Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

0)107.4 C h i t İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ u mhu L*. klUpku«S5[ ^ > f MXTMMEKIuİM>TE&M / / f SMT OVH* KMUO A * * SMTKf1WttttHJIIUUMÛ ş Dıkchgınız lcıtabın adını, kredı kaıtmıziE numarası ve son kulianma tanhı ıle birlücte bddmn. kıtap evınızde olsufl Admızı sovadmız] ve telefan nmmranın da büdumeyi UDUtmaym Lye degılsauz, driercenız üye de olun va da üvelıgınızı venıkyıiL HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. YILSAYI: 26956/ 250.000 TL (KDV,çmde) » KURUCUSU: Y U N U S NADİ (f924-f945j8/^MZ4fî/: NADİR NADİ (7945-7997J 27 TEMMUZ 1999 SALI H R OSCAR î I K Çeviren: Nurettin Sevin Oscar VVilde'ın "bıyık altından" bir gülmeceyle yer yer sarsıcı bir duygusallığın iç içe geçtiği öykülerinin ilk bolümü... Bugün Cumhuriyet'le birlikte... OSCAR t l l D E ÖYKOLEK I 1 SABAHATTIN SELEK MILLI MUÇADELE (Erzurum'da Gergin Günler) Millî Mucadele tarihimizde her yönden önemli sonuçlar sağlayan Erzurum Kongresi'nin oluşumunu, karşılaştığı güçlükleri ve aldığı önemli kararları ilgiyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Çıkarılacak yasanın, emekliliğine iki yıl kalanları etkilememesi öngörülüyor GöstenııeBk geıi TİSK 'îşsizlik sigortası olmaz' # Türkiye lşveren Sendikalan Konfederasyonu, işsizlik sigortasının insanlan "çalışmamaya" ittiğini ileri sürerek bu politikalar yerine işsizliği azaltacağını savunduğu esnek çalışma ve işletmelere devlet desteği politikalannı gündeme getirdi. TÎSK, işsizlik sigortasının yaratacağı toplumsal ve ekonomıîc sorunlara karşı önlem alınmasını da istedi. • 4.Sayfada Kitap oldu 'SSK'yi devlet tüketti' # Üç akademisyen tarafından hazırlanan "Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi 1946-1996" adlı kitap, kurumun nasıl tüketildiğini ortaya koydu. Siyasi iktidarlann kurumu nasıl zarara soktuğunun anlatıldığı kitapta bütçe açığmın, yüksek faizlerin gerekçesi olarak sunulan SSK'nin, yıllarca devleti finanse ettiği belgelendi. • 4. Sayfada KİT Cenel Müdürü Kayıt dışı istilıdam # Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdürü Ayşe Dönmezer, Türkiye'deki istihdamın yüzde 54'ünün hiçbir sosyal sigorta kuruluşuna bağlı olmadığını söyledi. Dönmezer, sağlık ve emeklilik sistemlerinin birbirinden aynlması dışmda sağlık sigortacılığı ile sağlık hüzmetinin de birbirinden aynlmasını gündeme getirdi. • 4. Sayfada 7 bln 200 gün prlm ödenecek ikndar, mezarda emeklilik tasansında göstermelik bir geri adım atmaya hazırlanıyor. Iktidann yeni önerisi, prim ödeme gün sayısmın 8 bin 300'den 7 bin 200 güne indirilmesi ve emekliliğine 2 yıl kalanlan etkilemeyecek biçimde kademelendirilmesi şeklinde. Hükümet bu çahşmalan 5-6 madde içinde toplamayı planhyor. Ekonominin yan yanya psikoloji olduğunu belirten Ecevit, "grev olacak, kriz olacak" diye yayılan kötümserlik havası var oldukça ekonomiyi düzlüğe çıkarmanın zor olacağını öne sürdü. Cörüşmeler SOnUÇSUZ Türk-tş Genel Başkanı Bayram Meral, dün Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Bahçeli ile görüştü. Görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Ecevit, Meral'le görüşmesinin ardından, "Teknisyenler düzeyinde uzlaşı girişimi sürüyor. Bir olumlu sonuca vanlacağını umuyorum" dedi. Cenel grev hazirllğl Genel grev hazırhklanm sürdüren Emek Platformu'nun ortak takvimi bugün plan ve bütçe komisyonunda yapılacak görüşmenin ardından netleşecek. DtSK Genel-lş Sendikası Mali Işler Dairesi Başkanı Şükrü Ercan, tasan komisyonda görüşülürken yapılacak eylemlerle hükümete ilk uyandabulunulacağını, genel kurulda görüşülmeye başlanırsa greve gidileceğini söyledi. • 4. Sayfada Cumhurbaşkanı DemireVden Iran krizi içinyorum: Banşçıyöntemle çözülür Ankara'nın diplomasiçabasıTürkiye, Iran'da "mollalar" tarafından tırmandırılmak istenen sınır gerilimini diplomasiyle çözmek için çaba harcıyor. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Suriye benzeri bir 'kriz yönetimi' uygulanmasının -, şimdilik gündemde olmadığını, banşçı ': yöntemlerin sonuç vereceğini söyledi. ANKARA/lSKENDERtYE (Cumhuriyet) - Iran ve Türkiye ara- sındaki rejım çatışması ve son olarak sınır ıhlallenne dayanan anlaş- mazhk konusunda ılımlı tavır almaya özen gösteren Cumhurbaşka- nı Süleyman DemireL Başbakan Bülent Ecevit'ın öncekı günkü çıkı- şından sonra dün yenıden açıklama yaptı Demırel, Mısır'a giderken uçakta sohbetınde, "Başbakanın açıklamalanndan tran ile ilgili bir gerginlik doğdugu havası var" değerlendırmesınde bulunan bir gaze- teciye şu karşılığı verdi: "tran ile gerginlik eksik ol- muyor kL. Ama gerginlikte ne tran'uı ne bizim varannuz var. açıkçası. Ama tabii ki. Türkiye'nin bütün bu oiup- bftenlere hiçbir şev dememe- si olmaz. Sayın Başbakan'ın ifadelerini uygun buluyo- rum." Demırel, "tran'ın Su- rive'nin verini almış olması nedeniv le geçen ekim avında Suriye'ye uygulanan baskı türü, Iran için de söz konusu olabilir mi" sorusuna "Hadi- seler farkh, şartlar farkb, du- rumlarfarkk.çözümlerfark- h" yanıtını verdi. "Nasd bir çözûm olacak" sorusu üzeri- ne de Demırel, "Zaman içe- risindebirçokşevbirçözüme kavTişur" dedı. Demırel, gezisine katılan yabancı basının Türkiye'de- kı bazı temsılcılerinin soru- lan üzerine, Türkiye ile • Arkası Sa. 19, Sü. 3 te Türk-Yunan diyaloğu başladı Ege'de izm ortaklığı # Dışişleri Bakanı Cem ile Papandreau arasında vanlan uzlaşma sonucu oluşturulan heyetler arası görüşme Ankara'da başladı. Turizm ve çevre gibi uzlaşmazhk yaşanma olasıhğı düşük konular dün ele alındı. • 7. Sayfada 'Kuzey Irak satranç tahtası' ı Cumhurbaşkanı Süleyman Demırcı, ısraıl ve Filistin'in ardından Ortadoğu ziyaretini Mısır'la sürdürdü. Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek tarafından resmi bir törenle karşılanan Demirel, iki ülke arasındaki ilışkilerin daha da ilerlemesi için imzalanan anlaşmalann önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı uçakta gazetecılenn sorulannı yanıtladı. Türkiye'nin Ortadoğu"da ufak hesaplar peşinde koşmadığını söyleyen Demirel, Kuzey Irak'ı da bir satranç tahtasına benzetti. • 19. Sayfada *• YOK'te gizli çalışma OSS'ye yeni düzen# Gelecek yıl ağırlıklandınlmış ortaöğretim puanlan, sınav sonucu ile duyurulacak. Sınav tarihi ise değiştirilebilecek. Yaptıklan çalışmayı doğrulayan YOK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, "Sistem gelecek yıl oturacak" dedi. EBRUTOKTAR ANKARA - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversıteye gınş sınavındakı sorunlan dikkate alarak yeni bir çalışma başlattı Gelecek yıldan ıtıbaren sınav sonuçlan a£jrlıklandınrmış orta- ögretım puanlan (AOBP) eklendıkten sonra açıklanacak. Okullarbitmeden yapılması tasar- lanan sınavın tanhı de değiştınlecek. YÖK Baş- kanı Prof. Dr. Kemal Gürüz. ^Ntsanobrakön- görülen sınav takvimi degiştirilebilir. Bu vönde çahşmalannuzvar. Sistem, gelecek yıl yerine otu- racak" dedı. YÖK, yeni sınav sıstemının aksayan yönle- rinı törpülemeye çalışıyor. Ogrencılerin ham puanlanyla tercıh yapmak zonında bırakılma- sı nedenıyle yaşadıklan kaygıian dikkate alan kurul, AOBP'yi smav sonuç belgesıyle öğren- cılere bıldrrmeye ve daha sonra tercıh sürecini başlatmaya karar verdi. YÖK, gelecek yıl 9 Ni- san'da yapılmasına karar verdığı ÖSS takvimi- ni de "okuDann kapanmasından önce yapılacak suıavın sağfakh olınayacağı" yönündekı eleştiri- ler üzerine değıştirmeyı uygun buldu. YÖK Başkanı Prof. Dr Kemal Gürüz, öğrencıjerin or- taöğretim başan puanlannın okullann ÖSS or- talamasına göre ağırlıklandınlması ıle ortaya çıkacak AOBP sısteminın ıse değıştırilmeyece- ğını belırttı. Sınav sisterründe köklü değişiklik M Arkası Sa. 19, Sü. 3 te Iran bağlantısı Hizbullah 'uı kasetyöntemi # Iran'dan gönderilen propaganda kasetleri, Güneydoğu'da dağıtılıyor. Türkçe, Kürtçe ve Arapça kasetlerde, Hizbullah'ın yeni dönemde uygulayacağı örgütlenme ve eylem yöntemi aynntılanyla anlatılıyor. ENVERSEVİŞ DtYARBAKIR - Cami, mescıt ve hücre ev- lennde örgütlenme gücünü yitiren Hizbullah'ın, Türkiye'deki mılıtan ve taraftarlanna Iran'dan göndenlen ses kasetleriyle ulaşmaya çalıştığı behrlendi. Kasetlerde, "ADahyohındaşehitolan tûm mflitaıılann yaşam biçimlerinin" diğer ör- güt mensuplan tarafından örnek alınması iste- niyor. Örgütün, tslamcı basını da Hızbullah'a karşı dikkatli olmalan konusunda uyardığı öne sürüldü. Yasadışı şeriatçı terör örgütü Hizbul- lah'a yönelik güvenlik güçlerince gerçekleşti- rilen operasyonlarla örgütün Güneydoğu'dakı faaliyetlen büyük ölçüde engellendı. Daha ön- celeri bölgenın küçük-büyük tüm yerleşim bi- rimlerinde ele geçirebildikleri cami ve mescit- lerde nulitanlanyla toplantılar düzenleyıp ör- gütlenme çalışmalannı yürüten Hizbullah, ope- M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de KOLEJ SINAVINI HERKES KAZANDI M 6. Sayfada TGC VE TYS'DEN ORTAK PANEL M 7. Sayfada CAVtT ÇAĞLAR'A YENİ DAVA M 13. Sayfada İSTANBUUA REKOR DAMGASI MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uzlaşmaya Bak! Başbakan Ecevit, "Bu hükümetten daha uzlaşma- cı bir hükümet bulunamaz" dedi. Hükümetle işçi-memur kesimi arasındaki sürtüş- melerin gelişimine bakınca, insanın kafasında ister is- temez bir yığın sorunun başlangıç sözcüğü canlanı- yor. Acaba? - ' Evet, Başbakan'ın bu savı gerçeği yansrtryor mu? m Arkası So. 19, SiH'de Mumcu ailesi Tantan'la görüştü Güldal Mumcu, Ceyhan Mumcu ve Beyhan Gür- son, dün Içişleri Bakanı Tantan ile görüştü. Güldal Mumcu görüşmede, TBMM 19. Dö- nem Faili Meçhul Cinayetler Meclis Araştır- ma Komisyonu'nun, Mumcu cinayetı hak- kında "adeta olayın açıklığa kavuşmaması için her tüıiü ortam hazırlanmaktadır" görü- şüne vardığını anımsattı. • 8. Sayfada Bako'nun karmaşık ilişkileri Kamuoyun- da Banker Bako olarak bilinen Baki Aygün, Ankara Emniyet Müdürlügü'ndeki sorgusun- dan sonra, adliyeye getirildi. Aygün, Adli Tıp'ta muayene edıldıkten sonra DGM'ye çı- kanldı. DGM'de verdiği ifadede, siyasılerin ismini açıklamadı, ancak bir vali ve savcı ile ilişkisi olduğunu söyledi. • 8. Sayfada BORSA oDün 5529 önceki 5783 DOLAR Dün 427.500 öncekı 429.400 MARK ûDün 233.500 öncekı 230.300 ALTIN ODün 3.540.000 Önceki 3.560.000 Turizmi Teşvik Yasası da yargılanacak Eğer Ertöğrul Yalçınbayır'ın anayasa deği- şikliğı teklıfi TBMM'den de onay alırsa, 1980'lerden bu yana ülkeyi ayncalıklı imar ızinleriyle tahrıp eden Turizmi Teşvik Yasası da geçici 15. maddenin korumasından çıka- cak ve anayasaya aykınlık iddiasıyla yargı- lanması sağlanabilecek. MArka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ortadoğu Barış Süreci! İSKENDERİYE - Ortadoğu'da buzlann çözüldüğü bir sürece girildi. Deyim olarak, buzlann çözülmesi olumlu anlamda kullanılır. llişkilerdeki soğukluğun gi- derilmesinden sonra, buzlar çözülmüş olur, sıcaklık ve dostluk başlar. Ancak her buz çözülüşünde aynı sonuç ortaya çık- maz. Bazen donmuş şeylerin erimesiyle ortaya o<um- suz görüntüler de çıkabilır! m Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog