Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

1O7.4 Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESÎNDE YAYINDAYIZ R A D Y O CumhuriyeÖ/% JMJirKBİNlMZIİZMET ' j >f UffTAMBEKtnPTmM /^SMTOmfcKMlM •Pcdıfımz knabırj adını. kredı kartınınn numaras ve soo kullanmjı tarihı ve bniıkte btldmn, kıtap evınızde olsun Adınızı, soyadiDizı ve leiefoo Bumaranızı da btlâLrmeyı unutmayın Üyt degılsemz. dılersenn üye de ¥ olun ) a da uyelığınızı yeoılevm fER İŞLEM BİRTELEFO>LA:0212 514 01 »t 76. YIL SAYI: 26934 / 225.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) İ 5 TEMMUZ 1999 PAZARTESİ u M H U R I N K Ü U R H I M FERENC MOLNAR PAL SOKAGrNIN ÇOCUKLARI Macarcadan çeviren: Necmi Seren Ferenc Molnar 20. yüzyıl başı Macar yazınının en önemli adlarından... 1878'de doğdu. Gerek ülkesinde gerekse dünya sahnelerinde başarıyla oynanan oyunları ve yoksulların yaşamını işlediği, duygu yüklü öyküleriyletanındı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Nazi baskısı üzerine Macaristan'dan ayrılmak zorunda kaldı. 1952'de Nevv York'ta öldü. • f AL SOKACININ ÇOCUKLARI En ünlü yapıtı, belli başlı tüm dillere çevrilen ve 1968'de de Zoltan Fabri'nin filmini yaptığı gençlik romanı "Pâl Sokağı'nın Çocukları"dır. "Pâl Sokağı'nın Çocukları" olağanüstü, çarpıcı, iç burkan bir öykü anlatıyor. Gülmeceyle üzüncün iç içe olduğu, yalınlığının içinde trajik bir öykü... Büyümek üzerine bir öykü... Büyümek ve yaşamı öğrenmek, yaşamın kazanmak ya da yitirmek ve bazen ikisi birden olduğunu öğrenmek üzerine... Kahramanlık, yurtseverlik, savaş ve onur üzerine... Bugünlerde karnelerini alan çocuklarımıza (büyüklerimize de!) keyifle okurken çok şey öğrenecekleri birtatil armağanı... Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Dantştay: Nurculuk suç # Danıştay 8. Dairesi, lsparta'da Nur Sokağı'nın isminin "SaitNursi", 115. Cadde'nin de "Bediüzzaman • Caddesi" olarak değiştirilmesine ilişkin belediye meclisi karannm iptali istemiyle Danıştay Başsavcılıgrnın yaptığı başvuruyu oybirligiyle kabul etti. Danıştay Başsavcılığı, Said-i Nursi'nin Şeyh Sait isyanmda sorumluluğu bulunduğu için zorunlu ikamete tabi tutulduğunu anımsatırken Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 34 yıl önce Nurculuğun suç olduğuna karar verdiğini bildirdi. • 7. Sayfada Prof. Dr. Sezer Tansuğ'un koleksiyonu ölümünden sonra yağmalandı Miras vurguıuıYakalandığı akciğer kanserinden kurtulamayarak 1998 yıhnda yaşamını yitiren sanat eleştirmeni Sezer Cihat Tansuğ'un malvarhğı, bir günde kurulan vakfa aktanldı. Tansuğ'un öldüğü gün Fethullah Gülen cemaatine yakmlığıyla bilinen Zaman gazetesi çalışanı Hasan Keskin ile Ömer Taşdelen, Sezer Tansuğ Sanat Vakfi'nın tescili için dava açtı. 1 Tansuğ'un ağabeyi Eber Nihat Tansuğ'un kızı Ayşe Mine Tansuğ, ölümü öğrenince, "tereke tespiti" isteminde bulundu. Ölümünden iki hafta sonra 1 Nisan 1998 tarihinde Tansuğ'a ait iki dairede tespit yapıldı. Menkul mallar içerisinde ne el yazması kitaplanna ne özel resim koleksiyonuna ne de sanat eserlerine rastlandı. 1 Prof. Dr. Sezer Cihat Tansuğ'un ölümünden iki hafta sonra kitaplannın ve sanat eserlerinin kaçınldığı belirlendi. Ayşe Mine Tansuğ, Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, "Tansuğ'un evinin ve işyerinin anahtan Hasan Keskin'de olup çoğu yağma edilmiş, esas değerli sanat eserleri yok olmuştur" dedi. AYKUT KÜÇÜKKAYA Devleti ele geçirme planmı anlattığı video kasetleri televizyonlarda birer bi- rer yayımlanan Fethullah Gûkn ve ce- maatinin "miras oyunu" yaptığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Sezer Cihat Tansuğ'un akciğer kanserine yakalandığı ve yaşam savaşımı verdiği 1998 yılının mart ayın- da, Fethullah Gülen'in destekçisi ve ya- yın organı Zaman gazetesinin iki çalışa- nı Hasan Keskin ile Ömer Taşdelen ta- rafından Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mah- kemesi'ne hasımsız açılan "Sezer Tan- suğ Sanat Vakfi" tescili davası süreci, Prof. Dr. Tansuğ'un özel resim koleksi- yonu ile sanat yapıtlannın Fethullahçı- lartarafindan yağmalandığını açıkça or- taya koyuyor. 17 Mart 1998 tarihinde vefat eden Prof. Dr. Tansuğ'un ağabeyi Eber Nihat Tansuğ'un kızı Ayşe Mine Tansuğ'un Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkeme- si'ne davaya "müdahü"" olarak kabul edilmesini istediği başvuru dilekçesin- de, Prof. Dr. Tansuğ'un hastane gider- lerinin Fethullah Gülen tarafindan kar- şılandığı belirtiliyor. Ayşe Mine Tan- suğ'un vekili avukat Abdurrahinı Do- ğan, vakıftescili davalannın hasımsız ve dava niteliği olmayan ihtilafsız kaza iş- lemi olduğunu belirterek "Mirasçılar olarak mûdahil olma ve temyiz etme hakkunızbulunmuyor. SezerTansuğSa- nat Vakfi, 24 Hazirân 1999'da tescO edil- dL Aynı mahkemeye itiraz davası açnıa hakkunız var. Ancak biz Vakrflar Genel Müdürlüğü'nfin 2 ayhk sürede temyiz etmesini bekfiyoruz" diye konuştu. Ge- çen haziran ayı sonunda Beyoğlu 4. As- liye Hukuk Mahkemesi'nce tescil edi- len "Sezer Tansuğ Sanat Vakfi"nın, "9 Mart 1998-1 Nisan 1998" tarihleri ara- sında 22 günlük "ilginç'' öyküsü şöyle: 1930 yıhnda Erzurum'da doğan sanat eleştirmeni Prof. Dr. Sezer Cihat Tan- suğ, akciğer kanseri nedeniyle Vatan Caddesi'ndeki Bezmiâlem Valide Sul- tan Vakıf Gureba Hastanesi'nde tedavi altına alınır. Tedaviye yanıt vermeyen Tansuğ'un sağlık durumu 1998 yılının mart ayı başmdan itibaren kötüleşir. Bu arada, lstanbul 34. Noteri Ahmet Gûr- büz Alpat tarafindan "06604" yevmiye numarası ile tesis edilerek, 9 Mart 1998 tarihinde hazırlandığı anlaşılan ve üç gün sonra 12 Mart 1998'de Prof. Dr. Tansuğ'a hasta yatağında tasdik ettiril- diği iddia edilen "Düzenleme Şeklinde mArkasıSa.8,SiL2'de SEZER TANSUĞ'UN PORTRESİ H 8. Sayfada Dr. Necip Hablemitoğlu 6 Gülencflerle Hizhııllalı uı farkı yok' # Fethullah Gülen'i savunan politikacılan aymazlık ve gaflet içinde olmakla suçlayan Dr. Necip Hablemitoğlu, Türkiye'nin, tarihinin en büyük rejim kavgasını Fethullahçılara karşı yürüttüğünü söyledi. SERTAÇEŞ ANKARA - Ankara Üniver- sitesi Inkılap Tarihi Enstitüsü öğretim göre\lilerinden Dr. Necip Habiemitoğlu, Türki- ye'nin, tarihindeki en büyük rejim kavgasını Fethullahçılar- la verdiğini söyledi. Fethullah Gûkn ve yandaşlannın amacı- nın ortaya çıkmasının ardından 12 bölge imammın ABD'ye gittiğini. bazı kıta ve ülke imamlannın da Türkiye'ye dönmelerinin engellendiğini kaydeden Hablemitoğlu. "Gü- len'i savunan politikacılar ay- mazlık \e gaflet içindedir. Fet- hullahçılar ile Hizbullah ara- sında bir fark yoktur. Mec- WArkasıSa.8,SiL2'de İP BİNAS1NA İBDA-C SALDIRISI • 7. Sayfada Umuttan skandala dönüşen kampanya # Dr. Oktar Babuna'nın rahatsızhğı üzerine başlayan ve binlerce lösemi hastasmın umutla izledigi kampanya, yolsuzluk, ulusal güvenlik ve tarikat iddialanyla sarsıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Lösemi hastalannın teda- visinde önemli bir aşarna oluş- turması beklenen kemik iliği bankası kurulması umuduyla başlayan Oktar Babuna kam- panyası, "parasal çıkarlar, ulusal güvenlik savcılık soruşturması ve tarikat" tartışmalannın ya- şandığı bir skandala dönüştü. Dr. Oktar Babuna ve arkadaş- lannın gazetelere verdikleri ilan- larla başlayan kampanya, ulusal televizyon kanallannın devreye girmesiyle geniş bir kemık iliği bankası kurma hareketine dö- MArkasıSa.8,Sü. l'de "Vergi reformuna saklırmak yükselen değer okhı" şeklinde konuşan Zekeriya TemizeL, "Alınmayan bir verginjn. oJumsuz etkisinin olması mümkün değildir. Bu vergi yasasımn etkileri önümüzdekj yıl görülecektir" dedi. Temizel vergi reformunu savundu 'Ahnmayan vergîııin etkisi olmaz9 # Enflasyon düşerken vergi gelirlerinin de doğal olarak düşeceğini belirten Temizel, bundan yakınan kesimlere "Daha ne istiyorsunuz, demek ki az vergi ödemişsiniz, bundan şikâyet niye" diye sordu. Temizel kara para kavramı ile vergi kaçırma kavramlannm inatla birbirine kanştırılmasından yakındı. # Temizel, "Dünyanın en iyi yasasmı da yapsanız, o yasayı başanlı bir şekilde uygulayan vergi idaresi sorunlan anında çözer. Bu yasaya sahip çıkan bir idare " olmazsa o yasa başansız olur" diye konuştu. MtaK UlNUirn SÖyta^Sİ • 4. Sayfada Türklerin yoğun olduğu Mamuşa ve Dragaş 'ta konuşlanacaklar 133 personelden oluşan Tûrk Banş Gücü, Prizren kentinde sevinç gösterikri ve 'Hoşgeldin Mehmetçik' postetieriyle karşılandı. Türk askerine sevgi gösterisi> Türk taburunun Kosova'ya girişini koordine eden Tuğgeneral Mehmet Ali Erdoğan komutasmdaki 52 araç ve 133 kişilik personelden oluşan ilk konvoy Prizren kentine girdi. Prizren'in Dragaş ve Mamuşa köylerinde konuşlanacak Türk Banş Gücü'nün, diğer personel ile tank ve zırhlı araçlan kapsayan konvoylan önümüzdeki günlerde bölgeye gelecek. KFOR bünyesinde görev yapacak Türk Banş Gücü'nde toplam 993 asker yer alacak. » Türk askeri konvoyu, nüfiısunun çoğu Türklerden oluşan Prizren'de tam bir bayram havasıyla karşılandı. Türk bayraklan ve Atatürk posterleri taşıyan binlerce Prizrenli, davul zurna ve halaylar eşliğinde kent merkezinde bir sevgi şöleni yaşıyor. Kentin merkezinde her yaştan Prizrenli, Türk askerlerinin elini sıkmak için yanştı. Sevgi gösterisinin yarattığı aşın izdiham nedeniyle askerler ilerlemekte zorluk çekti. • 11. Sayfada Anayasa değiştirilecek Milletvekfline 'kyak' emeklilik # Milletvekilleri kendi çıkarlan için bir kez daha uzlaştı. Kıyak emekliliğin 9. kez Anayasa Mahkemesi'nden dönmesüıin önlenmesi için anayasanın 86. . maddesi değiştirilecek. % TBMM üyelerinin ödeneklerini düzenleyen 86. maddeye "Milletvekillerinin emeklilik ayhğı yasayla düzenlenir" hükmü eklenecek. Böylece, Anayasa Mahkemesi'nin "eşitlik ilkesine aykınlık" gerekçesi de ortadan kaldınlacak.B 5. Sayfada YURTTAŞLARDAN UYGULAMAYA TEPKİ • 5. Sayfada OKUYAN: REFORM ZORUNLU • 5. Sayfada Yuksek Askeri Sûra Ordudaterfi heyecanı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TSK'de atama ve terfi işlemleriyle irtıcai ve bölücü fa- aliyetlere kanşüklan gerekçesıyle ordudan ih- raç edilecek TSK mensuplannın dosyalannın görüşüleceği Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) top- lantısı ağustos ayı başında yapılacak. Aralann- da 2 kuvvet komutanınrn da bulunduğu 4 orge- neral ve oramiralin emekliye aynlması bekle- nen toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgene- ral Hüseyin Knnkoğhı'nun 2002 yılında emek- liye aynlmasından sonra yerine gelecek ismin şekillenebileceği bildiriliyor. Orgeneral Çevik Bir'in emekliye aynlmasıyla boşalacak 1. Or- MArkasıSa.8,Sü.3'te IŞIK KANSU'NUN YAZI DlZlSİ: BOMBADAKİ LAMBA M 6. Sayfada ERBAKAN ÖZBEK.ÎSTAN OLAYINI YALANLADI • 8. Sayfada 'ÖCALAN'A GÜVENCE VERİLDİ' M 9. Sayfada EMNIYETTE OPERASYONLAR SÜRÜYOR • 9. Sayfada Piknik alanındaki patlamanın ardından güvenlik güçleri operasyon başlattı Avcdar^da bomba dehşeti: 1 ölü, 30 yarah Istanbul Haber Servisi - Avcılar'da bir piknik alanındaki çöp kutusunun içine bırakılan "zaman ayarlı ve parça tesüü" bombanın patlaması sonucu FaikHande- mir adlı 39 yaşındaki bir yurttaş öldü, üçü ağır 30 kişi de yaralandı. Olaydan sonra eşkâli behrlenen 2 kişinin yaka- lanmasına çalışılıyor. lstanbul Valisi Erol Çakır, patlamanın arkasında PKK'nin olduğunu söyledi. Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi Mustafa Burcu Parkı'nda saat 23.15 sı- ralannda meydana gelen patlarna. bir ki- şinin ölümüne üçü ağır olmak üzere 30 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Patlama sırasında 1960 Iğdır doğum- lu, lahmacun fınnı işlettiği belirtilen Fa- ik Handemır parçalanarak öldü. Olay sırasında yaralananlar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Üç ya- ralmın durumunun ağır olduğu ve haya- ti tehlikenin bulunduğu öğrenildi. Yara- lılann isimleri şunlar Şaban Gören, Ba- tuhan Gören. Şefik Gören. Ender Topçu, Sevgi Arslan. \a\nz Gürtürk. Arife Yü- dız, Derva Andemir, Erkan Karaca. Is- kender Ândemir, llker Can, Hafıze Can, Sibd Kuvakhkh, Mahmut Bozalt, Gök- han Ka> a. Leyla Ka> a.Ta>fun Kara, Or- kun Bezdoğlu, Mustafa BaL Hasan Bay- cı, Nadire Kıhç, Filiz Erdoğan ve Cem Göyle. Çe\Tede araştırmaya girişen polis. böl- gede terk edilmiş olarak bulunan 34 AB 1636 plakalı kamyonetin olayla ilgisini araştınyor. Görgü tanıklannın, bombayı koyan 25 yaşlannda iki kişinin bu kamyonetten inerken göriildüğünü söyledikleri bildi- rildi. lstanbul Valisi Erol Çakır, yaralılan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, *P- KK' nin yapoğı bireylemdir. Soruşturma sürdürülüyor" şeklinde konuştu. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yolsuzluk İliğimize İşlemiş! Yolsuzluk söylentilerinin bulaşmadığı bir 'kemik ili- ği" kalmıştı, onu da başardık. Insan görünüme bakıp söylenmeden edemiyor: "Yoksa artık ilik tutmaz bir hale mi geldik?" Konuyu kamuoyu çok yakından izliyor. Geçen ilkba- han "uygun kemik iliği" bulunmazsa, yaşamını yitire- cek olan Dr. Oktar Babuna'nın öyküsüyle geçirdik. Televizyonda Babunah haberleri izlerken aklıma ilk, • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog