Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 CumhuriyetR A D Y O İSTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ umhuriyet 14 SMTKBlnttZltiMET tSMJiaEHRtDIPi SMTOYBJKIUNLO SMffKtDIP8*MfeOUNAâ truKtDU> ş Dıiedığınız latabm adını kred; kartmizm numarası ve soc kullaıâna canhı ıle bİrlıktc btldınn. Iutap evınızde olsun Adraızı, soyadınm \t telefon numaranızı da bıidınneyı unulmayın Üye değılseıuz. dılersemz ûye dc olun ya da üvehğnuzı ycnılcym HER ISLEM BİR TELEFONLA-0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26955 / 250.000 TL (KDViçin KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARk NADİR NADİ (1945-1991) 26 TEMMUZ 1999 PAZARTESİ u M H U I N K U Ü R H î M î OSCAR VVILDE OYKULER -1 Çeviren: Nurettin Sevin irlandalı yazar, romancı, şair... Ünlü cerrah bir babayla "Speranza" takma adıyla tanınan devrimci şair ve folklor uzmanı bir annenin oğlu... Katı ve gelenekçi Victoria dönemi anlayışına başkaldıran bir estetiğin savunuculuğunu yaptı. O S C A K » I L D E ÖYKÛLER Yaşama biçimiyle de 19. yüzyıl İngilteresi'nin tutucu, bağnaz toplumuna sürekli başkaldırdı, alay etti. Töre güldürüsü turündeki "Lady Windermere'in Yelpazesi", "Önemsiz Bir Kadın", "İdeal Bir Koca" ve "İçten Olmanın Önemi" adlı oyuniarıyla İngiliz tiyatrosunda nükte ve zekâya dayalı yeni bir güldürü türü yarattı. "Dorian Gray'in Portresi" adlı romanı, tutukevinden yazdığı mektupları içeren "De Profundis" ile "Reading Zindanı Baladı" adlı şiiri yaşamına göndermeleriyle önemlidir. Çocukları için yazdığı "Öyküler" ise o dönemin yaşamının sevimli bir taşlaması.. bir tür peri masallarıdır. Oscar VVilde'ın "bıyık altından" bir gülmeceyle yer yer sarsıcı bir duygusallığın iç içe geçtiği öykülerinin ilk bölümü... - , • . ' " . * • . : Yarın Cumhunyet 'le birlikte... Ecevit: Tahran komşulukla bağdaşmayacak bir tutum içinde Iran'a sert tepldSam'dan SOnra Tahran Bülent Ecevit, Suriye'nin PKK'ye gösterdiği kolaylıklan tamamen değilse bile önemli oranda ortadan kaldırmasının ardından bu işlevi büyük ölçüde Iran'ın üstlendiğini söyledi. Türkiye'nin bundan tedirgin olduğunu belirten Ecevit şunlan söyledi: "Sınır çizgisinin gözle görülür olmadığı yerlerde bilmeden bir iki kişinin sının aşması söz konusu olabilir. Herhalde bu iki askerimiz tran'ı istilaya kalkışmadılar." ANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Başba- kan Bülent Ecevit "Iranfle sıcak çaöşmayı asladilemediği- nuancak Iran'ın Türkiye'ye karşı dostluk ve komşu- lukla bağdaşmaya- cak bir tutum rçerisinde olduğunu" söyledi. Su- riye'nin PKJC ıle ilgili iş- lerinı büyük ölçüde Iran'ın üstlendiğini anlatan Ecevit. "Sınır çizgisinin gözle görü- lür olmadığı yerlerde bilmeden bir Ud kişinin sının aşması söz konusu olabi- lir. Herhalde bu iki askerimiz tran'ı is- tilaya kalktşmadılar" dedı. IKYB: PKK'yi desteklemiyoruz 16. Sayfada Ecevit, dün TRT INT'te katıldığı "Pazar Panonuna" programında iç ve dış gelişmelere ilişkin sorulan yanıt- ladı. Ecevit. "Türldye'nin Rum kes- minin AB üyeiiğini desteklemesi duru- munda Yunanistan'uı bütûn vetolan kaldıracağı" yönündeki haberlerin anımsatılması üzerine, KKTC ve Kıb- ns Türklerinin Türkiye tarafından pa- zarlık konusu yapılamayacağını söy- ledi. KKTC'nin Türkiye, Türkiye'nin de KKTC için başta gelen güvencesi olduğunu vurgulayan Ecevit. Doğu Akdeniz'in güvenliğıni ancak Türki- ye ve Kıbnslı Türklerin sağlayabile- ceğini söyledi. G-8'lerin Kıbns soru- nuna el atmaya kalkışmasının dünya banşı ve güvenliği açısından büyük bir densizlik olduğunu anlatan Ece- vit, Ingiltere dışmdaki ülkelerin Kıb- ns'a kanşma hakkı ve yetkisinin bu- lunmadığını, ABD'nin de dünyanın tek süper gücü olması nedeniyle etki- sinin göz ardı edilemeyeceğini söyle- di. Ecevit, ABD gezisi sırasında ko- nunun gündeme gelip gelmeyeceği- nin sorulması üzerine de davetinin ar- dından ABD Başkanı Bill Chnton'a, "Temenni ederim Amerikan yönetimi Kıbns konusunda kendisine angajeet- mesin. Çünkü, Kıbns konusunda Tür- kiye'nin verebileceği tek bir taviz yok- tur" mesajını gönderdiğini anımsattı. Ecevit. ABD'nin bu konuda gerçekçi ve anlayışlı davranacağını umduğunu söyledi. Ecevit. "Konfederasyon formülüne yaklaşbklan yolunda bir işaret alıyor musunuz'" sorusu üzerine de, "Kon- • Arkası Sa. 6, Sü. 4'te Hükümet ve çalışanlar restleşiyor sonkom 15 ÖFQÜt miltablk Mezarda emeklilik yasa tasansı, yann Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Sendikalar ve meslek örgütü yöneticileri, çalışanlann isteklerinin komisyonda dikkate alınmaması durumunda, "iş yavaşlatma, uyan grevi ve genel grev gücünü" aşama aşama kullanacaklanru bildirdiler. Hak-îş Genel Başkanı Uslu, genel grev konusunda Emek Platformu'nu oluşturan 15 örgütün mutabık olduğunu vurguladı. 'İŞÇİ İtlbar etmez' Başbakan Ecevit ise "Genel grev olacağını tahmin etmiyorum" yorumunu yaptı. Ecevit, "Bir canlanma arayışı içinde ekonomi ve biz hükümet olarak elimizden gelen katkıyı yapıyoruz. Tam bu sırada işsizliği arttırabilecek, ekonomiyi darboğaza sürükleyebilecek eylemlere, işçilerimizin itibar etmeyeceklerine inaruyorum" dedi. • 5. Sayfada Almanya 'da vergi toplayıp Faslı ve Cezayirlüerle ortak hareket ediyorlar Kaplan yonetiyor• 'Medrese-i Yusufiye' diye adlandırdığı cezaevinde boş durmayan Metin Kaplan, burada kaldığı tek kişilik hücreden örgütünü yonetiyor. Önceleri saldırdıklan Alman hükümetinden şimdi af diler tavır içinde bulunan Kaplancılar, uluslararası şeriatçı örgütlerle de işbirliği içinde. METtN GÜR KÖLN - Almanya Federal Yüksek Mahkemesi tarafindan, terör örgütünün yöneticisi olmakla ve adam öldürmeye teşvik etmekle suçlanıp 24 Mart 1999'da tutuklanan Metin Kaplan, müritlerini "Medrese-i Yusufiye" diye adlandırdıklan ceza- evinden yönetmeye devam ediyor. Kaplancılar, Me- tin Kaplan'ın kaldığı cezaevinın adını gizliyorlar. Bielefeld kenti yakınlannda bir cezaevinde tek ki- şilik bir hücrede kalan Metin Kaplan, Köln'de, mül- kiyeti kendilerine ait ardiyeden camiye çevrilen "UluCami" de çalışmalannı sürdüren 'hflafetdev- leti'nin haftalık yayın organı Ümmeti Muhanv med'deki açıklamalannda, bir taraftan Almanlar- dan adeta af diler şekilde yumuşak dil kullanırken, öte yandan da müritlerini Türkiye ve dünyada Is- lam devletini kurma mücadelesini bütün varlıkla- nyla sürdürmeye "kâfirierden" ve Kemalistlerden hesap sormaya çağınyor. Küçük Kaplan, oğlu Fa- tih'e yazdığı mektupta 16 yıldır Almanya'da olduk- lannı, hiçbir Alman'ın burnunu kanatmadıklannı, Allah Resulü'nün halefi ve Müslümanlann dinı ve siyasi lideri olan Islamın halifesinin terörist olama- yacağını belirtiyor. aba altından sopa göstererek şöyle diyor: "Almanlann mallanna canlanna ve namuslanna dokunamayiz. Işte biz Muslümanlar böyle andaşmalara riayetetmişizveetmekteyiz. M«- alesef karşı taraf Kemalist devletin basktsıyla ant- laşmayı ihlal etmiştir. Misal verecek olursak. med- rese ve cami baskınlan ortadadır. Fazla teferruata inmeye lüzum yoktur. Mukabele btt-misi] hakkımız olduğu halde kullanmadık ve kullanmayacağız da! KendUerini AUah'a havale ederiz, o kadar." • Arkası Sa. 6, Sü. 4'te LtAÎK SİSTEMÎ KORUYOR Datuştay, yağmaya karşı birgüvence # Çevre, enerji ve eğitim alanında aldığı kararlarla ülke geleceğini güvence altma alan Danıştay, uluslararası tahkimle devre dışı bırakılıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Çevre, enerji ve eğitim alanlannda aldığı kararlarla kamusal yaran gözettiğini ve ülke geleceğinin sigortası ol- duğunu kanıtlayan Danıştay. uluslararası tahkimle devre dı- şı bırakîlmak istenıyor. Eurogold, Gökova. Türban, özelleştirme ve Kuran kurslan konulannda örnek kararlar alan Danıştay, kimi kez Bakan- lar Kurulu kararlanyla aşılma- ya çahşıldı, kimi kez de emsal M Arkası Sa. 6, Sü. l'de Istanbullular sıcaktan bunaldı tstanbul'da 32 dereceye kadar vükselen sıcaklık Istanbullulan bunalth. Hafta sonu tatilinden yararlanan yurttaşlar, piknik alanlanna, parklara ve deniz kenartanna akın ederken kirliliğe aldırmayanlar Marmara'run sulannda serinlemeyi tercih etti. Meteoroloji yetkilileri bunaltıcı sıcâklaruı önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecegini, Akdeniz ve Güney Ege dışındaki bölgelerde 27 ve 28 Temmuz tarihlerinde yağış beklendiğini kajdettikr. (Fotoğraf: AA) MMEKLIÜK YAŞI TARTIŞMASI Işveren yaşh işçi istemiyor # Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün, "Ben şahsım olarak yanımda 60 yaşında kimse çalıştırmıyorum, çalıştırmam ve çalıştırmayacağım" diyerek ATO'nun üyeleri arasında yaptırdığı bir anket sonucunda, üyelerinin yüzde 92'sinin, yanında 60 yaşında işçi çalıştırmadıklannın ortaya çıktığını belirtti. # Ankara Sanayi Odası Başkanı Zafer Çağlayan, kendine ait işletmede 60 yaşında çalışan işçi bulunmadığını belirtti. 60 yaşına gelmiş bir işçinin de kendi gücü nispetinde çalışabileceğine işaret eden Çağlayan, "Bu kişi elbette 30 yaşında yaptığı işi yapmayacak" diye konuştu. • 5. Sayfada DîE VERÎLERİ Çahşma yaşı 35-39 arası # Devlet îstatistik Enstitüsü verilerine dayanılarak yapılan hesaplamalara göre, toplam istihdamın yüzde 13.1 'lik bölümü 35-39 yaş grubunda toplandı. 21 milyon 958 çalışamn 2 milyon 166 bini söz konusu yaş grubu içinde yer alıyor. 50 yaş üstü istihdama bakıldığında ise toplam istihdamın yüzde 6.1 'i 50-54, yüzde 4.4'ü 55-59, yüzde 3.7'si de 60-64 yaş grubunda bulunuyor. • 5. Sayfada KAÇIRILAN İKİ ÖĞRETMENDEN HABER YOK M 4. Sayfada DSP'DE TAHKİM RAHATSIZLIĞI U 6. Sayfada 'TAHKİMEEVET DENStN Ml? M 7. Sayfada CASİNOLARA KAPI ARALANIYOR • //. Sayfada Borsadaki ortaklar degerini belirleyecek ERDEMÎR hisselerinin yüzde 2'si çalışanlara # Genel Müdür Tanju Angın, 2005 yılında Avrupa'nın en büyük 10 demir çelik tesisinden biri olacağını belirttiği ERDEMÎR'de devletin yüzde 51 hissesinden yüzde 2'sini personeline devredeceğini söyledi. Angın, ERDEMİR'in borsada işlem gördüğünü belirterek "Şirketin değeri borsadaki ortaklar tarafından belirlenecek" diye konuştu. • 6. Sayfada Cumhurbaskanı Demirel de törene katıldı Liderler Kral Hasan'ın cenazesinde buluştular # Fas Kralı II. Hasan, dün düzenlenen görkemli bir törenle toprağa verildi. Törene Demirel, Clinton, Israil Başbakanı Barak'ın da aralannda olduğu 50'den fazla devlet ve hükümet temsilcisi katıldı. 38 yıl hüküm süren ve uluslararası politika sahnesinde önemli yeri bulunan II. Hasan'ın ardından yüzbinlerce gözü yaşh Faslı sokaklara döküldü. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Siyasi Milat! Geçen haftaki tartışma konulannin genişleyip, hü- kümetin konumunu iyice belirieyeceği bir haftaya gi- riyoruz. Yann TBMM'deki komisyonlann gündeminde iki konu var: - Uluslararası tahkim. - Sosyal güvenlik reformu. Her iki konu da geçen haftanın ortasında komisyon- M Arkası Sa. 6, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog