Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Q))iO"7.4 CumhuriyetR AD YO tSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhu Xj •* unriwmm O Diledıgımz kmb« adını. kredı lurttmzm nummsı ve soo lmllanm» tjnhı ıle bırülcte tnldınn, laap evmızde olsuu Admm, soyadmızı ve tdefbn Dununmzı da bıldınneyı anuanayın Üve degılsenız, dıleneaız öye de olun ya da öyebguuzı yenıleyıfl HER İSLEM BİR TELEFONLA:0212 514 (1 »« 76. YİL SAYI: 26960 / 250.000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 31 TEMMUZ 1999 CUMARTESİ U M H u R I N K U u R M I OSCAR VVILDE ÖYKÜLER - II Çeviren: Nurettin Sev'm Irlandalı Oscar VVilde... Erken olgunlaşmış bir zekâ, yaşama bıçimiyle içinden çıktığı topluma başkaldıran, yaratıcı bir beyındi... Eşcinsellik suçlamasıyla yargılanırken arkadaşlarının kaçma onerilerini, "Bir kürek mahkûmu olmanın çekıciliğine dayanamıyorum" diyerek geri çevırmek ancak onun harcıydı. 19. yüzyıl sonu İngilteresı gibi bağnaz bir ülkede, bir kitabı ahlak-_bözdcü olduğu için değil, kötü yazıldığı için eleştırmek de... „,-*-" Andre Cide'e, "Ben dehamı yaşamıma koydum, yapıtlarımda yalnıztTyeteneğim vardır" dese de İngiliz tiyatrosunda nükte ve zekâya dayalı yeni bir gutdürü turu yaratan önemli bir oyun yazarıydı VVilde. "Dorıan Cray'in Portresi" adlı romanı, tutukevinden yazdığı mektupları içeren "De Profundis" ve "Reading Zindanı Baladı" adlı şiiri, yaşamına göndermeleriyle önemlidir. Çocukları için yazdığı "Öyküler"seodönemin yaşamının sevimli birtaşlaması... VVilde'ın keskın zekâsının urunu, alaycı bırgulümseyışlesarsıcı birduygusallığın harmanlandığı oykülerınin ikinci bölümü... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Türk-îş kendi içinde bölündü; Bayram Meral greve karşı Emekçîler birKkpeşiııde 58-60 yaş önergeleri reddedildi Hükümet yaşta taviz vermedi# TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sosyal güvenlik yasa tasansı üzerinde yapılan görüşmelerde yasanın yürürlüğe girmesinden sonra işe başlayacak kadınlann 58, erkeklerin 60 yaşında eraekli olmalanna ilişkin madde değiştirilmeden kabul edildi. Emeklilik yaşı konusunda geri adırn atmayan hükümet, asgari prim koşulunu 7 bin güne indirip geçiş dönemlenni yumuşattı. • 5. Sayfada # Emek Platformu, hükümetin "58-60 yaşında emeklilik" ısranna karşı direnme konusunda bölündü. Türk-Iş Genel Başkanı Bayram Meral'in "îşçinin kaybı yok. Yeni işe başlayanlar için 58-60 emeklilik yaşı genel grev gerekçesi olamaz. Mevcut işçileri kurtardık. Işçi satılmadı, vicdanen müsterihim" diyerek genel grevden vazgeçtiklerini açıklamasına karşın, DlSK, KESK, TMMOB ve TTB eylem kararlıhğında güç birliği sağladı. Türk-tş yönetiminin tavn, bu konfederasyona bağlı sendikalar arasında da tartışma ve bölünme yarattl. • 5. Sayfada ASILSIZ HABER BORSAYI SARSTI • 13. Sayfada VERGt YASA TASARISI TBMM'DE • 13. Sayfada Cumhurbaşkanı Demirel ve ABD Başkanı Clinton Balkan zirvesinde yan yanaoturdu. Şeriatçı terörist Üsamebin Ladin'in eyiem \apacagı yönündeki haberter nedenryie olağanüstû güvenlik önlemkri alnuta. (Fotoğraf: AA) Demirel, Balkanlar'ın tarihininyenidenyaratıldığınısöyledi SOnUÇ bildirgesi tstikrar Paktı'nı oluşturan ûlkelerin devlet ve hükümet başkanlan dûn Saraybosna'da bir araya geldi. ABD Devlet Başkanı Bill Clinton'ın da aralannda bulunduğu 17 devlet başkanı, 15 başbakan, 40'a yakın dışişleri bakanı ve 200'e yakın delegenin kaüldığı toplantılann son günûnde toplanan dorukta, dışişleri bakanlan ve teknik heyetlerin iki günden beri ûzennde tartıştığı sonuç bildirgesi masaya yatınldı. Amavutluk delegasyonu Kosova'nın sonuç bildirgesinde açıkça ifade edilmesinı ve öncelikli olmasını istedi. Bu isteğe Rusya, "Karadağ özerk bir cumhuriyettir. Kosova Karadağ'la bir tutulamaz. Bu nedenle Kosova sözcûğû kullanılmasm" itirazında bulundu. 3 ayafil tstikrar Paktı 21. yüzyıl Balkanlan'nı tarif ederken olmazsa olmaz 3 unsuru belirledi. Sonuç bildirgesinde bu 3 unsur, demokrasi ve insan haklan, ekonomik alanda yeniden yapılanma ve güvenlik olarak tanımlandı. Bıldırgede, demokrasi ve insan haklannın yerleşmesi için tüm bölge ülkelerinin çabası istendi. Cumhurbaşkanı Demirel, dorukta yaptığı konuşmada, acılarla ve çatışmalarla anılan Saraybosna'da Balkanlar için yeni bir tarih yapma isteğini bir kez daha teyit etmek için bir araya geldiklerini belirterek, Kosova ve Bosna'da yaşanan bunalımlann gelecekte bir daha yaşanmaması yönündeki umutlan seslendirdiklerini kaydettı. JHfll UUfM MNri • 11. Sayfada Adalet Bakanı tasanyı hükümet ortaklanna iletti Genel aftan 35 bin kişi yararlanacak % Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, hükümet ortaklannın liderlerine af ve pişmanlıkla ilgili tasan taslaklannı sunarken, 15 bin tutuklu ve hükümlünün genel aftan, 20 bin tutuklu ve hükümlünün de ceza indiriminden yararlanmasını beklediklerini söyledi. % Pişmanlıktan yararlanmak için de halen 300 dolaymda başvuru bulunduğu belirtilirken, yasanın çıkmasıyla bu sayınrn çok daha yükseleceği ve PKK ile diğer yasadışı örgütlere de darbe vurulacağı belirtildi. DÜRDME KBÇUML'n tıatert • 4. Sayfada Telsim Ligi hukuka ayhrı Yalçıntaş da yönetimden ayrıldı Tepki istifalan FP'yi sarsıyor # FP Başkanlık Divanı'nda, siyasi yasaklı Necmettin Erbakan'ın müdahalelerine tepki istifalan sürüyor. Abdullah Gül, Cemil Çiçek, Ali Coşkun ve Abdülkadir Aksu'dan sonra dün de Nevzat Yalçıntaş, genel başkan yardımcılığı görevinden aynldı. Abdullah Gül, Cemil Çiçek, Ali Coşkun ve Abdülkadir Aksu, kendilerine destek veren grup başkanvekili Bülent Annç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Grup adına konuşan Gül, istifalannın "ucuz bir iktidar mücadelesi olmadığı" görüşünü savundu. • 6. Sayfada ( Mahkeme kararuıı hiçe sayan Futbol Federasyonu T nun "Türkiye" adını kaldırarak ligin adını "Telsim Ligi" olarak belirlemesine Devlet Bakanı Fikret Onlü, dava açmalıdır. Hafta kulüpler federasyona başvurarak alınan kararın yanlış olduğunu belirtmehdirler. Görünen o ki yeni bir hukuk savaşı başlayacak ve mahkeme kapılan yeniden aşınacak. MD6UUUİ YOCBMMnihİştyilM • Spor'da 4 A 1 1 ' Fotoğraf çekmeyi 'bir insanm aklııu, gözünfi ve yüreğmi aynı x W n i . p 3 l l l . f l X * hizaya koyması" olarak tanımlayan 20. yüzyıhn en büyük fb- *- toğraf sanatçısı, Magnum Fotoğraf Ajansı kuruculanndan Henri Cartier-Bresson'un 'Avrupahlar-Europeans' sergisi Istanbul'da 4 Agustos'ta açılrvor. Pa- mukbank Fotoğraf Galerisi'nin Tarih Vakfi işbirtiğiyle Darphane-i Amire'de gerçekleştireceği ser- gi, Bresson'un Avrupah olmanın ne anlama geîdiğini kavrayabilmek amacıvla İskandinav Yarunadası'ndan Yugoslavya'ya, Breton granitlerinden tıianda batakhklanna, Türkrje'den Portekiz'e adım adım dolaşarak görûntülediği yaklaşık 200 fotoğraftan oluşuyor. Savaşlann göV- gelediği, insanlarm yıkmnlar arasında yaşadıgî. Nazi toplama kamplannda yaşanan yaşam sa- vaşmdan Berlin Duvan'mn yapımına, Fransa'da fılizlenen 68 ruhunun dünyaya yayıhşuıa kadar unutulmaya yüz tutan bir döneme tanıkhk eden fotoğraflar, halklann ve yerel coğrafyalann ortak kimliklerini ve benzerlikJerini sorguluyor. Yukandaki fotoğraf 1964 Istanbul'undan bir görüntû. BABA FERİT TURGUT^UN FERYADI 4 OgJuma yargısız infaz yapıldı 9 TV dizilerinin fîgüran militanı SlKlTanu»ıi.Ehra üûnde* gfa dnU ruro- lcrk <fen «ovrn T i F h « Y «nırdı Ijdu M1.KP lı Ftlhıojtu ınuı ZS yıi h*- U • Medyanın 20 yaşındaki oğlu Görkem Turgut'u PKK'li bir terörist gibi tanıtmasmdan yakınan baba Ferit Turgut, "Oğlum bir yeri mi bombalamış, bir kişiyi mi öldürmüş. Medya bunu kanıtlasın" dedi. Yayınlara tepki gösteren Turgut'un fihn yapımcısı babası Ferit Turgut, gazete haberlerinde soyadlannın bile "Feritoğlu" olarak yanlış yazıldığım ifade etti. Turgut, oğluyla ilgili olarak "terörist", "PKK'li", "örgütüyesi", "militan", "aktör terörist", "figüran terörist" gibi ifadeler kullanılmasından yakınarak, oğlunun "kaçarken yakalandığı" yönündeki iddialann da gerçeği yansıtmadığını anlattı. • 4. Sayfada Türkîye askerlerin iadesiııi bekliyor # Ismail Cem'in, Iran Dışişleri Bakanı ile dün Saraybosna'da yaptığı görüşmede ağırlıkh olarak sınır bunalımı görüşüldü. Dışişleri Bakanı Ismail Cem, askerler derhal bırakılmazsa gerginliğin artabileceği uyansnıda bulundu. Iran Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi ise sının geçtikleri için tutuklanan iki Türk askermin bir an önce bırakıhnası için tüm yetkilerini kullanacağını söyledi. Cem de askerler derhal bıra- kılmazsa gerginliğin artabi- leceği uyansında bulundu. Ismail Cem'in, Iran Dışişleri Bakanı ile dün Saraybosna'da yaptığı görüşmede agırlıklı MArkasıSa.l9,Sü.3te SARAYBOSNA / ANKA- RA (Cumhuriyet) - Iran Dı- şişleri Bakanı Kemal Harra- zi, sının geçtikleri için tutuk- lanan iki Türk askerinin bir an önce bırakılması için tüm yetkilerini kullanacağını söy- ledi. Dışişleri Bakanı Ismail OKTAMIŞ ATEŞ'ÎN ARAYIŞ" YAZISI 16. Sayfada BORSA Dun S8O6 Öncekı 571O IVIARK ODün 234.OOO Oncoki 233.4OO DOLAR ODun 428.200 Öncekı 427.4OO ALTIN Dün 3.Ş4O.OOO Oncoki 3.S2O.OOO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK ArayıpdaBulamadğmız.. Cumhurıyet'in "700 sanayi kutvluşunun sağladığı kâriann yaklaşıkyüzde 90'ının faiz gelirierinden oluş- tuğunu" tüm çıplaklığıyta irdeleyen dünkü başyazısı son paragraflarda ülke gerçeğinin altını çiziyor "Uretım zahmetli bir sûreçtir; ulusal geliri arttırma- dan ekonomi düzelmez; köşeyi dönmenin ya da pa- radan para kazanmanın ekonomiyi iyHeştirmeyeceği- ni açık yürekle halka dobra dobra söyfemenin zama- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Kolesterol hakkında yeni bilgiler €- Bostan kuyuları ve sudolaplarına bir buruk merhaba C^Parkinson: Tartışmalı tedavi C 3 Nobel Fizik Ödülü getiren lazer 40 yaşında bilgiye, bilgiyle daha güzele GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyel 'le birlikte Sağir' MecHs! Siyasi partiler, siyaset denizinin ırmaklandır. Irmak- lardan birinde yaşanan kirlilik tüm denizi etkiler, do- ğal ortamı bozar. Meclis'i oluşturan parrilerin tümünde ciddi kirlilik- ter yaşanıyor. Bugünü FP, ANAP ve DYP'nin içinde olup bitenlere ayıralım. FP, partileşmeye çalışryor... ANAP, bütün halinde dört parça... M Arkası So. 19, SH8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog