Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

0)107.4 CumhuriyetR A D Y O İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye ^ M SMINMBEKİW1BÜMİ / / f SMnOvakKMuil A M SAAT NtnPtt>MtŞOUNAÛ A v f 8JwrwK«TiftfrtPMnşı ^Dıledığınız krtabm adını kredı jcanımzın numarası \e son lcullasma tanhı ^ ile buiilcie bıidırm, btap evtnızde olsun. Adıntzı. scyadmızı \e tdcfou numaranızı da bıldınrieyı unutmayın L)e defclseruz. dılersemz üye de i otun >a da ûyehğmızı yenılej-uı ÂER tŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26957 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) \ J 28 TEMMUZ1999 ÇARŞAMBA U M H U R İ N K U U R H M I - v SABAHATTIN SELEK •F' MILLI MUÇADELE (Erzurum'da Gergin Günler) Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919), bır ilkokulun kuçuk salonunda Erzurum, Bitlis, Sıvas, Trabzon, Van illerınden gelen 54 delegenın katılmasıyla toplandı. Elazığ, Diyarbakır ve Mardin'den seçilen delegeler, yöneticiler tarafından gonderilmedi. Kongre başkanlığma oybirlığiyle seçilen Mustafa Kemal, açış konuşmasında genel durumu özetleverek izlenecek yolu gösterdi. On dört gün süren Erzurum Kongresi'nde alınan önemli bazı kararlar fi«laj * Millî sınırlar içinde bulunan vatan bir butundür. Onun çeşitli bölümleri birbirınden ayrılmaz. * Her tûrlü yabancı saldırısı ve baskısına karşı, Osmanlı Devleti'nin dağılması durıımunda millet birlikte savunma yapacak ve karşı koyacaktır. * istanbul hükümeti vatanı ve bağımsızlığı koruyamaz ve sağlayamazsa, geçici bir hükümet kurulacaktır. * Yuıtta her işi mıllî güçler yapacak, millî istek egemen olacaktır. Manda ve koruyuculuk kabul edilemez. * Millet Meclisi'nin hemen toplanmasına ve hükümeti denetımi altına almasına çalışılacaktır. Millî Mücadele tarihimizde her yönden önemli sonuçlar sağlayan Erzurum Kongresi'nin oluşumunu, karşılaştığı güçlükleri ve aldığı önemli kararlan ilgiyle okuyacaksınız. , - Cuma günüCumhurİyelle birlikte... Ankara-Tahran arasındaki gerginlik azalıyor; Türk heyeti sınıra gidecek OİUmlll yanit Türk uçaklannın tran sınınndaki köyleri bombaladığını ileri süren Tahran yönetimi diplomatik girişimlere olumlu yanıt verdi. Sının yanhşlıkla geçen 2 Türk askerini bırakacağını açıklayan Iran'ın iddialannı incelemek üzere bir Türk heyeti Urumiye'de araştırma yapacak. Hava Kuvvetleri Komutam Org. tlhan Kılıç, "Vurulan kamp, K.Irak sınırlannın yaklaşık 1.5 kilometre içindeydi. Kampta îranlı subaylar da varmış ve ölmüşler, bunun için biz ne yapabiliriz ki? Zaten tranlı subaylann PKK'ye eğitim verdiği yönünde istihbarat da ahyorduk" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bûro- su)- Türkiye ile Iran arasında sı- nır bunalımının aşılması için yü- rütülen diplomatik girişimler so- nuç veriyor. Tahran yönetimi, iyi niyet gösterisi olarak erleri bü- rokratik işlemlerin tamamlanma- sının ardından 1 -2 gün içinde ser- ( best bırakacağını Dışişleri'ne bildirdi. Jran'ın Ankara Büyü- kelçisi Muhammed Hüseyin La- vasani, ülkesinin iyi niyet girişi- mini dün Dışişleri Bakanlığı'na iletti. Iran'ın Türk savaş uçakla- nnın bombaladığını iddia ettiği bölge- de inceleme yapacak heyet de bugün Urumiye kentıne gidiyor. Jandarma Asayiş Komutan Yardımcısı Tümgene- ral Bekir l'ğurlu başkanlığındaki he- yette Genelkurmay. Dışişleri, Hava ve Abdullah Öcalan dosyası Yargıtay'da # Öcalan'ın dava dosyası Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcıbğı'nca Yargıtay'a yollandı. 89 klasörden oluşan dava dosyası üci otomobile yüklenerek DGM görevlilerince gûvenlik güçlerinin refakatinde Yargıtay'a gönderildı. • 19. Sayfada Kara Kuvvetleri komutanlıklanndan yetkililer bulunuyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgene- ralÜhanKıbç'rnKuzeylrak'taki PKK kamplannın bombalanması sırasında ölen Îranlı subaylann PKK'yi eğittiği- ne yönelik bilgileri doğrulaması ise Tahran yönetiminin teröre desteğinin yeni bir boyutunu gözler önüne serdi. Orgeneral Kılıç, önceki akşam katıldı- ğı bir davette gazetecilerin sorulan üze- rine, elde ettikleri yeni bilgiyi "Vforu- 'PKK ITIİIİtanlari Var' Ecevit dün gazetecilerin sorulannı yamtlarken komutanlann Iran'la ilgili açıklamalannın anımsatılması üzerine şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanı söylenmesi gerekenleri söyledi, ben söyledim. Sayın Genelkurmay Başkanı da söylenmesi gerekenleri söyledi. Bunlann hepsi gerçeklerdir. Bizim tran'a karşı herhangi bir olumsuz yaklaşımımız yoktur, ama îran'da bir hayli PKK militanının üstlendiği bellidir. Sorunun iki ülke arasında diyalog yoluyla çözülmesini umuyorum. En kısa zamanda askerlerimizin serbest bırakılmasını bekliyoruz." ye açıkladı. Istihbarat birimleri ta- rafından Abdullah Öcalan'ın an- latımlan çerçevesinde derlenen bilgilere göre Iran'la örgüt arasın- daki ilişkıler 1987 yıhndan itiba- ren gelişmeye başladı. lran, Uru- miye kentinde PKK'nin hastane kurmasına izin verdi ve pek çok bannakla kamp yeri edinmesine yardımcı oldu. PKK militanlan- nın ifadelerine göre örgütün îran'da silah depolan bulunuyor. Bu durum da lran İstihbarat Teş- kilatı tarafindan biliniyor. örgüt tran'da uyuşturucu imalathanesi de kur- du. Urumiye'de "Şebit Mustafa Şaman Pastar MerkezTnde PKK'liler askeri eğitim görüyorlar ve eğitim kamplan 'Askerlik süresi kısaltılmayacak' # Basın organlannda yer alan, bir yasa değişikliğinde bir fıkrarun iki fikraya bölûnmesinden oluşan yanlış anlamaya açıklık getiren MSB Genel Sekreteri Mehmet Erkan askeriik süresinin kısaltılmasının düşünülmediğini belirrti. • 7. Sayfada lan kamp, Kuzey Irak sınırlannın yak- laşık 1.5 kilometre içindeydi. Kampta tranh subaylar da varnuş ve Ölmüşler, bunun için biz ne yapabiliriz ki? Zaten tranlı sııbaylann PKK'ye eğitim verdi- ği yönünde istihbarat da ahyorduk'' di- \Arkası Sa. 19, Sü. 4te Başarılı binlerce öğrenci, hak ettiğinin altında okulları tercih etmekzorunda kalacak ÖSS'debüyük haksızlıkKfTvfJrrr rU rDt\r /^ADTTCT"T f * Öğrenci Seçme Sınavı'na JLM UYUKELCILERIN GOR USU Ü . ^ ^ ^ . . - - ^ ^ . ^ » . » » . . ^ . ^ ^ ^ bu vıl Peririlen 'Aöırhklı ÜYÜKELÇİLERİN GÖRÜŞÜ 6 Yunanistan ile umutsiız diyalog 9 0 Ankara'da başlayıp Atina'da devam edecek olan Türk- Yunan görüşmelerinin sonucu hakkında Yunanistan'da görev yapmış dört büyükelçi, 'Umutsuz diyalog' tanımlamasını yaptı. Eski Dışişleri Bakanı Ilter Türkmen, konulann iyi seçildiğini, tartışmalı alanlara girilmediğini, turizm alanındaki işbirliğinin her iki ülkenin de yaranna olduğunu söyledi. Atina'da büyükelçilik görevi yapmış olan Kamuran Gürün ise "Hangi konuyu konuşacaklar. Herhalde Kıbns'ı konuşmayacaklar? Kıbns ikili konulann dışında bırakılır" dedi.fiZGBVACArTll habeiH • 10. Sayfada Mahkeme kararı Tutbolda Telsim adına hayır' • Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, "Türkiye 1. Ligi" isminin değiştirilmesini yasalara aykırı buldu. • 19. Sayfada Atina'da sürecek Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlan düzeyinde gerçekleşen diyalog sürecinin Türkiye ayağı dün tamamlandı. Görüşmelerde ekonomik ve ticari ilişkiler ele alındı. Türk ve Yunan delegasyonlannın görüşmeleri, yarın ve cuma günü Atina'da devam edecek. • 9. Sayfada Sezen ve Nilüfer 'in'Arkadaş'ı 10.yıuiKİaa Hisar'danAçıkhm«'>«"çıkanMostProduction'mEsmaSuJtanY'ahsı'ndakipar- tisine çok sayida sanatçı kaoldı. Sanatçüann çeşitli parçalannı sesiendirdikleri partkk, Se- a n Aksu Ue Nfiûfer'in Ajlan'ın arusma birtikte yonımladıklan 'Arkadaş' şartası duygulu anlar yaşatn. Most Production'ın düzenJediği 'Açıkhava Konserieri' bu vüdan itibaren Har- bive Açıkhava Hyatrosu'nda gerçekkşecek. 5 Ağustos-29 Ağustos tarihkri arasında yapda- cakkonserler Sezen Aksu ile başlayacak; Leman Sam. Candan Erçetin. Goran Bregcniç, Ya- şar, Tunur Selçuk, Uğur Yücei, MFÖ. Fahir Atakoğlu, Mehmet AU ErbU, Cem Yümaz, Bu- hıtnızhık Özkmi ile sürecek ve NBüfer'k sona erecek. (Fotoğraf: SERDAR BENLİ) 1 Öğrenci Seçme Sınavı'na bu yıl getirilen 'Ağırlıklı Orta Öğretim Başan Puanı' sistemi büyük bir haksızlığa neden oluyor. Uygulamadan etkilenen Ertuğrul Şimşir, Kocaeli Anadolu Meslek Lisesi Makine Bölümü'nden geçen yıl mezun oldu, bu yıl ÖSS'den 185.341 sayısal puan aldı, # Türkiye genelinde 1388'inci olan Şimşir, birinci yüzdelik dilime girdi, ancak en fazla dördüncü dilimdeki bir universiteden tercih yapabiliyor. İPEKYEZDANİ ÖSS'de yeni sistemin yol açtı- ğı haksızlıklar, sınavın her aşa- masında kendisini gösteriyor. YÖK'ün sınav sistemine bu yıl getirdiği 'Ağırlıklı Orta Öğretim Başan Puanı' (AOÖBP) uygula- ması nedeniyle meslek liselerin- den mezun olan çok sayıda öğ- *ArkasıSa.l9,Sü.8'de YANLIŞ TERCİH AÇIKTA BIRAKABtLÎRYUMFdYH Kf'm hataH • 19. Sayfada 2000 ÖŞS HAZIRAN AYTNDA YAPILACAK • 19. Sayfada Partide Erbakan sıkıntısı Fcujlet ğtâyor# Erbakan'ın Asiltürk aracılığıyla yaptığı müdahale, Fazilet Partisi'nde bölünmeye yol açtı. îstifa eden milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne açık kanıt vermekten çekindikleri için konuşmazlarken FP'de kongre öncesinde teşkilatın başına getirilen Esengün, Erbakan ile ayda bir görüştüğünü, tavsiyelerini aldığını ve özlem giderdiğini söyledi. # Lütfu Esengün, bunun "Erbakan'ın partiye müdahale ettiği" anlamına gelmeyeceğini savunarak Erbakan'ın müdahalesine karşı çıkan yenilikçi kanadı da "Partiye fitne sokmak istiyorlar" diye suçladı. • 8. Sayfada DSP ve ANAP 'lılar tepki gösterdi Yasatasansmı hükümet üyelen bileelesûnli % Sosyal gûvenlik yasa tasansı dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı.Tasanyı öncelikle iktidar partili üyelerin eleştirmesi dikkat çekti. Muhalefetin "aceleye getirihnemesi" için alt komisyona sevkini istediği tasanya DSP ve ANAP'lılardan eleştiri geldi. ANAP'li Ali Er, tasanmn yasalaşması halinde gelecek seçimde iktidann değişebileceğini söyledi. # DSP'li Rıdvan Budak, tasan hazırlanırken sosyal taraflarla diyalog kurubnadığına dikkat çekti. Yaşar Okuyan, tepki çekeceklerini bile bile tasanyı çıkarmaktaki amaçlanm "siyasi popülizme karşı > durarak 30 yıldır gerçekleştirilemeyen bir reformu yapmak" olarak gösterdi. Görüşmelerin sonunda \ tasan, komisyon başkanlık divanınm önerisi üzerine alt komisyona havale edıldı. • 5. Sayfada , Mimarlar Odası Bildirgesi 'Tahkim,yağmaya testim olmaktır' # TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu. TBMM'de görüşülen "uluslararası tahkim" düzenlemesinin, ülkenin "uluslararası yağmaya teslim ediknesi" anlamına geleceğini belirterek, anayasa değişikliği önerisinin geri çekilmesini istedi. Mimarlar Odası'nca yayımlanan bildirgede, tahkimin temel amacınm "ayncahklı yatınm" olanağı sağlamak olduğu vurgulanarak "Danıştay'ın denetleyici ohnaktan çıkanlması, ulusal ve toplumsal haklardan vazgeçmektir" uyansında bulunuldu. • 13. Sayfada ULUSLARARASI TAHKlMÎN YOLU AÇILDI • 13. Sayfada AHMET TANER KJŞLALI'NIN 'HAFTAYA BAKIŞ' KÖŞESİ M 6. Sayfada NEHtRDE FAClA: % 18SPORCUÖLDÜ M Spor'da YÜZMEDE DÜNYA REKORU • Arka Sayfada GUNCEL CUNE1T ARCAYUREK pongtA Dur. 676« DOLAR | MARK Dv-n Oun m IOO 233.SOO ALTIM Muhalefet Böyle Olunca Başbakan Ecevit, siyasal istikrar adına konuşuyor "Bu hükümetten daha uzlaşmacı hükümet buluna- maz." Üç parçalı bir hükümet ama, "uyumlu" diyor. Uzun ömürlü bir hükümet, hatta daha dört yıl ülke- yi yöneteceğine inanılıyor. Geçen dönemde altı-yedi hükümetin kurulmasına tanıklık ederek siyasa! istikrarsızlıktan sürekli yakınan mArkasıSa.l9,Sü.Vde Şevki Yılmaz'm Cumhuriyet gazetesi aleyhine açtığı tazminat davası reddedildi 6 G^ericîlîğe karşı çıkmak hakbr'İstanbul Haber Servisi - Kapatılan RP'nin Rize Milletvekilı Şevki Yü- maz' ın gazetemiz yazar ve yöneticileri aleyhine açtığı tazminat davasını red- deden İstanbul 3. Asliye Hukuk Mah- kemesi'nin gerekçeli karannda, "Orta- çağkaranlığuu özendiren biryaşam tar- zını geri getirmeye çahşan bir zihniyete karşı basın mensuplan değiL her yurt- taşın karşı gelmesu kendisi ve çocukla- nnın gelecegi için en doğal hakkıdır" de- nildi. Milletvekilliği düşürülen Şevki Yılmaz'm parlamentoya ve bazı politi- kacılara "pezevenk" demesi üzerine ga- zetemiz Genel Yayın Koordinatörü EÖk- met Çetinkaya, 31 Mayıs ve 6 Haziran 1997 tarihlı "Uyaıun" ve "BeHey Dör- zü" başlıklı yazılannda Şevki Yıîmaz'ı eleştirmişri. Çerinkaya'nın yazılannda yer alan "Uyanın, sojtan sahnede; soy- tannın maskesini Uğur Dündar bir kez daha düşûrdü. Sakalh yobaz, ağtzlarm- dan pezevenk, kahpe kelüneleri eksik ol- mayan kara yobaz çeteleri birüeri çıkıp soytarrya ayıu üslupla yanıt vermeUdir. Sensin pezevenk^ arûk kibar ve ağırbaş- b olmanın zamanı degüdir" ve "Şevki Yılmaz'm kasetierini izüvor musunuz. söylediği tek doğru söz yok; tipik bir şe- riatpazariamacısı, sağa sola çamur atan, orduya. politikacılara, bilim adamlan- na, gazetecUere saldıran bir kişiyi kim millervekili yaptı" ifadeleri üzerine Yıl- maz, gazetemiz imtiyaz sahibi Berin UArkasıSa.l9,Sü.l'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog