Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 C h i t İSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriyet DtletJıgmız kıtabm adını, kredı ıle bırhkte büdırm, kıtap numaramzı da bıidırraeyı o!un\a HER İŞLEM BİRTEL RtlVTEttM KABUÜJ HFNRtŞIUVMGl TuıdmP ş nuttıarasj \-e son kjüaama tarihı a.'Xdı»aı. sovadımzı ve telcfon t\edeâılsenız dılersenız üye de S14 01 96 76. YIL SAYI: 26948 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19TEMMU t*AZ£RTESl C U M H U R 1 t N Ü Ü R H I M PLUTARKHOS YAŞAMLAR XXI LYSANDROS - SULLA Çevirenler: Nilüfer (Bayar) Gürsoy - Ayşe (Önsay) Sarıgöllü Eski Yunanlı düşünür ve ahlakçı Plutarkhos, ilkçağın sonlarında çok sayılan, Bizans dönemindeyse çok sevilen bir yazardı. Rönesans'tan sonra da Avrupa'da en büyük ilgıyi gören, Rabelais, Montaigne. Bacon gibi yazarlann, duşünurlerin hayranlıkla okuduğu klasik çağ yazari oldu. Deneme ve yaşamöyküsü türlerinin gelişimini etkiledi. Başta Shakespeare pek çok yazar, kahramanlarını yaratırken, "Yaşamlar"dan esinlendi. Yapıtları iki büyük öbeğe ayrılır: Felsefe, din, ahlak, doğa, siyaset, eğitim vb... konularındaki denemelerinin toplandığı "Ahlak" ile unlü Yunanlı ve Romalıların koşut yaşamöykülerini kapsayan "Yaşamlar". En ünlü, sonraki dönemleri en çok etkileyen yapıtı "Yaşamlar"daki yaşamöykulerinin her birinde önce bir Yunanlının, sonra da bir Romalının yaşamını anlatır ve bunlan karşılaştırır. Kitaptan günümüze 22 karşılaştırmalı yaşamöyküsü ile 4 tek yaşamöyküsü kalmıştır. Lysandros ile Sulla'nın yaşamöyküleri, yasaların sağladığı olanaklardan yararlanarak yükselmeye, egemenliklerini güçlendirmeye uğraşan iki devlet adamını anlatıyor. İlgiyle okunacağma inanıyoruz. Yarın CumhurİYet'le birlikte... tş güvencesi, ILO'nun 158 sayılı sözleşmesine göre Türkiye'nin yükümlülüğüHükümet anlaşmayıunutuyor 1994 yilinda Onayladl Sendikaların, hükümetin mezarda emeklilik tasansına karşı öne sürdüğü "iş güvencesi" koşulu, Türkiye'nin, imzaladığı ILO anlaşmalan gereğince yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük. Türkiye, "haklı bir gerekçeye dayanmayan" işten çıkarmalann önlenmesini öngören 158 sayılı ILO sözleşmesini 9 Haziran I994'te onayladı. Böylece iş güvencesi yasası hem uluslararası hukuk hem de anayasamızın 90. maddesi gereği uygulanması zorunlu hale geldi. Ancak, yasanın iç hukukumuza uyarlanması, işveren örgütlerinin yoğun baskısı nedeniyle bugüne dek gerçekleşmedi. Afrika UygUİUyor Gelişmiş ülkelerin yanı sıra Latin Amerika, Asya ve Afrika'daki çok sayıda ülke, çalışanlanna ILO'nun 158 sayılı sözleşmesi kapsamında iş güvencesi sağladı. Bu ülkeler arasında Panama, Etiyopya, Lübnan, Zaire, Gabon, Tunus, Peru, Mali, Nijer ve Senegal gibi ekonomik ve kültürel düzey sıralamasında Türkiye'nin gerisinde yer alan ülkeler var. îş güvencesi açısından uluslararası standart niteliğindeki 158 sayılı sözleşmenin 4. maddesi "îşçinin kapasitesi veya işin yürütümüne veya işyeri gereklerine dayalı geçerli bir son verme nedeni olmadıkça hizmet ilişkisine son verilmez" diyor. • 5. Sayfada Hükümet anayasa değîşikliği içln muhalefetten yardım umuyor Tahkimedestekarayışı# Hükümet, uluslararası tahkim konusunda hangi maddelerin değiştirilmesi gerektiğine ilişkin tartışmalan göz ardı ederek, kendi hazırladığı düzenlemeyi imzaya açtı. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, ANAP'h Devlet Bakanı Yüksel Yalova ve MHP'li Sağlık Bakanı Osman Durmuş, ve FP Genel Başkanı Recai Kutan'dan destek istedi. # Kutan, önerinin geleceğini önceden tahmin ettiklerini Grup Başkanvekili Kahraman'mbaşkanlığında komisyon oluşturduklannı konuyu inceleyip, en kısa zamanda hükümete sonucu bildireceklerini belirttı. I 5. Sayfada Hükümetiprotesto sürüyor 'Suçlu devlet emekçi değil' # 'IMF'nin değil bizim sözümüz geçer' diyen işçilerin. memur zammı ve emeklilik yasa tasansına tepkileri dûn de devam etti. tşçiler,'" Mezarda emekliliğe hayır", "tşçi memur el ele, genel greve", "Hükümet zammını al başına çal" sloganlan atarak tepkilerini dile getirdiler. Devletin SSK"ye yardım yapmadığını söyleyen DİSK Ankara Merkez Temsilcisi Tayfun Görgün, SSK'nin gelir ve birikimlerinin, kredi kaynagı olarak yok pahasına kullandınldığını belirtti. • 7. Sayfada Oğrenciler dikkatli olmalı Sıra'tercih sınavı'nda # ÖSS'de barajı aşan ve sınav sonuç belgeleri ellerine ulaşan adaylar, tercih formlannı doldurarak bu fonnlan 2 Ağustos tarihine kadar okul müdürlüklerine teslim edecekler. ÖSS'de 105 ve 119.999 arasında puan alan adaylann 18 tercih hakkı bulunuyor. • 3. Sayfada em'den, TürkbiHiğineziyaret Dışişleri Bakanı Ismaü Cem, Kosova'ya yapöğı ziyaret çerçevesinde dün Türk birliği görev kuvve- tinin konuşlandığı Dragaş'ta Türk birliğini ziyaret ettL tsmall Cem'i, Dragaş'a geüşinde Prizrenli Türkler çiçeklerle karşıladüar. Dışişleri Bakanı Cem'e, Dragaş'ta, Dragaş Biıiik Konıutanı Yarbay tzzet Çetingöz ve Alman bölge komutanı eşHk etti. tsmaü Cem, Kosova ziyareti çerçevesinde daha önce Kosova Banş Gücü (KFOR) Komutanı General Mkhael Jacksoo, Kosova'daki Birteşmiş Mil- letler yetkilileri, Türk ve Amavutların temsilcileri ile göriişmüştü. (Fotoğraf: AA) • 4. Sayfada KARA HAREKÂTI KESÎNLEŞMÎŞTÎ m9.Sayfada Avrupa'daküçük Hizbullahlaryetiştiriliyor ÇiKuklariçin şeriatkamplmKamp ÜCretİ 350 ItiarR Türklerin yoğunlaştığı yerleşim merkezlerinde açılan şeriat kamplannın sayısı 146'yı buluyor. Milli Görüş'ün Almanya dışmda Belçika, Fransa, Avusturya, Danimarka, tsviçre, Isveç ve Norveç'te de kamp çalışmalan sürüyor. 350 mark karşılığında bu kamplarda, Erbakan'ın 'Temel Esaslar ve Cihad' eğitim kitabına bağlı kalarak ders almaya başlayan çocuk ve gençlerin sayısı 4 binin üstünde. METtSGÜR AlmanyaKÖLN - Fazilet Partisi'nin yurtdışındaki yan kuruluşu olan ve merkezi Köln'de bulunan ts- lam Toplumu Milli Görüş (IG- MG), Avrupa genelinde 9-13 yaşlan arasındaki çocuklara yö- nelik beyin yıkama kampanyası başlattı. Milli Gazete'nin Avru- pa baskısında 'Islam Toplumu Milli Görüş yaz kurslannda da iddialı' başlığı altinda yapılan açıklamada bu konuda şöyle de- niliyor: "Avrupa'daki tatil prog- ramlannıçocuklanmız için mut- laka değerlendirnıelhiz. Her yıl yazkursu progranüan ardından yapılan intelemeler netkesinde, bölgelerde rekabetin arttığını gördük. Vübaşı tatil kurslan,ar- dından düzenlenen Paskalya ta- til kurslannda sonuç olarak bü- yük başanlar ekle edilmiştir. Bu başaru IGMG Eğitim Başkanb- ğunızı yaz kurslan noktasında iddialı bir organizenin içerisine sokmuştur. \az tatilini değerlen- dirme programlan Av rupa'daki ya\rulanmız için önemli bir fır- sattır. Gtçen dönemlerde her- hangi bir kursumuza çocuğunu- zugöndermişseniz. bu dönem ta- nıdıklannızın çocuklanm gön- dermeleri noktasında teşvik ederseniz Cenab-ı Allah'ın nza- suu da kazanmış oiursunuz." Av- rupa'da kayıtlı 230 bın üyeye sa- hip olan IGMG'nin genel baş- kan yarduncısı ve eğitim başka- nı Mehmet Gedik, teşkılat bı- rimlerine yaptığı açıklamada, şubclerin bu konuda tıtizlikle çalışmalan için dikkatlerini çe- kerek "Fmki mekânlan uygun olan her cemiyet ve camileri- mizin. 1999'da mutiaka yatüı ve gündüzlü olmak kaydıyla bünye- sinde yaz kursu düzenlemesi ge- rekir. Fiziki mekânlan uygun ol- mayan cemiyet ve camilerimiz gençlik dinlenme merkezlerini kiralamabdır. Kurs programıy- la ilgili gereken ilanlar ve eğitim- cikrin getirilmesi mutiaka bölge eğitim başkanhğına bildirilmeli. Yaz tatüine bir ay kala her cuma namazlannda istisnasız hutbe- den ve hafta sonu programlann- da ailelere gereken yaz kursu Banlannm yapüması gerekir" di - yor. '1999 Yatüı Yaz Eğjtim Prog- ramı" adı altında yürütülen çocuk toplama kam- panyası tüm Almanya'da devam ediyor. Münih, Stuttgart, Frankfurt. Köln, Düsseldorf, Dort- mund, Hannover, Bremen ve Berlin gibi büyük kentler başta olmak üzere, Türlderin yoğunlaştı- ğı yerleşim merkezlerinde açılan şeriat kampla- nnın sayısı 146. Almanya dışında Belçika, Fran- sa, Avusturya, Danimarka, tsviçre. Isveç ve Nor- veç'te de kamp çalışmalan sürüyor. 350 mark karşılığında bu kamplarda bir ay süreyle, Erba- kan'ın 'Temel Esaslar ve Cihad' eğitim kitabı- na baglı kalarak ders almaya başlayan çocuk ve Jet-Pa'dan trilyonluk reklam # Milli Görüş'ün para kaynağı Jet-Pa, Jet-Kent 5 konutlannın satışı için başta Almanya olmak üzere Avrupa'daki Türklerden para toplamak amacıyla atv'nin Avrupa yayınlannda 24 saat reklam veriyor. Sadece atv'ye verilen reklamlar için indirimlerle birlikte aylık 50 trilyon liranın üzerinde para aktanldığı belirtüiyor. # Maliye Bakanlığı taranndan yürütülen Jet- Pa'ya yönelik "kara para soruşturması"ndan henüz bir sonuç çıkmazken sporcu transferleri, reklamlar için trilyonlar aktaran holdingin para kaynağına ilişkin soru işaretleri artıyor. HAZALATEŞÇAKIR Merkezi Almanya'mn Köln şehrinde bulunan Mil- li Görüş'ünpara kaynagı Jet- Pa, atv Avrupa yayın kuşağı- nın yanı sıra tslami gazete ve televizyonlara triryonlarca li- ralık reklamlar veriyor. Al- manya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Isviçre'de yaşayan, çoğunluğu cami cemaatı yaklaşık 7 bin kişiden para topladığı saptanan Jet-Pa, Alman Maliyesi tarafindan da gözalüna alımrken, "kara para soruşturması" kapsa- mında Maliye Bakanlığı'nın başlattığı Jet-Pa soruşturma- sından henüz bir sonuç çık- madı. Maliye Bakanlığı Ma- li Suçlan Araştınna Kuru- lu'nun Jet-Pa Holding ve sa- hibi Fadü Akgündûz başta olmak üzere 20'yi aşkm gru- ba bağlı şirket ile kuruluşun UArkasıSa.6,Sü.3'te Milli Eğitim Bakanlığı Yurt ve okullar denetlenemiyor # Ankara'mn kırsal kesimindeki çok sayıda köyde. tarikatçılar tarafindan kurulmuş özel yurtlar bulunuyor. Ankara Valiliği ve 11 Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Etimesgut Özel Ferda Okulu'nu tarikat okulu olduğu gerekçesiyle kapatma önerisi, Milli Eğitim Bakanhğı'nca reddedildi. Bakanlık, yurdun 1 yıl daha izlenmeye devam edilmesini istedi. M 6, Sayfada gençlerin sayısı 4 binin üstünde. Her türlü dene- timden uzak bu kamplarda eğitim görenlerin ya- nsına yakını kız öğrenci. Kamplarda eğitim ve- renler arasında Türkiye den getirilen hocalann bulunduğu, Mısır'da öğrenim gören Milli Görüş talebeleri arasmdan da katılanlann olduğu belir- tiliyor. Güney Bavyera Bölgesi'nde bulunan In- golstadt kentindeki Ayasofya Camii Yürütme Kurulu Başkanı Abbas tbrahim Baş imzalı Mil- li Gazete'nin 6 Temmuz sayısında çıkan duyuru- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te 'CHP'NlN SORUNU İDEOLOJİ' • 4. Sayfada tRAN TÜRKİYEYİ SUÇLAD1 B 8. Sayfada BEŞİKTAŞ'TA FELDKAMP SIKJNTISI mSpor'da DÜNYANIN NÜFUSU 6 MİLYAR OLUYOR U Arka Sayfada İngiltere'de yöneticilere maaş sınırlaması 'Şişman kedileri' za\ ıflatma planı # Hükümet, ülkede 'şişman kediler' adı verilen özelleştirme yağmacılannı, getirmeyi planladığı bir ücret düzenleme sistemi ile karşısına almaya hazırlanıyor. Özelleştirilen şirketlerin başındaki yöneticilerin ücretlerinin, hisse sahiplerinin de katılacağı toplantılarla belirlenmesini, böylece aşırı derecede yükseltilmesini önleyecek önerinin bu hafta İcabineye sunulması bekleniyor. • 6. Sayfada Kennedy ile eşi ve baldızından umut kesildi Uçağınenk tespit edüemedi 9 ABD'nin Martha's Vineyard Adası'na gitmek üzere eşi ve baldızıyla tek motorlu uçağıyla havalanan ve daha sonra Atlantik Okyanusu'na düşen eski başkan John Kennedy'nin aym adı taşıyan oğlunun yaşammdan umut kesildi. Uçağın enkazının yerinin henüz tespit edilemediğini belirten yetkililer, uçağa ve uçaktaki yolculara ait bazı kahntılann bulunduğunu belirttiler. M 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kiis-Tah-Klm? Bir okur mektubundan: "Devlet üç yapı üzerine kuruludur; yasama, yargı, yürütme. Bunlardan biri zedelenirse devlet aksar, sonunda yıkılır." Getirilmek istenen uluslararası tahkimle, yargı dev- re dışı bırakılmak isteniyor. Bunun doğuracağı so- nuçlar, okuaın kurduğu iki tümcede özetlenebilir. Konu bu kadar da yalın. Ancak, herkesin gözünü • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog