Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

0)107.4 CumhuriyetHAD Y O ISANBÜL VE ÇEVRESİNDE YAYINDAYIZ Cumhuriyet ş f ğ n u ; kıtabm admı. lcredı kanıni2m numırası w son Inıllanma tanhı ıw bıriıkte bıldınn. laup evınızde olsun Adınızı, so> aduım ve telefoc ovnaraoızı da btfdınneyı untmnayın Cye Ğepheaız, dıkrcemz u>e de | oiun ya da ûvelıgınızı vemleytıı. HER İSLEM BİR TELEFONLA:02t2 514 01 »6 76. flL SAYI: 26939 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945J BAŞYAZARI: NADlR NADİ (1945-1991) 10 TEMMUZ 1999 CUMARTESİ u M H U R İ N U U R H M JEAN-JACQUES ROUSSEAU YALNIZ GEZERİN DÜŞLEMLERİ Fransızcadan çeviren: Reşat Nuri Darago "Rousseau'nun etkisi çok buyuk olmuştur. Onun felsefesiyle bir yandan intellektualist Aydınlanma sona ermiş, öbür yandan 19. yüzyılın birçok görüşleri esinlerini bu felsefeden almışlardır." Macit Gökberk Ünlü Fransız yazarı ve düşünürü Rousseau, Aydınlanma çağında yetişmiş olmakla birlikte, uygarlık eleştirisi ve doğaya dönüş önerisiyle Coşumcu akıma öncülük etti; krallığa karşı halk isteminin üstiınlüğünü savunmasıyla da 1789 Fransız Devrimi'nin önderlerine esin kaynağı oldu. Rousseau fırtınalı bir yaşam sürdü. Önce Ansikiopedicilerin arasında yer aldı, sonra onlarla bozuştu. Düşünceleri yüzünden çok yerde dışlandı. Kitapları toplatıldı, yakıldı, kendisi sürüldü. Aynı zamanda iyi bir müzikçiydi, Ansiklopedi'ye müzik maddeteri yazdı, operatar besteledi, saray bestecisi olması bile önerildi ama geri çevirdi. Yaşamını, düşüncelerini geliştirmeye ve savunmaya adadı. "Yalnız Gezerin Düşlemleri"... Büyük düşünürün yaşlılığında Paris'te geçirdiği yalnız ve sıkmtılı yıllarını şiirsel bir deyişle dile getirdiği son yapıtı... Salı günü Cumhuriyet Me birlikte... Sağlığına hızla kavuşan Uluğbay 'ın ilk ifadesi 'Dayanacak gucum kahnanuşâ'# Başkent Hastanesi'nde tedavisi süren Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay hızla iyileşiyor. Dün Bakanı hastanede ziyaret eden Başbakan Bülent Ecevit, kendisini çok neşeli ve sağlıklı bulduğunu belirterek, Hikmet Uluğbay'm "Sizleri üzdüğüme üzüldüm" dediğini aktardı. Uluğbay'm, olayı soruşturan savcı Tayfun Sağıroğlu'na verdiği ilk ifadesinde "Üzerimdeki yük çok ağırdı. Dayanacak gücüm kalmamıştı" dediği öğrenildi. MesutYılmaz Cumhuriyet veHürriyere davaaçtı ANAP Genel Başkam Yılmaz, Cumhuriyet gazetesi âleyhinde 15 milyar, Hûrriyet gazetesi âleyhinde ise 5 milyar liralık manevi tazminat davası açtı. M19. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Börosu)- Başbakan Bülent Ecevit, hastanede zıyaret ettiği Devlet Bakanı Hik- met Uluğbay ın -Sizteriüz- düğüme üzüldünT dedıgı- ni aktardı. Ecevit, Uluğ- bay'ı neşeli gördüğünü de belirtirken, ıntihar nedeni konusunda "ArOk bu konu- lan konuşmaııimaıuanı degü" dedı. tntıhaT ginşıminin arduı- dan kaldınldığı Başkent Hastanesi'ndeki tedavisi süren Devlet Bakanı Uluğ- bay hızla iyileşiyor. MArkasıSa.l9,Sü.3'te Dünyaya Kıbrıs mesajı0 Türkiye ve KJCTC ekim ayında yeniden başlayacak Kıbns müzakereleri öncesi, dûnyaya dayanışma mesajı verecek. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Nikos Samson'un adada yaptığı darbenin 25. yıldönümü olan 15 Temmuz'da TBMM özel oturumunda bir konuşma yaparak dikkatleri Kıbns sonınuna çekecek. Başbakan Bülent Ecevit de Türk Banş Harekâtı'nın 25, yıldönümü nedeniyle 20 Temmuz'da adaya gidecek. Mehmet Ali Aybar anılıyor • 9. Sayfada ÖZGENACAR/ REŞAT AKAR ANKARA/LEFKOŞA- Kıbns sorunu ile ilgili ola- rak ekim başında New York'ta BM Genel Sekrete- ri Kofi Annan'ın şemsiye- si altında yeniden başlama- sı öngörülen müzakere sü- reci öncesinde Türkiye ile KKTC arasında ilginç bir trafik takvimi belirlendi. KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenktaş, 15 Temmuz günü olağanüstü toplana- MArkasıSa.l9,SiL3'te Emeklilik yaşı 58-60, prim gün sayısı 8 bin 300 olarak belirlendi HaHadmlemedilerHÜkÜmet bİldlğlnl OkUdU Bakanlar Kurulu, sosyal güvenlik sistemi konusunda işçi ve işverenin önerilerini kulak ardı ederek tasanyı Meclis'e gönderdi. Hükümet, tepkileri önlemek için emekliliğine 10 yıldan az kalanlara kademeli geçiş olanağı sağladı. Emekliliğine 10 yıldan az kalanlar 55-57, fazla kalanlar 56-58 yaşlan arasında emekli olabilecekler. Devlet Bakanı Tunca Toskay, yeni düzenlemeyle birlikte işsizlik sigortasımn da devreye gireceğini açıkladı. iMF'nin isteği oldu Memura yüzde 20zam • Hükümet, memura ikınci yıl zammını gecikmeli olarak açıkladı. Maaşlar ocak ayındaki alım gücü düzeyini bile yakalayamadı. Yeni zamlall9m«yon600 bin liradan 143 milyon 520 bin liraya çıkan ortalama memur maaşıyla geçinen 4 kişilik bir aile, 97 milyon 266 bın lira olan zorunlu gıda harcamasmı çıktıktan sonra 46 milyon lirayla bannma, sağlık, eğitim, kültür gibi temel gereksinimlerini karşılamaya çalışacak. I 6. Sayfada Haksız kazanc Zamlar boğuyor # Hükümet, yüksek enflasyon ve faiz, sosyal güvenlik açıklan, bütçe açığı, hatta ekonominin küçülmesi gibi temel sorunlara, çalışanlann biraz daha kemer sıkmasını sağlayarak 'çözüm aramayı' sürdürüyor. WB. Sayfada Konfederasyonlardan t e p k l Önenleri dikkate ahnmayan işçi örgütleri, hükümetin karanna sert tepki gösterdiler ve eylemlerle tasanyı Meclis aşamasında engelleyeceklerini açıkladılar. Üç işçi konfederasyonu 58-60 emeklilik yaşına karşı çıkarken mevsimlik ya da düzensiz prim ödeyen işçiler için emekliliğin 'düş' olacağı vurgulandı. KESK Genel Başkanı Siyami Erdem, hükümetin emekçilere yönelik politikalannı "terör" olarak nitelendirdi. Erdem "IMF patentli bir uygulamayla karşı karşıyayız" dedi. • 7. Sayfada DÎSK: Genelgrevin habercisi % DİSK, KESK ve Kamu-Sen'in sosyal güvenlik tasansına tepki eylemleri sürüyor. DÎSK Genel Başkanı Vahdettin Karabay, fabrikalann kaynadığını belirterek "Işçiyi sokağa dökmek bir anlık iştir. Bu, genel grevin bir habercisidir" dedi. KESK Genel Başkanı Siyami Erdem de emekçilerin, üzerlerindeki ablukayı mutlaka kıracaklanm söyledi. • 6. Sayfada Türkiye Bilim Kurumu'nun emeklilik yaşı araştırması 6 Amaç, özel sigortacıhk'# Kurumun yaptığı araştırmada Türkiye'nin içine düştüğü borç çıkmazı gözler önüne seriliyor. Borç ödemelerinin gelir vergisine oranının yüzde 175.2'ye yükseldiği, her 100 dolarhk yatınmda 627.7 dolar faiz ödemesi yapıldığı saptandı. Araştırmada, 62 yaşın gündeme getirilmesindeki asıl tehlikenin, "var olan sosyal güvenlik kurumlanna güvenin şarsılması" olduğu belirtilerek, "însanlar özel sağlık sigortalanna yönlendirilmek istenmektedir. Özel sağlık sigortalanndan yararlanmak, özel bir uzmanlık alanı halindedir. îlkokul mezunu insanlann burada haklannı araması çok zordur" uyansı yapıldı. • 7. Sayfada İLtM GRUBU1SDA 3. HİRAFÇ1 Hizbullahçüara bir darbe daha # Mardin ve Batman'dan sonra Hizbullah'ın Diyarbakır tlim Grubu içinden de bir itirafçı çıktı. Hizbullah itirafçılanmn açıklamalanyla örgüte önemli darbeler indirildiği belirtildi. # Abdülaziz Kuzu'nun itiraflanndan sonra Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlarda 200'e yakın Hizbullahçı gözaltına almdı. Hazırlanan iddianamelerde, Hizbullahçılann yalnızca Gûneydoğu'yu bölmek değil, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nm tümünü ortadan kaldırmayı hedeflediklerine de dikkat çekildi. MfB SEVt^l Inberf • 5. Sayfada ÖZEL HAREKÂTÇI ŞAHÎN'DEN tTtRAF 'Susurluksüahı emniyetten' # Eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili Ibrahim Şahin'in, "kayıp silahlar davasında" yargılanmasına devam edildi. Şahin, Susurluk'taki kazada Abdullah Çath'nın aracından çıkan Uzi marka silahın emniyette bulunması gereken tabanca Oİduğunu kabul etti. • 4. Sayfada METEOROLOjtVEUZİMANLARUYARDI Sıcak ve stres artışına dikkat # Türkiye önümüzdeki günlerden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Meteoroloji, mevsim normallerinin üstünde giden hava sıcaklığının 3-5 derece daha artacağım açıkladı. lnsan bedeninin her türlü koşula uyum sağladığına dikkat çeken uzmanlar, sıcak havalarda giyim ve beslenme konusunda dikkatli olunmasını istediler. Sıcak havanın gergin ve stresli bir ortam yaratacağını vurgulayan uzmanlar, 11.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkırmamasını önerdiler. • 8. Sayfada GELtBOLU ORM ANLAR1YANIYOR • 3. Sayfada BOBSA DOLAR 1 MABK ALTW ûû|ûûDûn Dûn D«jn Dun 5129 428.400 223.400 3.550 000 Onceh.1 Oocetu l Öncekj 6nc©k 4877 I 427 « 0 222.700 3.540 000 TAHRAN'DA POLİS ÖĞRENCİ ÇATIŞMASI M 11- Sayfada ANKARA'NIN REFORM ŞANSI FAZLA • 11. Sayfada BARAK BARIŞTA KARARLI M 11. Sayfada GÜNCEL Bir ay sonra güneş tutulacak CUNEYT ARCAYUREK Kuşkular Sürüyor Başbakan Ecevit, bir devlet adamını intihara zor- layan olaylarla ilgili soruşturma açmıyor. IMF ileyapılan uzun görüşmelerde Uluğbay'ın "bu- nalıma sürüklendiğini gördüğünü" söylemekle yeti- niyor. Lafı döndürüyor dolaştınyor, intihar girişimıni buna- lıma bağlıyor. Oysa, yazılı basın Başbakan gibi düşünmüyor. mArkasıSa. 19,Sil l'de GUNDEM Bakteriler savaş değil, alışveriş seviyor Kapitalizmi kurtaran adam: Keynes Cinsel arzuda kadınlar erkeklerden geri değil Üniversite rektörünün görevleri Yıldırımlar Güneş'i izliyor MUSTAFA BALBAY lnsan Dünyayı Zapt Eder Ağzmı Zapt Edemez! Başhğı ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı an- latmak için kullandık. Aslında Yılmaz'ın tavrına uygun başka sözler de var, ama sinirierini en az bozacak ola- nı buydu! Yılmaz'ın konuşma hızı ve biçimi konusunda bugü- MArkasıSo. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog