Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

107.4 oımhuriyet •VRKNDEYAYINDAYIZ Cumhuriye toBMumA SMT KhRP ÖMlfc OUUMİI tuamatnıvmunşıDıkdıgmıı kaabm adnı, fatdı kammzuı mmans ve soo kullaoma arih ik bırtıklc bildırm, kıUp evmızdc olsu. Adaua, soyıdmzı vt trlefon numanmzı da bttdmneyı umunuyin Gje degibenız, dderseıaz öye de olm va da üyehğmızı yauteyuı HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 '80 / 225.000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1 TEMMUZ 1999 PERŞEMBE M H U R Y I N K U Ü R M I Dr. ABDURRAHMAN MELEK HATAY NASIL KURTULDU Hatay Turk Devleti'nin Başbakanı olan Dr. Abdurrahman Melek, 'Hatay Nasıl Kurtuldu' adlı belgesel anı kitabında Hatay'ın kurtuluşu için gösterilen çabalan şöyle dile getirmiştir: "Birinci Dunya Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu için kötü sonu, Türk vatanının güzel bir parçası olan Hatay'ı, 19 yıl Fransız mandası altında ve Suriye yönetiminde bırakmıştır. Bu dönem içinde, bu bölgenin karşılaştığı güçlükleri, 1919'dan Anavatana katılış tarihi olan 1939 yılına kadar milli emellerimizin gerçekleşmesi için nasıl çalışıldığını, içinde yaşadığımız ve gördüğüm olayları yayımlamayı görev bildim. Bu amaçla hazırladığım bu eseri Türk milletine sunmayı bir borç bilirim." Dr. Abdurrahman Melek'in bu ilgi çekici tarihsel anılarını Hatay'ın kurtuluşunun 60. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... ri, Öcalan'a verilen ölüm cezasmı dünyaya anlatacak aü\laııbaskıtemlerl terk edln* Batı dünyasımn, ^"•^a verilen ölüm cezasının infaz edilmemesi lürt sorununun "siyasi" bir yöntemle atıyor. "Avrupa'da idam yok" diyen i ülkeler, Türkiye'ye Kürt sorununun ^ j ^emleri terk etmesi, PKK ile diyaloğa ;i" baskısında bulunuyorlar. Ömür bOyU haplS hazirllğl Dışişleri Bakanhğı ise Öcalan konusunda gelecek baskılara karşı uygulanacak politikayı saptamaya çahşıyor. AB üyelerine Adalet Bakanhğı 'nın TCY'de değişiklik yapılmasına yönelik hazırlıklan anlatılacak. Adalet Bakanhğı, çalışmasında, ölüm cezası yerine "güvenlik önlemleri arttınhnış ömür boyu hapis cezasının" uygulanmasını öngörüyor. dirmesi ^apatır • % • wm edilmesine yabancı "• In in&zı durumunda } ~a > ^«lannı kapatacağını 7 ^ vLzyonlar, böyle biı durumun /•, -^eeeği, aksin? sorunun daha da ; 5 1 v jndu. Cezanw infazının sının ise Avrupa ile ilişkıler konusunda iyi olacağı bildirildı. • 9. Sayfada f ER TEMMUZDA ıuda ğarayışı '1 edi ıevijuatına uı silahlan. ı da Törkiye olarak nasinın Şıortaya , Kıbns'tan lmesi -nlaıken ;keri çekilmesi 3İan30 ıne) kadar 'a İ i bakanlıklan üst •ynde 5 konuda görüşme >t anlaştılar. Nevv York'ta ;n Bakanı Ismail Cem ile S^'nı Yorgo Papandreu •>!*• ie başlanacağını Üzerinde görüşme başlatılması kararlaştırılan 5 konunun, terörle mücadele, organize suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı, turizm, kültürel konular, çevre sorunları ve yasadışı göç olduğu bildirildi. 1 Cem, görüşmeler sonunda ikili hatta çok taraflı anlaşmalar imzalanmasma çalışılacağını ifade etti. Cem, iki ülkenin Balkanlar ve Karadeniz konulannda işbirliğini geliştirme hususunda da görüş birliği içinde bulunduklannı söyledi. • 11. Sayfada Yargılama süreci hukuka aykın' Sanık avukatlan AİHM'ye gidiyor # Müvekkilleri Öcalan'a ölüm cezası verilmesini değerlendiren avukatlan, Yargıtay'dan temyizin duruşmalı yapılması yönünde talepleri olacağını belirttiler. Avukatlar "Ölüm cezası için tedbir karan alınması amacıyla AİHM'ye başvuracağız" dediler. Avukatlar, yakalama, gözaltı, sorgulama, tutuklama ve yargılama sürecinin hukuka ve yasalara aykın olduğunu savundular. | 9. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AbduIIah Öca- lan'a ölüm cezası verilme- si, başta AB üyelen olmak üzere tüm Batı dünyasını, Kürt sonınuna ilişkin çö- züm önerilerinı Türkiye'ye dayatmalanna neden oldu. "Avrupa'da idam yok" diyen Avrupa Birliği (AB) üyeleri, Türkiye'ye sonı- nunun çözümü için askeri yöntemleri terk etmesi, PKK ile diyaloğa girerek "ortak bir çözüm üretme- si" baskısında bulunuyor- lar. Öcalan'a ölüm cezası MArkasıSa.l9,Sü.3te Reform yalnızca emeklilikyaşınıyükseltmekl'e kalmıyor Sosyalgüvenük tınmnlantyor Sosyal güvenlik paketi, işçilerin, memurlann, tanm işçilerinin, Bağ-Kur üyesi serbest çalışanlann ve tanmda serbest çalışanlann yalnızca emeklilik yaşında değil, kazanılmış tüm sosyal güvenlik haklannda büyük gerilemeler öngörüyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sigortalılannın sağlık hizmetlerinde bugün yalnızca ilaçla sınırlı tutulan katkı payı ödemesi tüm sağlık araç ve gereçleri için yaygınlaştınhyor ve katkı oranı yüzde 20'ye çıkanlıyor. • 7. Sayfada Budak'tan emeklilik yaşı isyanı DİSK Genel Başkanı, DSP Istanbul Milletvekili Rıdvan Budak emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı çıktı. Sistemin bu hale gelmesinde çalışanlann suçu olmadığını belirten Budak, "Emeklilik yaşı, memur maaş zammı ve özelleştirme DSP'nin yumuşak karnı. Ortaklanmızın siyasal rakiplerimiz olduğu unutulmamalı" uyansında bulundu. Budak "Sigortanın bugün 450 trilyon prim alacağı vardır. Geçmişten beri sigortanın ekonomik gücü yanlış kullanılmıştır" dedi. • 7. Sayfada 'Açlığa hayır' mitingi # Kamu-Sen Konfederasyonu dün Ankara, îstanbul, Gaziantep. Trabzon ve Kayseri'de maaş zamlan ve emeklilik protesto etmek için çeşitli eylemler düzenledi. 7. Sayfada Ödül kazananlar bir arada - (Soldan sağa) öykü dalında Lrviye Alpav, roman dahnda Ahmet Altan, öykü dahnda Necati Güngör, sosyal biBmkr araştırması dahnda Pıilat Tacar, şiir dahnda Ahmet UysaL (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) Yunus Nadi Ödülleri: 53 yıllık onur # Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Yunus Nadi Yanşması'nm ödül töreni önceki akşam AKM'de yapıldı. Dört dalda beş ödülün verildiği törene bilim, sanat, politika ve iş dünyasından çok sayıda tanmmış kişi ile Cumhuriyet okurlan katıldı. Açıhşta söz alan gazetemiz imtiyaz sahibi Berin Nadi, "Çok karanlık günler yaşıyoruz, ama sizler bana umut veriyorsunuz. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Töreni tiyatro oyunculan Tilbe Saran ve Cüneyt Türel sundu. Ödül töreninin haber ve fotoğrafları Arka Sayfada HER YERE YAYILIYORLAR Gülen'in Batı örgiitlemnesi # Türk cumhuriyetleri ve Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren Fetiıullahçılann etkinlik alanı, Batı Avrupa ve Balkanlar'ı da kapsıyor. Arnavutluk, grubun ilk yurMışı açıhmını gerçekleştirdiği bölge. Tiran'da 1992 yı.'<nda açılan Mehmet Akif kolejlerini, Turgut Özal Ilkokulu ve bir İHL izledi. Grubun RomanyayBükreş'te 1 lise ve ilkokulu, Köstence'de "1 lisesi faa^ durumda. Moldova'da da 2 okul faaliyete geçirildi. # Bulgaristan'da 3 imam hatip lisesi açüdı. Batı Avrupa'da Ingiltere, Almanya, tsviçre, Belçika, Hollanda ve Danimarka, Fethulfahçılann faaliyetlerinin temsilcilik düzeyintle sürdürüldüğü ülkeler. Ingiltere'de, diğerlerine oranJa daha fazla etkinlik kazanan Fethullahçılann faaliyetleri Isa Saraç tarafından yürütülüyor. Almanya'daki çahşmalar ise Zaman gazetesi temsilcisi olan ve ara sıra Halil Şimşek adını da kullanan Aîi H. Polat aracılığıyla sürdürülüyor. • 4. Sayfada BAŞBAKAN ECEVİT 6 Kimse devleti ele geçiremez' # Dinsel topluluklann, karşı cepheye itelenmemesi gerektiğini vurgulayan Ecevit, takıyye yaparak da olsa laikliği benimseyen dinsel topluluklann zamanla laikliği benimseyebileceklerini söyledi. Ecevit, grupta yaptığı konuşmada "Laik, demokratik cumhuriyeti yıkmayı amaçlayan veya bölücü akımlara destek olan dinsel akımlar da var" görüşünü dile getirdi. Başbakan "Kimsenin gücü devleti ele geçirmeye yetmez" dedi. • 4. Sayfada OA'DA tK da ÎM da )E \ 4a GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK o3-540 000 Onc«o 3J4OJ0D İçerisi de Dışarısı da.. Imralı karan şaşırtıcı mı? Hayır. Beklenen bir karar. Öcalan duruşmaları başlamadan kamuoyunun bi- lincınde idam karan zaten kesinleşmişti. Karardan önceki günler, siyasal çevrelerde ve özel- lıkle medya kulislerınde karardan sonraki olası geliş- meler tartışılıyordu. • Arkası Sa. 19,Sü.l 'de Şevket Pamuk'tan "Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi" Benim adım para Osmanlılar için sikke, hutbe ile birlikte egemenliğin en önemli iki simgesinden biriydi. Prof. Dr. Şevket Pamuk paranın Osmanlı'da yarattığı gücün peşine düşüyor ve Osmanlı para tarihinin altı yüz yıllık serüvenini anlatıyor kitabında. GUNDEM Ml'STAFA BALBAY AB'dullah Öcalan... AbduIIah Öcalan'ın yargılama sürecinin kilometre taşlarından biri aşıldı. Onümüzde daha çok taş var. BizTürkler, gündemdeki bir konunun özünden çok bi- çimini tartışmaya meraklı olduğumuz için, bu dava- da da benzer bir tavır sergileniyor. "İdam "ı kim daha yüksek sesle söylerse, o en yurt- sever. Kamuoyunda öne çıkan eğilim açık: "Ey devlet Apo 'yuas..." • Arkası Sa. 19, Sii 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog