Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

0)107.4 ,AD voCumhuriyet İ)TANBUL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhur P * İ* ^ ^ ^ ^ B > > UDıledıgmız kıtabın aduu, kredı kartjnjzm oumansı ve son kullffîma tanhı ^ ^ ^ ^ B ^ J # ıle bıriıkte bildırm, latap eMnızde OISUE \dmızı, scvadımzı vc îelefoo j( ^ f numarariızı da büdırmeyı unulma> m L>e degılscruz. düersenız uye de HER İŞLEM BİRTELEFONL\:0212 514 01 96 A ^SMffKESİNTMZrtZMET / /§ iua ÖYHJK MBÜLO 76. YIL SAYI: 26941 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ fî924-/945jB^ŞyAZAfî/: NADİR NADİ (1945-1991) 12 TEMMUZ 1999 PAZARTESİ u M H U R I İ N Ü Ü R H İ M I JEAN-JACQUES ROUSSEAU YALNIZ GEZERİN DÜŞLEMLERİ Fransızcadan çeviren: Reşat Nuri Darago "Rousseau'nun etkisi çok büyük olmuştur. Onun felsefesiyle bir yandan intellektualist Aydınlanma sona ermiş, öbür yandan 19. yüzyılın birçok görüşleri esinlerini bu felsefeden almışlardır." Mac'rt Gökberk Unlü Fransız yazarı ve düşünüru Rousseau, Aydınlanma çağında yetişmiş olmakla birlikte, uygarlık II KOU3SEAU YALNI2 GEZERtN DÜŞLEMLERİ LL : eleştirisi ve doğaya dönüş önerisiyle Coşumcu akıma oncülük etti; krallığa karşı halk isteminin üstünlüğünü savunmasıyla da 1789 Fransız Devrimi'nın onderlerine esin kaynağı oldu. Rousseau fırtınalı bir yaşam sürdü. Önce Ansiklopedicilerin arasında yer aldı, sonra onlarla bozuştu. Duşünceleri yüzunden çok yerde dışlandı. Kıtapları toplatıldı, yakıldı, kendisi sürüldü. Aynı zamanda iyi bir müzikçiydi, Ansiklopedi'ye müzık maddeleri yazdı, operalar besteledi; saray bestecisi olması bile önerildi, ama geri çevirdi. Yaşamını, düşüncelerıni geliştirmeye ve savunmaya adadı. "Yalnız Gezerin Düşlemleri"... Büyük düşünürün, yaşlılığında Paris'te geçirdiği yalnız ve sıkıntılı yıllarını şiirse! bir deyişle dile getirdiği son yapıtı... . - . . • • Yarın Cumhuriyet'le birlikte... ÖSS sonuçlan açıklandı 425 bîn aday elciuU# 631 bin 572 adayın 120 puan ve ûstûnü aldığı sınavda kızlar daha başanlı oldu. 82 adayın sınavı iptal edildi. # ÖSS'nin en başanlı illeri tzmir, Yalova, Aydın olarak belirlenirken adaylann genellikle fen ve matematikte zorlandığı saptandı. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) giren 1 milyon 433 bin 717 adaydan 425 bin 932'si 105 puanın altında kalarak elendi. 631 bin 572 aday, 120 puan ve üstünü alarak 4 yıllık fakülteleri tercih etme hak- kına sahip oldu. Öğrencilenn sayı- sal bölümde başa- nsız olduğu ÖSS'de, sayısalda Türkıye matema- tik ortalaması 7.70, fen bilgisi ortalaması 3.55 düzeyinde kaldı. Dereceye girenler Anadolu, özel ve fen liselerinden çı- karken, genel lise- ler başan yüzde- sinde gerilerde kaldı. ÖSS'nin en başanlı illeri \z- mir. Yalova ve Ay- dın oldu. 82 ada- yın sınavı iptal edilirken, başanda kızlar erkekleri solladı. Kız- lann yüzde 74'ü, erkeklenn yüzde 67'sı başan- lı oldu. Özel Nilüfer Liseleri öğrencisi Gökhan Mumcu, ÖSS Sözel (ÖSS SÖZ), Sayısal (ÖSS SAY) ve Eşit Ağırlıklı (EA) puanda birinci ola- Eğitim-Sen 'Üntversüe içinsınav olmasuı' # Eğitım-Sen ortaöğretim başan puanlanyla etkilenen ÖYS sonuçlannın Fethullah Gölen okuliarına prestij kazandırdığını savundu. M 6. Sayfada MArkasıSa.6,Sü.2'de BM dünya ülkelerini uyardı KüreseUeşme 'bozgunu9 # Bu yıl küreselleşme olgusunun konu alındığı Birleşmiş Milletler Insani Gelişme Raponı'nun ana teması, kûreselleşme süreci içinde elde edinilen kazanımlann ülkeler arasında eşit olarak paylaşılamadığı. Bu yılki rapor; hükümetlenn, uluslararası kuruluşlann, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin küresel değişimin izleyicisi olmaktan vazgeçmesi gerektiğini ortaya koyuyor. # BM'nin Insani Gelişim Endeksi'nde Tûrkiye 174 ülke arasında 86. sırada yer alıyor. Eğitim, okur yazar oranı ve ortalama yaşam süresinin düşüklüğü Türkiye'yi "Orta Insani Gelişme" düzeyindeki ülkeler arasında tutuyor. # UNDP'in geçen yılki raporunda Türkiye insani gelişim sıralamasında 69. sıradaydı. Kanada, Norveç, ABD, Japonya ve Belçika ilk 5'te yer alırken Yunanistan 27, Bulgaristan 63, Suriye 111, Irak 125 ve Kıbns Rum Kesimi 26. sırada. • //. Sayfada Hazırlanan sosyal güvenlik tasansında, sosyal boyut göz ardı edildi 1 Hükümet, emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısında ömek aldığı Avrupa'da devletin sosyal güvenlik sistemine yaptığı katkıyı göz ardı ediyor. Avrupa ülkelerindeki ortalama yaşam süresi, çalışma koşullan, emekli aylık düzeylerini karşılaştırma kapsamına almayan hükümet, işsizlik ve kayıt dışı sorununu da ele almıyor. Türkiye, OECD ülkelerinde devletin sisteme katkısı olmayan tek ülke. gerçegı• Hükümetin göz ardı ettiği göstergeler ana başlıklanyla şöyle: I DPT verilerine göre ortalama yaşam süresi kadınlarda 69, erkeklerde 65. • SSK hastaneleri olmasaydı, aynı hizmet 4 kat pahalı olarak Hazine'den karşılanacaktı. H SSK hastane başına bir yılda 243 bin 764 kişiyi ayakta tedavi ederken; Sağlık Bakanhğı 69 bin 441, üniversite hastaneleri de 183 bin 41 kişiye aynı hizmeti sundu. • Sigortalı başına sağlık harcaması SSK'de 43.8 dolarken, Bağ-Kur'da 54.5 dolar, EmekJi Sandığı'nda 224.2 dolar. • 12'ler AvTupası'nda sosyal güvenlik harcamalan, sigorta primlerini de içeren verginin yüzde 24.2'si düzeyindeyken, Türkiye'de bu oran 5'te kahyor. B Çahşanların düzeyine ulaşan kayıt dışı kayda alınsa, asgari ücret düzeyi üzerinden SSK'ye yılda 3.5 katrilyon lira prim geliri sağlanacaktı. • 4. Sayfada Başbakan, sosyal güvenlikte düzenlemeye zorunlu olduklannı savundu Ecevit: Devlet çökecekti Başbakan Ecevit: Mecburduk. • "Önümüzdeki günlerde ekonomik önlemlerin bir bölümünü açıklayacağız" diye konuşan Ecevit, "Devletin bugün içinde bulunulan ortamda gücü bu kadanna yetiyor. Aynca sosyal güvenlik konusunda da bir reform yapmaya mecburduk. Dünyanın hiçbir ülkesinde bizdeki kadar erken emekliye aynlma olanağı yoktur" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Başba- kan BölentEcevit sosyal güvenlik reformunun zorunlu bir dûzenleme olduğunu savunarak "Eğer yapdmasaydı devlet çökecekti" göriişü- nü dile getirdı. Ecevit. hükümetin ekonomik önlemler üzerindekı çahşmalannı günlerdır sürdürdüğünü, yakında bir bölümünü açıkla- yacaklannı söyledi. Ecevit, Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay'ı zıyaretinin ardından gaze- tecilenn sorulannı yanıtladı. Hükümetin de gerek emeklilere gerek memurlara verilen zammı yeterli görraediğini belirten Ecevit şun- lan söyledi: "Aıicak,devletin bogün içinde buhınukn or- tamda gücü bu kadanna yetiyor. Aynca sosyal güvenlik konusunda da bir reform yapmaya mecburduk. Dünyanın hiçbir ülkesinde bizde- ki kadar erken emekliye aynlma olanağı yok- tur. Hanunlar için 38. erkekler için 43 vaş. Bu, dünyadagörülmemiş birşe>. Biz, dünya norm- lanna yaklaşonyonız. Aynca yapnğnnız re- form, >aş yükseHmesinden ibaretdegiL SSK'yi ve sosyaJ gü\enük sistemimizi vatandaşa çok daha m hizmet verir haJe gctirmevi planladık. Ona göre bir tasan hazuiandL Bu reform ya- pılmasa}± devlet çökecekti. Biz her türlü eleş- tiriyi haksız da bobak, anlayışla karşıla>^rak göğüslüyonız. Birkaç ay içinde Türkiyenin ArkasıSa.6,Sü.l'de Celeceği belirsiz 'Zorunlu' tehlikede # Hükümet, sosyal güvenlik yasa tasansıyla zorunlu tasarruf olarak çalışanlardan yüzde 2, işveren ve devletten yüzde 3 oranında olan kesmtiyi kaldırmayı planlıyor. Yeni tasanyla işsizlik sigortası oluşturulurken, zorunlu tasarruf fonundaki birikimlerin hak sahiplerine dağıtılması öngörüımüyor. AVRUPA İLE ÎŞÇİ HAKLARINDA UÇURUM • 4. Sayfada SOSYAL GÜVENLIK, LAIKLIKVE DEMOKRASI GÜVENCESI • 5. Sayfada ua^uaıvoıı ijvou. ,un.uuıuun. ujrııııuu uıuııugı jrur.ıuı uvuı. EBmaa gUCU DU KaaaTuiayeUyOT. AyncaSOSyai • / i n u o ı ı]IL V, JN. 1 BC Öldürülenlerin sayısı 5'e çıktı, onlarca yaralı öğrenci istihbarat ajanlarının elinde Iran'da direniş sürüyor• Tahran'da olaylar dördûncü günönü doldururken dün protesto gösterilerine katılan öğrencilerin sayısı 20 bindi. Öğrencilerin gösterilerinin Meşhed'e de sıçradığı bıldirildi. ı Kanlı Amirabad kampusu olayında öğrencılere saldın emri yeren iki polıs amin tutuklandı. Ölen öğrencilerin sayısının 5'e yükseldiği, yaralılann büyük bölumünûn durumunun ciddiyetini koruduğu ve onlarca yaralının istihbarat ajanlannca hastanelerden toplanıp bilinmeyen yeıiere götürüldüğü bildiriliyor. • Öğrenciler kendilerine saldın emri veren sertlik yanlısı polis şefi Tuggeneral Hidayet Lotfıyan'm görevden alınmasını, öldürülen öğrencilerin cenazelerinin kendilerine teslim edilmesini, kapatılan Selam gazetesinin yayına başlamasını ve ülkenin bütün güvenlik birimlerinin üımlı Cumhurbaşkanı Hatemi hükümetinin denetimine verilmesini istiyorlar. • Tahran'daki gösteride, öğrencilerin, Islami kurallara uygun olarak giyinmedikleri için gözalhna alınan kadınlan taşıyan Iran polisine âit zırhlı bir araca taş ve sopalarla saldu-dığı bildirildi. • 8. Sayfada Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanca'nin lazı Fayeze Rafsancani öğrencikrin yamna giderek destek verdL Haşuni'nin ziyareti sırasında yoğun güvenfik önkmJeri ahndı. (Fotoğraf: REUTERS) Emniyet raporlarında celiski Ikifarklı Gülen# Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 1998 Haziran tarihini taşıyan "istihbarat Bülteni"nde Fethullah Gülen, "Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya capında önemli bir devlet olması için çalışan" bir çizgide gösteriliyor. # 1999 Nisan ayında hazırlanan ve ortalığın kanşmasına neden olan Ankara Emniyet Müdürlüğü istihbarat Dairesi'nin raporunda ise Gülen cemaatinin, devleti nasıl kuşattığı aynntılanyla anlatılıyor. Ikinci raporda Fethullah Gülen'in gerçek yüzü ortaya konuluyor. M 3. Sayfada MALATYA'DAKİ TÜRBAN OLAYLARININ İÇ YÜZÜ METM GÜR*n A M • 7. Sayfada KARADENİZ'DE İNŞAATA S1NIR YOK • 3. Sayfada KATİL GEMIYE PROTESTO • 3. Sayfada MHP: PROTOKOLDE AF KONUSU YOK • 5. Sayfada AB'DEN TARİHİİTİRAF: TÜRKİYE'Yİ OYALIYORUZ • 9. Sayfada ABD'den, Kıbns'tan sonra Ermenistan baskısı # Öcalan'ı Kenya'da yakalayarak Türkiye'ye teslim eden ve FP'li Merve Kavakçı'nın yurttaşlığı ile ilgili bilgileri veren ABD yönetimi, Kıbns ve Irak istemlerinin ardından Türkiye'nin sınırlannı kapalı tuttuğu Ermenistan konusunda. baskı yapmaya başladı. Türkiye'nin, Ermenistan'ın dünyaya açılımrnı kapatmasının bölgenin gelişiminin gecikmesine neden olduğunu belirten ABD yönetimi, Ankara'dan tavrını yumuşatmasrru istedi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise bu isteme olumlu yanıt vermeme eğiliminde. • 6. Sayfada Van'da pastaneye bomba konuldu: 11 kişi yaralı # Van'da dün akşam 21.30 sıralannda bir pastaneye konulan bombanın patlaması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar Van Devlet Hastanesi'nde tedavi altına ahndı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Van Valisi Abdulkadir San ile Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya, patlayıcıyı bırakan kişinin eşkâlinin belirlendiğini açıkladılar. Pastane sahibi ifadesinde, 23-24 yaşlannda bir kişinin pastaneye gelerek elindeki poşeti bıraktığını, patlamanın da bu kişinin aynlmasından sonra gerçekleştiğini söyledi. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çaüşma ve Sosyai Gerginlik Bakanlığı... Başlığı böyle atmak istemezdik. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sık sık "sosyal çatışma" ve toplumsal gerginlik" nedeni olabiliyor. Bakan Yaşar Okuyan, bu işe soyunduğunda ko- nunun "göreve üç gün önce gelmiş bakanı" aşaca- MArkasıSo.6,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog