SSK katkı paylan ve prim oranlanyla ilgili aynntılarda anlaşma sağlandı. işveren kesimi, 'işsizlik sigortası ve iş güvencesini' kabul etmeyeceğini açıkladı. Işçi konfederasyonlan ise ancak bu iki koşullan kabul edilirse '53-58 yaş'ta emekliliği görüşebileceklerini bildirdi. îşveren, bu güvenceler sağlanmadan bile '58-60 yaşta emeklilik' istiyor. ANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Başbakan Bülent Ece- vit'in sosyal güvenlik düzenle- mesi konusunda "Önce siz uz- laşm" diyerek topu attığı işçi- işveren kesimi. ortak metin çı- karamadı. Sosyal taraflann tepkisi üzerine yeniden değer- lendirilen taslakta işverenin, iş güvencesi, işsizlik sigortası ve kazanılmış haklann korunma- sına soğuk bakması ûzerine dün uzlaşma sağlanamadı. Işçi kesimi yaş konusundaki seçe- neklennm işsizlik sigortası ve işgüvencesinden ayn tutula- mayacağını bildirdi ve emekli- lik yası içın 50-55 kararlılığını sürdürdü. İşveren ise bu koşul- lar sağlanmadan bile 58-60 önerisinde ısrarcı oldu. Ekonomik Sosyal Kon- sey'dekı "sivil taraflan" olus- turan Türk-tş, DtSK, Hak-lş, TlSK, TOBB, TZOB, TÜSl- AD, TESK yönetici ve uzman- lan, hükümete sunulacak sos- yal güvenlik paketinin ön tas- lağını şekillendirmek için dün yeniden bir araya geldiler. TlSK Genel Başkanı Refık Bavdur toplantı girişinde işsiz- lik sigortası ve iş güvencesi ko- nusunda ışçilerin "olmayacak işe anjin" dediklerini savundu. Baydur'un bu iki koşula karşı- lık kıdem tazmınatının kaldı» nlması ısteğine Türk-tş Genel Başkanı Bayram Meral, "Kı- dem tazminaü 1950'den bu ya- na uygulanryor. Kıdem tazmi- natını kaldırmaya ne benim ne de Bavdur'un gücü yeter" kar- • Arkası Sa. 19,SH3 te Tahkime öncelik verildi 13. Sayfada IMF içîn yoğun mesai • 13. Sayfada 1 Abdullah Öcalan hakkmdaki ölüm cezasımn 280 sayfalık gerekçeli karannın 190 sayfasında müdahillerin isimleri yer aldı. Kalan 90 sayfalık bölümde ise Öcalan'ın sorgusu, esas hakkındaki görüş ve savunması bulunuyor. PKK'nin uluslararası bağlantüan ve iç destekçilerinin de değerlendirildiği gerekçeli karar basılmak üzere matbaaya gönderildi. 1 Örgütün uluslararası bağlantılar bölümünü doğrudan kaleme alan Mahkeme Başkanı Turgut Okyay, gazetecilerin "Neden kalem kırmadınız" yolundaİci ısrarlı sorulanna gülerek "Kalem benim değildi" yanıtını verdi. • 6. Sayfada 2'Sİ AĞIR 18 KİŞt YARALANDI Yineintihar sıüdınsı: 1 ölü % Adana Emniyet Müdürlüğü Haber ve Eğitim Merkezi'nin bulunduğu bina, bombalı saldınya uğradı. Olayda intihar saldınsını gerçekleştiren 19 yaşındaki Ruşen Tabancı adlı kadın terörist parçalanarak ölürken 11 'i polis, biri çocuk olmak üzere 18 kişi de yaralandı. 2 polisin durumunun ağır olduğu bildirildi. # Olaydan sonra aralannda Özgür Bakış gazetesi muhabirinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Aynı bina daha önce de canlı bomba saldınsının hedefi olmuş ve dört kişi ölmüştü. • 6. Sayfada AVCILAR'DAKİ PATLAMA: BOMBACILARIN EŞKÂLIBELİRLENDİ • 6. Sayfada MISIR ÇARŞISPNA SALDIRI DAVASI Emekülikyaşını 62'ye çıkanna çabşmalanna karşı baslayaneytemlersûrûyor. DtSK'in başlatacağı "EmekliHkYaşmın \ ükseltümesinde IsrarEdenleriUya- n Haftası" kapsamında ülke genelinde kidesel basın açıklamalan gerçekkşti- rüecek. KESK'e bağlı sendikalar oturma e> lemkriyle hükümetin tasansmı protesto edecek. tstanbul'da dün Edirnekapı'daki İETT • • Garajı önünde toplanan belediye çahşanlan, hükümeti protesto ettfler. (Fotoğraf. HATİCE TUNCER) • 7. Sayfada 'Karacuma' gözaltındaİMKB Ve SPK'den Inceleme IMF'ye ait bir belgenin borsaya sızması ile cuma günü gelen satış firtınasından 3-5 büyük speküîatörün kârlı çıktığı yolundaki haberler üzerine İMKB ve SPK, cuma günkü işlemleri gözaltına aldı. Dün her iki kurumda da sürekli toplantılar yapıhrken borsacılar, sadece sert düşüşün yaşandıgı cuma gününün değil, çarşamba ve perşembe günlerinin de incelenmesi gerektigini belirtiyorlar. 'Piyasalardakl dalgalanma sunl' ANAP lideri Mesut Yılmaz, IMF raporunun piyasalara sızdmlmasını sağîadığı iddialarına dolaylı yanıt vererek '"Piyasalarda, bazı dikkatsiz beyanlar ve yanlış anlamalardan kaynaklanan dalgalanmalar yaşanmıştır. Bu suni bir dalgalanmadır" dedi. Başbakan Ecevit de dalgalanmanm "konsolidasyon" sözcüğünün yanlış yorumlanmasından dolayı kaynaklandığıru söyledi. • Skandal Isttfa getlrdl iMF'nin Washington'da hazırladıgı raporlann piyasalara sızdınlması, Hazine Müsteşar Vekili Cüneyt Sel'i koltugundan etti. Piyasalan kanştıran raporu hükümetin ANAP kanadına verdiği iddiasını yalanlayan Cüneyt Sel, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) borsadaki işlemleri incelemeye alması üzerine, "adınmyıpratıldıgı" gerekçesiyle istifasını sundu. • 12. Sayfada 'Patlamanm nedeni bomba değildi' 1 7 kişinin öldûğû, 127 kişinin yaralandığı Mısır Çarşısı'ndaki patlamayla ilgili davaya Istanbul DGM'de devam edildi. Tanık olarak dinlenen Istanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli bomba uzmanı, patlamadan sonra olay yerinde bomba bulgusuna rastlamadıklannı söyledi. Idamla yargılanan sanıklardan sosyolog Puıar Selek, kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü. • 6. Sayfada -• Sekk: Komplo kuruldu. BORSA ûDün 5031 ÖrKefc; 4861 DOLAR MARK A1J1N 0Ö042SJ00 222.30C U8M0D Ûncekı ı Ûncekı 5nc«kj 425.500 , 222.500 İSKİ0CO KIBRIS WASHINGTON'l BÖLDÜ • 10. Sayfada TÜRK ASKERLERİ KOSOVA'DA MAYIN TEMlZLlYOR Mll. Sayfada GUNCEL CUNEKT ARCAYUREK Nalıncı Kesert Siyaset Büyük bir olay giindemi sarsmazsa sessiz ve de- rinden giden kimi sapmalar su üstüne çıkacağa ben- ziyor. Orneğin; pek çok çevreye hayli umut veren MHP! Kimi ilkelerde seçim öncesiyle bugün hayli degişik bir rota çiziyor. ömeğin; seçimden Önce "mûtedeyyin çevrelere" 8 yıl kesintisiz eğitimi -FP gibi- 5 artı 3 yıl olarak yeni- m Arkası Sa. 19, SiLVde Cezayir'de iç barışa doğru GUNDEM UĞURHÜKÜM PARİS - Cezayir'de 1992'de agırlıklı olarak köktendinci örgütlerin (F1S, GIA, AIS, vb...) ik- tidardaki antidemokratik ve baskıcı FLN (Ceza- yir Kurtuluş Savaşı'nı yöneten kuruluşun uzan- tısı siyasi iktıdar partısi) hükümetine karşı baş- lathklan şiddet hareketleri, ülkeyi kısa sürede kardeş kavgasının hüküm sürdûğü kan gölüne çeviriyor. 7 yılda, (resmen tanınan) yüz binin üstünde hayata mal olan çatışmalar, etnik ve dini temel- de gelişip Cezayir'i içinden nasıl çıkılacağı bi- linmeyen bir uçuruma düşürmüştü. Köktendin- ci gruplann terörist olarak nitelenen eylemleri, ülke sınırlan dışına taşmış, başta Fransa olmak üzere birçok başka ülkede de kan dökülmesıne neden olmuştu. Arka arkaya yapılan secimler ve uzlaşma çabalan da sonuçsuz kalmıştı. Geçen 15 Nisan tarihinde gerçekleşen, olduk- ça şaibeli ve tartışmalı seçimlerden sonra devlet başkanlığı görevine gelen, eski FLN'li dışişleri bakanlanndan Abdolaaz Buteflika "kardeş kav- gasma" son vermeye kararlı oldugunu daha ön- ce de belirtmışti. Fakat birçok tarafsız gözlem- ci, söylenenleri pek gerçekçi bulmamıştı. MArkasıSa.l9,Sü.3'te MUSTAFA BALBAY İtalyapo Geçen hafta tarbştığımız konulann tümü, biraz kar- maşıklaşmış olarak bu haftanın gündemine oturdu. Bu konular gündemden kalkar rayına mı oturur, yok- sa karaya mı oturur, bunu haftanın gidışi belırleyecek. Bugün Abdullah Öcalan yargılamasının geldiği nok- taya ve gidebileceği yöne değinelim. Mahkeme heyetinin gerekçeli kararı yazmasının 15 günü bulacağı söyleniyordu. Dört günde yazdılar. 29 M Arkası Sa. 19, SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog