Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

R A D YO Cumhuriyet İSTANBUL VE ÇEVRESINDE YAYINDAYIZ Cumhu / % MWB KBİITMZ HİZMET / / f SMrOYBJKUnJl A tm SMTKtnPSlMRjŞ 0LMU& *mt SMrnntruıdnpunşı Dilcdıgmi2 kıtabm aduıı, krcdı kannuzın numarBsı ve soc kulianma tarifaı ıle bırlıkle bıldjım, btap evııuzde OISÜE Admm. soyadmızı \e telefoo •umanmz] da bddınnc) ı unutmayn L \e değılsenız, dılereenız üye de oiun ya da û^thğmızı \enıle™ HER İŞLEM BtR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26958 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl: NADİR NADİ (1945-1991) 29TEMMUZ1999 PERŞEMBE C u M H U R I N Ü Ü R ;M T İ SABAHATTIN SELEK MILLI MUÇADELE (Erzurum'da Gergin Günler) Erzurum Kongresı (23 Temmuz 1919), bir ılkokulun küçük salonunda Erzurum, Bıtlıs, Sıvas, Trabzon, Van illerınden gelen 54 delegenm katılmasıyla toplandı Elazığ, Diyarbakır ve Mardınden seçılen delegeler, yoneticiler tarafından gonderılmedi. Kongre başkanlığına oybirliğiyle seçılen Mustafa Kemal, açış konuşmasında genel durumu özetleyerek izlenecek yolu gosterdi. ınar <On dört gün suren Erzurum Kongresi'nde alınan önemii bazı kara y * Mıltî sınırlar ıçinde bulunan vatan bir butundür. Onun çeşitlı bölumlerı bjrbj(p(JSı ayrılmaz. * Herturlu yabancı saldırısı ve baskısına karşı, Osmanlı Devletı'nin dağıflffeı durumunda mıllet birlıkte savunma yapacak ve karşı koyacaktır. * İstanbul hükümeti vatanı ve bağımsızlığı koruyamaz ve sağlayamazsa, geçici bir hükümet kurulacaktır. • * Yurtta her işi millî guçler yapacak, millî istek egemen olacaktır. Manda ve koruyuculuk kabul edilemez. * Mıllet Meclisi'nin hemen toplanmasına ve hükümeti denetımi altına almasma çalışılacaktır. Millî Mucadele tarıhimizde her yönden önemii sonuçlar sağlayan Erzurum Kongresi'nin oluşumunu, karşılaştığı guçlukleri ve aldığı onemli kararlan ilgiyleokuyacaksınız. Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Boru hattı hazırlığı Ruspetrolü Akdeniz'e inecek # Yunanistan, Rusya ve Bulgaristan, Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan ortak boru hattı projesini gerçekleştirmek istiyor. Bu amaçla 3 ülkenin üst düzey yetkilileri, eylül ayında Moskova'da bir araya gelecek. # 320 kilometre uzunluğunda ve yılda 30-40 milyon ton petrol taşıması planlanan projenin 700 milyon dolara mal olacağı hesaplanıyor. Projeye ilişkin resmi açıklama yapılmazken Rusya'nın kendisine ait bölümü bir an önce bitirme sözü verdiği bildirildi. M 9. Sayfada Türk heyeti Urumiye 'de İran'aterörle işbirliğiçağnsı # Iran'ın sımrda bombardıman iddialannı incelemek üzere oluşturulan Türk heyeti, dün Urumiye'ye giderek çalışmalanna başladı. Iran'ı terörle mücadelede işbirliğine çağıran Türk heyeti, Iran heyetine PKK'nin özellikle Batı > Azerbaycan bölgesinde bulunan barınma, eğitim faaliyetleri ile sağlık ve lojistik destek olanaklan konusunda ayrıntılı bılgiler iletti. # Başbakan Bülent Ecevit, gazetecilerin "Iran ile Türkiye arasındaki gerilim yumuşuyor diyebilir miyiz" sorusunu "Gerilimi yumuşatmanın başta gelen koşulu, diyalogdur. îki komşu arasında da diyalog var. Umanm ilişkiler sonucu sorunlar ortadan kalkar" diye yanıtladı. • 11. Sayfada Bakanlar Kurulu 'na gitti Üniversite harçlarına zam # Milli Eğitim ve Maliye bakanlıklan, Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) üniversite öğrenim harçlanna yüzde 60 zam yapılması önerisini uygun buldu. Taslak, Bakanlar Kurulu'na sunuldu. # Öneri taslağına göre, üniversitelerde 2 yıllık önlisans ile 4 yıllık lisans öğrenimi gören öğrencilerin ödeyeceği harç miktarlan 12 milyon lira ile 118 milyon lira. ikinci öğretimden yararlanan öğrencilerin ödeyeceği harçlar ise 157 milyon lira ile 870 milyon lira arasında değişiyor. • 7. Sayfada ÖSS TERCİHİNDE SON 5 GÜN • 7. Sayfada İç çekişmeler su yüzüne çıktı, muhalefet liderlere alternatifanyor Sağ partilerde sarsmtıANAPta muhalefet genişliyor ANAP'ta Burhan Kara, Eyüp Aşık, Agâh Oktay Güner gibi Mesut Yılmaz'a yakın isimlerin de bulunduğu bir grup milletvekili yeni bir muhalefet hareketi başlattı. ANAP'lı küskünler de olağanüstü kongre için imza toplamaya çahşıyor. MKYK ise yaşanan seçim yenilgisini tartışmak için 2 Ağustos'ta toplantı yapmaya hazırlanıyor. Ilhan Kesici de merkez sağ partilerdeki bu hareketlerin çok daha büyük bir oluşuma kapı açacağını söyledi. FP kaymyor Abdullah Gül, Cemil Çiçek, Ali Coşkun ve Abdülkadir Aksu'nun başkanhk divanına yapılan atamalara tepki göstererek istifa etmelerinin ardından FP'de başlayan rahatsızlık giderilemiyor. Yasaklı lider Necmettin Erbakan'ın müdahalelerine tepki gösteren yenilikçilerin, bu yıl sonunda yapılacak kongrede başan elde edemezlerse yeni bir parti kuracaklan söyleniyor. Ali Coşkun, partiyi dışandan idare etmeye kalkanlann önünü açtıklannı belirtti. DYP'de Çiller'i protesto DYP'nin dünkü grup toplantısına az sayıda milletvekilinin katılması dikkat çekti. Necmettin Cevheri, genel başkan yardımcılan Cihan Paçacı, Rıza Akçalı, genel muhasip Ismail Karakuyu'nun da araîannda bulunduğu milletvekilleri, grup toplantısına katıhnadı. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci, Akşener'i kastederek "Geçmişte liste başı yapılırken neden seslerini çıkarmıyorlardı" dedi. • 5. Sayfada Bayram Meral hükümete yeni bir öneri sundu. Eski uzlaşma rafa kaldırıldı Türk-lş 'çark etti> Türk-Iş, hükümete sunduğu '50-55 yaş, 5 bin prim günü' önerisini terk etti. Başbakan Bülent Ecevit, "Yaş dışında, her kolaylığı göstereceğiz" derken geçiş dönemleri ve asgari prim gün sayısıyla ilgili pazarlıklar alt komisyonda yürütüldü. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Tûrk-îş, sosyal gûvenlik yasa tasansı konusunda hükümetin 58-60 yaşı tar- tışmaya açmayan önerisini dikİcate ala- rak pazarlığı kabul etti. Türk-lş, geçiş sürelerinde yumuşama öngören bir öne- ri sundu "Emekliük yaşı dışında gere- ken her kola> lığı gösterme>e çahşıyo- ruz" diyen Başbakan Bülent Ecevit, Türk-lş'in "yapıcı tavnnın" DİSK ve Hak-lş tarafından örnek alınmasını is- tedi. 58-60 yaşında emekliligi temel alan "asgari prim gün ve geçiş dönemi- ne" ilişkin pazarlıklar ise dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ıçinde oluş- turulan alt komisyonda yürütüldü. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Me- ral, hükümete önceki gece sunduğu ye- ni öneriyle REFAHYOL dönemınin Ça- hşma Bakanı Necati Çeük, ANASOL-D hükümeti döneminin bakanı Nami Ça- gan ve DSP azınlık hükümeti dönemi- nin bakanı Hakan Tartan'ın üzerinde çahştıgı taslaklan rafa kaldırmış oldu. Böylece hükûmet, diğer uzlaşma nok- taları için tasannın alt komisyona sevk edilmesini sağladı. Eski hükümetlerin taslaklannda bile emeklilik yaşı, işçi ve işveıenin 1996 yılından beri uzlaştığı şekliyle "50-55" olarak öngörülüyordu. lktidar partilerinin üyelerinin de yo- ğun eleştirilerine hedef olan tasan için oluşturulan alt komisyon dün toplandı. ANAP'tan Nesrin Nas, FP'den Sait Açba, DYP'den OğuzTezmen, DSP'den Gaffar Yakuı ve MHP'den Lûtfii Cey- lan'dan oluşan komisyon, dün gece sa- atlere kadar çahşmalannı sürdürdü. Alt komisyon, madde sayısının azaltılması amacıyla tek maddede ele alınan bazı düzenlemeleri yasa teknığıne aykın bu- W ArkasıSa. 8, Sü. 3'te Derya 'nın kulacı yetmedi # istanbul'da gerçekleşen 24. Avrupa Yüzme, Atlama, Senkronize Yüzme Şampiyonası'nda 7 gün geride kalırken favori ülkeler Rusya, Almanya ve Hollanda arasındaki amansız mucadele de devam ediyor. Ev sahipliği yapan milli yüzücülerimizin elemelerde başanh olamadığı yüzme yanşlannda sadece Dünya Kupası Şampiyonu Derya Büyükuncu tur atlayan isim oldu. Ayak bileğindekı sakatlığa karşın yanşan Büyükuncu, 50 metre sırtüstünde seçme.leri 12. sırada tamamladı ve yan final yüzdü. Ancak Derya, 5 saliselik farkla finali kaçırdı ve 50 metrede Avrupa 9'uncusu oldu. • Arka Sayfada ÖZEL EMEKJ.İLİK FOINLARINA İZÎN Tasarmm aıııacı özel sigortac özeiKİimıek # İşçi ve memurlann tepkisine neden olan sosyal gûvenlik yasa tasansı, insanlann SSK yerine özel sigortayı seçmesini amaçlıyor. Çalışma ve Sosyal Gûvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, emeklilik yaşını yükselten tasanmn ardmdan özel emeklilik fonlanna izin veren yasanın getirileceğini bildirdi. Yeni tasanyla ikinci emeklilik olarak özel sigortalann devreye gireceğini belirten Okuyan, düzenlemede kamu ya da özel arasında tercüün söz konusu olmayacağını ileri sürdü. • 5. Sayfada 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU RAPORU En kâr getîren kuruhışlar KTPler • istanbul Sanayi Odası'mn (ISO) "Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu raporu"na göre özelleştirme kapsamındaki kamu kuruluşlan ilk sıralarda yer aldı. Üretim ve satışta en büyük sanayi kuruluşu seçilen TÜPRAŞ'ı, TEAŞ, TEKEL ve Türkiye Şeker Fabrikalan izledi. • 13. Sayfada BEYCUMA CEZAEVİ'NDEOLAY • 5. Sayfada D'ALEMA'DAN AB ÜYELİĞNE SÜRPRİZ DESTEK • 9. Sayfada BEŞİKTAŞ VE TRABZON UMLTLARINI RÖVANŞA ERTELEDİ • Spor'da GUNCEL CLTVEYT ARCAYUREK DOt-AFI j MARK ! ALTIN Dun Dun 4SS.OO0 232 İSO Oocflk, Onceto 428 *O0 233 100 Okuyan'ın Emekliligi? Eski DİSK Başkanı, DSP milletvekili Rıdvan Budak Sosyal Güvenlik Reformu'na karşı. İşçi konfederasyonlannın görüşlerini paylaşıyor. Hatta çalışanların haklı gördüğü eylemlerine somut destek veriyor. Bir yanlışı var. Tabii bize göre yanlış olmayan bir yan- lış. Ecevit'e ters düşen hareketleriyle somutlaşan bir • Arkası Sa. 8, SiL 1 'de Peter S. Beagle'ın Düş Dünyaları ya da... Tekbüynuzlur, kuril&dmkr, ölültr vt kuzgunhr Peter S. Beagle'ı Türkiyeli okur daha çok "Yüzüklerin Efendisi" ve "Uzay Yolu" gibi filmlerin senaryolarından hatırlayacaktır. Oysa Beagle bir roman yazarı. İlk iki romanını kapsayan bir derleme ile Türkiyeli okurların karşısına geldi. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte Hangi HuKukla' Tahkim? Tahkimle ilgili anayasa değişikliği önerisi TBMM Anayasa Komisyonu'ndan geçti. önümüzdeki hafta genel kurulda görüşülecek. Değişiklik, Meclis'in beş- te üçünü oluşturan 330'un altında kabul görürse red- dedjlecek. 330 ile üçte ikisini oluşturan 366 arasında "evefçıkarsa, referandumagidecek. 366'nın üzerin- deki kabul oyu, tahkimi anayasaya sokacak. Konuyu maddeleyelim: m Arkası So. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog