Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Q)iO"7.4 C h i t İSTANBUL VE ÇEVRESÎNDE YAYINDAY1Z mhuriyet //f M T riNWl SMTMRBEKtaPiraM SMrOYHkKMHIÜI d to OLMUÖ Diledifamz btıbın adını, kredı İLartınızm Gmnarası \ £ son kuüanma tanhı ıle bırUkte bîldınn, kıtap mnızde oîsun Adımzı. sojadmızı ve telefon numaramzı da hıidırmeyı unutmayın Cye değılsenız. dılerseoız ûye de olun ya da ü\ehğınızı yenıleyın HER İŞLEM BtR TELEFONLA-0212 S14 01 96 76. YIL SAYI: 26943 / 250.000 TL (KDViçinde) » ~ KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-J945J SyAŞVAZA/î/: NADİR NADİ (1945-1991) 14 TEMMUZ 1999 ÇARŞAMBA U M H U R- I N K Ü U R H M î Ord. Prof. Dr. YUSUF HİKMET BAYUR İKİNCİ BALKAN SAVAŞI-II İkinci Balkan Savaşı bittikten sonra, Osmanlı Devleti ile Bulgarlar arasında İstanbul Antlaşması imzalandı (1913). Bu antlaşmaya göre, Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı Devleti'ne verildi; Batı Trakya ve Dedeağaç, Bulgarlara bırakıldı. İki taraf arasında Meriç Irmağı sınır kabul edildi. Bundan sonra Osmanlı Devleti ile Yunanlılar arasında Atina Antlaşması imzalandı (1913). Bu antlaşmaya göre de Yanya, Selanik ve Cirit Adası'nın Yunanlıların olduğu kabul edildi. Osmanh Devleti, Avrupa devletlerinin Ege adalarıyla ilgili kararını kabul etmedi. Bu karara göre Bozcaada, Gökçeada ve Meis adalarından başka, bütiin Ege adaları Yunanistan'a bırakılacaktı. Osmanh Devleti bu adaların Yunanistan'a bırakılmasına karşı çıktı. Cörüşmeler yeniden başladı. Ama bir karara varmadan Birinci Dünya Savaşı ilan edildi. Böylece Ege adaları sorunu ileri bir zamana bırakıldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege adaları sorunu bugün bile tam olarak çözümlenemedi. Yakın tarihimizin bu unutulmaz olaylarını Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur'un 'İkinci Balkan Savaşı-ll' adlı bilimsel çalışmasında ilgiyle okuyacaksınız. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Yasağa rağmen binlerce öğrenci, polis ve İslamcı milislerle çatıştı IraııduruhnuyorHatemi ÖğrenCİIerİ SUÇİadl Iran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'yi destekleyen öğrencilerin protesto gösterileri dün de sürdü. Dün akşam yaptığı açıklamada öğrencileri hayal kınklığma uğratan Hatemi, "Bu insanlann şeytani amaçlan olduğuna eminim. Onlar toplumda şiddeti besleme eğilimindeler ve onlann tarzına karşı çıkmalıyız. Ülkemiz ve halkımızın güvenliğini çok ciddiye alıyoruz" dedi. Öğrenci eylemlerini kmayan Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, göstericilerin kararlılıkla ve kuvvet kullanılarak cezalandınlacaklannı söyledi. Ecevit: Doğal sonuç# Iran'daki öğrenci hareketlerini değerlendiren Ecevit, "Iran halkının uzun süredir baskıcı ve çağdışı rejime katlanması v beklenemezdi. O bakımdan doğal karşılıyoruz" dedi. • 10. Sayfada ABD ve israil'den d e S t e k ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü James Foley, 'sertlik yanlısı milis örgütlerinin' öğrencilere yönelik saldınlanndan duyulan endişeyi dile getirdi. israiİ Dışişleri Bakanı David Levi, "Islami Cumhuriyet'e demokrasi getirecek her hareketi memnuniyetle karşıladıklannı" söyledi. • 10. Sayfada Simgesel dua minberi yakıldı Tahran Vaiiiiğinin gösteri yasağına rağmen ara sokaklar ve caddelerde yaklaşık 3 bin göstericinin polis ve köktendinci milislerle çatıştığı bildirildi. Polisin gözyaşartıcı bomba ve cop kullandığı belirtildi. Bölgede birkaç el silah sesi duyulduğu ve öğrencilerin bazı gazetecileri tartakladığı ileri sürüldü. Tahran Üniversitesi'nde bulunan caminin minberi önceki gece geç saatlerde göstericiler tarafından ateşe verildi. Iran devlet radyosunun haberine göre, yakılan minber, Islami rejimin simgelerinden birisiydi. • 10. Sayfada Gösterilerin 6. günde polis ve öğrenciler yine çabşü. Tahran sokaklan ateş ve duman alündaydı. (Fotoğraf: REUTER) Kapatılan Selamgazetesininyayın kurulu üyesiAliMazrui, Cumhuriyet'ekonuştu 'Ne istedMerinibiliyorlar' 6 Devrimde devrim9 # Ayaklananlar homojen bir blok değil. Yürüyen gençlerin arasında "Islam devriminin" ayncalıklı, şehit aileleri çocuklannın bulunduğu ve "dini önder"lerin doğal müttefîki "Basicî" grubu üyeleri de vardı. Gençlerin ardmda, arasında demokrasiye susamış bütün bir siyasi yelpaze var. Egemen tarikat dışmda herkes değişimin gereğine inamyor. îbretle izlenecek "devrimde devrim" günleri. 110. Sayfada Molla rejiıııi çatırdıyor # Perşembe gününden beri artarak yayılan öğrenci eylemleri Iran'ı sarsıyor. lik kez bu boyutta bir sokak muhaîefetiyle karşılaşan Iran rejiminin eski istikranna dönmesi pek olası görünmüyor. tran'dakı iki iktidar odağı arasındaki boşluktan doğan çelişkinin daha sert biçimler alabileceğinden korkuluyor. Baharda yapılacak meclis seçimleri tran için büyük önem taşıyor. GRGİN YUKOÖJfMi ymt • 4. Sayfada Solcu ve Hatemi yanlısı olarak bilinen Selam gazetesinin farklı görüşleri savunduğu için kapatıldığını söyleyen Mazrui, mahkemenin kapatma karannı "yasadışı" olarak niteledi. Tahran Üniversitesi'nde başlayıp ülkenin dört bir yanına yayılan üniversite eylemlerini de değerlendiren Mazrui, olaylan "tepki" olarak niteledi. 10. Sayfada Batı 'daki örneklerinden çok uzak İ sigortası güvenvermedi# 68 milyon lira olan net asgari ücreti geçmemesi planlanan işsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için bir kişinin son 3 yıl içinde en az 600 gün (yaklaşık 2 yıl) prim ödemiş olması ve işten atılmadan önceki 4 ayda da prim ödemelerinde aksama olmaması gerekiyor. Türkiye koşullannda yaygın bir uygulama olarak, çalışanlar asgari ücretten sigortalı yapılıyor ve bir ayın yalmzca 10-15 gününde primleri ödeniyor. ANKARA(CumhuriyetBüro- su) - Yeni sosyal gûvenlik tasan- sıyla işçiyi büyûk risklerle karşı karşıya bırakan hükûmetin gû- vence gösterdiği "işsizlik sigor- tası", Batı'daki örneklerinden çok uzak. Tasanya göre, afılan işçinin fondan yararlanabilmesi için son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmiş olması (yak- laşık 2 yıl) ve işten atılmadan ön- ceki 120 gün içinde de prim öde- melerinde hiç aksama olmaması gerekiyor. tşsizlik sigortası en fazla 300 gün ödenebilecek ve bugün 68 milyon lira olan net as- gari ücreti geçemeyecek. tşsizlik sigortası ilk kez 1911 yılmda tngiltere'de uygulanmaya başlandı. Bu sigorta dalını son olarak yürürlüğe koyan ülkeler arasında yer alan Fransa'da bile uygulamanın 41 yıllık geçmişi bulunuyor. Harb-lş'in kitaplaştırdığı "E- TUC-ETUI Konferansı Avrupa'da Sosyal Koru- ma" konferansında sunulan Maria Jepsen, Da- niele Meulders, Olivier Plasman, Philippe Van- huynegem'in tebliğine göre, Avrupa Birliği ül- kelerinde işsizlik sigortasında en kısa süre 4 ay- la Ispanya ve Fransa'da uygulanıyor. En uzun sü- re ise sınırsız işsizlik sigortası ödemesi yapan Belçika'da bulunuyor. AB ülkelerinde işsizlik güvencesinden yararlanma süresinin sonuna ge- len bir kişinin de tamamen kaynaksız bırakıl- madığına, Portekiz ve Yunanistan djşında işsiz- lik güvencesi sona erince sosyal yardım hakkı- nın başlatıldığına dikkat çekiliyor. tşsizlik gü- vencesinin amacı, "işsiz kişinin tekrar işe döne- Hak-is: Ecevit sucluluk telasında Kesintisiz eylem takvimi • Işçi, memur sendikalan ile sivil toplum kuruluşlan, bugün Türk-Iş Genel Merkezi'nde bir araya gelerek, sosyal gûvenlik yasa tasansı ile memur maaşlanna yapılan yüzde 20'lik zamma karşı gerçekleştirilecek ortak eylemin yöntem ve takvimini netleştirecekler. Hak-Iş Genel Başkanı Salim Uslu, Başbakan Bülent Ecevit'in sendikalan popülizmle suçlamasını eleştirerek "Bu yapılan, reforma inançsızhktan ve bir sucluluk telaşından başka bir şey değildir" dedi. • 19. Sayfada ne kadar yaşatn standarünın korunması r olarak açıklamrken, sosyal yardımın amacı "asgari dü- zeyde yaşam koşullannı garantilemek" olarak ortaya konuluyor. Birçok ülkede işsizlik güven- cesi programlannın ailelerin durumunu da dik- kate aldığı kaydediliyor. Hükûmetin hazırladığı yeni tasandaki düzen- lemede ise işsizlik sigortası tam olarak güvence sağlamıyor. Tasanda işçinin ve devletin yüzde 2'şer, işverenin yüzde 3 oranında katılarak oluş- turduğu işsizlik sigortası fonundan işsizlik öde- neği dışında, hastalık ve analık sigortası ödeme- WArkasıSa.l9,Sü.2'de Emekçilerden Ecevit'in açıklamalarınayanıt 'Provokasyon yapan hükümet 9 # KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Ersun Genç, "Sendikalann taleplerine karşılık 'Siz ne derseniz deyin, biz parlamentodaki sayısal gücümüzle bu yasalan çıkaracağız' diyenler, tahrik etmektedir" dedi. Enerji-Yapı Yol Sen Genel Başkanı Cengiz Faydalı, hükûmetin emperyalistlerin hükümeti olduğunu savundu. Haber Merkezi - Sivil toplum kuruluşlan ve emek kesiminin, memur maaşına yapılan yüzde 20'lik zamma ve sosyal gûvenlik yasa tasansı- na tepkisi büyüyor. Enerji-Yapı Yol Sen Genel Başkanı Cengiz Faydalı, "Ulusal doğal kaynak- lan, uluslararası tahkimle ulusal bağunsızhğı yok ederek çok uluslu şirketlerin tekeline sunmak, provokatörlüğün tanrikçiliğin daniskasıdır" de- di. KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Söz- cüsü Ahmet Ersun Genç, Başbakan Bülent Ece- vit'in "Bizi tahrik ediyorlar provokasyon ve tah- riklere gehneyeceğiz'' sözlerini eleştirerek "Bu ülkede tahrik varsa tüm emekçUerin ve onlann örgütlü gücü olan sendikalann taleplerine karşı- lık 'siz ne derseniz deyin biz parlamentodaki sa- yısal gücümüzle bu yasalan çıkartacağız' diyen- ler tahrik etmektedir" dedi. Türk Mühendis ve Mimar Odalan Birliği (T- MMOB) Genel Sekreteri Yusuf Tek, sosyal gü- MArkasıSa. 19,Sü.8'de BEHZAT AYI UĞURLUYORUZ M 19. Sayfada 8 YILLIK EĞ|JİMDE tLK ÖDÜN M 8. Sayfada ÖZDEMIR: AVCILAR SANIKLARI YAKALANDI • 9. Sayfada BOflSA Dun 5675 Önce» 5«M DOUVR Duı «1.200 Oncekt 431.800 MARK ALTIN Dun 224J00 Oncekı 223.700 Dun 3£30.000 Onceto GUNCEL CUNEYT AHCAYUREK Eski-Yeni Işadamlan ile Başbakan Ecevit tam bir uyum için- de. Ecevit, kimi eylemlere karşı çıkarken "Haklı değil- ler ama, yasalara uymak koşuluyla eylem yapmak haklan" diyor. Başbakan'a göre, yüzde 20 brüt zamdan kaynak- lanan öfkeyi sokağa taşıyan memur, 60 yaşına kadar emekli olamayacağı için Sosyal Gûvenlik Reformu'na MArkasıSa. 19,SiLl'de HikmetUluğbay taburcu edildi Sedye ile geldiği hastaneden yürüyerekdöndü. ANKARA (Cumhuri>et Bürosu)- tn- tihar girişiminin ardmdan Başkent Üni- versitesi Hastanesi'nde 6 gün tedavi al- tında tutulan Devlet Bakanı Hikmet U- luğbay, dün taburcu edildi. Bakanı has- taneden evine uğurlayan Başbakan Bû- fcnt Ecevit, Uluğbay'ın yalnız eğitimci olarak değil, ekonomist olarak da Türki- ye'nin sorunlannın çözümüne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da de- ğerli katkılarda bulunacağını söyledi. Uluğbay'ı taburcu etmek amacıyla sa- bah saatlerinde Başbakan Yardımcısı Hüsaırottin Ozkan, Dışişleri Bakanı ts- mail Cem, Devlet Bakanı Mustafa Yü- maz, hastaneye gelerek Ecevit'i karşıla- dılar. Ecevit daha sonra Uluğbay ile has- tanenin önüne çıkarak gazetecilere açık- lama yaptı. Ecevit, "Gördüğünüz gibi üzücü olaydan 6 gün sonra değerli ark*- daşonız. değerti de%let adamı Hikmet U- hığîjay. sapasağlam karşınızda. Kendis- ni Allah'a şükürter obun diyerek kııtlu- yorum" dedi. Başkent Hastanesi perso- nelıne teşekkür eden Ecevit, "Sayın U- luğbay, birkaç yıllık siyasal yaşamında Türkhe'ye çok büyük hiznıetkrde bu- lundu. ÖzelUkle Türkiye'nin geleceğini kurtaracak olan egitim reformuna çok büyük katkılarda bulundu. Bu katkılan ner zaman şükranla anüacaknr" diye ko- nuştu. Devlet Bakanı Uluğbay da, başta Ecevit olmak üzere kendisine gösterilen ilgi ve sağlığına kavuşması için büyük çaba gösteren hastane personeline teşek- kür etti. Hikmet Uluğbay'ın, eşı Nedret Ulnğbay ile makam arabasına binerek evine gitmesinin ardmdan Ecevit, hasta- ne yetkilileriyle bir süre görüştü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog