Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

PA D Y O Cumhuriyet tlTANBUL VE ÇEVREStNDE YAYINDAYIZ Cumhuriyel76. Y1L SAYI: 26940 / 250.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) ^MATIİfTtSfelET M SMT taat KTIJIP n a M / f SMT OYHK MMILfi fattfrİSMTnPSfrŞ f SMT Duntiu ITOP unp kıîabıo adinı kreaı lcanınızm numarası ve son lcuüamna tarihı buüınn, kıtap eMnızde OISUE AdımzE, sovadnun ve telefon da bUdırmcyı ununnayTH t \ * değılsenız. dılersenız üye dc oîun ya da ü\ehğıaızı yeoılevffl İŞLEM BİRTELEFONLA:0212 514 01 96 11 TEMMUZ 1999 PAZAR C u M H U R I N K U Ü R H I M T |EAN-)ACQUES ROUSSEAU YALNIZ GEZERİN DÜŞLEMLERİ Fransızcadan çeviren: Reşat Nuri Darago "Rousseaunun etkisi çok büyük olmuştur. Onun felsetesiyle bir yandan intellektualist Aydınlanma sona ermiş, obur vandan 19. yuzyılın birçok göruşleri esinlerini bu felsefeden almışlardır." Macit Gökberk Unlu Fransız vazarı ve düşünuru Rousseau, Aydınlanma çağında yetişmiş olmakla birlikte, uygarlık ] J tOLSSEAU YALNIZ GEZERIN DOŞLEMLERl eleştirisi ve doğaya donuş onerısiyle Coşumcu akıma öncülük etti; krallığa karşı halk ısteminin ustünlüğünu savunmasıyla da 1789 Fransız Devrımı'nin önderlerine esin kaynağı oldu. Rousseau fırtınalı bir yaşam sürdu. Once Ansiklopedicilerin arasında yer aldı, sonra onlarla bozuştu. Düşunceleri yuzünden çok yerde dışlandı. Kitapları toplatıldı, yakıldı, kendısı süruldu. Aynı zamanda iyi bir müzikçiydi, Ansiklopedi'ye müzik maddeleri yazdı, operalar besteledi, saray bestecisi olması bile önerildi ama geri çevirdi. Yaşamını, düşüncelerini geliştirmeye ve savunmaya adadı. "Yalnız Cezerin Düşlemlerı"... Buyuk duşunurun yaşlılığında Parıs'te geçırdıği yalnız ve sıkıntılı yıllarını şiirsel bir deyişle di!e getirdiği son yapıtı... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Boşbakan Ecevit: Sosyal güvenlik tasansına tabandan gelecek tepkileri göğüsleyeceğiz Hükümet Lsrarb» Ekonomik bunalımın genişleme olasılığına karşı halkı ve parlamentoyu yeterince bilgilendirmeyen iktidar ortaklannın, Meclis çoğunluğuna ve ufukta seçim görünmemesine güvenmeleri tepki çekiyor. Başbakan Ecevit, "yapılması gerekeni" yaptıklannı, birkaç ay bazı sıkıntılara katlanılması gerektiğini, tabandan gelecek tepkileri göğüsleyeceklerini söyledi. • ANAP lideri Mesut Yılmaz, "Maaş zammına gösterilen tepkiyi anlıyorum, ama kimse başka bir çözüm yolu göstermiyor" dedi. Yılmaz, bütçe açığının kapanması için memur maaşlanna daha fazla zam yapılmasının mümkün olmadığını kaydetti. Yılmaz, tasannm TBMM'de değişeceğini sanmadığını, bu tonuda hükümet ortaklan arasında kesin bir uzlaşma bulunduğunu belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ekonomik darboğazı aşmak ıçın Ulus- lararası Para Fonu'nun (IMF) desteğı- ni yeğleyen hükümet, 1980'lerden son- ra en köklü değişikliklen yaparken top- lumsal kesımlen dışlamanın sıkıntısını yaşıyor. Ekonomik bunalımın genışle- £ me olasılığına karşı halkı ve parlamen- toyu yetennce bilgilendirmeyen ıktıdar ortaklannın, Meclis çoğunluğuna ve ufukta seçım görünmemesine güven- meleri tepkı çekiyor. Başbakan Bülent Ecevit, "yapılması gerekeni" yaptıkla- nnı, birkaç ay bazı sıkıntılara katlanıl- ması gerektiğini, tabandan gelecek tep- kileri göğüsleveceklennı söyledi. Başbakan Ece- vit dün Başbakanhğa gelişınde gazetecilerin, "Bu kez yalnızca işçiler degil. işçilerie memurlar ortak eylem hazırüğuıda. Bu konuda ne düşünü- yorsunuz" sorusu üzenne, hükümetın yapılma- sı gerekeni yaptığını söyledi. Türk ekonomısi- nın bir darboğazdan geçtiğini anlatan Ecevit, Emeklilik yaşına ortak mücadele # Emeklilik yaşını yûkselten sosyal güvenlik yasa tasansına tepkiler sûrerken işçi ve memur sendikalan, alım gücünü gerileten uygulamalara karşı ortak mücadele edecekler. Türk-Iş, DlSK ve Hak-tş başkanlan güç birliği yöntemini belirlemek için yann bir araya gelecek. • & Sayfada "Bu darboğaz sürecini lasa sfirede geride bıra- kabilmemiz. aşabilmemiz için birkaç sıkınüya katlanmamız gerekir. Bunu sendika liderieri de çok i>i bUhorlar"" dıve konuştu Sendika lıderlennın "Biz tabanımızdan gele- cek tepkileri göğüsleyemeyiz" dediklenm anım- satan Ecevit, "Ben de 'Sizin yerinize biz göğüs- Memur zammına tepkiler sürüyor # Çalışanlar, yüzde 201ik memur zammına tepkılerini sürdürüyorlar. Kamu Emekçileri Sendikalan Konfederasyonu, Ankara ve lstanbuFda eylem yaptı. Bir grup emekli de Kadıköy tskele Meydaru'nda toplanarak hükûmetin açıkladjğı maaş zammını protesto etti. • 8. Sayfada leriz' dedim. Gerekeni yapıyonız" dedi Memur maaşlanna yılın ikinci yansı için yüzde 20 ora- nında zam yapılmasının IMF'nin isteği olmadı- ğını kaydeden Ecevit, "IMF'niıı her istediğini ka- bul etse\ dik, yüzde 10'dan ibaret yapardık zam- mı. Elbette yiizde 20'nin \eterii ounadığuu biH- yoruz. Ama, şu sırada devletin gücü buna yetiyor ve Türkiye'nin kronik, müzmin enflas- yondan kurrulabilmesi, faizlerin nor- mal ölçülere inebitanesi için birkaç ay ban sıkıntılara katlantnamız gereki- yor" görüşünü dıle getırdı. ANAP lideri Mesut Yıimaz, sosyal güvenlik yasa tasansı konusunda hükü- met ortaklan arasında tam bir uzlaşma olduğunu belirterek "Sosyal güvenlik reformu yasa taslağmın TBMM'de de- ğişeceğini sanmıyorunT dedi. Yılmaz, memur maaşlan konusunda gösterilen tepkileri de anladığını kaydetti. MHP'h Devlet Bakanı Abdulhaluk Çay, Türkiye'nin ekonomisinin zordu- rumdâ olduğunu. 5-6 yıldır süren ıstikrarsızlık nedenıyle bütün sorunlann yığıldığını söyledi. Bir noktada devletin neşter vurmak zorunda ol- duğunu kaydeden Çay, "Tabiri caizse her kesi- min biraz toleransh davranmasında yarar var" mArkasıStLİ9,Sü.rde Pişmanlık yasası ile birlikte kapsamlı çalışma Adalet Bakankğı'nda af yasası hazırhğı # Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'nin (AİHM) Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına ilişkin "ihtiyati tedbir karan" koyduğunu anımsatan Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Türkiye'nin mahkeme tarafından sorulan sorulara 1 Eylül'e kadar yanıt vereceğini açıkladı. Türk, "idam karannm kaldınlması halinde ne yapacaklanna" ilişkin soruya, "Söylediklerimin içinde buna cevap var" karşıhğıru verdi. # Hikmet Sami Türk, af yasası için koalisyon partilerinin liderlerine yönelik bir çalışma yapacağını, pişmanlık yasasının da bu çerçevede hazırlanacağmı söyledi. Türk, "Elbette afta smırlamalar olacak. Özellikle yüz kızartıcı suçlar, adam öldürme, dolandıncıhk gibi suçlar bunun dışında turulacak. Ancak her şey liderieri ziyaretimden sonra daha da netleşecek" diye konuştu. • 4. Sayfada Almanya Türkiye raporu geri çekildi # Almanya Dışişleri Bakanı Joschka Fischer, Türkiye'ye yönelik ağır eleştirilerin yer aldığı raporu durdurdu. Daha önceki raporlarda geçen 'Güneydoğu sorunu' yerine 'Kürt sorunu' ifadesi kullanılan rapor, üzerinde değişiklikler yapıldıktan sonra açıklanacak. • 19. Sayfada Curelden Kıbrıs uyarısı 4 Dış baskılara boyun eğmeyiz' # Devlet Bakanı Şükrû Sina Gürel, "Kıbns yuzünden ilişkilerimiz bozulabilir" diyen ve ABD Kongresi'nin aleyhte kararlar üretebileceğini ifade eden kesimlere karşılık olarak kimsenin Türkiye'ye baskı yapamayacağım söyledi. Gürel, "Türkiye güçlü bir devlettir. Kimse bir gecede Kıbns Adasfm Türkiye'den uzağa götüremeyecektir" şeklinde konuştu. • 11. Sayfada ıcak daha da artacak Türkiye'ye yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğû yetkilileri, mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığının 3-5 derece daha artacağını; Istanbul, Ankara ve tzmir'de ortalama 36 dereceye kadar çıkabileceğini açıkladılar. Türkiye'nin sahil bölgelerinde yüzde 90'a kadar çıkan nem oranrnın kalbi zorlayarak kriz riskini arttırdığı vurgulandı. • 19. Sayfada 4 öğrenci dövülerek öldürüldü İnuûla üniversMer kaynıyor # Iran'da basına kısıtlamalar getiren yasayı protesto eden öğrencilerin eylemleri ülkede gerilimi arttırdı. Tahran Üniversitesi'nde önceki gün eylem yapan öğrencilere polisin müdahalesi sonucu en az 4 öğrenci öldü, yaklaşık 80 öğrenci cop ve zincirlerle dövülerek yaralandı. Ölen öğrencilerden birinin polis tarafindan yurt binasının 3. katından aşağı atıldığı belirtildi. # Üniversite öğrencilerinin eylemleri Tebriz ve Gilan kentlerine de yayılırken Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi başkanhğmda toplanan Iran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi olaylara neden olan polis yetkilisini görevden aldı. Konsey, protesto gösterilerinde tutuklanan öğrencilerin tümünün serbest bırakılmasına Karar verdi. # Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in olaylardan dolayı üzgün olduğu bildirilirken îran Kültür ve Yüksek Eğitim Bakanı Mustafa Moin, polisin öğrencilere yönelik şiddet kullanmasını protesto ederek istifa etti. • 11. Sayfada Maliye sözleşmeleri inceleyecek Tatilköyü ve otellere denetim 0 Maliye Bakanlığı, Antalya'nın Kemer ılçesindeki 23 otel ve tatıl köyünün sözleşmeye aykin olarak '3. kişilere' kiralanması nedeniyle sözleşmelerinin iptali için dava açacak. # Trabzonspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Dünya Güreş Şampiyonu Ahmet Ayık, Ceylan Holding, Kınş Otelcilik, Ulusoy ile Bilkent'in de aralannda bulunduğu işadamlan ve firmalann 23 tatil köyü ve otelı hakkında "sözleşmenin iptali ve tesislerin Hazine'ye devri" davası açılması için hazırlıklar başlatıldı. # Özer Çiller'in ortağı şirketçe yaptınlan pansiyonun 'üçüncü kişilere' kiralandığı için açılan davada, tesislerin Hazine'ye devrine karar verilmişti. ANTALYA (AA) - Türk turizmının gözbebeğı An- talya'da çeşitli firmalara tahsis edilerek kunılan ta- til köyü ve otellerin, söz- leşmelere aykın olarak "üçüncü kişikre" kiralan- ması, Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Maliye Bakanlığı, tatil köylen ve otelleri "taldp" altına ala- rak sözleşmelere aykın ha- reket edip bu ışletmelen üçüncü kişilere kiraladık- lan gerekçesiyle Kemer il- çesindeki 23 otel ve tatil İcöyü işletmecisini, mahke- meye vermeye hazırlanı- yor. Antalya Defterdan Hasan Yaman, Kemer ilçe- si ile Beldibi. Tekirova ve Göynük beldesinde faali- yette bulunan, aralannda işadamı Trabzonspor Ku- lübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Dünya Güreş Şampiyonu AhmetAyık ile MArkastSa. 19,SiL3'te Turizmci umutsuz îçturizm b^klentiyi karşılamadı # Son yıllarda sıkıntılı bir dönem geçiren Türlc turizm sektörü, 1999 yazını kurtarrnak için 'son dakika' rezervasyonlanna umut bağladı. Okulların kapanmasına karşın iç turizmden beklentüerinin karşılanamadığını vurgulayan turizmciler, yurtdışı rezervasyonlan gerçekleşirse uçak sıkıntısının baş göstereceğinden endişe ediyorlar. • 19. Sayfada İMAM-HATİPLERE YENİ PROGRAM M 3. Sayfada ÖŞS SONUÇLAR1 BUGÜN INTERNET'TE U 7. Sayfada İZMİR EMNİYETİ'NDE IŞKENCE IDDİASI M 7. Sayfada ASGD KUPAS1 TRABZONSPOR'UN M Spor'da SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ 6-8-17-32-36-46 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ama? Türkiyemiz haftayı, tartışmalı üç önemli konu ile ka- patıyor. Birinci konunun uzun süre şu ya da bu yönüyle gün- demde kalması olası; Uluğbay'ın intihar girişimi. Ikincı ve üçüncü konular ise, sosyal güvenlik yasa- sı ile memur zamları. Ruhsal ve bedensel onca yorucu günden sonra Hikmet Uluğbay'ın savcrya "Bunalım geçirdim ve in- MArkasıSa. 19,Sü. l'de Silaha örtülü destek Dünyanın her yerinde sevilerek izlenen pek çok t'ilm, yeni silahlar için mükemmel bir tanıtım aracı. Hem de hiçbir reklam filminin yapamayacağı kadar. Silahın ve silahlanmanın propagandasını yapan filmler... GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Sızma Devlet! Bugüne dek degişik devlet biçimleriyle tanıştık. Sö- zümüz Türkiye'den dışan, Platon çıkıp gelse, ''Dev- let" kitabını yeniden yazmaya gırişse, işi önsözde bı- rakırdı. Son yılların gözde devleti, "derin" olanı. Adı nede- niyle olsa gerek, kendileri pek su yüzüne çıkmadı. De- rin çağrışımlaria devam etmek gerekirse, bunun kar- şısında bir de "gerin" devlet var. Adı üstünde, reha- MArkosıSa. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog