Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 C h i t ISTANBIL VE ÇEVRESINDE YAYINDtt \l Cu mhuriye ıDıledığmız kıtabtn adını kredı kartınızm numarası ve son icullaııma tanhı üc biriılcıe btldınn, kıtap evımzde olsun \dınızı sovadıcızı ve telefon pumaramzı da bildırmevı jrutma>ın Üv= degılsenız, dılersemz uye de OJUL w da jvehğımzı vem evın HER İŞLEM BİR TELEFOINLA 0212 514 01 96 76. Y1L SAYI 26951 / 250.000 TL (KDVtçtnde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl NADİR NADİ (1945-1991) 22 TEMMUZ 1999 PERŞEMBE c u M H U R Y 1 N K u U R M I Gâzi MUSTAFA KEMAL ERZURUM K0NGRES1 (NUTUK'tan) Mustata Kemal ın Tarıh bu kongremızı şuphesız ender ve buyuk bır eser olarak kaydedecektır" dedığı Erzurum Kongresı, amacı toplanış bıçımı ve nıtelığı bakımından Kurtuluş Savaşı tarıhımızın ılk ulusal kongresıdır Kongrenın, yalnız Doğu Anadolu'nun geleceğını goruşmek ıçnrfüu bgjgedekı ıller delegelerınden toplanmış olmasına karşın aldığı kararlar, ulkenın butununu ılgjjerîo'îren bır 'ıhtılal programı' nıtelığmdedır Programın ana duşuncesı, vatanın ve bağımsızlığın korunmasıdır Alman kararlarda, vatanın ulusal sınırlar ıçınde bır butun olduğu ve parçalanamayacağı dıle getırılmış ulusal sınırlar dışında bır vatan olamayacağı açıklanmıştır Ayrıca bağımsızlıktan anlaşılan anlamın 'tam bağımsızlık' olduğu, yabancılara egemenlığımızı tehlıkeye duşurecek ayrıcalıklar verılemeyeceğı, herhangı bır devletın korumasının da kabul edılemeyeceğı belırtılmıştır Erzumm Kongresı adlı kıtap Gâzı Mustafa Kemal'ın olumsuz eserı Nutuk tan alınmıştır Bu çok onemlı sıyasal ve tarıhsel kaynağı, onjınal metın ve gunumuz Turkçesıyle tek kıtap olarak, Erzumm Kongresı nın 80 yılında okurlarımıza sunmaktan buyuk kıvanç duyarız Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Türkiye 'yi saldırganlıkla suçluyor Imn'uı amaa getilim# Iran'dakı bır asken karargâha Turk savaş uçaklannın saldırdığını one suren Tahran'ın bu tutumu ıç polıtıka>a donuk bır çaba olarak nıtelendınlıyor Turkıye olayı yalanlamış \e araştınlması ıçın bır komısyon kurulması kararlaştınlmıştı # tranlı sıyasetçıler ıse bu dıplomatık gınşımlere karşın basın organlanna yaptıklan açıklamalarda, Turkıye'yı bolgede saldırgan bır tutum sergılemekle suçluyorlar Turk yetkılıler ıse Iran'ın, ıç kanşıkhklannı da Turkıye"ye bağlama çabası ıçınde olduğunu, bununla "toplumsal kenetlenmeyı" sağlamayı amaçlıyor olabıleceğını vurguladılar Kitle örgütlerinin protestoları bitmiyor... Emek Platformu bakanlığa yürüdü Çahşanlarkararh Bayram Meral 'Kızılay'da buluşalım' # Ecevıt'ın 'Işçı Bayramı' ılan ettığı 24 Temmuz'da büyük eylem gerçekleştıre- ceklenıu ammsatan Bayram Meral, "Hü- kumet, bunun arkasından ne gıbı eylem- lenn gelebıleceğını ıyı duşünmeh" dedı Meral tasanrun asıl amacının SSK'yı ba- tırmak v e ozel sıgorta şırketlenne devret- mek olduğunu söyledı fl 5. Sayfada Bülent Ecevit 'Uzlaşı anyoruz' Rıdvan Budak 'Bu IMFnin tasansıdır' I //. Sayfada Özel iliski Anlasması Türkiye KKTC'ye daha yakın # Kıbns Turk Barış Harekâtı'nın 2^ yılı kutlamalan nedenıyle Lefkoşa da gerçekleştınlen kutlamalar sırasında yavımlanan ortak bıldınde yer alan 'Ozel Ilışkı Anlasması', Turkıye ıle KKTC arasındakı ılışkılenn dennleştınlmesıni sağlayacak J * # tkı ulke arasındakı ekonomık ılışkılenn butunleşmesıne yönelık olarak kurulan Ortaklık Konseyı'nın yanı sıra ımzalanacak anlaşmayla sıyası ve savunma boyutunda da ışbırhgı dennleştınlecek • 10. Sayfada Kamu bankaları sömüriflüyor # Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası nın dayatmalanyla kamu kurumlannı değennın çok altında elden çıkarmaya çalışan sıvasıler, şımdı de dev let bankalanna göz dıktıler Sumerbank, Denızbank, Anadolubank ve Etıbank'ın ardından Emlakbank'ın da ozelleştınlmesı ıçın kulısler suruyor • 13. Sayfada " Yaş ve kayıt dışı ekonomı dışındakı ko- nularda yumuşama saglanabılecegı" me- sajını veren Başbakan Bülent Ecevit, sendıkalara "Uzlaşı sağlanır Yeter kı meydanlardakı, sokakiardakı göstenler amaç dışı bazı katıhmlar nedenıyle uz- laşıyı gölgelemesuıler" uyansında bu- lundu • 5. Sayfada ANAP'ın ve Yaşar Okuyan'ın sosyal dev- letı dışlayan bır anlayışı benımsedıguu vurgulayan Rıdvan Budak, "Tûm Tûrkı- ye bu parümn anlayışına dıkkat etmelı- dır Bu vıcdansız anlayışa karşı mücade- leedilmelıdır Bu,IMF'nınhazırladığıve onun sosyal anlavışını yansıtan bır tas- Jaktır" dedı • 4. Sayfada 'Mezarda emeklılık' tasansına tepkı büyüyor Işçı sendıkalan, memur sendıkalan, emeklıler, hekımler, vetennerler, mûhendısler ve daha bırçok kıtle örgütûnûn katılunıyla kurulan Emek Platformu, dûn Ankara'da bınlerce kışıyle Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanlığı'na yürûdü Emek Platformu tstanbul ve Trabzon'da da büyük kaühmlarla eylem yaptı ve tasanyı protesto etb Eylemlerde "Tahkım yasası vatana ıhanettır", "Mezarda emeklıhğe hayır", "Işçı memur el ele gerel greve" sloganlan atıldı Protestoculara eylemlenn yapıldığı yerlerdekı yurttaşlardan da büyük destek geldı • 4.ve 5. Sayfada Moldovaf dâ yakalanan CevatSoysal, örgütün 'eşgüdüm sorumlusu' PKK'ye bir darbe daha Ce\at SoysaTın, Avrupa'da yakalanarak Tûrldve've ge- tirflmesi operasvonunu MİT yürüttü. (Fotoğraf ÂA) > PKK'nin Avrupa sorumlulanndan "Şahin" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'den talimat alan ve eylemleri yönlendıren Cevat Soysal'ın, bir seyahatı sırasında yakalanarak Türkiye'ye getirildiği belirtildi. PKK'nin altyapısında yer alan kitle örgütlerine militan yetıştıren Soysal, politik ve pratik eğıtım venyordu. CevatSoysal, PKK'ye yönelik üçüncu yurtdışı operasyonuvla >akalandı. Avrupa'daki ülkenin Moldova olduğu ileri suruldü. ANKARA / BONN (Cumhuriyet) - PKK'mn ıkıncı adamı Şemdin Sakık'ın Kuzey Irak'ta, Ab- duDah Ocalan'ın Kenya'da yakalanmasının ar- dından örgütun Avrupa, Ortadoğu ve Turkıye ıçındekı kent mılıtanlanyla eşgudumunü yûrü- ten Cevat Soysal da yakalanarak Ankara'ya ge- tınldı MEDTV'nınkapatılmasının ardından ör- guttekı ıletışım boşluğunun Soysal aracılığıyla gıdenlmeye çahşıldığı belırtıldı Istıhbarat kay- naklan, büyuk kentlerdekı eylemler sonrasnıda "talimaö veren Idşt" olarak Cevat Soysal'a ula- şıldığını kaydettıler Turkıye gezısı oncesınde sıcak mesajlar veren Almanya Dışışlen Bakanı JoschkaFischer'ın Is- tanbul'a ayak bastıgı saatte, Almanya'da da yapılan operasyon Ankara'da basına açıklandı Almanya'nın Monchengladbach kentmde oturan ve bu kentten aldığı "se>ahat belgesi" ıle dola- şan Soysal'ın yakalandığı Mıllı Istıhbarat Teş- kılatı tarafından (MİT) bıldınldı Gazete büro- lannın telefonla aranıp operasyona ılışkın menn ve fotoğraflann venlmeye başlandığı sırada TB- MM'de gazetecılenn sonılannı yanıtlayan Baş- bakan Bülent Ecevit "PKK'nin ust duzey vone- tkilerinden bırinin, bır Avrupa ulkesinde yaka- lan<hgını w söyledı, ancak aynntılann MİT tara- fından duyurulacağını vurguladı Ecevit, parla- mentoda ısraıiı sorulara karşın ad vermedı MlT'ın basına dağıttığı bılgı notunda, PKK'nin Avrupa sorumlulanndan "Şahin" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'den talimat alan Cevat Soysal'ın, bır seyahatı sırasında yakalana- rak Türkıye'ye getınldığı belırtıldı Soy- sal'ın, PKK'nın altyapısında yer alan kıtle ör- gütlenne mılıtan unsur hazırladıgı, bu unsurla- ra polıtık ve pratik eğıtım verdığı kaydedıldı MArkasıSa.l9,SiL3'te CEVAT SOYSAL PKK'NlN ESKİ BATMAN SORUMLUSU • 7. Sayfada DURUM NORMALE PONDU Cezaevlermde eylender bitli # DHKP-C ve TİKKO davalanndan tutuklu ve hükumlulenn oncekı gun 14 cezaevınde 43 gardıyanı rehıne alarak başlattığı eylemlenn, yapılan pazarhklarla sona erdığı açıklandı. # îstanbul Cumhunyet Başsavcı Vekılı Yılmaz Kuyumcu ve Îstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman, dun gece Bayrampaşa Ceza ve Tutukevı'nde yaptıklan basın açıklamasıyla saat 23 00 ıtıbanyla Îstanbul ve dığer ıllerdekı eylemlenn sona erdığını bıldırdı Yücel Sayman, açıklamasında, "Şimdılık uygun bır ortam yaratılmıştır Tüm cezaevlennde durum noraıale dönmüştür" dedı. M3. Sayfada TÜRK tŞADAMLARIYLA GÖRÜŞTÜ Schröder'den AB desteği# Almanya Başbakanı Schroder, Turkıye'nın Avrupa Bırlığı'ne tam uyelık adaylığma destek sozu verdı Turk ışadamlan ıle bır araya gelen Schroder goruşmede, Turk-Alman ekonomık ışbırlığı ve ılışkılennm gelışrınlmesıyle 3 dunya ulkelennde ortak yatınmlann yapılması konulannı ele aldılar • 8. Sayfada Fischer temaslarına başladı Temasiarda bulunmak uzere Turkıye'ye gelen Almanya Dışışlen Bakanı Fischer, Dışışlen Bakanı Cem ıle goruştu Cem, Turkıye'nın Kıbns konusunda Ahnanya'dan daha farklı bır yaklaşım bekledığını belırttı • 8. Sayfada TGC BASIN CEZALARI ERTELENSlN B 3. Sayfada BtNGOL'DE 2 POLİS ŞEHlT M 6. Sayfada ÇÎFTÇt DE PATLAMAK UZERE 8ADUIUH USUMİ'mn yantı • 13. Sayfada BOB8A GUNCEL CUNE\T ARCAYUREK ODur •004 Önce* DüT 4 » 700 430800 229^00 On ek 228.300 o Vakıf-SSK-Tahkim Alıntı 1 Ozel unıversrtecılık yenı gelışen bırtecımsel ışkolu Uya- nık sermaye en sonunda devletı söğuştemenın yolunu bul- du her zamankı gıbı Vakıf adı kullanılarak halk aldatılryor Vatandaş vakfi kamu malı sayıyor Oysa vakrf, kuruculanna aıt mal bıriığı Oyle kı, kuruculan olse, vakıf yonetımı mırasçılanna geçı- yor mArkmıSa.l9,Sü.l'de Theodore Zeldin'den yaşamımızdaki mucizeler h Turihi GUNDEM MUSTAFA BALBAY Theodore Zeldın, ınsanlığın unutulmuş anılarını gun ışığına çıkararak, koşeye sıkıştığı noktalardan çıkış yollan bulabılmesı ıçin ınsanoğlunun ufkunu genışletmeyı ve modern zıhınlere yerleşmiş yanılsamaları yıkmayı deniyor. Bugün Cumhuriyet'le birlikte Almanya'yla 'lliş'kilep... Turkıye-Almanya ılışkılen duygulann da bulgulann da yoğun olduğu değışık ozellıkler taştr Turkıye açısından duygular ondedır, Almanya açısından bulgular Bır Alman Bakan, "Turkler artık çok oluyor" mu dedı, hemen tepkı selı "Almanya arkadan vurdu'", Turkiere Alman tekmesı1 " Gazeteler, Almanca metınler yayımlar, "Bu metnı faks- layın "der Bır Alman Bakan, "Almanya'nın kalkınmasında Turkie- MArkasıSa.l9,Sû.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog