Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuri / % JSMrKESMTttZHlZMET . / /§ SMTİVHJKIUBULÜ ^V mm f SMT vuutaf Kfw unp THkılıgıııı ı kdabu aduu, krcdı lurtııuziD rnmaray ve SOÜ kullanma tanhı „.-, ılofcirtlte btkbrin, tanp cnmzde OIKBI Admın. «jyadınıa ve Kiefoo ;'• V iMiftı IIIIJ ı <fo büdmneyı umıbıijyiB Üye degılsenız. dıleranız uve de • ir ^ OITO ya da üyelıgmızı yenüeyın ^JER ISLEM-gİR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26931 / 225.000 TL (KDV,çınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2TEMMUZ1999CUMA Dr. ABDURRAHMAN MELEK HATAY NASIL KURTULDU Dr. Abdurrahman Melek'in bu ilgi çekici tarihsel anılarını, Hata/ın kurtuluşunun 60. yılındaokurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Bugün Cumhurlyet Me birlikte... PAL SOKACININ COCLKLARı PAL SOKAGI'NIN ÇOCUKLARI Macarcadan çeviren: Necmi Seren Bugünlerde karnelerini alan çocuklarımıza (büyüklerimize de!) keyifle çok şey öğrenecekleri bir tatil armağanı... Salı günü Cumhuriyetr le birlikte... Dışişleri Bakanlığı: Türkiye elimleki kartı iyi oynamalı • • . • Oealaıı kozııADALET BAKANI HtKMET SAMİTÜRK 4 Yeni yasa için 2 yıl daha var' # Yeni ceza yasa tasansının hükümetin öncelikli tasanlan arasında yer aldığını, ancak birkaç maddeden oluşmadığı için sürecin ağlr işleyeceğini kaydeden Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, bu çahşmanın Abdullah Öcalan ile bir ilgisi olmadığını söyledi. # Adalet Bakanı Türk, "Çalışmalann sona ermesi ve tasannın TBMM Genel Kurulu'na iletilmesi 2 yılı bulur" dedi. • 5. Sayfada ECEVtT: KİMSE IÇÎŞLERlMlZE KARIŞAMAZ • 19. Sayfada # Öcalan'a verilen ölüm cezasının infaz edilip edilmeyeceği tartışmalan, yurtdışında ve yurtiçinde yoğun biçimde sürüyor. Batı'dan gelen baskılara, "Yargı süreci sona ermedi" yanıtını veren Dışişleri Bakanlığı, infazın gerçekleştirilmemesinin Türkiye için daha iyi olacağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı, Öcalan'ın cezasının infaz edilmesi durumunda şu anda Türkiye'nin eline geçmiş olan kozlann yitirileceği uyansında da bulundu. # Dışişleri Bakanlığı, Öcalan'ın yakalanmasından sonra yaşanan süreci özellikle Yunanistan aleyhine iyi kullandıklanna dikkat çekti. Öcalan'ın verdiği ifadelerle ve ABD'den gelen yoğun baskılar sonunda Yunanistan'ın Türkiye ile uzlaşmak zorunda kaldığı ve yıllardır gerçekleşmeyen dışişleri bakanlan toplantısının yapıldığı anımsatıldı. Dışişleri Bakanlığı, öcalan duruşması ile birlikte PKK'nin de dağılma sürecine girdiğini belirtti. SBUUN DBMHTHfn tabari • 5. Sayfada Pişmanlık tasansı geri çekildi Abdullah Öcalan, avukatlan aracıhğıyla davayı uluslarara- sı arenaya taşımaya çaJışıyor. Hûkûmet, DSP azınlık hûkûmeti döneminde hazırlanan ve PKK'nin dağ kadrosunun teslim olmasını kolaylaştıracak pişmanlık yasa tasansını, MHP'lilerin zamanlama ve kapsam konusundaki itirazlan üzerine Başbakan Ecevit'in imzasıyla TBMM'den çekti. ı Pişmanlık yasa tasansının, Öcalan ve Sakık'ı da kapsama olasılığını göz önünde bulunduran hükümetin tasanya, örgütün lider kadrosu ve eylemleri doğrudan yönlendirenleri kapsamayacağı yönünde kesin hüküm eklemesi beklenıyor. • 5. Sayfada Mario soares 'Türkiye AB'ye girmeli' # Türkiye'nin Avrupa için önemli bir üke olduğunun altını çizen eski Portekiz Cumhurbaşkanı Soares, Türkiye'den demokrasi ve insan haklan standartlannı yükseltmesini beklediklerini söyledi. Soares, Öcalan'ın idam edilmemesi durumunda Türkiye'ye birliğin kapılannın açılabileceğini belirtti. ORALÇALIŞLAR HELSİNKİ - 9. Avrupa Işçi Sendikalan Konfederasyonu Kongresi'nde bir konuşma yapmak için bulunan Mario Soares. konuşma öncesı gaze- temize özel bir demeç verdı. Soares, Türkiye'nin Avrupa Birliğı ıçinde yer almasından yana olduğunu belirtti. Avrupa Birliğı'ni desteklemek ve ge- liştirmek amacıyla kurulan Av- rupa Hareketi'nin başkanı ola- rak eski Portekiz Cumhurbaş- kanı ve Başbakanı Soares, Av- rupa Birhgi ûzerinde etkili bir konumda bulunuyor. Soares'in başkanlığını yaptı- ğı Avrupa Hareketi bir sivil toplum kuruluşu. Ancak Avru- pa'daki bütün önemli örgütler - M Arkası Sa. 19, SiL3'te KKTC'nin tanınması koşul değil; 'iki eşit siyasi varlık' ifadesi kabul edilecek Kıbrısiçin 5 koşul ğa kavTişturulamadı.Cumhuriyettarihiııe''karabirsay- fa" olarak geçen Sıvas kattiamıylaflgilihalen devam ermekte olan üç ceza davası bulunuyor. 2 Temmuz 1993'te şeriatçı yo- bazlar tarafindan gerçekkştirilen Sıvas karüamımn 124 sanığımn yargüandığı dava 6. yılında da sonuçlanmadı. Yargıtay, 37 kişinin katiedildiği olayla ilgili olarak ölüm cezasına çarpünlan 33 saruğın nüfus kaydındaki mühüıierin tam okuna- maması gerekçesiyle karan usulden bozdu. Davanın ekfan ayı içinde sona ermesi bekkniyor. M6ve7. Sayfalarda • Türkiye ile KKTC 20 Temmuz'da ortak bir deklarasyon yayımlayarak görüşlerini açıklamaya hazırlanıyor. Türkiye ve KKTC, Kıbns konusundaki bir görüşmenin gerçekleşmesi için "olmazsa olmaz" koşulun "eşit statü" olduğunu bildiriyor. • Türkiye*nin Kıbns konusunda öne sürdüğü diğer 4 koşul ise şöyle: Yunanistan'ın Baf Ussü kapatılsın. Avrupa Birliği ile Kıbns Rum kesimi arasındaki ilişki kesilsin. Avrupa Konseyi'ndekı davalar düşürülsün. Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan haksız ambargo kaldınlsın. • 9. Sayfada ABD devrede • ABD Savunma Bakanı William Cohen'in, temmuz ayı ortalannda temaslarda bulunmak üzere Atina ve Ankara'ya geleceği bildirildi. • 9. Sayfada Heyet, Türkiye'denayrılışını bir gün daha erteledi... . IMF geleceğimizi teslim aldı# Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti, yapılacak açıklama konusunda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Türkiye'den aynlış tarihini bir gün daha erteledi. 1999 yılı bütçe açığının 5.5 katrilyon liradan 10 katrilyon liraya çıkanlmasına tepki gösteren EMF, 2000 yılı bütçesi için 2 model sundu. # IMF'nin, Yakın Izleme Anlaşması'nın sürdürüldüğünü ve 2000 yılından başlamak üzere 2 yıl süreli fon destekli anlaşmanın bu yıhn son çeyreğinde yapılabileceğini açıklayacağı savlanırken, 55. hükümetten bu yana sürdürülen görüşmelerde sıcak tutulan 15 milyar dolarlık kaynak beklentisi, ilk aşamada 3 milyar dolara kadar düşürüldü. ANKARA (Cum- huriyet Büroso) - Uluslararası Para Fo- nu (IMF) heyeti, ya- pılacak açıklama ko- nusunda uzlaşma sağlanamaması ne- deniyle Türkiye'den aynlış tarihini birgün daha erteledi. 1999 yılı bütçe açığının 5.5 katrilyon liradan 10 katrilyon liraya çıka- nlmasına tepki gös- teren IMF, 2000 yılı bütçesi için 2 model sundu. Temel koşul olarak faiz dışı fazla- nın ulusal gelirin yüzde 4'ünün altına düşmemesini isteyen IMF, sabit ve dar ge- lirliye gelecek dönem için "kemer nkma potitikasın]" öngörü- yor. IMF heyeti, olağan konsültasyon çerçe- vesinde 15 Hazi- ran'da başlattığı te- maslannı, Yakın Izle- me Anlaşması'nın parasal kaynak akta- nmını öngören bir anlaşmaya dönüştü- rülmesine ilişkin gö- rüşmeler nedeniyle 1 Temmuz 1999'aerte- lemişti. IMF, kasım ayında Türkiye'nin niyet mektubu imza- layacağı ve bu süre içinde yapısal deği- şiklikleri gerçek- leştirmesi koşuluyla stand-by anlaşması gerçekleştirilebilece- ği yönünde açıklama yapacağmın kamu- oyuna yansıması üze- rine ziyaretini bir gün daha uzattı. Ziyaretin bir gün daha uza- tilmasmın, yapılacak açıklama konusunda tam olarak uzlaş- ma sağlanamamasından kaynaklandığı belırtildi. IMF'nin, Yakın tzleme Anlaşması'nın sürdürüldüğünü ve 2000 yılından başlamak üzere 2 yıl süreli fon destekli anlaş- manın bu yılın son çeyreğinde yapılabileceğini açıklayacağı savlanırken, 55. hükümetten bu yana sürdürülen görüşmeler- de sıcak tutulan 15 milyar dolarlık kaynak beklentisi, ilk aşa- mada 3 milyar dolara kadar düşürüldü. Dünya Bankasf nın mArkasıSa.l9,SHİ'te Hukumet '62-62'de ısrarlı değiliz' # Ecevit başkanlığında toplanan Ekonomik ve Sosyal Konsey'de (ESK) sosyal gûvenlik taslağı üzerindeki görüşjneler tartışmah geçti. Koalisyon ortaklan, taslaktâ emeklilik yaşı için öngörülen 62-62'de "ısrarcı" olmayacaklan mesajıru verdiler. Çahşanlann 10bin800 gün prim ödeyerek emekli olamayacağını hükümet de kabul etti. # Başbakan Bülent Ecevit toplantı çıkışında yaptığı açıklamada, taslağa son şeklinin sivil taraflann aralannda varacaklan uzlaşma ışığında verileceğini belirtti. # Sivil taraflar dün gece bir araya gelerek çalışma başlattılar. ESK, çalışmalann tamamlanması durumunda çarşamba günü yeniden toplanacak ve buradan çıkacak "uzlaşı taslağı" cuma günü yapılacak Bakanlar Kurulu'na sunulacak. • 3. Sayfada Basketbolda kaçan firsat # 3 1 . Avrupa Basketbol Şampiyonası Çeyrek Finali maçında Türkiye ev sahibi Fransa'ya son saniyelerindeki hatalan nedeniyle 66-63 yenilerek yan finali elinden kaçırdı. • Spor'da AYDIN ENGtN'lN 'TIRMIK' KÖŞESI • 8. Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bir Karamsar-Bir İyimser! 30 Haziran gazetelenndeki haberlere bakarsanız; Başbakan Bülent Ecevit, "IMF'nin Türkiye'ye 'yar- dım' etmeye niyetli olmadığına" inanıyor. Bir süredir söyleyegeldiklerini yineliyor; IMF, Rus- ya'ya, Brezilya'ya, Güney Kore ve Meksika gibi ülke- lere gösterdiği "yahnlığt" Türkiye'den esirgiyor. Başbakan'ın karamsar, hatta IMF'ye yüklenen bu demecinin yayımlandığı gün, koalisyon ortağı üç lide- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Kampanyada aldatmaca Uzmanlar, Dr. Babuna'ya "6'da 6" uygun iliğin aylar ön- cesinden bulunduğunu resmi belgelerle beliriedi. Genel suçlamaların yanı sıra kam- panyanın 2.5 aylık bölümü tamamen kuş- ku altında kalırken, aylardır toplanan kan- lann ve paralann hangi amaca hizmet et- tiği tartışılıyor. UArka Savfada Pakistan: Nükleer silah kullanabiliriz Pakistan, Keşmir sorunu yüzünden ülke güvenliğinin tehlikeye girmesi durumunda Hindistan'a karşı nükleer silah kullanabile- ceği uyansında bulundu. • 9. Sayfada CHP'ye katılımlar hızlandı Öğretim üye- lerinden ve partiden ayrılan eski milletve- killerinden çok sayıda kişinin CHP'ye ka- tılacakları öğrenildi. • 4. Sayfada BORSA ûDün 5160 ûnceki 4950 DOLAR ûDün 424^00 önceki 421.600 MARK ODün 222.700 önceki 222.700 ALT1N ûDün zsaoaoo önceki 3^40.000 GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Terör gündemden düştü' Sektör temsil- cileriyle bir araya gelen Turizm Bakanı Er- kan Mumcu, terör konusunun gündemden düştüğünü belirterek yaşanan daralmayı aşmak amacıyla tanıtım için 10 milyon do- larlık fon oluşturacaklannı söyledi. MArka Sayfada S.O.S.YAL Güvenlik! Bizim siyasilere iki kere iki kaç eder diye sorsak, şu karşılığı verirler: - Seçimden önce mi, sonra mı? Seçimden önce bütün haklar için "desteksiz" söz veriliyor, seçimden sonra, daha önce elde edilmiş haklar da "desteksiz" kalıyor. Iktidara gelen partiler, iktidan sürdürmenin koşulu olarak, ilk solukta sosyal güvenlik kavramının içini bo- M Arkası Sa. 19, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog