Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Q)1O7.4 CumhuriyetR A D Y O İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriyet ş admt. kredı tartımzın numarası ve soo kulbnma lanfaı latap evınızde oisun. Adıoızı, so>aduuzı ve telefoo dırroeyı unutmay\n Oye degılsenız, dıleraauz u>« de olun >a dauv«lığınm y BİR TELEFONLA-9212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26933 / 225.000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl: NADİR NADİ (1945-1991) 4 TEMMUZ 1999 PAZAR u M H U R I N K Ü Ü R H I M FERENC MOLNAR PAL SOKAGI'NIN ÇOCUKLARI Macarcadan çeviren: Necmi Seren Ferenc Molnar 20. yüzyıl başı Macar yazınının en önemli adlarmdan... 1878'de doğdu. Gerek ülkesinde gerekse dünya sahnelerinde başarıyla oynanan oyunları ve yoksulların yaşamını işlediği, duygu yuklü öyküleriyle tanındı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Nazi baskısı üzerine Macaristan'dan ayrılmak zorunda kaldı. 1952'de New York'ta öldü. UOLMAK PAL SOKAGININ ÇOCUKLARı En ünlü yapıtı, belli başli tüm dillere çevrilen ve 1968'de de Zoltan Fabri'nin filmini yaptığı gençlilç romanı "Pâl Sokağı'nın Çocukları"dır. "Pâl Sokağı'nın Çocukları" olağanüstü, çarpıcı, iç burkan bir oykü anlatıyor. Cülmeceyle üzüncün iç içe olduğu, yalınlığının içinde trajik bir öyku... Büyümek üzerine bir öykü... Büyümek ve yaşamı öğrenmek, yaşamın kazanmak ya da yitirmek ve bazen ikisi birden olduğunu öğrenmek üzerine... Kahramanlık, yurtseverlik, savaş ve onur üzerine... Bugunlerde karnelerini alan çocuklarımıza (büyüklerimize de!) keyifle okurken çok şey öğrenecekleri bir tatil armağanı... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Okuyan: Taraflar uzlaştıysapakete ekleriz İşsizliksigortası istenüne hükümetten olumlu yantt # îşçi ve işveren kesimi, işsizlik sigortasının, hükümetin hazırladığı emeklilik yaşı ve prim ödeme günlerini arttıran taslağına eklenmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, "Eğer taraflar uzlaştıysa, işsizlik sigortasım da hemen pakete dahil ederiz" dedi. Sendikalann direndiği 50-55 emeklilik yaşı konusunda ise hükümetin en fazla 58-60'a ineceği öğrenildi. İşveren kesimi 5 bin işgünü üzerinden prim ödeme sisteminin korunması konusunda görüş birliği içinde. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - tşçi ve işveren kesiminin. mevcut taslaga eklenmek üzere uz- laştığı işsizlik sigortasına hükümet olumlu yanıt verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, "Eğer taraflar uzlaştıysa, işsizlik sigortasını da hemen pake- te dahil ederiz" dedi. Sendikalann direndıgı 50-55 emeklilik yaşı ko- nusunda ıse hükümetin en fazla 58- 60'a ineceği öğrenildi. lşçi-ışveren konfederasyonlan ile diğer meslek örgütleri, emekli- lik yaşı ve kademeli geçiş konu- sundaki çalışmalannı yann da sür- dürecekler. Taraflar, aralannda uz- laştıklan konulan daha sonra hü- MArkasıSiLİ9,SiL3İe IMF'den sosyal devlete sınırlama • Hükümet ile anlaşma yapmayı kabul eden IMF'nin farkh bir stand-by uygulaması yapması bekleniyor. Anlaşmanın önkoşulu olarak yerine getirilecek sosyal güvenlik, tanm, özelleştiraıe ve tahkim düzenlemelerinin yanı sıra faiz dışı fazla koşuluna yönelik harcamalann kısılmasıyla devlet kÜÇÜltÜlecek. • 19. Sayfada Suikast girişiminde Nec- mettin Erbakan'ın par- mağı olduğu iddia ediMi. Özbek Cumhurbaşkanı'na suikast girişimine kanşanlann iddiası 4 Darbeparası Erbakaırdaır100 bin dolar gönderildi özbekistan Cumhurbaşkanı'na suikast davasında yargılanan sanıklann polis ifadeleri Özbek televizyonunda yayımlandı. Rüstem Mametkulov, Tahir Yoldaşev'in kendisine 10 bin dolar verdiğini belirterek "Erbakan, Yoldaşev'e büyük miktarda meblağ vaat etmiş ama daha sonra bu miktan vermemiş, sadece 100 bin dolar vermiş. Sanjnm bana verilen para da Erbakan'ın verdiği paradan" dedi. Türklye sulkastçıyı tesllm ettl Bağımsızhğmı 1991 yılında kazanan Özbekistan'ın Devlet Başkanı îslam Kerimov'a suikast girişimi 16 Şubat 1999 gününde yapılmıştı. Kerimov, programının 4 dakika uzaması nedeniyle suikasttan yara almadan kurtulmuştu. Suikastla ilgili itıraflarda bulunan Rüstem Mametkulov, Türkiye'de yakalanmış ve diğer sanıklardan Zaynuttin Askarov ile asılmayacaklanna ilişkin güvence ahnarak iade edilmişti. Haber Vlerkeri - Özbekistan Cum- hurbaşkanı İskam Kerimov'a yönelik suikast ginşımi davasının Özbekistan Yüksek Mahkemesi'nde karara bağ- lanmasının ardından, Özbek televızyo- nu. söz konusu davada yargılananlarla bazı muhalefet yanhlannın polisteki ıfadelerini yayımladı. özbekıstan'da köktendincilerin suikast girişimiyle il- gili olarak progTamda konuşan Rüstem Mametkulov, Erbakan ın Tahir Yolda- şev'e 100 bin dolar yardım ettığinı öne sürdü. AA'nm Tahran'dan verdiği ha- bere göre tstanbul'da, 2 Temmuz 1997 tarihinde, Muhammed Salihın Ana- dolu yakasında kaldığı evde, TahirYol- daşev ve Salih'in yandaşlannın da ka- tılımıyla yapılan ve BBC Türkiye mu- habiri NamazNarmomin'in de izledi- ğı toplantıda, Muhammed Salih'in "cumhurbaskanıotmak" kaydıyla Yol- daşev grubuna katıldığı öne sürülen programda, daha sonra şu ifadelere yer verildi: "Bu toplanbda Muham- med Satih, Özbekıstan'da cihat yoluy- ia iktidara gelme konusunda Tahir Yot- daşev ile birlikte hareket etmeye hazır olduğunu bildirfyorr Rüstem Mamet- kulov (Türkiye'nin iade ettiği kişi): "Beni Tahir YoMaşev evine davet etti, MArkasıSa.l9,Sû.3'te • GÜNEYDOĞU'DA DİNCİ YAYIN • 5. Sayfadu • GÜLEN'İN IŞIK EVLERİNE TAKİPSlZLlK KARARI • 7. Sayfada SENATO KARARI TARTIŞILDI Universitede birleşme kavgası• lstanbul Üniversitesi (10) Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu ile 1Ü Senatosu üyeliğinden istifa eden Siyasal Bügiler Fakültesi (SBF) Öğretim Oyesi Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Radyo Cumhuriyet'te yüksek gerilimli bir tartışma yaptı. Kemal Alemdaroğlu Senatoda 54 kişiden 49'u sızinle aynı düşünmediği zaman herkesi itham etme gibi bir yöntenıı uygulamak çok yanlış olur. Olumlu oylar 40'ın üzerindeydi. Aykın oylan görmek istedim. Tutanak elimde. Sayın Şenatalar lütfen, siz rektörlüğe aday olmuş bir kişisiniz, kurumlan böylesine itham altmda tutmayın. Herkesın imzası var tutanakta, herkese okutup imzalatıyoruz, bunu biz getirdık. Ben senatonun en üst kurul olduğunu biliyorum, keşke herkes senatonun en üst kurul olduğunu ve kararlannın bağlayıcı olduğunu bilse bu noktaya gelmemiş olurduk. Burhan şenatalar Senato kararları en üst kurul olarak bağlayıcıdır. Tutanak elimde. Olumlu oylar 15 civanndaydı. Tutanak sizin yönlendirmenizle yazıhyor. 7 tane bölümle ilgili karar ahnıyor, 7 tane bölüm demek, bırçok öğretim elemanı ve yüzlerce öğrenci demek. Benim anladığım, demokratik bir universitede bu bölümlere bu karar yazılı ve resmi olarak bildirilir. Sayın Rektör, mart ayında bir toplantıda "Sayın Şenatalar'la bu konuyu konuştuk" diyor. Bu ifade hukuk düzenimizde çok geçerli bir ifade değil. Bizimle niye tartışmadınız? Bize söyleseydiniz kapatacağınızı, biz de ona göre raporlanmızı hazırlardık. • 4. Sayfada Caz Ve Latİn rÜZgân G^uslaı^îstanbulCazFestiva- ^ ^ B, 7 Temmuz'da Açıkhava Tiyatro- su'nda Danieia Mercury'nin kaüldığı u Brezüya Gecesi" ile başlıyor. La Banda de Santiago de Cuba, Arturo Sandoval, Marc Ribot, Chucho V'aldes, Michel Camilo ile Larin müziği, Parri Smith ve Suzanne \ ega gibi ozanlar, Khaledle dünya müziği, Ben Harper ve Inno- cent Criminals, Blind Boys of Alabama ile blues ve gospePuı bulunduğu festivalde; "Duke EUington'ın 100. Doğum \ ılı" nedeniyle yapüacak konserde VVbody Herman Orkestrası ile Smithsonian Jazz Masterworks Orcnestra ve Los Angeles Dance Troupe yer alacak. Tokuçoğlu: Babuna kampanyası yasadışı 6 Aııaliz sonuçları haziııe değerînde' # Babuna kampanyasırun Organ ve Doku Aktanmı Yasası'na aykın olduğunu açıklayan Müsteşar Tokuçoğlu, kampanyada suç işlenip işlenmediğini belirlemenin savcılann görevi olduğunu voırguladı. Açıklamalannın suç duyurusu yerine geçmesi gerektiğine dikkat çeken Tokuçoğlu, "Doku ve Organ Aktanmı Yasası'nın 3. ve 4. maddeleri çok açık. 3. madde hangi nedenle olursa olsun, doku ve organlann ahnıp satılmasını, 4. madde bununla ilgili reklam yapılmasını yasaklıyor. Bu kampanya 10 milyar para ödülü koyarak 3. maddeye, gazetelere ilan vererek 4. maddeye aykın hareket etti. Bunlan açıklamamız yeterince suç duyurusu değil mi" şeklinde konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sağlık Bakanlığı Müsteşan HahıkTokuçoğlu, Babu- na kampanyasında Organ ve Doku Aktanmı Yasası'na aykın hareket edildiğinı bildirdi. Tokuçoğlu açıklamalannın suç duyurusu ye- rine geçmesi gerektiğini vurguladı. Babuna kampanyasının Organ ve Doku Aktanmı Yasası'na aykın olduğunu açıkla- yan Müsteşar Tokuçoğlu, kampanyada suç işlenip işlenmediğini belirlemenin savcılann görevi olduğunu vurguladı. Açıklamalannın suç duyurusu yerine geçmesi gerektiğine dik- kat çeken Tokuçoğlu şu hükümleri anımsat- tı: "Doku ve Organ Aktanmı Yasası'nın 3. ve 4. maddeleri çok açık. 3. madde hangi neden- le olursa olsun, doku ve organlann ahnıp sa- ülmasuu, 4. madde bununla ilgili reklam ya- pılmasını yasakhyor. Bu kampanya 10 milyar para ödülü koyarak 3. maddeye, gazetelere t- lan vererek 4. maddeye aykın hareket etti Bunlan açıklamamız yeterince suç duyurusu değil mi?" Savcıhklann harekete geçmeme- si durumunda resmi suç duyurusu da yapa- caklannı belirten Tokuçoğlu. ilk adım olarak kurulun aldığı karan savcılara göndereceği- UArkasıSa. 19,SiL8'de ADNAN HOCA'DAN BABUNA KAMPANYASINA DESTEK KUŞKUSU • 19. Sayfada Bombadaki Lamba: Tolga'nın öyküsü 14 Ocak 1994 gecesi, 4 ayrt otobüste patlamalar olmuftu. Olaylar, ertesigün gazetelere yanstrken, haberlerde küçücük aynnttlar vardı: "Kmkkale, Bolu ve Ktzılcabamam'da 4 otobüste dün meydana gelen patlamalar sonucu 2 kifi öldü, 1 'i ağır 16 kifi yaraîandt. ...Dün gecekt dardüncü patlama, Ktzılcabamam Yenıçeltek mevkünde, Ankara-htanbul otoyolunun 78. kilo- metresinde meydana geldi. Tolga Suyolcuoğlu ve Mehmet Bozkurt'un yaralandığt, Suyolcuoğlu'nun durumu- nun ağır olduğu bildirildi. Otobüslere konulan bombalardan terör örgütü PKK'nin sorumlu olduğu açtklandı." Ş fmm CumhuriyetTt TÜRK ASKERLERİ KOSOVA YOLUNDA M 4. Sayfada TANTAN'DAN EMNİYETE BASK1N ZİYARET M 7. Sayfada ENFLASYON AÇIKLANDI: TÜFE YÜZDE 3.3, TEFE: 1.8 M 8. Sayfada SAYISAL LOTO: 24-26-27-38-40-48 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Hedef Çok, Para Yok! IMF ile yapılan görüşmelerden çıkan sonucu her ga- zete ayn telden yorumluyor. Tiraj irisi birgazete, okurlanna, IMF'nin iki haftasü- ren incelemelerınden sonra vardığı noktayı, "Işlem ta- mam" manşetiyle duyurdu. Aynı gazeteye göre IMF "Türkiye'ye tam not ver- di". Yeni bir stand-by anlaşması yapıldı yapılmak üze- re. Dolariar geliyor! MArkosıSa. 19,Sü.Vde Gelin ata binmese de. . . İstanbul'un göbeğindeki "Çöp Mahallesi"nde düğün vardı. Başlık parasıyla, kına gecesiyle, davullu zurnalı eğlencesiyle her şey geleneklere uydurulmuştu. Evin büyük kızı Sutiye evlendi. Mahalleli bol bol eğlendi. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le hirükto Bi de Kendini Dinliyem NTJeycek?' t Aziz Nesin, 6 Temmuz 1995'te, "Bundan sonra ki- tâplanmla idare edin" deyip aramızdan aynldı. Insanı kahrederek güldürüp-düşündüren olayiann tanımı kolay: Tam Aziz Nesin'lik!" m<ArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog