Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 CumhuriyetR A D Y O İSTANBULVEÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ 4 umhuriyet /% JSMTHBtnttZIİniET ' f M SMKWBEKft»Tm*İ / / # SMTflYHkUMLİ A £ * t f k f c / /# M7 ıDik<hgınız fatafam Hfanı, lcredı lunmızm numarası ve soo kullanma tmfaı ile binibe bıldinıı, kıUİp evmızde olsun. Adınızt so> admızı ve telefoo numaranizı iü Wdırnıt>ı unucr.JMO Cw dtgılsraız. (hlersouz uye de ohm y ı da üvelığıctzı yervıleyın HER İŞLEM BİR TELEFO>LA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26950 / 250.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 TEMMUZ 1999 ÇARŞAMBA u M H U I N K U Ü R H î M I Gâzi MUSTAFA KEMAL ERZURUM KONGRESI (ISIUTUK'tan) Mustafa Kemal'in "Tarih bu kongremizi şuphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir" dediği Erzurum Kongresi, amacı, toplanış biçimi ve niteliği bakımından Kurtuluş Savaşı tarihimizin ilk ulusal kongresidir. Kongrenin, yalnız Doğu Anadolu'nun geleceğini göriişmek için bu bölgedeki iller delegelerinden toplanmış olmasına karşın, aldığı kararlar ülkenin bütününü ilgilendiren bir 'ihtilâl programı' niteliğindedir. Programın ana düşüncesi, vatanın ve bağımsızlığın korunmasıdır. Alınan kararlarda, vatanın ulusal sınırlar içinde bir bütün olduğu ve parçalanamayacağı dile getirilmiş, ulusal sınırlar dışında bir vatan olamayacağı açıklanmıştır. Ayrıca bağımsızlıktan anlaşılan anlamın 'tam bağımsızlık' olduğu, yabancılara egemenliğimizi tehlikeye düşürecek ayrıcalıklar verilemeyeceği, herhangi bir devletin korumasının da kabul edilemeyeceği belirtilmişti.r. 'Erzurum Kongresi' adlı kitap, Gâzi Mustafa Kemal'in ölümsüz eseri Nutuk'tan alınmıştır. Bu çok önemli siyasal ve tarihsel kaynağı, orijinal metin ve günümüz Türkçesiyle tek kitap olarak, Erzurum Kongresi'nin 80. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Cuma Günü Cumhuriyet'le birlikte... Türkiye 'yi iç politika malzemesi yapıyorlar Imn'a PKK dosyası# Iran'ın, "Türkiye sınır köylerimizi bombaladı" iddiası, oluşturulacak bir heyet tarafmdan araştınlacak. Türkiye, iddialann araştınlması sırasmda teröristlerin bu ülkedeki faaliyetlerini de gündeme getirecek. Iran'ın, "Türkiye sınırdaki karargâhımızı bombaladı" iddiası Tahran'daki Öğrenci olaylanndan hemen sonra gündeme gelmişti. # İran'ın iddiasının, iç gelişmeleri ikinci plana atmayı ve halk arasında kenetlenmeyi sağlamayı amaçladığı öne sürülüyor. Türkiye ile tran arasında "smırgüvenliği" konusunda sorunlar gündeme geldikçe işleyen mekanizmalar bulunuyor. //. Sayfada HATEMİ'YE MUHTIRA • 11. Sayfada Isyanlar büyüyor Cezaevlerinde 43gardfyan rehinalmdı• DHKP-C ve TİKKO davalanndan tutuklu ve hükümlüler Ankara, Bursa. Çanakkale, Çankın, Bartın, Bergama, Ûmraniye, Bayrampaşa ve Metris cezaevlerinde isyan başlattı. Eskişehir Cezaevi'nde 63 gündür açlık grevinde olan Kemal ve Bülent Ertürk kardeşlere destek amacıyla gerçekleştirilen eylemlerde 43 gardiyan rehin alındı. Türk: istekleri kabul edilemez Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, cezaevlerinde eylem yapanlann isteklerinin kabul edilemez olduğunu, eylemlerine son vermemeleri durumunda sonuçlanna katlanacaklannı belırttı. • 9. Sayfada Fischer bugün geliyor 'Bonn üeilişMer sağlamlaşacak' # Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer resmi bir ziyaret için bugün Türkiye'ye geliyor. îlk önce lstanbul'da îsmaiî Cem ile bir araya gelecek olan Fischer, yarın da Ankara'da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Bülent Ecevit tarafindan kabul edilecek. Görüşmelerde, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği, Almanya'daki yurttaşlaramz için çifte vatandaşlık, Kıbns, insan haklan ve Abdullah Öcalan davasının gündeme gelmesi bekleniyor. • 10. Sayfada Türkiye, harekâtın 25. yıldönümünde Kıbns'ta 'kararlılık gösterisi' yaptı dan dönühnez'Ortak deklarasyon Türkiye ve Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25 yıl önce gerçekleştirdiği banş harekâtının kutlamalan kapsamında ortak bir deklarasyon yayımlayarak Kıbns'ta bağımsızlıktan vazgeçilemeyeceğini bildirdi. Konfederasyon önerfsi Harekâtın gerçekleştirildiği 1974 yılında da başbakan olarak görev yapan Bülent Ecevit, konfederasyon çözüm önerisinin gerçekleşmemesi durumunda, KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak Türkiye ile daha da fazla bütünleşeceğini belirtti. Ecevlt'ten sert Uyari "Bundan sonra kimse Türk ordusunun gücünü sınamaya kalkmasm" diyen Ecevit, Bakû-Ceyhan boru hattı ile birlikte Doğu Akdeniz'in stratejik öneminin artacağına işaret etti ve "Bu bölgenin güvenliğini Rumlara bırakacak değiliz" uyansında bulundu. Başbakan Bülent Ecevjt ve KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş tören kıtasını buiikte denefkdi. (Fotoğraf: AA) REŞATAKAR LEFKOŞA-Kjbns Ba- nş Harekâtı'nın 25. yıldö- nümü için düzenlenen kutlamalar. başta ABD ve G-8 ülkeleri olmak üzere uluslararası kamuoyunun önkoşulsuz çözüm baskı- lanna karşı kararlılık gös- terisine dönüştü. Lefko- şa'daki tö-ende KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve adaya gelen Başbakan Bülent Ecevit, ortak bir deklarasyon ya- yımladı. Ortak deklaras- yonda, adada 25 yıl önce sağlanan banşın kesintisiz sürdügû vurgulanarak "bu aşamadan sonra Kıbnsü Türklerin bağunsızhkla- nndan vazgeçmeyecekle- ri" ifadesi yer aldı. Adada W Arkası Sa. 8, Sü. iHe KKTC İLE ÖZEL ILIŞKİ ANLAŞMASI tMZALANACAK 1 8 . Sayfada •. Kıbrıs/Notlar Kısırdöngü manzaraları # Kutlamalar canlı ve yoğun katılımlı. Yaşh mücahitler kurusıkı tüfeklerini patlatarak, askerler tanklann ve topla- nn üzerinde geçitresminitamamlıyor- lar. Kıbns'ta değişen bir şey yok. Ulus- lararası girişim sürüyor, diğer yandan bağımsızlık göstenleri. SEMUW HMfcllŞ'H pm • 8. Sayfada 'Anlasmazlıklar bitsin' Ecevit'in konusması Hakça ve Tarihi kalıcı çözüm mesajlar Bölgemizde birileri şu ya da bu biçim- de Kıbns'ta hakça ve İcalıcı bir çözü- mün iki tarafa da "dayatılabileceği"ni ima değil, açık açık söylüyorlar. Bir de baş ağnsı Türk-Yunan anlaşmazlıkla- nna nokta konmasının zamanının gel- diğinejnanılıyor. LEYU1 "~ 8. Sayfada • Ecevit, Güvenlik Konseyi'ne iki tara- fın masaya ancak iki devlet olarak otu- rabileceği mesajını verirken aynı za- manda Ankara'nın kararlı tutumunun altını çiziyordu. Ecevit, AB'nin tavn- na göre KKTC ile Türkiye'nin bütün- leşebileceğini ima ediyordu. H I m 7.Sayfada Barıs harekâtı Bir Kıbns güncesi Banş harekâtında Bakanlar Kurulu sekreteri olan Refet Erim 25 yıî sonra yaşadıklannı yazdı. Girne çıkarması daha odasına dogru dürüst yerleşme- den gerçekleşen Erim, aynı zamanda Ecevit'in ikinci harekât emrini verdi- ğinde odada bulunan üç kişiden biriy- ' ! 7. Sayfada Hükümetten yaş sınırında geri adımyok, geçiş veprim ödemepazarhğa açık Emekli aybklannda aldatmacaÜÇ kalemde büyük kayip Sosyal güvenlik yasa tasansı, emekli aylıklan açısından üç yönlü aldatmaca içeriyor. Tasan yasalaşırsa, emekli aylıklannda ücretlerin daha yüksek olduğu "son 5 yıl" değil ortalaması daha düşük olan "tüm hizmet süresi" esas alınacak. Emekliler, maaş artışlannın enflasyona bağlanması nedeniyle ülkenin refah düzeyindeki arüştan yararlandınlmayacak. Emeklinin bir diğer kaybı da mevcut yasayla 5 bin işgününde yüzde 60 olan aylık bağlama oranının yüzde 42.7'ye düşürülmesinden kaynaklanıyor. • 4. Sayfada Hükümet ortakları tartışıyor Hukümet ortakian, tasanyı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda "yumuşatmaya" hazırlanıyor. Geçişte özellikle sendikalılan rahatlatmaya dönük yumuşatmalar olabileceği belirtilirken 8 bin 300 olan asgari prim günü koşulunun 7 bin 200'e çekihnesi tartışıhyor. DSP ve MHP'den "yumuşamaya açık" mesajlar verilirken ANAP üst yönetiminde "Eğer değişiklik yapılacaksa biz yapalım, bu işlerde hep DSP ile MHP olumlu puan alıyor, biz kötü adam oluyoruz" değerlendirmesi yapıldığı öğrenildi. • 5. Sayfada Emekçiden büyük eyleme hazırlık tşçi-memur konfederasyonlan ile meslek kuruluşlannm oluşturduğu "Emek Platformu" bir yandan 24 Temmuz Cumartesi günü Ankara'da yapılacak eyleme hazırlanırken, diğer yandan "genel grevi" tartışıyor. DlSK, bugün Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürüyüş gerçekleştirecek. Bugün saat 13.00'te Sıhhiye'deki DİSK Genel-lş Ankara Bölge Binası önünde toplanacak olan örgütler, Çalışma Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçecekler. • 5. Sayfada OKUL KlTABINA YÜZDE 63 ZAM M 3. Sayfada 3 BlN YILLIK LAHtT BULUNDU M 9. Sayfada TSYD'DE GOLSÜZ BAŞLANG1Ç MSpor'da ODün son DOLAB j IWARK Dun Dun 430^00 22S.3OO Onc»Kı Oncakı 229.000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Göreve Çağrı! Adı Zafer Kütük. Genç bir gazeteci. Işte yazdıkla- n: "Başka bir dünya Fatih ve Çarşamba... Kayıtsızlığın, yasa tanımazlığın, karanlığa özlemin yarattığı bir dünya... Tarikatlann kol gezdiği, modern giyimli genç kızla- nn kollannajiletlerin atıldığı, 'irtica' karanlığının sokak- lannda dolaştığı bir dünya... MArkosıSa.8,Sü.l'de Rusya savaşta elde ettiği gaııimeüeri vermiyor MOSKOVA (AA) - Rusya'nın, Kızı- lordu'nun, İkinci Dünya Savaşı sırasın- da Almanya ve müttefik ülkelerden ele geçirdiği savaş ganimetlerini iade etme- yeceği bildirildi. Itar Tass ajansının ha- berine göre, Rusya Anayasa Mahkeme- si tarafindan alınan kararda, "Bu ülkeler, tkinci Dfinya Savaşı sırasmda uğradıkla- n zararuı tazmini amacryla. Rus>a tara- findan el konulan sanat eserlerinin iade- sini isteyeme>eceklerdir" denıldı. Rus Anayasa Mahkemesi, buna karşın, bun- dan önce aldığı kararda, Kmlordu tara- findan ikinci Dünya Savaşı sırasmda Al- manya'da ele geçirilen ganimetin milli- leştinlmesinin anayasaya aykın olduğu- nu bildirmişti. Mahkeme, parlamento ta- rafindan 1997 yılı başında kabul edilen ve Almanya'nın aleyhine olan bu yasa- nın bazı maddelerinin anayasaya aykın • Arkast Sa. 8, Sü. 4te Yüzyılın konferansı Istanbul^da yapılacak EMtNE KARAKİTAPOĞLU CENEVRE - Uzun ve problemli bir sürecin ardından, 170 milyon dolar ge- lir getirecek, 6 haftalık "Birteşmiş Mü- letler Dfinya Radyokomünikasyon Kon- feransTnın (VVRC-2000) tstanbul'daya- pılması nihayet kesinleşti. Ancak Türki- ye, rrU'ya verdiği 5 bakan imzalı hükü- met garantisine karşın hâlâ, bu yüzyılın en önemli konferansı için hazırlıklara başlayamıyor. tletişim çağı yaşanan dün- yanm, 21. yüzyıldaki iletişun gereksin- melerinin görüşüleceği konferans, içeri- ği ve 188 ülkeyi bağlayıcı kararlann alı- nacağı bir platform olması sebebiyle "yüzyüuı konferansı 77 olarak adlandın- hrken Türkiye'nin, Mayıs-2000'deki konferansın mekânının inşaatına başla- yamaması, uluslararası camiada ilgiyle mArkasıSa.8,Sü.rde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog