Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 CumhuriyetR A D Y O İSTANBUL VE ÇEVRESÎNDE YAYINDAYIZ Cumhu ^ M SMT MMOE ıdnp TEaM / / # s/ur OYHA MBULO A 4 * ua Ktnp *Mh ouuMâ A» f IMT nutaf ıdnp Mnşı Düedığmız )aabw UIIDL kredı kartmıznı numarası ve soc knllanma tanhı ıle btrfıkte btldırm, kıtap cvınızde olsun Adtnızı soyadmızı ve tdefoa mjmaranızj da büdınnn ı ununnajıc Uyc değılsenız, dakrsenız ûye de OİUD >a da ûvehgnıızı venıleyın. HER İŞLEM BtR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26954 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADt (1945-1991) 25 TEMMUZ 1999 PAZAR u M H U R I N K U U R OSCAR VVILDE ÖYKÜLER -1 - . , Çeviren: Nurettin Sevin . İrlandalı yazar, romancı, şair... Ünlu cerrah bir babayla "Speranza" takma adıyla tanınan devrimci şair ve folklor uzmanı bir annenin oğlu... Katı ve gelenekçı Victoria donemı anlayışına başkaldıran bir estetiğin savunuculuğunu yaptı. OSCAR «İLDt ÖYKÜLER I M I Yaşama biçimıyle de 19. yüzyıl İngilteresi'nin tutucu, bağnaz toplumuna sürekli başkaldırdı, alay etti. Töre güldürusu türündeki "Lady VVindermere'in Yelpazesı", "Onemsiz Bir Kadın", "ideal Bir Koca" ve "İçten Olmanın Onemi" adlı oyunlarıyla Ingıliz tıyatrosunda nukte ve zekâya dayalı yeni bir guldüru turu yarattı. "Dorıan Gray'in Portresi" adlı romanı, tutukevınden yazdığı mektupları içeren "De Profundis" ile "Readıng Zındanı Baladı" adlı şiiri yaşamına göndermeleriyle önemlidir. Çocukları için yazdığı "Öyküler" ise o donemin yaşamının sevimli bir taşlaması.. bir tur peri masallarıdır. Oscar VVİIde'ın "bıyık altından" bir gülmeceyle yer yersarsıcı bir duygusallığın iç içe . - * ; - . , geçtiğı oykulerının ilk bolümü... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... 2 Türk tutuklandı TahranTa asker pazarhğı # Türkiye ile Iran arasında sınır gerginliği bitmiyor. 2 Türk askerinin perşembe günü tran devriye birlikleri tarafindan gözaltına ahnmasıyla kriz daha da tırmandı. Türkiye askerlerin yanhşhkla sının geçtiğini açıkladı. Sınırda iki taraf arasında görüşmeler sürüyor. # Dün iki ülke sınınnda askeri makamlar arasında sıkı bir pazarlık yaşandı. Türkiye askerlerin verilmesini isterken r îran, Türk askeri makamlanndan - gerekli önlemleri almasını istedi. ! Tutuklandıklan belirtilen askerler - dün de serbest bırakılmadı. U 8. Sayfada Kuzey Irak'ta işbirliği 'PKK'ye karşı birleşelim' # Bölgede faaliyet gösteren Türkmen ve Kürt partileri ile 8 gençlik derneği, terör örgütünün Hac Ümran ve Çoman kasabalanndaki savunmasız sivil halka yönelik saldınlannı kınadı. Kuzey Iraklı sivil toplum örgütlerinin bildirisinde, "Bizler, PKK'ye karşı mücadeleye hazır olduğumuzu ve -.PKK eylemlerini kınadığımızı bir . 4 kez daha açıklıyoruz", "PKK . teröristlerinin halka yaptığı terör ve '• zulme, bütün insanlann karşı ohnasını ve bu eylemleri protesto etmelerini istiyoruz" denildi. • 7. Sayfada Fas'ta 40 günlük yas Araplar Kral Hasan'a aghyor # 70 yaşında kalp krizi sonucu ölen Fas Kralı II. Hasan 38 yıldır tahttaydı. Ortadoğu banş görüşmelerinde önemli rol oynayan ve Batı dünyası ile iyi ilişkilerde bulunan II. Hasan bugün toprağa verilecek. Fas'ta 40, Filistin. Cezayir, Suriye ve Tunus'ta 3 günlük yas ilan edildi. Başkent Rabat'taki törene ABD Başkanı Clinton ve Cumhurbaşkanı Demirel olmak üzere birçok liderin katılması bekleniyor. • 77. Sayfada Yurdun dört bir yanmdan ğelen on binlerce emekçi Ankara'da gövde gösterisi yaptı İKTİDARA UYARIYALNIZCA HAK ETTİKLERİNt İSTÎYORLAR - Geçmişteld bü>ük eviemlerle iktidarlan sarsan emekçiler, "Işçi-memur el ek genel greve. Hükümeti mezara gömmeye gekfik" sloganlanyla Kıztfav Meydanı'nı doldurdular. Fotoğraf:ÂA) Sosyal güvenlik tasarısına karşı Işçi, memur ve emekliler, hükümetin sosyal güvenlik yasa tasansı ile IMF dayatmah ekonomi politikalanna karşı Kızılay Meydanı'nda gövde gösterisiyle uyanda bulundular. Emek Platformu'nca düzenlenen "Mezarda Emeklilik ve Sefalet Ücretine Hayır" mitingine, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 150 bin emekçi katıldı. Birçok ile yayılan geniş kapsamlı organizasyona ve farklı siyasi görüşlerine karşın büyük eylemi kusursuz tamamlayan emekçiler, "iş yavaşlatma, uyan grevi ve genel grev" gücünü aşama aşama kullanma konusunda kararlılıklannı da gösterdiler. • 4. Sayfada Cökkubbeyi başınıza yıkarız' Emek Platformu'nca düzenlenen mitingde konuşan Türk-Iş Başkanı Bayram Meral, "Onlara bol kepçe ile, bize çay kaşığı ile veriyorlar. Verdiklerini de sapı ile çıkanyorlar. Eğer taleplerimize cevap vermezlerse onlara meydanlan dar ederiz. Gökkubbeyi başlanna yıkanz" uyansında bulundu. • 4. Sayfada KIZILAY MEYDANTNDAN tZLENÎMLER Emek cephesi alkışı hak etti # Türkiye'de emek cephesi demokrasi sınavını geçti; birbirine katlanmayı, emeğin çıkarlannda buluşmayı öğrendığinı ortaya koydu. Emek cephesi, tarihinde ilk kez bu kadar çok farklı örgütlenmeler, farklı renkler ve kimliklerle bir araya geldi. Eylem, yalnızca emeklilik yaşı ve ücretlere tepki ile sınırlı kalmadı. Emek cephesi, IMF reçeteleri ve hükümet programı ile sermaye cephesinden gelen saldırıların tümüne gereken ağırlıklarla yanıt vermesini bildi. Emekçiler Kızılay'da ilk kez kendı kendilerini, onur duyarak alkışlarken bunu gerçekten hak etmişlerdi. 4. Sayfada KIZILAY'DAKI EYLEMDEN NOTLAR Grev dalgası yolda # Dün sabah saatlerinden itibaren Kızılay'ı dalga dalga dolduran emekçiler, geleceklerini kurtarmak için sonuç alıncaya kadar mücadele edeceklerini vurguJamaya özen gösterdiler. îşçilerin en çok tepki duyduklan kişi Başbakan Bülent Ecevit oldu. Ecevit ile ilgili, "tşçi babası idi, işçinin başını yedi", "işçi dostu Ecevit, işçi düşmanı oldu" yazılı dövizler dikkat çekerken Ecevit'i temsil eden gözlüklü, bıyıklı bir kukla, meydanı dolduranlar tarafindan pet şişe yağmuruna tutuldu. I 4. Sayfada DEMİREL EMEK PLATFORMU'NUKABULETTİ • 4. Sayfada TEMLİK HAKKI YASALASTIRILIYOR Tahkimde yeni tuzak # Uluslararası tahkime yöneiik yasa değişiklikleri Türkiye'nin yeni bir tuzağa düşmesine yol açacak. Temlik uygulamasmm sözleşmelere girmesiyle yatjnm yapan yabancılara finansman sağlayan kuruluşlara da yetki veriliyor. Damştay'mkabul etmediği temlik hakkı sözleşmelere girerse, kamu hizmetini içeren sözleşmelerde devletin karşısına taraf olarak, yatırım yapan yabancı şirket degil, uluslararası platformda çok daha fazla etkinlik sahibi olan fınansör kuruluşlar çıkacak. • 3. Sayfada Lozan'm 76. yılı Bîr ıııillet yazgısına el koydu # Kurtuluş mücadelesiyle gelen büyük başannın uluslararası arenada kabulünü belgeleyen Lozan Antlaşması'nın 76. yıldönümü kutlandı. Hukuki bağımsızlığa yönelik saldınlann yoğunlaştığı döneme denk gelen antlaşmanın yıldönümünde verilen mesajlar anlamlıydı. Lozan ile uluslann kanını emen kapitülasyonlann kaldmldığına dikkat çekildi. Haber Merkezi - Lozan Banş Antlaşmasrnın 76 yıldönümü törenlerle kutlandı Cumhurbaş- kanı Süle>man Demirel, Lozan Antlasması 'nın, Türk mılletınin Kurtuluş Savaşı ile kazandığı büyük başannın uluslararası dü- zeyde ve siyasi anlamda kabulü- nü tüm dünyaya ilan eden önem- li bir tarihi belge olduğunu kay- detti. Demirel, yayımladığı me- sajda, Türkiye Curnhuriyetı'nin kuruluşunun, asırlar boyunca mArkasıSa.8,Sü.3 < te Pazar Konuğu Denktaş BM'yi kıııadı # Dünyanın güçlü devletleri Kıbns'ta iki tarafa bir çözüm için yine kollan sıvadı. G-8 olarak adlandınlan zengınler kulübü iki tarafi "önkoşulsuz" görüşmeye çağırdı. # Denktaş bu oldubittiye karşı çıkarak "Rum'u, bütün Kıbns'ın hükümeti olarak tanımak nasıl önkoşulsuzlukmuş? Ben bundan sonra ancak devletten devlete konuşunım" diyor. Görüşmelere gitmeyeceğini açıklayan Denktaş, BM Genel Sekreten'ni kınıyor. lEfTJTlfMHOÖJrim tİylS|ill 1 1 2 . Sayfada Uıûversiteler lıızla özelleştiıiliyor # Üniversite eğitimi üzerinde son on yıldır oynanan oyunlardan kamuoyunun yüzde kaçuıın haberi var? Üniversite eğitiminin hızla özelleştirildığinin acaba kaçımız farkındayız. Özel yüksek eğitim kurumlannın sayısı üniversitelerimizin yüzde 25'ine ulaşmış durumda. DBİRM CEYHİTIMyizıftM U 6. Sayfada HİKMET ÇETİNKAYA'YA ÇYDD ONUR ÖDÜLÜ M 8. Sayfada FlKRET İLKİZ 'BASIN ÖZGÜRLÜGÜ' ' ÖDÜLÜNÜ ALDI M 7. Sayfada TSYD KUPASI GALATASARAY'IN SAYISAL LOTO ÇEKlLDl: 6-7-12-17-20-47 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kim, Kime Karşı? Büyük nehri besleyen akarsular gibi üç koldan Kızı- lay Meydanı'na aktılar. Siyasal partileri kıskandıracak kıvamda gorkemli, baş- tan sona olaysız geçen bir miting yaptlar. 15 sivil toptum örgütü adına Türk-Iş Başkanı Bayram Meral'in konuşmasından sonra hedef belirlediler: Genel grev! Hükümetle işçi ve memur arasındaki zıtlaşmaya ko- mArkasıSa.8,Sü.l'de Tli Müzik siyasettir, her şeygibi "Müziğin siyasal ya da ideolojik bir ilgi alanını kendi başına doğurup doğuramayacağı sorusuna yanıt vermek zor. Büyük bir şiirsel yapıt, siyasal bir belge ya da siyasal bir drama söz konusu olduğunda evet. Müziğin içinde top atışlarım, ayaklanan yığınların sesini duyuyorsak da yanıt evet, ama..." Bugün Cumhuriyet 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Avuçların İçindeki Uzaklık! Eski arkadaşım kestane ağacının ilkbahannı, yaz başını, nisan ve mayıs sonunda iki kez paylaşmış- tım. Haziran, temmuz dallanıp budaklandı, meyve- lenip dudaklandı. Ağacın anlattıklarının, öğrettikle- rinin tümünü aktarsam, abarttığımı düşünebilirsi- niz... Haziran başında kestanelerin üzerindeki tırtıllar hızla büyüdü. Çevreyı bir radar gibi taramaya giriş- M Arkası So. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog