Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 CumhuriyetR A D Y O İSTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ Cumhu A JSMTKBfcTtStZltZMET 24 I " * !'\ ş Düedıgmız İutabın aduu, kredı karunızm numarası ve soo kullanıre tarihı ıte bnıkte tnldmn, kiap evımzde olsun Admızı, aoyadunzı ve teiefon oumaranızı da bıtdırmeyı unutnuyın. Üve de^ılsenız, dılersenız öye de olım ya da u>elığuıızı şenılcyın HER İSLEM BtR TELEFONLA:0212 514 01 9< 76. YIL SAYI: 26946 / 250.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 17 TEMMUZ 1999 CUMARTESİ u M H U R 1 N K Ü Ü R H M t PLUTARKHOS YAŞAMLAR XXI LYSANDROS - SULLA Çevirenler: Nilüfer (Bayar) Gürsoy - Ayşe (Önsay) Sarıgöllü Eski Yunanlı düşunür ve ahlakçı Plutarkhos, ilkçağın sonlarında çok sayılan, Bizans dönemındeyse çok sevilen bir yazardı. Ronesanstan sonra da Avrupa'da en büyük ilgiyi gören, Rabelais, Montaıgne, Bacon gibi yazarların, duşunurlerın hayranlıkla okuduğu klasik çağ yazarı oldu Deneme ve yaşamöyküsü türlerinin gelişimini etkiledi. Başc Sb^J««5peare pek çok yazar, kahramanlarını yaratırken, "Yaşamlar"dan esinlendi. Yapıtları iki buyük obeğeayrılır: Felsefe, din, ahlak, doğa, siyaset, eğitim vb... konulardaki denemelerinin toplandığı "Ahlak" ile ünlu Yunanlı ve Romalıların koşut yaşamoykulerini kapsayan "Yaşamlar". En ünlü, sonraki donemleri en çok etkileyen yapıtı "Yaşamlar"daki yaşamöykülerinin her birinde önce bir Yunanlı'nın, sonra da bir Romalı'nın yaşamını anlatır ve bunları karşılaştırır. Kitaptan gunümüze 22 karşılaştırmalı yaşamöyküsü ile 4 tek yaşamöyküsü kalmıştır. Lysandros ile Sulla'nın yaşamoykuleri, yasalann sağladığı olanaklardan yararlanarak yükselmeye, egemenliklerini güçlendirmeye uğraşan iki devlet adamını anlatıyor. ilgiyle okunacağına ınanıyoruz. Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... TİSK Başkanı Baydur: Tasanyla kaçak işçilik ve kayıt dışı ekonomi artar îşveren de karşıı Sosyal güvenlik yasa tasansına işveren de karşı çıktı. Başbakan Ecevit'le görüşen TÎSK Başkanı Baydur, 'geçiş dönemi ve asgari prim günü' konusunda değişiklik olabileceği işaretini verdi. 8 bin 300 olan prim gün sayısının çok yüksek olduğunu söyleyen TlSK Başkanı Baydur, işçiyi susturmak için tasanya eklenen "işsizlik sigortası"nm çözüm olmadığını belirtti. DtSK Genel Başkanı Vahdettin Karabay, Okuyan'ın "kral çıplak" sözlerine gönderme yaparak "Bu yasa, 15 yıl sonra etkisini gösterecek. Eğer kral çıplaksa, bunu 15 yıl sonra değil, bugün giydirelim" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Sağlık, Aıle. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Komisyonu'nda görüşülmesine devam edılen sosyal güvenlik yasa tasansını işveren temsilcileri de eleştiri yağmuruna tuttu. Türkiye lşveren Sendıkalan Konfederasyonu (TlSK) Başkanı Refik Baydur. 8 bin 300 olan prim gün sayısının çok yüksek olduğunu, ışverenin kaçak işçiliğe zorlandığı- nı belırterek "Kayıt dışı ekonomi de artar. tşctter ağlamakta yersiz ve haksız değüdir" dedi. TlSK Başkanı Baydur, dün An- kara'daki gırişimlerinin ardından ta- sanda değişiklik olabileceği ızlenı- mıni dile getirdı. Baydur, Başbakan Bülent Ecevit ile 45 dakıka süren görüşmesinden sonra "Geceler ya- nnlara gebedir. Neler olacagını bile- meyiz, ama iyi şeyler olacağına ina- nryorum. İstanbul'a gkUşimi erteü- yorum. Yann size daha mutlu hava- disler verebiliriz" dedi. Baydur, Ecevit'in 58-60 yaş koşulunda ısrar- lı olduğunu belırterek "Edindiğun izlenime göre 58-60 yaş konusunda MArkasıSa. 19,SHVde EYLEMLER YURDA YAYIUYOR Âchmacbnı genel greve # Hükümetin çalışanlar ve emeklilerle ilgili kararlannı protesto eylemleri yayılarak sürüyor. Emekçilerin "güç ve eylem birliği" karan doğrultusunda bugün Istanbul, Kayseri, Konya, Kocaeli, Bursa ve Izmir'de miting düzenlenecek. «•—İstanbulclakı mitingi düzenleyen örgütlerin ortak açıklamasında, hükümetin kararlanyla çahşanlann sokağa döküldüğü belirtilerek "Türkiye emekçileri ve emeklileri, aynm gözetmeksizin kendilerine karşı ilan edilen savaşa hazırdır" denildi. Liderler zirvesi Sosyal güvenlikte uzlaşma arayışı • Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz, özelleştırme, uluslararası tahkim ve sosyal güvenlik konularını göriiştüler. Ecevit, tahkime ilişkin anayasa değişikliği önerisinin gelecek hafta Meclis'e sunulacağını söyledi. 0 Liderler zirvesinden sonra bir araya gelen Bakan Okuyan, Türk- Iş Başkanı Merai ve TlSK Başkanı Baydur, sosyal güvenlik tasansıyla ilgili yeni uzlaşma noktalan aradılar. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Koalısyon ortakla- n, dünkü liderler zırvesinde uluslararası tahkime ılışkın anayasa değişikliği önensimn gelecek hafta başında ımzaya açılmasını kararlaştınrken ış- çi ve işveren kesimknnin bü- yük tepkisine neden olan sos- yal güvenlik yasa tasansını ele aldı. Zirvenin ardından Çalışma ve Sos>al Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan. Türk- MArkasıSa.l9,SH3'te Haber Merkezi - Hükü- metin çalışanlar \e emekli- ler aleyhıne aldığı kararla- ra karşı emekçilerin sür- dürdüğü eylemler yurt ge- nelıne yayılıyor Emek ke- simının "giiç ve eylem bir- liği" karan doğrultusunda bugün lstanbul, Kaysen, Konya, Kocaeli, Bursa ve Izmir'de mıtınglerdüzenle- niyor. Bu eylemlere dığer konfederasyon ve sıvil top- lum örgütleri de destek ve- recekler. Sosyal güvenlik reformuna tepkıler giderek artarken, tasannın komis- yondan geçmesı halinde "en etkili silahın genel grev olacagı" dile getirilıyor. Mıllıyetçı ANASOL hü- kümetinin ekonomik poli- tikalanna karşt ışçı ve me- murlann yanı sıra siyasi partilerin de tepkisi sürü- yor. Hak-lş Genel Başkanı Salim Uslu, CHP Genel Başkanı Altan Oymen'i partı genel merkezinde zi- yaret etti. Uslu, CHP'nin parlamento dışı kalmasmın çok ciddı eksiklik olduğu- nun yaşanan sürede bir kez daha görüldüğünü belirtti. Hükümetin TBMM'ye sunduğu tasannın altındaki nıyetın sistemın özelleşti- rilmesi olduğunu kaydeden Uslu, hükümetin sendika- larla uzlaşamadığı gibı ya- MArkasıSa.l9,Sû.3'te DEMİREL: KAMU MALlYESİ DAĞILDI • 7. Sayfada Cumhurbaşkatu Demird ve FUistin DevletBaşkanı Arafatgörüşme sonrası Hatil El Ve&r Camü'nde cuma namazı ktlth. (REUTER) Demirel: Banş fırsatı kaçmasın 1 Israil 'defti temaslannı tamamlayan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel karayoluyla Gazze 'ye geçti. Erez Kontrol Noktası 'nda FUistin lideri Arafat tarafindan karşılanan Demirel, Başkanlık Sarayı ndaki toplantıya katıldı. Ortak basm toplantmnda konnşan Demirel, FUistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'a, Türkiye'nin FUistin'e desteğinin her zaman süreceği güvencesini verdi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel banş firsatımn artık kaçırılmaması gerektîğini söyledi. I Arafat da Demirel'in şahsına, Türk halhna ve Türk hükümetine destekçi tutumu ve yardımlanndan dolayı şükranlanm bildirdi. Arafat, "Kardeş ülke Türkiye, haklı davamızı sürekli olarak desteklemiş ve banş sürecinin başanya ulaşması yönünde destekçi tutumlanm sürdürmüştür " diye konuştu. FUistin îden Ürdün 'e geçen Demirel, dün akşamyurda döndü. Cumhurbaşkanı Demirel, yaptığı Ortadoğu ziyaretinin, öncelikle banşa hizmet veyeni bir geleceğin inşasına katkı amacı taşıdığmı bildirdi. • //. Sayfada Ankara, Washington'm Kıbrıs için baskı yok' açıklamasına ihtiyatla yaklaşıyor 'ABD Kıbns'ta 3. taraf olamaz' Cohen Inandırıcı bulunmadı Ankara, ABD Savunma Bakanı Cohen 'in Ankara 'ya yaptığı 24 saatlik gezide en çok gündeme gelen Kıbrıs konusunda tavrını sertleştirmeye başladı. Cohen 'in "Baskı yapmaya gitmiyorum " diyerek Türkiye 'nin yumuşamasım sağlamaya yönelik açıklamalan, ihtiyatla karşılandı. "Derhal ve önkoşulsuz " görüşme isteyen ABD 'nin Kıbrıs konusunu Türkiye ile ilişkilerinin başka alanlannda da kullanabileceğini hesaplayan Ankara, William Cohen e "Kıbrıs 'ta 3. taraf olamazsmız " mesajmı verdi. Türkiye - KKTC Ortaklık Konseyi Türk Banş Harekâtı 'nin 25. yılı kutlamalarının yapılacağı 20 Temmuz 'dan bir gün önce Türfa'ye-KKTC Ortaklık Konseyi toplanacak. Konsey toplantisının eşbaşkanlarından olan Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel başkanlığında bir heyetin Türkiye 'yi temsil edeceği toplanttnın ardından, iki ülke arasındaki ekonomik bütünleşmenin aşamaları konusunda bir bildiri yaytmlanması bekleniyor. Bülent Ecevit, 20 Temmuz'daKKTC ye giderek Türk Banş Harekâtı 'nin 25. yüdönümü kutlamalarına katilacak. • 5. Sayfada Sağlık sorunlarına çözüm üretilmiyor Cezaevi ölüm soluyor# Türkiye'nin kanayan yarası cezaevlerinin durumu gitgide kötüleşiyor. Geçen yıl çıkan olaylar, intiharlar ve tedavi edilmeyen hastalıklar nedeniyle 32 tutuklu ve hükümlü öldü. # Son 10 yılda ise 50'yi aşkın tutuklu ve hükümlü hastalıktan yaşamını yitirdi. Cezaevlerinde yüzlerce tutuklu ve hükümlünün tedavi edilmediği takdirde yaşamını yitireceği vurgulanıyor. UPffi TURGtrrun hlfc«4 • 4. Sayfada Alevi dernekleri kararlı Gazi davası Avrupa'ya taşınacak # Gazi olaylan sırasında 9 yurttaşın yaşamını yitirmesinden sorumlu tutulan biri tutuklu, biri gıyabi tutuklu 20 polisin yargılanmasına Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. # Avrupa Alevi dernekleri başkanlan, Gazi davasını Avrupa kamuoyuna taşıyacaklannı, olayı Türkiye'nin demokratikleştirilmesi yolundaki toplumsal savaşımın bir parçası haline getireceklerini açücladılar. İUMET f e k i i İHİMri • 5. Sayfada Anayasa Mahkemesi 'UEylül'e yargıyolu açüsın' # Hükümetin "12 Eylül hukukuna yargı yolunun açılması" girişimlerine Anayasa Mahkemesi'nden destek geldi. Anayasa Mahkemesi, 12 Eylül darbecileri ve 12 Eylül kararlanna koşulsuz dokunulmazlık getiren anayasanın geçici 15. maddesinin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığmı belirtti. H 5. Sayfada TOKTAMIŞ ATEŞ'ÎN 'ARAYIŞ' KÖŞESI • 9. Sayfada SAVCI DA 33 İDAM ISTEDİB 5. Sayfada EGITİMDE GERİYE DÖNÜŞ • 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK BORSA Osm Öncetu S7C3 DOLAR ûDun 432.700 Ûncekı 431000 MARK û226 000 <incekt 225.400 ALT1N ûDun 3.540.000 0^cew 1510.000 Neden Dün Değil de Bugün? Orman Bakanı ekonomi profesörü Nami Çağan'ın hangi sözüne inanacağız? Ormanlarda kurulan büyük seımayeye ait özel üni- versitelerin bulundukları araziyi boşaltmalarını emre- den Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu karan ile il- gili ilk demecine mi? Ormanlan korumakla görevli Orman Bakanımız Ça- • ArkasıSa. 19,SiL l'de Kadınlar neden uzun yaşıyor Esneme: Beyinde değişimin eylemi Enrico Fermi: Olağanüstü deneylerin dâhi kurucusu Ya teknolojik atılım, ya sürekli eğitim Arkeoloji haberleri Coğrafyacının umudu GUNDEM MUSTAFA BALBAY -Selam' ile Şatom' Arasında! KLDÜS/GAZZE- Selam, Arapça "banş" anlamına geliyor. Şalom, Ibranice "banş" anlamına geliyor. Araplar çocuklanna "Musa" adı veriyoriar. Israilliler ay- nı adı "Moşe" dıye kullanıyorlar. ömekler sıralamakla bitmez... Kudüs'te en çok duyulan iki sözcük, Selam ve Şa- lom. Her iki taraf buluşmayı da, aynlmayı da aynı söz- cüklerie başlatıp noktalıyor. m Arkası Sa. 19, SHS'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog