Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 CumhuriyetR A D Y O ÎSTANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriye aSMT KBbHttZ HİIMET SMrMMEKKtaPTBÜHİ SMT OYHİK KMULÜ SJUff KtW SÂUtt OLMUâ ş DtfedığiBiz kıtabın a^ım kraiı kartmjziD mjmarası vt son kullamna tarihı ıft bırükte büdıno, kıtap evuuzde olsup Adımzı. soyadınızı ve telefoa nmarams da bıldırnıeyı UEUtmaym Üye değılsenız. dUenemz üyc de ; olun va da üvehğımn vcnılevtn gER İŞLEM BİR TELEFONL4:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 26944 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 TEMMUZ 1999 PERŞEMBE u M H U R I N K Ü Ü R H M î Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR İKİNCİ BALKAN SAVAŞMI İkıncı Balkan Savaşı bıttıkten sonra, Osmanlı Devleti ile Bulgarlar arasında İstanbul Antlaşması imzalandı (1913). Bu antlaşmaya gore, Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı Devleti'ne verildi; Batı Trakya ve Dedeağaç, Bulgarlara bırakıldı. İki taraf arasında Meriç Irmağı sınır kabul edildi. Bundan sonra Osmanlı Devleti ile Yunanlılar arasında Atina Antlaşması imzalandı (1913). Bu antlaşmaya gore de Yanya, Selanik ve Cirıt Adası'nın Yunanlıların olduğu kabul edildi. Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin Ege adalarıyla ilgili karannı kabul etmedi. Bu karara gore Bozcaada, Gokçeada ve Meis adalarından başka, bütün Ege adaları Yunanistan'a bırakılacaktı. Osmanlı Devleti bu adaların Yunanistan'a bırakılmasına karşı çıktı. Göruşmeler yeniden başladı. Ama bir karara varmadan Birinci Dünya Savaşı ılan edildi. Böylece Ege adaları sorunu ileri bır zamana bırakıldı. Türkiye ile Yunanistan arasındakı Ege adaları sorunu bugün bile tam olarak çozumlenemedi. Yakın tarihimizin bu unutulmaz olaylarmı Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un 'İkinci Balkan Savaşı-ll' adlı bilimsel çalışmasında ilgiyle okuyacaksınız. Yarın Cumhuriyet'le birlikte... Cumhurbaşkanı Süle\man Demirel'i İsrail'de Cumhurbaşkanı Ezer VVeizman resmi törenle karşüadı. Gezide Demirel'e Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve Devlet Bakanı Mustafa Vümaz eşlik edi>or. 'Ortadoğu barışı herkese yararlı olur' Deminel'in banştmı# Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Ortadoğu ülkelerini kapsayan turuna dün Israil'den başladı. Ortadoğu'ya gelecek banşın herkes için yararlı olacağını belirten Demirel, "Îsrail-Filistin ilişkilerinin çıkmaza girmesi. bölge için fevkalade yanlış olur" dedi. Bölgede kalıcı ve adil bir banşın sağlanabilmesi için mevcut anlaşmalann süratle uygulamaya konulmasmı isteyen Demirel, Filistin'in meşru haklannın korunmasının kalıcı banş için koşul olduğunu söyledi. Türk heyetini taşıyan özel uçak, Israil hava sahasında, üzerinde Türk bayraklan bulunan F-4 savaş uçaklannca karşılandı. Uçaklar akrobatik gösteriler sunarak Cumhurbaşkanı'na Tel Aviv'e kadar eşlik etti. • 10. Sayfada Dini lider ve rejimi destekleyenler sokaklara döküldü Iran 'da mollalara destekyürüyüşü # tran'ı bir haftadır sarsan öğrenci eylemleri hızmı yitirirken dün Islami yönetim yanlısı on bınlerce kişi Tahran'da gösteri yaptı. Göstericiler, Humeyni ve ülkenin dinı lideri Ayetullah Ali Hamaney'in resimleriyle "Hayatım öndere ait", "Önderin nöbetçileriyiz'", "Kahrolsun ABD ve Israil" yazılı pankartlar taşıdılar. # Tahran Cniversitesi öğrenci konseyi gösterileri şimdilik durdurma karan aldı, ancak öldürülen öğrencilerin cesetlerinin nerede olduğu konusunda net bir açıklama yapılmasını istedi. Tahran'ın dün geceyi sakin geçirdiği bildirildi. # Iran Ulusal Direniş Konseyi, Iran'da öncekı gün gerçekleştirilen gösterilerde pek çok göstericinin güvenlik güçleritarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Iran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri ve Meclis Başkan • Türkiye'nin garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği askeri harekâta davetiye çıkaran faşist Yunan darbesinin 25. yıldönümü dolayısıyla Güney Kıbns'ta gösteriler düzerüeniyor. Rum siyasi partileri ve örgütleri tarafindan düzenlenen eylemler, faşist darbenin yanı sıra Türkiye'yi protesto etmeyi amaçhyor. • 10. Sayfada darbenin yirmi beşinci yılı Yardımcısı Hasan Ruhani, olaylar sırasında tutuklanan üniversite öğrencilerinin, "karşıdevrimciler" olarak yargılanacaklannı açıkladı. Iran'da karşıde\Tİmciliğin cezasının ölüm olduğu belirtiliyor. -. . • 11. Sayfada Sendikalar, kamu emekçileri, emekliler, mühendisler, mimarlar, eczacılar, diş hekimleri, tıp doktorlan, veteriner hekimler ve mali müşavirlerden ortak karar birliğiEmekçiler bir arada Sosyai güvenlik tasansına karşı çıkan DlSK, Hak-Iş, KESK, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, Türkiye tşçi Emeklileri Cemiyeti, Tüm îşçi Emeklileri Derneği, Tüm Bag-Kur Emeklileri Derneği, TMMOB, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve TÜRMOB temsilcileri dün Türk-lş Genel Merkezi'nde bir araya geldiler. ESK'den çekİliriZ' Toplantıya katılan emek kesimi "güç ve eylem birliği" karan aldı. Türk-Iş'in belirlediği eylem takvimi üzerinde uzlaşan örgütler bir "eylem komitesi" oluşturdu. Türk-lş, DlSK ve Hak-îş, tasan TBMM komisyonundan çekilmezse Ekonomik ve Sosyai Konsey'den çekileceklerini açıkladılar. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral "IMF, sosyai devleti ve SSK'yi çökertmek istemektedir" dedi. • 4. Sayfada TahkilTI tartişmasi Uluslararası tahkime olanak sağlamak amacıyla hazırlanan anayasa değişikliği taslağına koalisyon içinden de itirazlar gelmeye başladı. Eski Enerji Bakanı DSP'li Ziya Aktaş, 155. maddede yapılacak değişiklikle Danıştay'ın devre dışı bırakılmak istendiğıni belirterek Ersümer'in tasansına karşı çıktı. MHP'liler de Avrupa Enerji Şartı görüşmeleri sumsında uluslararası tahkime karşı çıkmıştı. • 9. Sayfada Ü ç b Ü V Ü k İ S İ m V e b i r b Ü y Ü k SOİeil 6 - UliBİararasıjstenbul Caz Festhaü geçen sah ak-y J J * şamıAçıkhavaSahnesı ndecaongenvustalannıağır- ladı. Klasik mözik kökenU vibrafon sanatçısı Stefon Harris, kendi adını taşıyan beşlisiyle doğaçlamanın uç noktala- nnda sakin ve dingin bir şekilde dolaşa. Beşünio anhndan sahne>e çıkan Joshua Redman Band. gecenin nabzını bir anda tuzlandırdjL Istanbullu caz dinkvicisinin neredeyse kapı komşusu haline gelen ünlü saksofoncu Joshua Redman, sahneye bâkinıiyeti, cesur ataldanylâ gecenin yıldızı oldu. Bir başka saksofon ustası Branford MarsaKs, programnı son konuğuydu. Dörtiûsüyle birlikte sahneye çıkan sanatçı, deneysd-araşürmacı çizgisinin mey>çterini sundu izleyi- ciye. Gecenin sürprLri ise Redman, Marsalis ve Stefon Harris Beşlisi'nin saksofoncusa Greg Osby'nin programm so- mında bir arada sunduklan müzik şöleniydL (Fotoğraf: K.UBİLAY TÜNTÜL) Yargıtay Başkanı Selçuk'tan anayasaya sert eleştiri 0 Yargıtay Başkanı Doç. Dr. Sami Selçuk, 12 Eylül yöneticilerinin anayasaya geçici madde ekleyerek kendilerini güvence altına almalarına, "Yagma yok" diyerek sert çıktı. # Yargıçlara demokratikleşme konusunda önerilerde bulunan Selçuk, "Insan Haklan Sözleşmesi'nin, anayasanın da üzerinde olduğu kanısındayım. Türk yargıcı bu sözleşmeyi kullanarak büyük gelişmeler yapabilir" dedi. İstanbul HaberServisi-Yar- gıtay Başkanı Doç. Dr. Sami Selçuk, Türkiye'nin demokra- tikleşmesi için, Avrupa Insan Haklan Sözleşmesi'nin, ana- yasadan üstün tutulması ve Türk yargıçlannca uygulama- ya konulması gerektiğıni söy- ledi. Sami Selçuk, TV 8'e yaptı- gı açıklamada 1982 Anayasa- sı'nı sert bir dille eleştirerek "TürkhalkıdiğerülkeleFdede- mokratik otanayan ortamlarda yapdan anayasa oylamalann- dan çok daha belirgin bir şekil- de reddiyesini kullanmıştır" MArkasıSa.l9,SiL4te Kuran kursu yasa tasansma eğitimcilerden ve CHP'den tepki Hükümetin tasansma tepki gösteren CHP Genel Başkanı Altan Öymen "Yasa, imam-hatip mantığını taşıyor" yorumunu yaptı. Eğit-Der Genel Başkanı Mustafa Gazalcı, "Eğitim çatallaşıyor, yasalara uyulmuyor, ikili insan yetiştirilecek" derken Eğitim-Sen Genel Sekreteri Kemal Ünal, "Ileriye değil, geriye gidiyoruz" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)- llköğretimin 5. sınıfmı biti- ren öğrencilerin hafta sonlan ve yaz aylannda Kuran kurslanna gitmesini öngören yasa tasansı, eğitim uzmanlan ve CHP tara- findan "ikiH insan yetiştirme adı- mı" olarak değerlendirildi. CHP Genel Başkanı Altan Oymen, da- ha önce 8 yıllık kesintisız temel eğitim yasasına eklenmek iste- nen aynı yöndeki 4. maddenin TBMM'de reddedildiğini anım- satarak "DSP'nin bövİe bir tasa- nyı hazııiaması daha da düşün- dürücü. Tasan imam-hatip man- tığıyla haariannuş" dedi. Hükü- metin, öğrencilerin ilköğretimi bitirmeden Kuran kurslanna git- • Arkası Sa. 19, Sü. 4'te BE.HZATAYI UĞURLAD1K • 8. Sayfada KIBRIS İÇİN YOĞUN DİPLOMASI • 9. Sayfada EKONOMİ PAKETİ AÇIKLANIYOR • 5. Sayfada BORSA ûÖnceto 5575 DOIAR MARK | ALTIN Dün Durt Dun 431-200 I 224400 3.540 0O0 GÜNCEL CINE1T ARCAYUREK Odün! Allahlık ana muhalefetimiz yandaşlanmn bile inana- madığı uydurma saptamalar yapıyor. FP lideri Recai Kırtan ilan etti: "Bu hükümet uzun süre gitmez" dedi. Birkaç ayı varmış. Sonra güm! Bu yargıya nereden vardı, bilinmiyor. Hani masal- larda bile inandırıcı bir yan bulunur. Kutan'da gerçe- ğin zerresı yok! M Arkası Sa, 19, Sü. l'de Küçük insanın manevi zenginliğini anlattı hep... Naim Tiraİi Naim Tirali, Türk öykücülüğünde kendine özgü sağlam bir yer edinmiş bir öykücümüz. Öykülerini çoğunlukla yaşadıklarından, gözlemlerinden çıkarıyor. Bir anlamda çağına tanıklık ediyor. Yazarlığının 55. yılında, yapıtları topluca yayımlanmaya başladı. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kinlenmiş Toppaklarda! KUDÜS - Banş beklentilerinin savaş bulutlarıyta örtüldüğü bölgeler için sık kullanılan tanımdır: "Kanlanmış topraklar!" Toprak kanlanınca artık onu temizlemek de zaman alır! Bundan daha acı durum şu olabilir: "Kinlenmiş topraklar!" Beydeba, "Her ateş söner, kin ateşi sönmez" di- m Arkası So. 19, Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog