Bugünden 1930'a 5,477,080 adet makaleKatalog


«
»

©)1O CumR AD Y O tSTANBULVEÇEVRESfr ei iDAYll Cumhuriyet76. YILSAYI. 26932/Z .(KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 SJUrREttlTttZrtZMET tSMrMMKKtnpiE SMTOVHJKMHÜI ş tatatnn aduu. kredı lcartmızm numarasî ve soo kullanma tznhı :e büâmn, kıtap evuuzde olsım. \duuzi, «tyadınızı ve telefoo da bdilınneyı unuünavTn. Oye degUsenu, dılencnız üye de olun >a da üyehğımzı venıleyın BEK ÎŞLEM BİRTELEFONLA:0212 514 01 »6 3 TEMMUZ 1999 CUMARTESİ u M U R İ N K Ü Ü R H M î FERENC MOLNAR P . SOKAGI'NIN ÇOCUKLARI , ^ Macarcadan çeviren: Necmi Seren Ferenc Molnar 20. yt, ıl başı Macar yazınının en onemli adlarından... 1878'de doğdu. Gerek ülkesinde gerekse dünya sahnelerinde başarıyla oynanan oyunları ve yoksulların yaşamını işlediği, duygu yuklu oyküleriyle tanındı. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Nazi baskısı üzerine Macaristan'dan ayrılmak zorunda kaldı. 1952'de Nevv York'ta oldu. FEIESC MOLNAK PAL SOKAGININ ÇOCUKLAR] En ünlü yapıtı, belli başlı tüm dillere çevrilen ve 1968'de de Zoltan Fabri'nin filmini yaptığı gençlik romanı "Pâl Sokağı'nın Çocuklan"dır. "Pâl Sokağı'nın Çocukları" olağanustü, çarpıcı, iç burkan bir öykü anlatıyor. Gülmeceyle üzüncün iç içe olduğu, yalınlığının içinde trajik bir öykü... Büyümek uzerine bir öykü... Büyümek ve yaşamı öğrenmek, yaşamın kazanmak ya da yitirmek ve bazen ikisi birden olduğunu öğrenmek üzerine... Kahramanlık, yurtseverlik, savaş ve onur uzerine... Bugünlerde karnelerini alan çbcuklarımıza (büyuklerimize de!) keyifle okurken çok şey öğrenecekleri bir tatil armağanı... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Öcalan davası Ecevit: Pazarlık yapmayız # Başbakan Bülent Ecevit, Abdullah Öcalan'la ilgili olarak Avrupa ülkelerinin baskısının ters sonuçlar doğurabileceğini belirterek "Bunu kimseyle pazarlık konusu yapmayız. Batı kamuoyunun bu konuyla meşgul olması çok normal bir şey değil, övünülecek bir şey de değil" dedi. # Ecevit, "Italyan Parlamentosu'nun bir terörist için özel toplantı yapması İtalya'yı büyültmez, küçültür" dedi. Ecevit, bu toplantıda Italyanlann biraz da iç hesaplaşma yapacaklannı kaydederek "îtalya'nın ciddi bir devlet olma vasfıyla bağdaşmayacak bir hareket tarzı bizi de herhangi bir şekilde etkilemez" diye konuştu. • 5. Sayfada BombadakiLamba: \ Tolgdnın öyküsü p - '14 Ocak 1994 gecesi, 4 ayn otobüste „ patlamalar olmustu. Olaylar, ertesi gün gazetelere yanstrken, baberlerde küçücük ayrtntılar vardt: "Kmkkale, Bolu ve Kıztlcahamam'da 4 otobüste dün meydana gelen patlamalar sonucu 2 kişı öldü, 1V ağır 16 kisı yaralandı. ...Dün gecekt dördüncü patlama, .: Ktzılcahamam Yeniçeltek mevkıinde, Ankara-htanbul otoyolunun 78. kilo- metresinde meydana geldi Tolga Suyolcuoğlu ve Mehmet Bozkurt'un yaralandtğf, Suyolcuoğlu'nun durumu- nun ağtr oldup* bildirildi Otobüdere konuîan bombalardan terör örgütü PKK'mtı sorumlu olduğu açtklandt " IŞK KANSVnun yaa dfcisi pazartesi Cumhuriyet t» Koalisyonda anlaşmazlık Pişmanlık tasansı sil baştan# Koalisyon ortaklan arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle TBMM Adalet Komisyonu'ndan geri çekilen pişmanlık yasa tasansı için tçişleri ve Adalet bakanlıklan yeni bir çalışma başlattı. Hükümetin MHP kanadı, örgüt yöneticilerinin kapsam dışında bırakılmasını istedikleri yasa için zamanlamamn uygun olmadığı görüşünü sa\ r unuyor. Başbakan Bülent Ecevit, yasanın kamuoyunu rahatsız etmeyecek ölçüler içinde olmasına özen gösterdiklerini söyledi. H 5. Sayfada Hukukçular Türkiye'ye dayatılmak istenen uluslararası kıskaç için uyardı 'Tahlrîm makkûmiyettir 9 I Küreselleşme yanlılannın uluslararası tahkim dayatmasına tepki gösteren 8 hukuk profesörü ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden, kamuoyunun yanılüldığma dikkat çektiler. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yekta Güngör Özden "Tahkim, kapitülasyonlar gibi bir durumdur. Bunun başka tarifi yoktur" dedi. Türkiye'de enerji konusunda yapılması gerekenlerin yapılmadığını belirten Özden, sorunun yabancı sermayenin azlığına bağlandığını, ancak bunun doğruyu yansıtmadığmı söyledi. • Kamu Işletmeciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, uluslararası tahkimin kamuoyu aldatılarak getirilmek istendiğini, bu düzenlemenin Türkiye'nin elden çıkışının başlangıcı olacağını söyledi. Siyasilerin bu konuda yeterince bilgileri bulunmadığı halde anayasa değişikliği konusunda ısrarlı olmalannı eleştiren Soysal, "Yok böyle bir şey. Bu memleket sokakta bulunmadı. Bu rasgele bir cumhuriyet değildir. Başta barolar olmak üzere tüm meslek kuruluşlan, sendikalar, üniversiteler buna karşı çıkmak zomndadır" dedi. ANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yabancı sermayenin, yatınmlar ve kredı karşılığın- da Türkiye'ye dayattığı ulusla- rarası tahkime hukukçular tep- kı gösterdiler. Hükümetin ana- yasa değişiklığinı Meclis'e ge- tirmesinin arifesinde kamu- oyunun yanıltılmak istendiği- ne dikkat çeken hukukçu pro- fesörler, uygulamanın hukuk- sal aynntılanna dikkat çekti- ler. Kamu Işletmeciliğini Geliş- tirme Vakfi (KİGEM) Başka- nı, Prof. Dr. Mümtaz Soysal. Atatürkçü Düşünce Derneği MArkasıSa. 19,SH3'te Türkiye'ye kredi için yine ön koşul # Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, hükümetin iyimser beklentisine karşın, stand-by (destekleme) anlaşmasmın "yapısal reformlar" gerçekleştirildikten sonra sonbaharda görüşülebileceğini açıkladı. IMF bu süre içinde sosyal güvenlik, özelleştirme- uluslararası tahkim, tanm desteğine sınırlama düzenlemelerinin çıkanlmasını ve kamu finansman hedeflerinin gerçekleştirilmesini "ön koşul" olarak gösterdi. Türkiye'ye yapılacak yardım miktannm Washington'da görüşüldüğü belirtildi. • 9. Sayfada BORSA Dun 4861 Öncekı 516O DOLAR oDun 425.5OO Öncekı 424.2OO MARK Dün 222.5OO Öncekı 222.7OO ALTIN CrDün 3.590.000 öncekı 3.58O.OOO IMF pazarlığında rapor skandalı # Piyasalarda "devalüasyon ve para kurulu" kargaşası yaratan IMF teorik raporunun, ANAP tarafından sızdınldığı ileri sürüldü. Hazine Müsteşarhğı'na vekâlet eden Cüneyt Sel'in, IMF'nin raporunu eski Devlet Bakanı Gûneş Taner'e, Taner'JI ANAP Gnel Başkanı Yılmaz'a, Yılmaz'ın da akrabası olan Global Menkul Kıymetler'in sahibi Mehmet Kutman'a ilettiği iddia edildi. Raporun dolara yönelişi hızlandıracak çerçevede sunulması nedeniyle hükümette de sıkıntı doğdu. • & Sayfada Sıvas 'taki şeriatçı kalkışmada yitirilen 37 kişi anıldı 2 Temmuz'uıınııtma Sıvas'ta 35 kişiyi ateşe veren kara yobazlar ve bu olay karşısında se>irci kalan yetkililer, başta Srvas. tstanbuL Ankara, izmır olmak üzıere yurdun değjşikyerierinde gerçekleştirüen anma töreıüerinde tanetlendiler. Anma törenlerine çok sayıda yurttaş katıldı. (Fotoğraf: KADER TÜĞLA) 'Seyirci kalanlar da hesap verecek' 2 Temmuz 1993 Cuma günü şeriat yanlılannın ayaklanması sonucu katledilen 37 insan, Sıvas'ta Atatürk Anıtı ve Madımak Oteli önünde yapılan törenlerle anıldi. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Ali Balkız, "Bu olaylara seyirci kalanlar da bir gün mutlaka halk huzurunda hesap vereceklerdir" diye konuştu. kar$l kalkl$ma tstanbul'da Asım Bezirci ve Nesimi Çimen mezarlan başmda anıldı. Sıvas katliamının laikliğe karşı şeriatçı yobazlarca gerçekleştirilen bir kalkışma olduğu belirtilerek "Sıvas unutulmamalı, unutturulmamalıdır. Yeni Sıvas'lann yaşanmaması için tüm aydınlann dayanışma içinde olmalan gerekir" denildı. • 4. Sayfada Sosyal güvenlik taslagı Emeklilikte adım adım uzlaşma # Başbakan Bülent Ecevit'in istemi üzerine sosyal güvenlik taslağı konusunda ortak çalışma başlatan işçi-işveren kesimi, aşama aşama uzlaşma sağlıyor. Sosyal taraflar 5 bin prim ödeme gün sayısı ve yaşm düşürülmesi konusunda anlaştılar. Işçi ve işveren kesimi, 58-60 yaş üzerinde uzlaşma işareti verdi. îşveren, 'işsizlik sigortası ve iş güvencesi'nin de bu taslağa eklenerek TBMM'den eşzamanh çıkanlmasını kabul etti. 1 8 . Sayfada Ankara-Atina ABD güdümlü çözüm takvimi # Türkiye ve Yunanistan arasmda başlayan "yumuşama" dönemi, iki ülkeden yüksek düzeyli yetkililerin temmuz ayı ortasmdan itibaren başlatacaklan teknik görüşmelerle ivme kazanacak. # Terorizm, uyuşturucu ve yasadışı göç, turizm, çevre, kültürel işbirliği alanlannda ayn ayn heyetlerin eşzamanlı olarak Ankara ve Atina'da yürütecekleri görüşmelerin sonunda "terorizmle mücadele" konusunda bir anlaşma imzalanabileceği kaydediliyor. M 11. Sayfada EMNIYETİN ANKARA KADROSU DAĞITILDI • 8. Sayfada YUNUS'TAN NÂZIM'A ANADOLU • 14. Sayfada 'DlNİ HAREKETLERİ KULLANIYORLAR' • 7. Sayfada BABUNA KAMPANYASI İÇİN RESMİ GlRtŞlM • Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İkinci Zikzak! Başbakan Ecevit'in inişli çıkışlı IMF politikasının meyvelerı açıklandı. Bugün sözünü etmek istedığim olay; hükümetin "yapısal reformlar ve ikiyıl süre//' ağır kemer sıkma ön- lemlerine dayalı istikrar programı" ile ilgili olarak IMF'ye bildirdiği "kararlılık niyeti" değil. Günlerdir art arda gelen zamları yazmak giderek MArkasıSo. 19,Sü. l'de Kronik stres vücudu yıpratıyor Uranus'un halkaları arasında gezi Evrenin genişleme hızının kaynağı ne? Sigmund Freud: Bilinçaltına pencere açtı. Bürokrasinin altematifi var mı? YÖM ve eğitimde bilişim teknolojileri... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte GUNDEM MLSTAFA BALBAY 'Bu Ayakkabı Senden Pahalı!' Güzel bir söz: "öğrenmenin yaşı yoktur!" Buna bir ek yapmak gerekiyor: "Öğretmenin de yaşı yoktur!" İnsan, 7'sinde de 70'inde de ögrenebilir. Aynı yaş- larda öğretebilir de. Haziran sonunda 17 yaşındaki bir lise öğrencisin- den mektup aldım. Kendisini tanıttıktan, okulunu, ad- MArkasıSo.l9,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog